Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Δεν πειράζει που το μέλος μας σου βίαζε το παιδί, τώρα θα πηγαίνεις από τον Πειραιά στο Αεροδρόμιο σε 55 λεπτά»

Αν η χυδαιό­τη­τα, η κυνι­κό­τη­τα και η πολι­τι­κή παλιαν­θρω­πιά είχαν πρό­σω­πο αυτό θα ήταν του αντι­κομ­μου­νι­στή αρθρο­γρά­φου της «Καθη­με­ρι­νής» και του «liberal» Σάκη Μουμτζή.

Ενώ η κοι­νω­νία παρα­κο­λου­θεί με φρί­κη την ιστο­ρία του βια­σμού και της σεξουα­λι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης της 12χρονης στα Σεπό­λια από τον 53χρονο (μέλος της ΝΔ και γνω­στό ούκ ολί­γων πολι­τι­κών και καλ­λι­τε­χνι­κών «δια­ση­μο­τή­των»), ο εν λόγω τύπος δεν κατά­φε­ρε να συγκρα­τή­σει τον ακρο­δε­ξιό μισαν­θρω­πι­σμό του.

Με tweet του στις 10 Οκτώ­βρη έγρα­ψε: «Η ατζέ­ντα σήμε­ρα είναι η λει­τουρ­γία του μετρό στον Πει­ραιά.… Αφή­στε τους ανύ­παρ­κτους και τους μου­σα­μα­δέ­νιους να ασχο­λού­νται με τους παι­δο­βια­στές. Δεν κάνουν πολι­τι­κή, αλλά ψυχο­θε­ρα­πεία. Βγά­ζουν όλα τα συμπλέγ­μα­τά τους».

Τι είπε με λίγα λόγια ο ιδε­ο­λο­γι­κός ινστρού­χτο­ρας της ΝΔ; Ότι τα εγκαί­νια του μετρό στον Πει­ραιά είναι σημα­ντι­κό­τε­ρα από τον κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση βια­σμό ενός 12χρονου παι­διού και πως όσοι ασχο­λού­νται με το κτή­νος του Κολω­νού είναι «ανύ­παρ­κτοι» και «μου­σα­μα­δέ­νιοι».

Την χυδαιό­τη­τα του φασί­στα έσπευ­σε να κάνει retweet — ποιός άλλος; — ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης και αντι­πρό­ε­δρος της ΝΔ Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης. Όμοιος τον όμοιο και η κοπριά στα λάχανα.

Την καλύ­τε­ρη απά­ντη­ση, ωστό­σο, το πιστό σκυ­λί της κυβέρ­νη­σης την πήρε από έναν χρή­στη του Twitter που του έγρα­ψε: «Πήγαι­νε στη μάνα του 12χρονου κορι­τσιού και πες της: “Δεν πει­ρά­ζει που το μέλος μας σου βία­ζε το παι­δί, τώρα θα πηγαί­νεις από τον Πει­ραιά στο Αερο­δρό­μιο σε 55 λεπτά”».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο