Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεν παίζεις

Δεν ξέρου­με τι θα γρά­φει τελι­κά το δημο­σί­ευ­μα των «New York Times» (ΝΥΤ) για τις σχέ­σεις της κινε­ζι­κής «Huawei» με τον πρώ­ην υπουρ­γό Ανά­πτυ­ξης και νυν Εργα­σί­ας, Αδ. Γεωρ­γιά­δη, αλλά η …προ­λη­πτι­κή αντί­δρα­σή του είναι «όλα τα λεφτά». Σύμ­φω­να με διαρ­ρο­ές, η αμε­ρι­κα­νι­κή εφη­με­ρί­δα τού χρε­ώ­νει «επα­φές» με τον κινε­ζι­κό κολοσ­σό, παρά το γεγο­νός ότι υπήρ­χε «κατεύ­θυν­ση» από ΗΠΑ — ΝΑΤΟ για τον απο­κλει­σμό της «Huawei» από οποιο­δή­πο­τε μεγά­λο έργο στην Ελλά­δα, στο πλαί­σιο του αντα­γω­νι­σμού ΗΠΑ — Κίνας. Ο Γεωρ­γιά­δης έστει­λε επι­στο­λή στους NYT για να απα­ντή­σει σε όσα τον ενη­μέ­ρω­σαν ότι σκο­πεύ­ουν να δημο­σιεύ­σουν και σ’ αυτήν γρά­φει: «Μετά βεβαιό­τη­τος και εκ του απο­τε­λέ­σμα­τος απο­δει­κνύ­ε­ται ότι κατά την διάρ­κεια της θητεί­ας μου, η εται­ρεία (σ.σ. “Huawei”) απο­κλεί­στη­κε από τον πυρή­να του 5G δικτύ­ου μας, για σοβα­ρούς λόγους και με την δική μου δημό­σια υπο­στή­ρι­ξη σε αυτή την από­φα­ση. Αντι­θέ­τως επί θητεί­ας μου έχω την τιμή να έχω το μεγα­λύ­τε­ρο ρεκόρ Άμε­σων Ξένων Επεν­δύ­σε­ων στην Ελλά­δα και κατά κύριο λόγο στην υψη­λή τεχνο­λο­γία, την βιο­μη­χα­νία και κυρί­ως από τις ΗΠΑ (…) Οι περισ­σό­τε­ρες από αυτές (σ.σ. αμε­ρι­κα­νι­κές εται­ρεί­ες) με έχουν δημο­σί­ως επαι­νέ­σει για την προ­σω­πι­κή μου συμ­βο­λή στην ευό­δω­ση αυτών τους των επεν­δύ­σε­ων». Σαν το παι­δί που το κατη­γο­ρούν για ζαβο­λιά κι αυτό απο­λο­γεί­ται για να γλι­τώ­σει την τιμω­ρία (!) εμφα­νί­ζε­ται ο Γεωρ­γιά­δης. Υπερ­θε­μα­τί­ζει μάλι­στα ότι είναι «αμε­ρι­κα­νό­τε­ρος των Αμε­ρι­κά­νων» και αρα­διά­ζει τις «συστα­τι­κές επι­στο­λές» από μονο­πώ­λια των ΗΠΑ που κάνουν μπίζ­νες στη χώρα μας. Ετσι είναι αυτά… Με τα συμ­φέ­ρο­ντα των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ στην περιο­χή δεν παί­ζεις. Ούτε αφή­νεις να κηλι­δώ­νε­ται το όνο­μά σου ότι δεν είσαι από τους πρω­το­πό­ρους στην υπε­ρά­σπι­σή τους.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο