Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεν έχει θέση στο ΑΠΘ ο Θ. Αγγελόπουλος…

Προ­σω­πο­γρα­φία του σκη­νο­θέ­τη Θεό­δω­ρου Αγγε­λό­που­λου σε τοί­χο στο ΑΠΘ απο­φά­σι­σε η διοί­η­κη του πανε­πι­στη­μί­ου να σβη­στεί προ­κα­λώ­ντας την αντί­δρα­ση τόσο του καλ­λι­τέ­χνη πολιτών.

Στην ανάρ­τη­σή του στο Facebook ο Γιώρ­γος Κόφτης παρα­δέ­χε­ται, μεν, ότι ήταν «παρά­τυ­πος» όταν έκα­νε το γκρα­φί­τι και ότι είναι «αυτο­νό­η­το είναι το να μην επι­τρα­πεί να γίνει το πανε­πι­στή­μιο χάος», εντού­τοις δια­πι­στώ­νει τις ενστά­σεις του με την από­φα­ση της διοί­κη­σης του Αρι­στο­τέ­λειου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλονίκης.

«Το μόνο που θα κάνω και θα ευχη­θώ είναι να δώσει πεί­σμα αυτό στους απα­ντα­χού καλ­λι­τέ­χνες της πόλης αλλά και της χώρας να αγνο­ή­σουν με πεί­σμα αυτόν τον ζόφο και να πέσουν με τα μού­τρα στην δου­λειά, στην όρε­ξη, στο φως» κατα­λή­γει στην ανάρ­τη­σή του ο Γιώρ­γος Κόφτης.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο