Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεν θα σας περάσει, είμαστε φτωχοί αλλά είμαστε δυνατοί!

Σε δηλώ­σεις μέσω γρα­πτών κει­μέ­νων που δημο­σιεύ­τη­καν από την Επι­τρο­πή Αλλη­λεγ­γύ­ης στη 12χρονη, προ­έ­βη­σαν τα 2 από τα 8 παι­διά της μητέ­ρας της 12χρονης, όπου μετα­ξύ πολ­λών άλλων εκφρά­ζουν την οργή και την απο­γο­ή­τευ­σή τους προς το σύστη­μα δικαιοσύνης.
Ανα­δει­κνύ­ουν την ταξι­κό­τη­τα της άδι­κης καπι­τα­λι­στι­κής κοι­νω­νί­ας που βάζει σαν στό­χο την προ­ά­σπι­ση των συμ­φε­ρό­ντων της και των ημε­τέ­ρων της.
Απευ­θύ­νο­νται στην εισαγ­γε­λέα με τρό­πο δυνα­μι­κό, επι­κρι­τι­κό αλλά και σκω­πτι­κό, μιας και δεν έχει καμία λογι­κή και ανθρώ­πι­νη εξή­γη­ση η πρό­τα­σή της. (ή μάλ­λον έχει, εκεί­νη της συγκά­λυ­ψης των ισχυ­ρών και των πλουσίων)
Περι­γρά­φουν όλο το οικο­γε­νεια­κό τους πλαί­σιο, όπως είναι αυτό δια­μορ­φω­μέ­νο, θέλο­ντας να εξη­γή­σουν επαρ­κώς τις δυσκο­λί­ες που αντι­με­τώ­πι­ζαν σαν οικο­γέ­νεια όλα τα παι­διά μαζί με τη μητέ­ρα τους και πώς είναι δυνα­τόν να μην υπέ­πε­σε στην αντί­λη­ψή της μητέ­ρας τους νωρί­τε­ρα η υπό­θε­ση του βια­σμού της 12χρονης.
Μιλά­νε για την αγά­πη της μητέ­ρας τους στα παι­διά της και δεί­χνουν πού απο­σκο­πεί αυτή η άδι­κη και συκο­φα­ντι­κή στό­χευ­ση της.
Σε ένα κεί­με­νο ειλι­κρί­νειας και αξιο­πρέ­πειας η αδελ­φή της ζητά συγ­γνώ­μη προς τη μικρή 12χρονη εκ μέρους εκεί­νων των θεσμών, την ευθύ­νη των οποί­ων έχουν όσοι προ­σπα­θούν να συγκα­λύ­ψουν ακό­μη ένα έγκλη­μα ενο­χο­ποιώ­ντας ανεν­δοί­α­στα κάθε αθώο, ενώ ο αδερ­φός της υπό­σχε­ται να αγω­νι­στούν όλοι μαζί μέχρι την τελι­κή δικαί­ω­ση της οικο­γέ­νειάς τους.

Αδελ­φός 12χρoνης: Δεν θα σας περά­σει, είμα­στε φτω­χοί αλλά είμα­στε δυνατοί

Η Επι­τρο­πή Αλλη­λεγ­γύ­ης στη 12χρονη, που από την πρώ­τη στιγ­μή καταγ­γέλ­λει από­πει­ρα συγκά­λυ­ψης του κυκλώ­μα­τος από τις αρχές, δημο­σί­ευ­σε κεί­με­νο του μεγά­λου αδελ­φού της ανή­λι­κης, ο οποί­ος κάνει λόγο για εκμε­τάλ­λευ­ση, υπο­κρι­σία και ατιμωρησία.

«Δεν θα σας περά­σει, είμα­στε φτω­χοί αλλά είμα­στε δυνα­τοί» τονί­ζει και καταγ­γέλ­λει πως «είναι ολο­φά­νε­ρο πως υπάρ­χουν κάποιο σημα­ντι­κοί άλλοι πίσω από αυτήν την υπό­θε­ση, κάποια σημα­ντι­κά ονό­μα­τα που προ­σπα­θεί­τε να καλύψετε»

Η Επι­τρο­πή Αλλη­λεγ­γύ­ης στη 12χρονη δημο­σί­ευ­σε επί­σης κεί­με­νο της μεγά­λης αδερ­φής της 12χρονης, Κωνσταντίνα.

Ολό­κλη­ρο το κεί­με­νο της μεγά­λης αδερ­φής της 12χρονης, Κωνσταντίνα:

«Έχω μέσα μου οργή στε­να­χώ­ρια, θυμό. Έχω οργή για­τί πιστέ­ψα­με στην δικαιο­σύ­νη και δεν την πήρα­με στα χέρια μας, του­λά­χι­στον να βρι­σκό­ταν με βάσι­μα στοι­χεία η μαμά μου στην φυλα­κή και όχι με θεω­ρία συνω­μο­σί­ας, μια σκέ­τη απο­γο­ή­τευ­ση… 1 ολό­κλη­ρο μήνα περι­μέ­να­με να τον μαζέ­ψουν και βγή­κε η εντο­λή για να τον μαζέ­ψουν αφού βγή­κε το δια­ζύ­γιο του.

Σου βιά­ζε­τε η αδερ­φού­λα σου, μιλά­με για ένα μωρό λιγό­τε­ρο από 12 χρό­νων από τόσα άτο­μα και το τέρας υπο­στη­ρί­ζει πως ήταν ερω­τευ­μέ­νος και βρέ­θη­κε σε σεξουα­λι­κή πρά­ξη μαζί της τέσ­σε­ρις φορές λες και είναι κάτι το φυσιο­λο­γι­κό, χωρίς καμία ντρο­πή και η εισαγ­γε­λέ­ας ανά­φε­ρε αθώ­ος του βια­σμού, ενώ η αδελ­φή μου περιέ­γρα­ψε με κάθε λεπτο­μέ­ρεια τον βια­σμό της, ότι την απεί­λη­σε, τις έδει­ξε τα όπλα που είχε, αλλά δεν είναι βια­στής, είναι ερω­τευ­μέ­νος… Αφού είναι έτσι:

Όχι κυρία εισαγ­γε­λέα, δεν είναι μαστρο­πός, είναι ο καλός Σαμα­ρεί­της της πορ­νεί­ας που την βοή­θα­γε να βρει καλούς πελά­τες στην γειτονιά..χωρίς να παίρ­νει χρή­μα­τα ενώ υπάρ­χουν μηνύματα.
Όχι κυρία εισαγ­γε­λέα, το πορ­νο­γρα­φι­κό υλι­κό που είχε δεν ήταν για πού­λη­μα ήταν για δικιά του προ­σω­πι­κή χρήση.
Όχι κυρία εισαγ­γε­λέα, μιλά­με για συναί­νε­ση, όταν την κατέ­βα­σε στο υπό­γειο δεν ασέλ­γη­σε στο κορ­μά­κι της παρά τις φωνές της και την προ­σπά­θεια της να ξεφύ­γει και στην συνέ­χεια δεν της έβα­λε το όπλο στον κρό­τα­φο και τις είπε αν μιλή­σεις θα σκο­τώ­σω την οικο­γέ­νεια σου, θα σε κάνω ρεζί­λι παντού και μετά θα σκο­τώ­σω εσένα.
Όχι κυρία εισαγ­γε­λέα δεν μιλά­με για ανω­μα­λία, μαστρο­πεία και παι­δε­ρα­στία, μιλά­με για έρω­τα 43 χρό­νων διαφοράς…

Επει­δή πολύς κόσμος δεν ξέρει και πρέ­πει να μάθει,διότι στις αρχές τέρας την φώνα­ζαν οι περισ­σό­τε­ροι την μαμά μου χωρίς να ξέρουν πολ­λά, απλά ότι βλέ­πα­νε λέγανε…
Έχου­με γίνει όλοι δικα­στές του πλη­κτρο­λο­γί­ου, κρί­νου­με τους πάντες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με τι συνέ­βη ακριβώς.
Όλοι έλε­γαν “πως γίνε­ται να μην το κατα­λά­βει η μάνα και το κατά­λα­βε η θεία μέσα σε λίγες ημέρες;”
Δεν έχουν άδι­κο να απο­ρούν, έχω όμως απά­ντη­ση που πιστεύω ότι ο κόσμος θα με καταλάβει.
Όταν έχεις 5 παι­διά μέσα σ’ ένα σπί­τι για­τί υπό­λοι­ποι τρεις μένα­με στην για­γιά …ναι δεν θα κρυ­φτού­με μπο­ρείς να χάσεις τον έλεγ­χο, άνθρω­πος είσαι. Αυτό δεν σε κάνει κακιά μάνα, δεν σε κάνει ότι που­λάς το παι­δί σου, το σπλά­χνο σου, που έχεις γίνει χαλί για να σε πατή­σουν όλοι και κάθε ημέ­ρα παλεύ­εις για το καλύ­τε­ρο για να βλέ­πεις χαρού­με­να τα παι­διά σου, για να μην τους σβή­σει τίπο­τα το χαμόγελο.
Για την μαμά μας είμα­στε το Άλφα και το Ωμέ­γα στην ζωή της, τίπο­τα πιο σημα­ντι­κό από εμάς. Η μαμά μας είναι αθώα, καμία σχέ­ση με αυτά που ανα­φέ­ρο­νται …καμία δια­φο­ρά στην συμπε­ρι­φο­ράς της μικρής, σας το λέω και το τονίζω.
Αλλά τί αντι­δρά­σεις περι­μέ­νεις από ένα παι­δί μικρό­τε­ρο των 12 χρο­νών εφό­σον την είχε μάθει τόσο καλά να υπο­κρί­νε­ται, αλλά είχε απει­λή­σει την ζωή όχι μόνο την δικιά της αλλά και της οικο­γέ­νειας της… εκτός από όλες τις κατη­γο­ρί­ες που αναι­ρέ­θη­καν από το τέρας και της φόρ­τω­σαν στην μαμά μου, τις φορ­τώ­σα­νε και την κατη­γο­ρία της απει­λής της γυναί­κας του εφό­σον κατά­φε­ρε να πάρει δια­ζύ­γιο και την απει­λή του τέρα­τος, που όταν η μάνα μου την πήρε τηλέ­φω­νο σαν γυναί­κα προς γυναί­κα για να την ενη­με­ρώ­σει σε εισα­γω­γι­κά να το πού­με κόσμια τί τέρας έχει σε αυτό που λέει οικο­γέ­νεια, αντί να μας υπο­στη­ρί­ξει σε αυτό, αυτή πρό­τει­νε να τις δώσει μεγά­λο χρη­μα­τι­κό ποσό για να μην χαλα­στούν οι 2 οικο­γέ­νειες σε εισαγωγικά.
Αυτό που θέλουν να βγά­λουν είναι ότι η μικρή τους βία­σε και τους κακο­ποί­η­σε, ότι η μαμά μου την εξέ­δι­δε και δια­κι­νού­σε πορ­νο­γρα­φι­κό υλι­κό και ότι το τέρας ήταν ερωτευμένος.
Υπο­στη­ρί­ζο­ντας όλα αυτά στο να είναι φυσιο­λο­γι­κά, πώς η μικρή δεν κακο­ποιεί­ται ξανά και ξανά πώς αυτό το παι­δί θα ζήσει; Πώς θα ξανά κοι­μη­θεί ήσυχη;
Θέλω να ζητή­σω ένα τερά­στιο συγ­γνώ­μη στην μικρή μου που απο­τύ­χα­με σαν χώρα, σαν δικαιο­σύ­νη, σαν ύπαρ­ξη, σαν κρά­τος. Συγ­γνώ­μη μικρή μου που τρως το ένα χαστού­κι μετά το άλλο, που άνοι­ξες την ψυχή σου και το μόνο που έχουν να πουν είναι ότι αυτή ήταν η στά­ση ζωής σου και από αφέ­λεια βγή­κες στην πορνεία.
Θέλω να πω ένα τερά­στιο ευχα­ρι­στώ σε όλους τους λογα­ρια­σμούς στα Social media, θα ανέ­φε­ρα έναν έναν ονο­μα­στι­κά από όσους είδα ότι ανέ­βα­σαν για την υπό­θε­ση μας με οργή προς την από­φα­ση της εισαγ­γε­λέ­ως, αλλά είστε τόσο πολ­λοί πλέ­ον που δεν θέλω να αδι­κή­σω κανέναν.
Ευχα­ρι­στώ που κατα­λά­βα­τε την αδι­κία που έχου­με κοντά 2 χρόνια.
Εγώ σαν μεγά­λη αδερ­φή θα ήθε­λα να μάθω ποσά τσέ­πω­σες και ξεπλέ­νεις έτσι βιαστές;
Θα ήθε­λα να μάθω πώς έρχε­σαι στο δικα­στή­ριο και είσαι κόρη/γιος ή γυναί­κα, ή αδερφή/ος βια­στών και τολ­μάς και με κοι­τάς στα μάτια με ειρω­νι­κό χαμόγελο.
Όλοι εσείς κοι­μά­στε καλά το βράδυ;
Νιώ­θε­τε καλά που οι πατε­ρά­δες σας, οι άντρες σας, βία­σαν ένα παι­δί όσο είναι και το παι­δί σας;
Η μαμά μας είναι αθώα και το ξέρου­με εμείς όπως και οι δικαστές».
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο