Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Δεν είναι αυτό που νομίζετε”…

Τις «ανθρω­πι­στι­κές ευαι­σθη­σί­ες» της ΕΕ απέ­να­ντι σε πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες τις ξέρου­με καλά. Τις ξανα­εί­δα­με όμως «ζωντα­νά» πριν από λίγες μέρες στη Θέου­τα, τον έναν από τους δύο θύλα­κες της Ισπα­νί­ας στη Βόρεια Αφρι­κή: Χιλιά­δες «επα­να­προ­ω­θή­σεις» μετα­να­στών που πέρα­σαν από τα σύνο­ρα με το Μαρό­κο, «επα­να­προ­ω­θή­σεις» ανη­λί­κων που ξεσπού­σαν σε λυγ­μούς, τεθω­ρα­κι­σμέ­να και πάνο­πλοι Ισπα­νοί στρα­τιώ­τες και αστυ­νο­μι­κοί, πλα­στι­κές σφαί­ρες, δακρυ­γό­να και κυνή­γι με γκλομπ ενα­ντί­ον εξου­θε­νω­μέ­νων μετα­να­στών, που έγι­ναν «μπα­λά­κι» άλλης μιας αντι­πα­ρά­θε­σης μετα­ξύ καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών, αυτήν τη φορά μετα­ξύ Ισπα­νί­ας και Μαρό­κου, για θέμα­τα σχε­τι­κά με τη Δυτι­κή Σαχά­ρα… Ας είναι καλά τα «πλυ­ντή­ρια» όμως!

👁️‍🗨️ Θυμί­ζου­με ότι πριν 11 μέρες είδε το φως μια ανάρ­τη­ση με βίντεο του φασί­στα 💀 Αδ. Γεωρ­γιά­δη 💀 στο twitter, που έγραφε:
🔳 Εδώ βλέ­που­με τις Ένο­πλες Δυνά­μεις της Ισπα­νί­ας να εφαρ­μό­ζουν το δόγ­μα «Θα Φύγεις Όπως Ήρθες» 😡

Όπως δια­βά­ζου­με στην «Αυγή», μάλ­λον πρό­κει­ται περί παρε­ξή­γη­σης. Η «προ­ο­δευ­τι­κή» κυβέρ­νη­ση της Ισπα­νί­ας (απο­τε­λεί­ται από το σοσιαλ­δμο­κρα­τι­κό PSOE και το οπορ­του­νι­στι­κό μόρ­φω­μα Unidas Podemos) έστει­λε, λέει, τα τεθω­ρα­κι­σμέ­να και το πεζι­κό στη Θέου­τα «για να βοη­θή­σουν, ευτυ­χώς, τους μετα­νά­στες να βγουν από τη θάλασ­σα»!
Μάλι­στα, ο Ισπα­νός πρω­θυ­πουρ­γός «απέ­συ­ρε μετά από μια μέρα» τον στρα­τό (για­τί, άρα­γε, δεν τον άφη­σε να «βοη­θή­σει» λίγο ακό­μα;). Έστει­λε, λέει, ακό­μα για­τρούς και νοση­λευ­τές, αντί «να κάνει μία επί­δει­ξη δύνα­μης με την αστυ­νο­μία και τον στρα­τό” και έτσι “κατά­φε­ρε να πεί­σει τους περισ­σό­τε­ρους από αυτούς να επι­στρέ­ψουν εθε­λο­ντι­κά στο Μαρόκο».
Και έχουν το θρά­σος να τα λένε αυτά ενώ οι εικό­νες της κατα­στο­λής έκα­ναν τον γύρο του κόσμου! Ποιος ξέρει, αν δεν υπήρ­χαν οι φωτο­γρα­φί­ες και τα βίντεο μπο­ρεί να μας έλε­γαν ότι οι ανή­λι­κοι πρό­σφυ­γες έδει­ραν τους στρατιώτες…

Θέλουν, μάλι­στα, να πού­με και μπρά­βο στην ισπα­νι­κή κυβέρ­νη­ση, για­τί δεν άκου­σε τις ακρο­δε­ξιές φωνές ρατσι­σμού και μίσους! Το επαγ­γελ­μα­τι­κό “ξέπλυ­μα” δεν εκπλήσ­σει, βέβαια, καθώς περισ­σεύ­ουν και στον ΣΥΡΙΖΑ τα “παρά­ση­μα” από τη δική του δια­κυ­βέρ­νη­ση, με την υλο­ποί­η­ση της πολι­τι­κής της ΕΕ για εγκλω­βι­σμό μετα­να­στών και προ­σφύ­γων, με τη συμ­φω­νία για την κάθο­δο ΝΑΤΟι­κής αρμά­δας στο Αιγαίο, τάχα για το Προ­σφυ­γι­κό, με την ενί­σχυ­ση της παρου­σί­ας της Frontex και τόσα άλλα…“προοδευτικά” και “ευαί­σθη­τα”!

Εμείς τους αφιε­ρώ­νου­με το παρα­κά­τω βίντεο που ανήρ­τη­σε Ισπα­νός δημο­σιο­γρά­φος στο Twitter και δεί­χνει με ποιον ακρι­βώς τρό­πο “βοή­θη­σε” ο Ισπα­νι­κός στρα­τός τους μετα­νά­στες “να βγουν από τη θάλασ­σα”. Έτσι, για να είναι σαφές τι υπε­ρα­σπί­ζε­ται ο καθέ­νας… Και εις ανώτερα!

όργανο ΚΣ ΚΝΕ 2

odigitis.gr

ΚΝΕ KNE www.odigitis.gr! «Οδηγητής»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο