Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεν ξεμπερδεύουν…

Με παρα­κα­τα­θή­κη τις κινη­το­ποι­ή­σεις του προη­γού­με­νου δια­στή­μα­τος και ιδιαί­τε­ρα το μεγά­λο πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη στην Αθή­να, χιλιά­δες φοι­τη­τές και μαθη­τές σε όλη τη χώρα ετοι­μά­ζο­νται αύριο να δια­δη­λώ­σουν ξανά: «Πάρ­τε πίσω το νομο­σχέ­διο για τα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια! Να μην κατα­τε­θεί το τερατούργημα!».

Η κυβέρ­νη­ση «έχει βρει τον μάστο­ρά της» με τις μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις και τις ζωντα­νές δια­δι­κα­σί­ες σε σχο­λεία και σχο­λές. Παρά την προ­σπά­θεια στην αρχή να ξεγε­λά­σει και να καλο­πιά­σει τους φοι­τη­τές, στη συνέ­χεια να τους τρο­μο­κρα­τή­σει και να κατα­στεί­λει τον αγώ­να τους, οι κινη­το­ποι­ή­σεις συνε­χί­ζο­νται για 6η βδο­μά­δα, με και­νούρ­γιες δυνά­μεις να μπαί­νουν στη μάχη.

Η πλειο­ψη­φία φοι­τη­τών και μαθη­τών απορ­ρί­πτει το νομο­σχέ­διο και το δεί­χνει καθη­με­ρι­νά στα αμφι­θέ­α­τρα και στους δρό­μους. Εχει την αλλη­λεγ­γύη των εκπαι­δευ­τι­κών, των ακα­δη­μαϊ­κών, των εργα­ζο­μέ­νων στα ΑΕΙ, εκα­το­ντά­δων συν­δι­κα­λι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων και φορέ­ων του κινήματος.

Γι’ αυτό η κυβέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να ελι­χθεί απέ­να­ντι στη δυσα­ρέ­σκεια που μεγα­λώ­νει, φυλά­γο­ντας σαν «κόρη οφθαλ­μού» τον πυρή­να του αντι­δρα­στι­κού νομο­σχε­δί­ου, που δεν είναι άλλος από τη μεγα­λύ­τε­ρη προ­σαρ­μο­γή της Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης στις κατευ­θύν­σεις της Μπο­λό­νια και της Σύμ­βα­σης της Λισαβόνας.

Η πρώ­τη, που χαρα­κτη­ρί­ζε­ται και «Μάα­στριχτ της Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης», έχει στό­χο να δια­σφα­λί­σει την ανε­μπό­δι­στη «κινη­τι­κό­τη­τα» των φοι­τη­τών (και κατ’ επέ­κτα­ση εργα­ζο­μέ­νων) στην ΕΕ, με τη δημιουρ­γία του Ευρω­παϊ­κού Χώρου Ανώ­τα­της Εκπαί­δευ­σης. Δηλα­δή, ολό­κλη­ρη η ΕΕ μια ενιαία αγο­ρά εκπαι­δευ­τι­κών «προ­ϊ­ό­ντων» για τους φοι­τη­τές — πελά­τες και αυρια­νούς εργαζόμενους.

Συνέ­χεια της Μπο­λό­νια είναι η Σύμ­βα­ση της Λισα­βό­νας, που «άνοι­ξε» ακό­μα περισ­σό­τε­ρο την «αγο­ρά» και την κινη­τι­κό­τη­τα στην Εκπαί­δευ­ση, με στό­χο τη βελ­τί­ω­ση της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας της ευρω­παϊ­κής οικονομίας.

Όλες οι μεταρ­ρυθ­μί­σεις που έχουν γίνει και στη χώρα μας στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση, από τις κυβερ­νή­σεις ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ, κινού­νται πάνω σ’ αυτές τις ράγες. Υπα­γο­ρεύ­ο­νται από τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου, ενά­ντια στις ανά­γκες του λαού και της νεο­λαί­ας. Το ίδιο ισχύ­ει και με το νομο­σχέ­διο για τα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια, που προ­ω­θεί­ται μάλι­στα στο όνο­μα του «ευρω­παϊ­κού δικαί­ου», για να παρα­καμ­φθούν τα όποια εμπό­δια βάζει το Σύνταγμα.

Έτσι εξη­γεί­ται και η εκκω­φα­ντι­κή συναί­νε­ση που προ­σφέ­ρουν στην κυβέρ­νη­ση για άλλη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, στη­ρί­ζο­ντας επί της ουσί­ας τις ευρω­παϊ­κές κατευ­θύν­σεις για την Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση, παρά τα «ναι μεν αλλά» στο νομο­σχέ­διο για τα ιδιω­τι­κά πανεπιστήμια.

Βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ υπερ­θε­μα­τί­ζουν για την επι­βο­λή διδά­κτρων από τα δημό­σια πανε­πι­στή­μια και δηλώ­νουν χωρίς …ταμπού υπέρ της ανα­θε­ώ­ρη­σης του άρθρου 16, διευ­κο­λύ­νο­ντας από τη μια την κυβέρ­νη­ση να προ­ω­θή­σει τα αντι­δρα­στι­κά της σχέ­δια, υπο­νο­μεύ­ο­ντας από την άλλη τον αγώ­να φοι­τη­τών και μαθητών.

Αλλά και το ΠΑΣΟΚ ανα­κοί­νω­σε ότι δεν θα στα­θεί εμπό­διο στην ίδρυ­ση ιδιω­τι­κών πανε­πι­στη­μί­ων και προς αυτή την κατεύ­θυν­ση ανα­λαμ­βά­νει ρόλο «λαγού» για να επι­τα­χυν­θεί η ανα­θε­ώ­ρη­ση του άρθρου 16. Καλύ­τε­ρους συμ­μά­χους δεν θα μπο­ρού­σε να βρει η κυβέρ­νη­ση ενά­ντια στους φοι­τη­τές και στον αγώ­να τους για δωρε­άν σπου­δές — πτυ­χία με αξία…

Είναι όμως όλοι τους βαθιά γελα­σμέ­νοι αν νομί­ζουν ότι θα περά­σουν «άβρε­χτοι» από το ποτά­μι της δια­μαρ­τυ­ρί­ας και της διεκ­δί­κη­σης που φου­ντώ­νει και δεν γυρί­ζει πίσω. Με τους αγώ­νες της νεο­λαί­ας, που σπά­ει τη βιτρί­να της συναί­νε­σης ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ και απο­κα­λύ­πτει το πραγ­μα­τι­κό της υπό­βα­θρο, δεν πρό­κει­ται να ξεμπερ­δέ­ψουν! Ας το βάλουν καλά στο μυα­λό τους…

  • Το άρθρο ανα­δη­μο­σιεύ­ε­ται από την στήλη
    «Η Άπο­ψή μας» του «Ριζο­σπά­στη» της Τετάρ­της 14 Φλε­βά­ρη 2024

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο