Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεν έχεις τσίπα, Τσίπρα

Μετά από τους 200 της Και­σα­ρια­νής, ήρθε η σει­ρά του αντι­φα­σί­στα Παύ­λου Φύσ­σα να μπει στο κάδρο των προ­ε­κλο­γι­κών σκο­πι­μο­τή­των του Σύρι­ζα και να συλη­θεί η μνή­μη του.

Η μνη­μο­νια­κή «Αρι­στε­ρά» έχει ανά­γκη από κάθε σύμ­βο­λο, που μπο­ρεί να ρίξει στά­χτη στα μάτια, να τονώ­σει το αρι­στε­ρό της προ­φίλ, και να της προ­σφέ­ρει εκλο­γι­κή υπε­ρα­ξία. Κι ο Παύ­λος δολο­φο­νεί­ται για δεύ­τε­ρη φορά, όταν συγκρί­νουν τη δική του αγω­νι­στι­κή στά­ση με τέτοιους «αρι­στε­ρούς» της δεκά­ρας –ή μάλ­λον του ευρώ και της λυκοσυμμαχίας.

Ο Αυρια­νι­σμός και η οργα­νω­μέ­νη από­πει­ρα λεη­λα­σί­ας αρι­στε­ρών ψήφων είναι ίσως οι τελευ­ταί­οι συν­δε­τι­κοί κρί­κοι του Σύρι­ζα (που δια­νύ­ει την εκσυγ­χρο­νι­στι­κή του φάση) με το ΠΑΣΟΚ της Αλλα­γής. Το οποίο είχε δώσει του­λά­χι­στον κάποιες συντά­ξεις στους αντι­στα­σια­κούς του ΕΑΜ και πάτη­σε πάνω σε αυτές για να χτί­σει το προ­φίλ του. Τώρα αντι­θέ­τως μένει μόνο το πολι­τι­κό θρά­σος των νεο­Πα­σό­κων, χωρίς καν κάποιες παρο­χές που να το «νομι­μο­ποιούν», και η πολι­τι­κή επι­βε­βαί­ω­ση των προ­φη­τι­κών στί­χων του διδύ­μου των Χατζη­φρα­γκέ­τα, που έλεγαν:

Δεν έχεις τσί­πα, Τσίπρα

Δεν κάνεις ούτε για ΠΑΣΟΚ…

Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο