Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεν θα εκδοθεί στην Τουρκία ο δημοσιογράφος και ιστορικός Τουργκούτ Καγιά

Δεν θα εκδο­θεί τελι­κά στις τουρ­κι­κές αρχές, ο δημο­σιο­γρά­φος και ιστο­ρι­κός Τουρ­γκούτ Καγιά στην Τουρ­κία, σύμ­φω­να με από­φα­ση του υπουρ­γού Δικαιο­σύ­νης Στ. Κοντονή.

Ο 45χρονος κρα­τού­με­νος από τις αρχές Ιού­νη είχε προ­χω­ρή­σει σε απερ­γία πεί­νας, αντι­δρώ­ντας στο ενδε­χό­με­νο παρά­δο­σής του στην τουρ­κι­κή Δικαιοσύνη.

Σημειώ­νε­ται ότι η Επι­τρο­πή Ασύ­λου είχε χορη­γή­σει στον Τουρ­γκούτ Καγιά πολι­τι­κό άσυλο.

Η τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση τον εκζη­τά για να εκτί­σει ένα υπό­λοι­πο ποι­νής φυλά­κι­σης μετά την αμε­τά­κλη­τη κατα­δί­κη του από τουρ­κι­κό δικα­στή­ριο για συμ­με­το­χή σε “παρά­νο­μη” οργάνωση.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως τη μη έκδο­σή του είχε ζητή­σει το ΚΚΕ και άλλοι μαζι­κοί φορείς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο