Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεν επιβλήθηκαν οι ανώτερες ποινές στη ναζιστική συμμορία

Η απόφαση του Δικαστηρίου

Η πρό­τα­ση της Εισαγγελέως,για τον ηγε­τι­κό πυρή­να της οργά­νω­σης, κάθειρ­ξη 13 ετών
  • Μιχα­λο­λιά­κος Νίκος
  • Κασι­διά­ρης Ηλίας
  • Λαγός Ιωάν­νης
  • Παπ­πάς Χρήστος
  • Ματ­θαιό­που­λος Αρτέμης
  • Πανα­γιώ­τα­ρος Ηλίας
  • Γερ­με­νής Γεώργιος
13 χρό­νια για τον Ν. Μιχα­λο­λιά­κο και την υπό­λοι­πη ηγε­σία — Εξαι­ρεί­ται ο Ματ­θαιό­που­λος που του επι­βλή­θη­κε ποι­νή 10 ετών

(Οι ανώ­τε­ρες ποι­νές ήταν 15 χρόνια)

 

Ισό­βια για τον Ρουπακιά

Εισαγ­γε­λέ­ας Οι ποι­νές για τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσσα

Οι προτάσεις για δολοφονία Φύσσα

Αγγος Ιωάν­νης (δεν του έχει ανα­γνω­ρι­στεί κανέ­να ελαφρυντικό)

Συνέρ­γεια στην ανθρω­πο­κτο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα: 8 έτη

Δήμου Γεώρ­γιος (του έχει ανα­γνω­ρι­στεί το ελα­φρυ­ντι­κό της μετα­γε­νέ­στε­ρης καλής συμπεριφοράς)

Συνέρ­γεια στην ανθρω­πο­κτο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα: 6 έτη

Καζαν­τζό­γλου Ιωάν­νης (δεν του έχει ανα­γνω­ρι­στεί κανέ­να ελαφρυντικό)

Συνέρ­γεια στην ανθρω­πο­κτο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα: 8 έτη

Καλα­ρί­της Ελπι­δο­φό­ρος (δεν του έχει ανα­γνω­ρι­στεί κανέ­να ελαφρυντικό)

Συνέρ­γεια στην ανθρω­πο­κτο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα: 8 έτη

Κομια­νός Ιωάν­νης (δεν του έχει ανα­γνω­ρι­στεί κανέ­να ελαφρυντικό)

Συνέρ­γεια στην ανθρω­πο­κτο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα: 8 έτη

Κορ­κο­βί­λης Κων­στα­ντί­νος (δεν του έχει ανα­γνω­ρι­στεί κανέ­να ελαφρυντικό)

Συνέρ­γεια στην ανθρω­πο­κτο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα: 8 έτη

Μιχά­λα­ρος Ανα­στά­σιος (δεν του έχει ανα­γνω­ρι­στεί κανέ­να ελαφρυντικό)

Συνέρ­γεια στην ανθρω­πο­κτο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα: 8 έτη

Πατέ­λης Γεώρ­γιος (δεν του έχει ανα­γνω­ρι­στεί κανέ­να ελαφρυντικό)

Συνέρ­γεια στην ανθρω­πο­κτο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα: 8 έτη

Ρου­πα­κιάς Γεώρ­γιος (δεν του έχει ανα­γνω­ρι­στεί κανέ­να ελαφρυντικό)

Ανθρω­πο­κτο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα: ισόβια

Σκάλ­κος Γεώρ­γιος (του έχει ανα­γνω­ρι­στεί το ελα­φρυ­ντι­κό της μετα­γε­νέ­στε­ρης καλής συμπεριφοράς)

Συνέρ­γεια στην ανθρω­πο­κτο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα: 6 ετη

Στα­μπέ­λος Γεώρ­γιος (δεν του έχει ανα­γνω­ρι­στεί κανέ­να ελαφρυντικό)

Συνέρ­γεια στην ανθρω­πο­κτο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα: 8 έτη

Τσορ­βάς Αθα­νά­σιος (δεν του έχει ανα­γνω­ρι­στεί κανέ­να ελαφρυντικό)

Συνέρ­γεια στην ανθρω­πο­κτο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα: 8 έτη

Τσορ­βάς Νικό­λα­ος (δεν του έχει ανα­γνω­ρι­στεί κανέ­να ελαφρυντικό)

Συνέρ­γεια στην ανθρω­πο­κτο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα: 8 έτη

● Χρυσα­φί­της Αρι­στο­τέ­λης (του έχει ανα­γνω­ρι­στεί το ελα­φρυ­ντι­κό μετε­φη­βι­κής ηλικίας)

Συνέρ­γεια στην ανθρω­πο­κτο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα: 6 έτη

Ισό­βια για τον δολο­φό­νο Γιώρ­γο Ρουπακιά

Ι. Άγγος: 7 έτη για τη συνέργεια

Α. Ανα­διώ­της: 6 έτη

Γ. Δήμου: 6 έτη

Ι. Καζαν­τζό­γλου: 8 έτη για συνέργεια

Ε. Καλα­ρί­της: 7 έτη για συνέργεια

Ι. Β. Κομια­νός: 7 έτη για συνέργεια

Κ. Κορ­κο­βί­λης: 7 έτη για συνέργεια

Α. Μιχά­λα­ρος: 7 έτη για συνέργεια

Γ. Πατέ­λης: 8 έτη για συνέργεια

Α. Χρυ­σα­φί­της: 6 έτη για συνέργεια

Λ. Τσα­λί­κης: 7 έτη για συνέργεια

Γ. Σκάλ­κος: 6 έτη για συνέργεια

Γ. Στα­μπέ­λος: 7 έτη για συνέργεια

Αθ. Τσορ­βάς: 7 έτη για συνέργεια

Ν. Τσορ­βάς: 7 έτη για συνέργεια

 

Πρόταση ποινών για απόπειρα ανθρωποκτονία στους Αιγύπτιους αλιεργάτες

Για την από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας των Αιγύ­πτιων αλιερ­γα­τών έχουν κατα­δι­κα­στεί και οι πέντε δρά­στες. Στους τέσ­σε­ρις ανα­γνω­ρί­στη­κε το ελα­φρυ­ντι­κό της μετε­φη­βι­κής ηλι­κί­ας αλλά δεν ανα­γνω­ρί­στη­κε κανέ­να ελα­φρυ­ντι­κό στον τότε πυρη­νάρ­χη της Χρυ­σής Αυγής στο Πέρα­μα, Ανα­στά­σιο Παντα­ζή, ο οποί­ος κατη­γο­ρεί­ται και για την πρό­κλη­ση επι­κίν­δυ­νης σωμα­τι­κής βλά­βης στους συν­δι­κα­λι­στές του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ.

● Αγριο­γιάν­νης Δημή­τρης (του έχει ανα­γνω­ρι­στεί το ελα­φρυ­ντι­κό της μετε­φη­βι­κής ηλικίας)
Από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας Αιγύ­πτιων αλιερ­γα­τών: 7 έτη

Ευγε­νι­κός Μάρ­κος (του έχει ανα­γνω­ρι­στεί το ελα­φρυ­ντι­κό της μετε­φη­βι­κής ηλικίας)

Από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας Αιγύ­πτιων αλιερ­γα­τών: 7 έτη

● Μαρί­ας Θωμάς (του έχει ανα­γνω­ρι­στεί το ελα­φρυ­ντι­κό της μετε­φη­βι­κής ηλικίας)

Από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας Αιγύ­πτιων αλιερ­γα­τών: 7 έτη

● Παπα­δό­που­λος Κων­στα­ντί­νος (του έχει ανα­γνω­ρι­στεί το ελα­φρυ­ντι­κό της μετε­φη­βι­κής ηλικίας)

Από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας Αιγύ­πτιων αλιερ­γα­τών: 7 έτη

Παντα­ζής Ανα­στά­σιος: 10 έτη

Από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας Αιγύ­πτιων αλιερ­γα­τών: 7 έτη

Ποι­νές για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας των Αιγύ­πτιων αλιεργατών:

Αγριο­γιάν­νης, Ευγε­νι­κός, Μαρί­ας και Παπα­δό­που­λος ποι­νή φυλά­κι­σης 6 ετών, αφού τους ανα­γνω­ρί­στη­κε το ελα­φρυ­ντι­κό της μετε­φη­βι­κής ηλι­κί­ας. Ποι­νή φυλά­κι­σης 8 ετών στον Παντα­ζή χωρίς να ανα­γνω­ρί­ζε­ται κανέ­να ελαφρυντικό.

(Εφτά χρό­νια ειση­γή­θη­κε η εισαγ­γε­λέ­ας, δέκα ήταν το ανώ­τε­ρο όριο)

 

 

Οι ποι­νές για την έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση

Στους πρώ­ην βου­λευ­τές που κατα­δι­κά­στη­καν για έντα­ξη και δεν τους ανα­γνω­ρί­στη­κε ελαφρυντικό:

Ζαρού­λια: 6 έτη

Ζησι­μό­που­λος: 6 έτη

Ηλιό­που­λος: 7 έτη

Γρέ­γος: 6 έτη

Μπαρ­μπα­ρού­σης: 6 έτη

Κού­ζη­λος: 7 έτη

Κου­κού­τσης: 6 έτη

(Οι ανώ­τε­ρες ποι­νές ήταν 10 χρόνια)

Ποι­νές για πρό­κλη­ση επι­κίν­δυ­νης σωμα­τι­κής βλά­βης στο ΠΑΜΕ:

Αντω­να­κό­που­λος, Καστρι­νός, Παντα­ζής, Χατζη­δά­κης: ποι­νή φυλά­κι­σης 2 ετών για καθε­μία από τις τρεις πράξεις

για την υπό­θε­ση που αφο­ρά την επί­θε­ση στους κομ­μου­νι­στές και συν­δι­κα­λι­στές του ΠΑΜΕ το δικα­στή­ριο επέ­βα­λε μεγα­λύ­τε­ρη ποι­νή από την εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση, κατα­δι­κά­ζο­ντας τους κατη­γο­ρού­με­νους σε 2 χρό­νια για κάθε ένα από τα τρία θύμα­τα της επί­θε­σης (δηλα­δή 2 χρό­νια επί 3).

Οι ποι­νές για την έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση

Ι. Άγγος: 5 έτη

Δ. Aγριο­γιάν­νης: 3 έτη

Χ. Αλε­ξό­που­λος: 5 έτη

Α. Ανα­διώ­της: 3 έτη

Ν. Απο­στό­λου: 7 έτη

Μ. Αρβα­νί­της: 7 έτη

Α. Γρέ­γος: 6 έτη

Α. Δασκα­λά­κης: 5 έτη

Γ. Δήμου: 3 έτη

Μ. Ευγε­νι­κός: 3 έτη

Ε. Ζαρού­λια: 6 έτη

Π. Ζησι­μό­που­λος: 6 έτη

Π. Ηλιό­που­λος: 7 έτη

Ι. Καζαν­τζό­γλου: 6 έτη

Ε. Καλα­ρί­της: 5 έτη

Ι. Β. Κομιά­νος: 5 έτη

Κ. Κορ­κο­βί­λης: 5 έτη

Γ. Κού­ζη­λος: 7 έτη

Δ. Κου­κού­τσης: 6 έτη

Δ. Λια­κό­που­λος: 6 έτη

Θ. Μαρί­ας: 3 έτη

Α. Μιχά­λα­ρος: 5 έτη

Ν. Μίχος: 5 έτη/ 2 έτη και 2000 ευρώ μήνες για παρά­νο­μη οπλοκατοχή

Θ. Μπα­ρέ­κας: 6 έτη/ 6 μήνες και 600 ευρώ για παρά­νο­μη οπλοκατοχή

Γ. Μπαρ­μπα­ρού­σης: 7 έτη

Ε. Μπού­κου­ρας: 5 έτη/ ένα έτος και χίλια ευρώ για παρά­νο­μη οπλοκατοχή

Α. Παντα­ζής: 6 έτη

Ν. Παπα­βα­σι­λεί­ου: 6 έτη

Κ. Παπα­δό­που­λος: 5 έτη/ 6 μήνες και 600 ευρώ για παρα­νο­μη οπλοκατοχή

Γ. Πατέ­λης: 6 έτη

Β. Πόπο­ρη: 6 έτη/ 15 μήνες και 1000 ευρώ για παρά­νο­μη οπλοκατοχή/ 3 έτη 3000 ευρώ για παρα­βα­ση του Ν. 456/1975

Γ. Ρου­πα­κιάς: 10 έτη

Β. Σια­τού­νης: 6 έτη

Ποινές για επιμέρους αδικήματα των καταδικασθέντων χωρίς ένταξη:

Μ. Μικε­λά­του (σύζυ­γος Ρου­πα­κιά) ποι­νή φυλά­κι­σης 2 ετών για ψευ­δή κατά­θε­ση, Θ. Σκαρ­πέ­λη (σύζυ­γος Πατέ­λη) ποι­νή φυλά­κι­σης 1 έτους και 1.000 ευρώ για παρά­νο­μη οπλο­κα­το­χή, Θ. Στέ­φας ποι­νή φυλά­κι­σης 2 ετών και 1.000 ευρώ για παρά­νο­μη οπλο­κα­το­χή και Α. Χίλιος ποι­νή φυλά­κι­σης 2 ετών και 2000 ευρώ για παρά­νο­μη οπλοκατοχή.

Η εισαγ­γε­λέ­ας Αδα­μα­ντία Οικο­νό­μου ανα­κοι­νώ­νει την πρό­τα­σή της επί της επι­μέ­τρη­σης των ποι­νών για όσους έχουν κατα­δι­κα­στεί για περισ­σό­τε­ρα από ένα αδικήματα.

Προτάσεις εισαγγελέα για τη συγχώνευση των ποινών

Μιχα­λο­λιά­κος: 13 έτη και έξι μήνες

Κασι­διά­ρης: 13 έτη και έξι μήνες

Λαγός: 13 έτη και εννέα μήνες

Γερ­με­νής: 13 έτη και έξι μήνες

Η εισαγ­γε­λέ­ας πρό­τει­νε η ποι­νή του Γ. Ρου­πα­κιά να είναι ισό­βια + 14 έτη

Συνε­χής ενημέρωση

Πηγή πλη­ρο­φο­ριών: thepressproject.gr

 

 

mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο