Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεν αποκλείει (αντιθέτως) η κυβέρνηση τα αισχρά σχέδια για κλειστές δομές σε ξερονήσια

Ερω­τη­θείς σε σημε­ρι­νή του συνέ­ντευ­ξη για σενά­ρια περί κατα­σκευ­ής κλει­στών κέντρων σε μικρά νησιά ή νησί­δες (ξερο­νή­σια) ο κ. Μητα­ρά­κης είπε ότι «κοι­τά­με κάθε δυνα­τό­τη­τα που είναι τεχνι­κά εφι­κτή και δεν υπάρ­χει ζήτη­μα ασφα­λεί­ας. Υπάρ­χουν περιο­χές που είναι βατές και κατάλ­λη­λες και μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν, εξε­τά­ζου­με όλες τις εναλλακτικές».

Δεν είναι η πρώ­τη φορά το τελευ­ταίο διά­στη­μα που ο κ. Μητα­ρά­κης ανα­φέ­ρε­ται στη συγκε­κρι­μέ­νη προ­ο­πτι­κή. Έχει επα­νέλ­θει στο τρα­πέ­ζι η παλιά πρό­τα­ση της κυβέρ­νη­σης για κλει­στά κέντρα σε ακα­τοί­κη­τα νησιά. Όμως για να μην το χρε­ω­θεί η ίδια, θέλει να το εμφα­νί­σει ως πρό­τα­ση των αυτο­διοι­κη­τι­κών του Βορεί­ου Αιγαίου.

Σε προ­χτε­σι­νή του απά­ντη­ση για το εάν είναι η κυβέρ­νη­ση ανοι­χτή σε αυτή την πρό­τα­ση (Την οποία στη­ρί­ζουν από το Βελό­που­λο μέχρι νεο­δη­μο­κρά­τες αυτο­διοι­κη­τι­κοί) είπε ο κ. Μητα­ρά­κης: «Ζητά­με διαρ­κώς την άπο­ψη της περι­φε­ρεια­κής και τοπι­κής αυτο­διοί­κη­σης . Μέχρι στιγ­μής ακού­με μεμο­νω­μέ­νες φωνές να εκφρά­ζουν και μια άλλη εναλ­λα­κτι­κή. Όταν αυτό πάρει μια μορ­φή πιο συλ­λο­γι­κή, κάθε πρό­τα­ση μπο­ρεί να συζητηθεί».

«Ο μισαν­θρω­πι­σμός και η αναλ­γη­σία ενά­ντια σε ανθρώ­πους που βρί­σκο­νται σε ανά­γκη, σε όλο τους το μεγα­λείο. Χέρι χέρι με την υπο­τέ­λεια και το ραγια­δι­σμό απέ­να­ντι στους ισχυ­ρούς της Ε.Ε και του ΝΑΤΟ που εξα­να­γκά­ζουν εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πων να εγκα­τα­λεί­πουν τα σπί­τια και τις πατρί­δες τους για να σωθούν (…)

Προ­τά­σεις που δεν έχουν καμιά σχέ­ση με το δίκαιο αγώ­να των νησιω­τών, ενά­ντια στον εγκλω­βι­σμό, για να καταρ­γη­θούν όλα τα στρα­τό­πε­δα συγκέ­ντρω­σης στα νησιά, να μη γίνουν νέα και να διευ­κο­λύ­νο­νται οι πρό­σφυ­γες να φεύ­γουν για τις χώρες που επιθυμούν.

Αντί­θε­τα τον προ­σβάλ­λουν, τον δυσφη­μούν και τον υπονομεύουν.

Η προ­σπά­θεια ορι­σμέ­νων να εκτρέ­ψουν τη κοι­νω­νία στην εξα­χρεί­ω­ση, στη μισαλ­λο­δο­ξία και στον κοι­νω­νι­κό αυτο­μα­τι­σμό δεν θα περά­σει» (Ανα­κοί­νω­ση της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης Ανα­το­λι­κής Σάμου).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο