Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεν κατεβαίνουν στις εκλογές οι ΑΝΕΛ — Αποχώρηση Σαρίδη από την Ένωση κεντρών

Κλι­μα­κώ­νο­νται οι διερ­γα­σί­ες στα αστι­κά πολι­τι­κά κόμ­μα­τα ενό­ψει εκλο­γών και κυρί­ως στο χώρο της δεξιάς και της απο­κα­λού­με­νης κεντροδεξιάς.

Έτσι μετά την ανα­κοί­νω­ση από το Ποτά­μι για μη συμ­με­το­χή στις εκλο­γές, τη μη συμ­με­το­χή στις πρό­ω­ρες εθνι­κές εκλο­γές στις 7 Ιου­λί­ου φέρε­ται πως απο­φά­σι­σαν ο Πάνος Καμ­μέ­νος και τα κορυ­φαία στε­λέ­χη των ΑΝΕΛ, απο­τέ­λε­σμα της απο­γοη­τευ­τι­κής παρου­σί­ας στις ευρωεκλογές.

Οι ορι­στι­κές απο­φά­σεις θα παρ­θούν την Δευ­τέ­ρα όπου συνε­δριά­ζουν τα όργα­να του κόμ­μα­τος, με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες να λένε πως η τάση που υπο­στη­ρί­ζει την μη κάθο­δο να είναι πιο ισχυ­ρή. Οι ίδιες πηγές ανα­φέ­ρουν πως σε αυτή την περί­πτω­ση δεν θα υπάρ­ξει ανα­στο­λή της λει­τουρ­γί­ας του κόμματος.

Το ποσο­στό που συγκέ­ντρω­σαν οι ΑΝΕΛ στις ευρω­ε­κλο­γές ήταν μόλις 0,80% (45.000 ψήφοι) όταν το 2014 είχαν φτά­σει στο 3,46% (198.000 ψήφοι).  Παρά την αντί­θε­ση του κόμ­μα­τος στη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών, όλα δεί­χνουν ότι οι πολί­τες δεν εκτί­μη­σαν τη στά­ση του Πάνου Καμ­μέ­νου να έχει συγκυ­βερ­νή­σει με τον Αλέ­ξη Τσί­πρα και να τον έχει στη­ρί­ξει ως το «παρά πέντε»

Εκ της απο­φά­σε­ως μη συμ­με­το­χής τίθε­ται το ερώ­τη­μα  τι θα απο­γί­νουν — τι θα κάνουν οι τρεις βου­λευ­τές που έμει­ναν πιστοί στον Πάνο Καμ­μέ­νο ως την τελευ­ταία στιγ­μή: η Μαρία Κόλ­λια-Τσα­ρου­χά, ο Κώστας Κατσί­κης και ο Αρι­στεί­δης Φωκάς, (προ­έρ­χε­ται από την Ενω­ση Κεντρώ­ων). Θα μετα­πη­δή­σουν στη ΝΔ;

Ζήτη­μα τίθε­ται και για τον Κώστα Ζου­ρά­ρι, ο οποί­ος στή­ρι­ξε τον Αλέ­ξη Τσί­πρα σε όλες τις ανα­με­τρή­σεις στη Βου­λή. Δημο­σιεύ­μα­τα τον θέλουν να συνε­χί­ζει με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πρέ­πει να σημειω­θεί ότι ο χώρος της εθνι­κι­στι­κής Δεξιάς μένει σχε­δόν «ακέ­φα­λος», μετά την απο­χώ­ρη­ση του Γιώρ­γου Καρα­τζα­φέ­ρη από την ηγε­σία του ΛΑΟΣ και τη μη κάθο­δο των ΑΝΕΛ στις εκλογές.

Ο χώρος αυτός αθροί­ζει ένα μη ευκα­τα­φρό­νη­το ποσο­στό είναι μια καλή δεξα­με­νή, κυρί­ως για τη ΝΔ, ειδι­κά από τους ΑΝΕΛ, αφού στην πλειο­ψη­φία τους οι βου­λευ­τές του προ­έρ­χο­νται από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας.

Αποχωρεί από την Ένωση Κεντρώων ο βουλευτής Ι.Σαρίδης

Την απο­χώ­ρη­σή του από την Ένω­ση Κεντρώ­ων γνω­στο­ποί­η­σε με επι­στο­λή του προς τον πρό­ε­δρο της Βου­λής, Νίκο Βού­τση, ο βου­λευ­τής Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης, Γιάν­νης Σαρίδης.

Ο κ. Σαρί­δης, όπως ανα­φέ­ρει, θα παρα­μεί­νει ανε­ξάρ­τη­τος βουλευτής

Δεδο­μέ­νου αυτού οι Ένω­ση κεντρώ­ων μένει με τέσ­σε­ρις βου­λευ­τές και δια­λύ­ε­ται η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή της Ομά­δα. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως από την Ενω­ση Κεντρώ­ων στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές τον Σεπτέμ­βριο του 2015 είχε εκλέ­ξει 9 βουλευτές

Τέλος, υπεν­θυ­μί­ζου­με την προ ημε­ρών απο­χώ­ρη­ση από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ της κ. Μεγα­λο­οι­κο­νό­μου, η οποία είχε εκλε­γεί με την Ένω­ση Κεντρώ­ων, το 2017 ανε­ξαρ­τη­το­ποι­ή­θη­κε και στη συνέ­χεια εντά­χθη­κε στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο