Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεν ξέρουν τίποτα…

«Δια­χρο­νι­κό» φαι­νό­με­νο, «που συμ­βαί­νει εδώ και αιώ­νες», είναι, σύμ­φω­να με όσα έλε­γαν ξανά χτες και προ­χτές τα στε­λέ­χη της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, το φαι­νό­με­νο της μετα­νά­στευ­σης. Και λίγο — πολύ καμία ευθύ­νη δεν έχουν ΕΕ, κρά­τη — μέλη, κυβερ­νή­σεις, πέρα από το να δια­χει­ρι­στούν ένα φαι­νό­με­νο για το οποίο δεν ευθύ­νο­νται, με βάση πάντα την απάν­θρω­πη πολι­τι­κή της ΕΕ για το Μεταναστευτικό.

Οπό­τε ας τους φρε­σκά­ρου­με εν συντο­μία τη μνή­μη για το αν έχουν και τι ευθύ­νες για τους ξερι­ζω­μέ­νους, με βάση και τις εθνι­κό­τη­τες των θυμά­των των πρό­σφα­των τραγωδιών.

  • Συρία, 2013: ΗΠΑ, Γαλ­λία, Βρε­τα­νία, Τουρ­κία, χώρες του Αρα­βι­κού Συν­δέ­σμου και άλλες δυνά­μεις πραγ­μα­το­ποιούν ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση στη Συρία, με επί­δι­κο τον ενερ­γεια­κό πλού­το της χώρας, που βρί­σκε­ται και στο «σταυ­ρο­δρό­μι» των ενερ­γεια­κών και άλλων αγω­γών, και τις «γεω­πο­λι­τι­κές ισορ­ρο­πί­ες» στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, με την προ­σπά­θεια ανα­κο­πής της επιρ­ρο­ής Ρωσί­ας και Ιράν. Δέκα χρό­νια μετά, εκα­τομ­μύ­ρια θύμα­τα και ξερι­ζω­μέ­νοι στον πόλε­μο που συνεχίζεται.

Οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις από τότε έως σήμε­ρα εμπλέ­κουν ενερ­γά την Ελλά­δα στον πόλε­μο: Συνυ­πο­γρά­φουν τις ΝΑΤΟι­κές απο­φά­σεις, μετα­ξύ αυτών και για την κάλυ­ψη των τουρ­κι­κών επι­χει­ρή­σε­ων εντός της Τουρ­κί­ας. Δια­θέ­τουν τις βάσεις ως κρί­σι­μο προ­γε­φύ­ρω­μα για το χτύ­πη­μα της Συρί­ας, όπως π.χ. τα πυραυ­λι­κά χτυ­πή­μα­τα των ΗΠΑ το 2018, επί κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, που έγι­ναν από αμε­ρι­κα­νι­κά πλοία που απέ­πλευ­σαν από τη βάση της Σού­δας. Συνυ­πο­γρά­φουν τις ευρω­α­τλα­ντι­κές κυρώ­σεις που στρέ­φο­νται κατά του συρια­κού λαού. Αξί­ζει να θυμί­σου­με πως μόλις τον περα­σμέ­νο Φλε­βά­ρη, μετά τους φονι­κούς σει­σμούς που ισο­πέ­δω­σαν πόλεις της Τουρ­κί­ας και της Συρί­ας, η κυβέρ­νη­ση, ευθυ­γραμ­μι­ζό­με­νη με τις ευρω­α­τλα­ντι­κές κυρώ­σεις, αρνού­νταν να στεί­λει βοή­θεια στους χιλιά­δες ξεσπι­τω­μέ­νους Σύρους, επει­δή, κατά τον πρω­θυ­πουρ­γό, «δεν υπάρ­χει επί­ση­μος συνο­μι­λη­τής» στη Συρία.

  • Λιβύη, άνοι­ξη του 2011 — Ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, με «πυρο­κρο­τη­τή» την «επα­να­δια­πραγ­μά­τευ­ση» συμ­φω­νιών για άδειες έρευ­νας, εξό­ρυ­ξης και εκμε­τάλ­λευ­σης πετρε­λαί­ου, και το μεγα­λύ­τε­ρο κομ­μά­τι που διεκ­δι­κούν τα μονο­πώ­λια Κίνας και Ρωσί­ας. Δώδε­κα χρό­νια μετά, ΕΕ και κρά­τη — μέλη της βρί­σκο­νται πρώ­τοι πρώ­τοι στο ιμπε­ρια­λι­στι­κό τρα­πέ­ζι για τη μοι­ρα­σιά, στη Λιβύη όπου δεν έχει μεί­νει πέτρα πάνω στην πέτρα.

Οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις από τότε ως σήμε­ρα: Στή­ρι­ξαν την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση εμπρά­κτως, με τα ΝΑΤΟι­κά αερο­σκά­φη να απο­γειώ­νο­νται από τη Σού­δα. Συμ­με­τέ­χουν με πρω­τα­γω­νι­στι­κούς ρόλους στις στρα­τιω­τι­κές απο­στο­λές της ΕΕ — με πρό­σχη­μα το Προ­σφυ­γι­κό — όπως η «Irini», που σφίγ­γουν τη θηλιά στον λαό της Λιβύ­ης για τα συμ­φέ­ρο­ντά τους. Συμ­με­τέ­χουν στο ιμπε­ρια­λι­στι­κό παζά­ρι που «μοι­ρά­ζει τα ιμά­τια» του πλού­του της Λιβύ­ης, διεκ­δι­κούν «κομ­μά­τι από τη λεία» για τους εγχώ­ριους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, όπως δεί­χνει και η προ μηνών «από­βα­ση» επι­χει­ρη­μα­τιών με την ομπρέ­λα της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης στη χώρα.

  • Υπο­σα­χά­ρια Αφρι­κή: Η ΕΕ δια­τη­ρεί ούτε μια ούτε δύο αλλά 11 στρα­τιω­τι­κές και «πολι­τι­κές» απο­στο­λές, έχει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις όπως στην Κεντρο­α­φρι­κα­νι­κή Δημο­κρα­τία και στο Μάλι, εμπλέ­κε­ται ενερ­γά στις ένο­πλες και άλλες συγκρού­σεις, με υπό­βα­θρο την ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση με ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, για τον έλεγ­χο του νέου «Ελντο­ρά­ντο» των πρώ­των υλών, όπως π.χ. των σπά­νιων γαιών που χρη­σι­μο­ποιού­νται για τις «πρά­σι­νες» μπίζνες.

Οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις όχι μόνο έχουν συνυ­πο­γρά­ψει όλες τις σχε­τι­κές απο­φά­σεις της ΕΕ, αλλά μετέ­χουν, μετεί­χαν ή έχουν εκφρά­σει δια­θε­σι­μό­τη­τα να μετά­σχουν σε όλες τις επι­χει­ρή­σεις και απο­στο­λές των Ευρω­α­τλα­ντι­κών που προ­κα­λούν συνε­χείς αιμα­το­χυ­σί­ες και κύμα­τα προ­σφυ­γιάς, ακρι­βώς για τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου. Ενδει­κτι­κά: Στε­λέ­χη των Ενό­πλων Δυνά­με­ων συμ­με­τέ­χουν στις στρα­τιω­τι­κές απο­στο­λές της ΕΕ σε Μοζαμ­βί­κη και Μάλι, ενώ τα προη­γού­με­να χρό­νια η κυβέρ­νη­ση ήταν έτοι­μη για την απο­στο­λή και Ειδι­κών Δυνά­με­ων (αλε­ξι­πτω­τι­στών) στο Μάλι. Η επέμ­βα­ση στην Κεντρο­α­φρι­κα­νι­κή Δημο­κρα­τία καθο­δη­γού­νταν από το στρα­τη­γείο της ΕΕ που εδρεύ­ει στη Λάρι­σα. Οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις συμ­με­τέ­χουν ανελ­λι­πώς στις ναυ­τι­κές απο­στο­λές «Irini» και την αντί­στοι­χη του ΝΑΤΟ «Sea Guardian» στη Μεσό­γειο, ενώ παλιό­τε­ρα συμ­με­τεί­χαν και στην «Atalanta» στα ανοι­χτά της Σομα­λί­ας. Παράλ­λη­λα, στις 7 Οκτώ­βρη 2021, η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ψήφι­σε τη Συμ­φω­νία Ελλά­δας — Γαλ­λί­ας που είχε προ­ε­τοι­μά­σει ο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προ­βλέ­πει «συν­δρο­μή» των γαλ­λι­κών δυνά­με­ων από τις ελλη­νι­κές για τις επεμ­βά­σεις τους στην περιοχή.

  • Αφγα­νι­στάν, 2001: Αφού πρώ­τα μακέ­λε­ψαν τον λαό του, με την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση του 2001, αφού ξεζού­μι­σαν όλες τις πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές με την ιμπε­ρια­λι­στι­κή κατο­χή, ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, στο πλαί­σιο της ανα­διά­τα­ξης των δυνά­με­ών τους προς τον Ειρη­νι­κό και τη σύγκρου­ση με την Κίνα, προ έτους τον άφη­σαν στα χέρια των Ταλι­μπάν, που κι αυτό ήταν «παι­δί του σωλή­να» των ΗΠΑ, προ­κα­λώ­ντας «ποτά­μια» προ­σφύ­γων, που προ­σπά­θη­σαν να ξεφύ­γουν από τον πόλε­μο, την ανέ­χεια, τα μεσαιω­νι­κά ήθη…

Ολες οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κ.ο.κ.), από το 2001 έως σήμε­ρα, στή­ρι­ξαν την εμπλο­κή της χώρας μας και των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων στο Αφγα­νι­στάν. Μόνο το ΚΚΕ είχε απαι­τή­σει την επι­στρο­φή στη χώρα των ελλη­νι­κών δυνά­με­ων από το Αφγα­νι­στάν και κάθε άλλη ιμπε­ρια­λι­στι­κή απο­στο­λή στο εξω­τε­ρι­κό, απο­κα­λύ­πτο­ντας τα προ­σχή­μα­τα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, και τις δια­χρο­νι­κές ευθύ­νες όλων των ελλη­νι­κών κυβερνήσεων.

  • Παλαι­στί­νη: ΗΠΑ — ΕΕ κάνουν πλά­τες στην ισραη­λι­νή κατο­χή, στους εποι­κι­σμούς που επε­κτεί­νο­νται, στις βαρ­βα­ρό­τη­τες ενά­ντια στον Παλαι­στι­νια­κό λαό και το δίκαιο αίτη­μά του να ζήσει στο δικό του κρά­τος με πρω­τεύ­ου­σα την Ανατ. Ιερουσαλήμ.

Οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις όλων των τελευ­ταί­ων χρό­νων, ιδιαί­τε­ρα αυτές του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ, με όχη­μα τα «τρι­με­ρή σχή­μα­τα» με το Ισρα­ήλ, επε­κτεί­νουν συνε­χώς τις σχέ­σεις με το κρά­τος — δολο­φό­νο του Παλαι­στι­νια­κού λαού, με τις σχέ­σεις να χαρα­κτη­ρί­ζο­νται «στρα­τη­γι­κές», ενώ αρνού­νται να υλο­ποι­ή­σουν ακό­μα και την από­φα­ση της ελλη­νι­κής Βου­λής για την ανα­γνώ­ρι­ση παλαι­στι­νια­κού κράτους.

  • Αίγυ­πτος: Αφού συνέ­βα­λε με το μερ­τι­κό της στην ενδο­α­στι­κή σύγκρου­ση και τη λεγό­με­νη «αρα­βι­κή άνοι­ξη» που απο­δεί­χτη­κε βαρυ­χει­μω­νιά για τους λαούς όλης της περιο­χής, η ΕΕ στή­ρι­ξε τον σημε­ρι­νό Πρό­ε­δρο, Α. Σίσι, που ήρθε με πρα­ξι­κό­πη­μα, ενώ διευ­ρύ­νο­νται συνε­χώς οι στρα­τιω­τι­κές σχέ­σεις ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ με την Αίγυ­πτο και «ανα­βαθ­μί­ζε­ται» ο ρόλος της στους σχε­δια­σμούς για την «ενερ­γεια­κή απε­ξάρ­τη­ση» της ΕΕ με σχε­τι­κές συμ­φω­νί­ες. Στην άλλη όψη του νομί­σμα­τος, ενδει­κτι­κό είναι πως μόνο πέρυ­σι, από την άνο­δο των τιμών του σιτα­ριού, εξαι­τί­ας του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία, δεκά­δες εκα­τομ­μύ­ρια Αιγύ­πτιοι βρέ­θη­καν στα όρια του λιμού.

Οι οικο­νο­μι­κές και στρα­τιω­τι­κές σχέ­σεις με την Αίγυ­πτο «ανα­βαθ­μί­ζο­νται» συνε­χώς όλα τα τελευ­ταία χρό­νια, με τις κυβερ­νή­σεις ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ να υπο­γρά­φουν συμ­φω­νί­ες στρα­τιω­τι­κής συνερ­γα­σί­ας με ΝΑΤΟι­κό πατρόν, συμ­φω­νί­ες όπως αυτές για την οριο­θέ­τη­ση ΑΟΖ, αλλά και ενερ­γεια­κά σχέ­δια που βάζουν το φιτί­λι και νέων συγκρού­σε­ων που θα πλη­ρώ­σουν οι λαοί της περιο­χής. Ενώ στο περι­θώ­ριο, με διμε­ρείς συμ­φω­νί­ες, όπως αυτές που προ­βλέ­πει ο πρό­σφα­τος νόμος της ΝΔ, στή­νε­ται και ένα επί­ση­μο σκλα­βο­πά­ζα­ρο για την «αξιο­ποί­η­ση» μετα­να­στών σε αγρο­τι­κές και άλλες δου­λειές στην Ελλάδα.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο