Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεν θέλουμε μόνο το μπάλωμα! Θέλουμε ολόκληρο το ρούχο;

(Μπέρ­τολντ Μπρεχτ)

Δεν θέλου­με μόνο το μπάλωμα
Θέλου­με ολό­κλη­ρο το ρούχο.
Δεν θέλου­με μόνο τη μπουκιά
Θέλου­με όλο το καρβέλι
Δεν θέλου­με μόνο τη δουλειά
Θέλου­με όλο το εργοστάσιο.
Το κάρ­βου­νο, το σίδερο,
Την εξουσία.


Τι θέλου­με; Τι μας δίνουν;

Όπο­τε γίνε­ται το ρού­χο μας κου­ρέ­λι,
έρχε­στε τρέ­χο­ντας και λέτε: δε σηκώ­νει άλλο,
αυτόν πρέ­πει να τον βολέ­ψου­με, με κάθε μέσο!
Στ’ αφε­ντι­κά πηγαί­νε­τε γεμά­τοι ζήλο,
ενό­σω περι­μέ­νου­με στην παγωνιά.
Κι όταν γυρ­νά­τε πίσω, θριαμβευτικά
δεί­χνε­τε τι κερ­δί­σα­τε για λόγου μας:
Ένα μπα­λω­μα­τά­κι.
Καλά το μπάλωμα.
Αλλά πού ‘ναι ολό­κλη­ρο το ρούχο;

Όπο­τε ξεφω­νί­ζου­με απ’ την πεί­να,
έρχε­στε τρέ­χο­ντας και λέτε: δε σηκώ­νει άλλο,
αυτόν πρέ­πει να τον βολέ­ψου­με με κάθε μέσο!
Στ’ αφε­ντι­κά πηγαί­νε­τε γεμά­τοι ζήλο,
ενό­σω μας θερί­ζει η πείνα.
Κι όταν γυρ­νά­τε πίσω, θριαμβευτικά
δεί­χνε­τε τι κερ­δί­σα­τε για λόγου μας:
Μια μπου­κιά ψωμί.
Καλά η μπουκιά
Αλλά πού ‘ναι όλο το καρβέλι;

Δε θέλου­με μόνο το μπάλωμα.
Θέλου­με ολό­κλη­ρο το ρούχο.
Δε θέλου­με μόνο την μπουκιά.
Θέλου­με όλο το καρβέλι.
Δε θέλου­με μόνο τη δουλειά.
Θέλου­με όλο το εργοστάσιο.
Το κάρ­βου­νο, το σίδερο,
την εξουσία.
Αυτά είναι που θέλουμε!
Αλλά εσείς τι μας δίνετε;


✔️ Από­σπα­σμα του μπρε­χτι­κού θεα­τρι­κού «Η Μάνα» από το οπι­σθό­φυλ­λο του «Μπέρ­τολντ Μπρεχτ: Για τους σει­σμούς που μέλ­λο­νται να ‘ρθουν» (Σύγ­χρο­νη Επο­χή, 2014), με τις ειση­γή­σεις και παρεμ­βά­σεις του επι­στη­μο­νι­κού συνε­δρί­ου για τον Μπρεχτ (27–28/4/2013).


Στο «τι θέλου­με», μπο­ρεί να μη συμ­φω­νού­με όλοι, αλλά το «τι μας δίνουν» είναι τόσο προ­φα­νές… Σε ό,τι μας αφο­ρά είναι και τα δύο αλλη­λέν­δε­τα (τόσο στρα­τη­γι­κά όσο και με βάση την πεζή καθη­με­ρι­νό­τη­τα), αλλά δεν θα τα χαλά­σου­με σ’ αυτό. Ας πάμε στις κάλ­πες, έχο­ντας κατά νου (του­λά­χι­στον) το «τι μας δίνουν»!

Μπρεχτ Για τους σεισμούς που μέλλονται να ‘ρθουν

Δίνοντας απάντηση για ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ, στη Βουλή αλλά κυρίως την επόμενη μέρα!

Η δύναμή σου την επόμενη μέραheader Τώρα ξέρεις Το 2019 δεν είναι 2015

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο