Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεν λειτουργεί ο ηλεκτρικός

Προ­βλή­μα­τα στη λει­τουρ­γία των μέσων μαζι­κής μετα­φο­ράς έχει προ­κα­λέ­σει η πολύ ισχυ­ρή χιο­νό­πτω­ση στην Αττι­κή. Σύμ­φω­να με τη ΣΤΑΣΥ ΑΕ, δεν πραγ­μα­το­ποιού­νται τα δρο­μο­λό­για σε ολό­κλη­ρο το δίκτυο της γραμ­μής 1 του Μετρό.

Επί­σης, λόγω προ­βλη­μά­των στο δίκτυο του προ­α­στια­κού δεν πραγ­μα­το­ποιού­νται δρο­μο­λό­για του Μετρό από και προς το Αερο­δρό­μιο. Τα δρο­μο­λό­για του Μετρό γίνο­νται έως τον σταθ­μό Δουκ. Πλα­κε­ντί­ας και από εκεί οι επι­βά­τες με κατεύ­θυν­ση προς το Αερο­δρό­μιο μετε­πι­βι­βά­ζο­νται σε συρ­μούς του Προαστιακού.

Τέλος, δεν πραγ­μα­το­ποιού­νται δρο­μο­λό­για του Τραμ στο τμή­μα από τη στά­ση “Λεωφ. Βου­λιαγ­μέ­νης”, έως το Σύνταγμα.

Έντο­να προ­βλή­μα­τα υπάρ­χουν και στις αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες με απο­τέ­λε­σμα να μην πραγ­μα­το­ποιού­νται δρο­μο­λό­για τόσο τα λεω­φο­ρεία όσο και τρό­λεϊ. Σύμ­φω­να με πηγές από τον ΟΑΣΑ εκτε­λού­νται μόνο κάποια δρο­μο­λό­για λεω­φο­ρεί­ων στα νότια προάστια.

Τα λεω­φο­ρεία βγή­καν το πρωί από τα αμα­ξο­στά­σια για να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν δρο­μο­λό­για στις κεντρι­κούς δρό­μους, αλλά, λόγω της έντο­νης χιο­νό­πτω­σης και της ολι­σθη­ρό­τη­τας, δόθη­κε εντο­λή να επι­στρέ­ψουν στα αμα­ξο­στά­σια για λόγους ασφαλείας.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο