Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Δεν ξεχνάμε. Τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά πολεμάμε!»

Συγκέ­ντρω­ση στο μνη­μείο του Παύ­λου Φύσ­σα στο Κερα­τσί­νι, στην οδό που έχει το όνο­μά του, και πορεία που κατέ­λη­ξε στο Mπλό­κο της Κοκ­κι­νιάς, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση δέκα χρό­νων από τη δολο­φο­νία του αντι­φα­σί­στα μου­σι­κού, στις 18 Σεπτέμ­βρη 2013, από τάγ­μα εφό­δου της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής.

Την κινη­το­ποί­η­ση διορ­γά­νω­σε ο Σύλ­λο­γος Πολι­τι­σμού «Παύ­λος Killah P Φύσ­σας» ενώ στο κάλε­σμά του αντα­πο­κρί­θη­καν πλή­θος μαζι­κών φορέ­ων, εργα­ζο­μέ­νων και νεο­λαί­ας από τις γει­το­νιές του Πει­ραιά αλλά και όλης της Αττικής.

Με τα συν­θή­μα­τα τους, με τα λου­λού­δια που κατέ­θε­σαν στο μνη­μείο, με τους στί­χους των τρα­γου­διών τους οι δια­δη­λω­τές έστει­λαν μήνυ­μα πως δέκα χρό­νια μετά η κατα­δί­κη για τα εγκλή­μα­τα της Χρυ­σής Αυγής δεν «ξεθω­ριά­ζει», πως η πάλη ενά­ντια στον φασι­σμό συνε­χί­ζε­ται σε κάθε γει­το­νιά, κάθε σχο­λή, κάθε χώρο δουλειάς.

Ανά­με­σα στους χιλιά­δες νέους και εργα­ζό­με­νους που δια­δή­λω­σαν στο Κερα­τσί­νι, ανά­με­σα στους φίλους του Παύ­λου, βρέ­θη­κε η μητέ­ρα του, Μάγδα Φύσ­σα και η οικο­γέ­νειά του.

«10 χρό­νια — Δεν ξεχνά­με. Τον φασι­σμό και το σύστη­μα που τον γεν­νά πολε­μά­με!»: Με το σύν­θη­μα αυτό στο πανό του συμ­με­τεί­χε στην κινη­το­ποί­η­ση το Εργα­τι­κό Κέντρο Πει­ραιά, ενώ μια σει­ρά σωμα­τεία επι­βε­βαί­ω­σαν την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά τους να δυνα­μώ­σουν αυτόν τον αγώ­να. «Είστε τα τσι­ρά­κια των αφε­ντι­κών, φασί­στες δολο­φό­νοι εργα­τών», φώνα­ξαν και υπεν­θύ­μι­σαν ότι οι φασί­στες, άλλο­τε Χίτες και ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες, σήμε­ρα Χρυ­σαυ­γί­τες, απο­τε­λούν «όπλο του συστή­μα­τος» που δεί­χνει τα δόντια του στον λαό.

«Ούτε στον Πει­ραιά, ούτε που­θε­νά μπλό­κο στους φασί­στες σε κάθε γει­το­νιά», δια­δή­λω­σε η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Πει­ραιά ενώ με το δικό τους πανό συμ­με­τεί­χαν φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθήνας.

Το «παρών» έδω­σε αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ με τους Θοδω­ρή Χιώ­νη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και Γραμ­μα­τέα της ΚΟΑ, Γιάν­νη Πρω­τού­λη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και υπο­ψή­φιο Περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής, ο Νίκος Αμπα­τιέ­λος, μέλος της ΚΕ και υπο­ψή­φιο Δήμαρ­χο Πει­ραιά, η Δια­μά­ντω Μανω­λά­κου, μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τής Β’ Πειραιά.

Επί­σης, οι υπο­ψή­φιοι Δήμαρ­χοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» σε Πέρα­μα, Βασί­λης Βατί­στας, Νίκαια, Πανα­γιώ­της Κατη­φές, Κερα­τσί­νι, Γιώρ­γος Καλα­μα­ράς και Κορυ­δαλ­λό, Ελευ­θε­ρία Παπουτσιδάκη.

Στη μάντρα του Μπλό­κου της Κοκ­κι­νιάς, όπου κατέ­λη­ξε η πορεία, η μητέ­ρα του Παύ­λου Φύσ­σα κατέ­θε­σε λου­λού­δια, ενώ από τα ηχεία ακου­γό­ταν το «Ακορ­ντε­όν» του Μάνου Λοΐζου.

«Χιλιάδες Παύλοι θα τους περιμένουν»

Η συγκέ­ντρω­ση άνοι­ξε με χαι­ρε­τι­σμό από τον Σύλ­λο­γο Πολι­τι­σμού «Παύ­λος Killah P Φύσ­σας», που ανέ­τρε­ξε στους αγώ­νες που ξεδι­πλώ­θη­καν την τελευ­ταία δεκα­ε­τία. Από το βήμα της κινη­το­ποί­η­σης ο Σύλ­λο­γος κατήγ­γει­λε την επα­νεμ­φά­νι­ση φασι­στι­κών μόρ­φω­μά­των, την υπο­ψη­φιό­τη­τα κατα­δι­κα­σμέ­νου ναζί στον Δήμο της Αθή­νας. Μπρο­στά στις εξε­λί­ξεις αυτές ο Σύλ­λο­γος ξεκα­θά­ρι­σε: «Θα κάνου­με ότι έκα­νε και ο Παύ­λος μας: Ούτε βήμα πίσω».

Την οργή των εργα­ζο­μέ­νων που πυρο­δό­τη­σε η δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα, υπεν­θύ­μι­σε ο Σωτή­ρης Που­λι­κό­γιαν­νης, πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Μετάλ­λου Αττι­κής και Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Ελλά­δας. Στον χαι­ρε­τι­σμό του ανέ­τρε­ξε στις πρω­το­βου­λί­ες των σωμα­τεί­ων, συνο­λι­κά του λαού, ξεκα­θα­ρί­ζο­ντας πως το κίνη­μα που δημιουρ­γή­θη­κε άσκη­σε την απα­ραί­τη­τη πίε­ση ώστε να κατα­δι­κα­στεί η ναζι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή ως εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση. «Αυτα­πά­τες δεν έχου­με. Όσο το σύστη­μα που τους γεν­νά­ει και τους αξιο­ποιεί ως χρή­σι­μη εφε­δρεία συνε­χί­ζει να βασι­λεύ­ει, ο κίν­δυ­νος του φασι­σμού θα είναι ορα­τός», υπο­γράμ­μι­σε. Παράλ­λη­λα, ανέ­δει­ξε πως η θυσία του Παύ­λου έχει συμ­βά­λει ώστε σε κάθε προ­σπά­θεια των φασι­στών να σηκώ­σουν κεφά­λι. «Χιλιά­δες Παύ­λοι θα τους περι­μέ­νουν για να τους ξανα­στεί­λουν στις τρύ­πες τους. Είμα­στε πιο έτοι­μοι, πιο απο­φα­σι­σμέ­νοι από ποτέ», διαμήνυσε.

Χαι­ρε­τι­σμούς επί­σης απηύ­θυ­ναν ο Χρή­στος Βρετ­τά­κος, Δήμαρ­χος Κερα­τσι­νί­ου — Δρα­πε­τσώ­νας, ο πατέ­ρας του Βασί­λη Μάγ­γου, Γιάν­νης, δικη­γό­ροι που συμ­με­τέ­χουν ως πολι­τι­κή αγω­γή στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής, εκπρό­σω­ποι από συλ­λο­γι­κό­τη­τες και φορείς.

Η κινη­το­ποί­η­ση ολο­κλη­ρώ­θη­κε με μία μεγα­λειώ­δη πορεία στους κεντρι­κούς δρό­μους της πόλης, που κατέ­λη­ξε στο Μπλό­κο της Κοκ­κι­νιάς, ανα­δει­κνύ­ο­ντας με αυτόν τον τρό­πο ότι ο αγώ­νας ενά­ντια στον φασι­σμό συνε­χί­ζε­ται μέχρι να ανα­τρα­πεί το σύστη­μα που τον γεννά…

Πηγή: 902.gr

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο