Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεν πιστώθηκε ακόμα το «υπόλοιπο καταβλητέο» σε όλες τις μειωμένες συντάξεις Φεβρουαρίου 2019

Γρά­φει ο Γ. Κ. Ρετσια­νί­της //

«Τεχνι­κό πρό­βλη­μα» ή, μήπως, η προ­ε­κλο­γι­κή γαλα­ντο­μία της κυβέρ­νη­σης απο­τε­λεί απο­κά­λυ­ψη των περι­κο­πών των συντά­ξε­ων μέσω του δια­βό­η­του επα­νυ­πο­λο­γι­σμού με βάση το νόμο-λαι­μη­τό­μο του ψαλι­δο­χέ­ρη πρώ­ην υπουρ­γού Εργα­σί­ας Γιώρ­γου Κατρούγκαλου;

Στην επί­σπευ­ση της κατα­βο­λής των συντά­ξε­ων του Φλε­βά­ρη 2019 προ­χώ­ρη­σε η κυβέρ­νη­ση επει­δή οι συντά­ξεις του Γενά­ρη 2019 «προ­κει­μέ­νου να μην υπάρ­χει μεγά­λη χρο­νι­κή από­στα­ση σε σχέ­ση με τις συντά­ξεις του μηνός Ιανουα­ρί­ου 2019 που προ­πλη­ρώ­θη­καν στις 19 και 21 Δεκεμ­βρί­ου 2018», όπως ανέ­φε­ρε η σχε­τι­κή ανακοίνωση.

Έτσι την Παρα­σκευή, 25/1/2019, κατα­βλή­θη­καν (αντί της 30ής Ιανουα­ρί­ου 2019) οι κύριες συντά­ξεις του μηνός Φεβρουα­ρί­ου στους συντα­ξιού­χους του ΕΦΚΑ που προ­έρ­χο­νται από το πρώ­ην ΙΚΑ, το Δημό­σιο και λοι­πούς φορείς. Επί­σης έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί για τη Δευ­τέ­ρα, 28/1/2019, η κατα­βο­λή (αντί της 1ης Φεβρουα­ρί­ου 2019) των συντά­ξε­ων του μηνός Φεβρουα­ρί­ου στους συντα­ξιού­χους μη μισθω­τούς του ΕΦΚΑ, που προ­έρ­χο­νται από τον πρώ­ην ΟΑΕΕ και τον ΟΓΑ.

Όμως 16.553 συντα­ξιού­χοι που πιστώ­θη­καν οι λογα­ρια­σμοί τους την Παρα­σκευή, 25/1/2019, δια­πί­στω­σαν ότι οι συντά­ξεις τους ήταν μειω­μέ­νες σε ποσο­στό που ξεπερ­νού­σε και το 35%.

Η Διοί­κη­ση του ΕΦΚΑ ανα­κοί­νω­σε (25/1/2019) «ότι εντός της ημέ­ρας, πιστώ­νε­ται το υπό­λοι­πο κατα­βλη­τέο ποσό που παρου­σιά­στη­κε μειω­μέ­νο σε λογα­ρια­σμούς μερί­δας συντα­ξιού­χων, λόγω τεχνι­κού προ­βλή­μα­τος στο αρχείο πλη­ρω­μών». Και πρό­σθε­τε: «Το εν λόγω πρό­βλη­μα προ­έ­κυ­ψε σε εξαι­ρε­τι­κά περιο­ρι­σμέ­νο αριθ­μό συντά­ξε­ων (16.553 περι­πτώ­σεις επί συνό­λου 2.748.004), λόγω της επί­σπευ­σης της κατα­βο­λής των συντά­ξε­ων μηνός Φεβρουα­ρί­ου και απο­κα­τα­στά­θη­κε άμεσα».

«Όποιος βιά­ζε­ται σκο­ντά­φτει» ή συμ­βαί­νουν χειρότερα;

Όμως μέχρι πρίν λίγες ώρες υπήρ­χαν συντα­ξιού­χοι που δια­πί­στω­σαν πως δεν πιστώ­θη­κε ο λογα­ρια­σμός τους με το «υπό­λοι­πο κατα­βλη­τέο», το οποίο σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις φτά­νει μέχρι και τα 480 €.

Τι συμ­βαί­νει λοι­πόν και δεν πιστώ­θη­καν οι λογαριασμοί;

Ισχύ­ει η λαϊ­κή παροι­μία «όποιος βιά­ζε­ται σκο­ντά­φτει» ‑όπως την έπα­θε η κυβέρ­νη­ση με την προ­ε­κλο­γι­κή γαλα­ντο­μία της;

Ή μήπως υπάρ­χει εν εξε­λί­ξει κάποια εφαρ­μο­γή στα πλαί­σια των γενι­κό­τε­ρων ανα­μορ­φώ­σε­ων στις συντά­ξεις; Δηλα­δή μήπως πρό­κει­ται για εκδή­λω­ση κάποιας παρε­νέρ­γειας απ’ τον επα­νυ­πο­λο­γι­σμό των συντά­ξε­ων που τρι­χο­το­μεί τις παλιές συντά­ξεις και διχο­το­μεί τις συντά­ξεις μετά την εφαρ­μο­γή του νόμου 4387/2016 του ψαλι­δο­χέ­ρη πρώ­ην υπουρ­γού Εργα­σί­ας Γιώρ­γου Κατρούγκαλου;

Με βάση το νόμο 4387/2016 οι παλιές συντά­ξεις θα απαρ­τί­ζο­νται από την Εθνι­κή Σύντα­ξη, την Αντα­πο­δο­τι­κή Σύντα­ξη και την Προ­σω­πι­κή Δια­φο­ρά. Ενώ οι συντά­ξεις που εκδί­δο­νται μετά από το νόμο Κατρού­γκα­λου θα έχουν μόνο την Εθνι­κή και την Αντα­πο­δο­τι­κή Σύνταξη.

Αν και δεν έχουν εκδο­θεί ενη­με­ρω­τι­κά σημειώ­μα­τα για τις συντά­ξεις του Γενά­ρη 2019, σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα, μία παλιά, λόγου χάρη, σύντα­ξη 1.114 € του ΙΚΑ θα επι­με­ρι­στεί ως εξής: Εθνι­κή Σύντα­ξη (ΕΣ) 384 €. Αντα­πο­δο­τι­κή Σύντα­ξη (ΑΣ) 545 € και Προ­σω­πι­κή Δια­φο­ρά (ΠΔ)185 €.

Σύντα­ξη λοι­πόν με την κλα­σι­κή έννοια λογί­ζε­ται η ΑΣτων 545 €. Η ΕΣ και η ΠΔ έχουν επι­δο­μα­τι­κό χαρα­κτή­ρα και μπο­ρούν να καταρ­γη­θούν, όπως συνέ­βη το ΕΚΑΣ.

Όπως έγρα­ψεη η Εφη­με­ρί­δα «Ελεύ­θε­ρος Τύπος» (14.1.2019) η δια­δι­κα­σία του επα­νυ­πο­λο­γι­σμού των συντά­ξε­ων σε Δημό­σιο, ΔΕΚΟ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΤΕΒΕ «έγι­νε σε λάθος βάση» και ότι οι συντα­ξιού­χοι δικαιού­νται ανα­δρο­μι­κά, που κυμαί­νο­νται από 140 ως 340 ευρώ το μήνα!

Δημιουρ­γού­νται δηλα­δή σοβα­ρές υπό­νοιες μήπως το «τεχνι­κό πρό­βλη­μα» που επι­κα­λεί­ται ο ΕΦΚΑ έχει σχέ­ση με αυτούς τους επανυπολογισμούς.

Μάλι­στα, πάντα σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που είδαν τη δημο­σιό­τη­τα, εκκρε­μεί ακό­μα η έκδο­ση 400.000 συντά­ξε­ων που έχουν δια­δο­χι­κή ασφά­λι­ση, και στις οποί­ες απο­νέ­μων ή συμ­με­τέ­χων οργα­νι­σμός είναι ο ΟΑΕΕ.

Επί­σης σοβα­ρό πρό­βλη­μα στον επα­νυ­πο­λο­γι­σμό των συντά­ξε­ων –που φτά­νει μέχρι και την αδυ­να­μία επα­νυ­πο­λο­γι­σμού- υπάρ­χει στους συντα­ξιού­χους που ασφά­λι­ση ασφά­λι­ση στο εξωτερικό.

Μάλι­στα η Ένω­ση Συντα­ξιού­χων ΟΑΕΕ Αθη­νών και Περι­χώ­ρων έστει­λε (26/1/2019) έστει­λε πρός το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας, τον ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΕ υπό­μνη­μα, στο οποίο μετα­ξύ των άλλων επι­ση­μαί­νει: «Η Ένω­σή μας, γίνε­ται παρα­λή­πτης πολ­λών περι­πτώ­σε­ων ασφα­λι­σμέ­νων, οι οποί­οι αντι­με­τω­πί­ζουν πρό­βλη­μα με την έκδο­ση σύντα­ξης στην περί­πτω­ση που έχουν και χρό­νους εξωτερικού».

Σύμ­φω­να με το υπό­μνη­μα: «Ασφα­λι­σμέ­νοι, αν και έχουν κατα­θέ­σει αίτη­ση συντα­ξιο­δό­τη­σης, ένα – δύο και τρία χρό­νια, δεν τους έχει εκδο­θεί η σύντα­ξη, καθό­σον δεν έχει εξει­δι­κευ­τεί ο τρό­πος υπο­λο­γι­σμού για το χρό­νο εξω­τε­ρι­κού τόσο για την εθνι­κή σύντα­ξη όσο για την αντα­πο­δο­τι­κή (δεν υπάρ­χει ούτε μηχα­νο­γρα­φι­κή εφαρ­μο­γή) και αυτό παρά το γεγο­νός ότι ο ν.4387/2016 έχει ψηφι­στεί από το 2016. Στις περι­πτώ­σεις δε αυτές δεν δίνε­ται ούτε προ­σω­ρι­νή σύντα­ξη με απο­τέ­λε­σμα ασφα­λι­σμέ­νοι να μην έχουν κανέ­να πόρο δια­βί­ω­σης από την κατά­θε­ση της αίτη­σής τους μέχρι και σήμερα»

Και το υπό­μνη­μα κατα­λή­γει: «Σας καλού­με να μερι­μνή­σε­τε άμε­σα για τη λύση του παρα­πά­νω προ­βλή­μα­τος, το οποίο αφο­ρά χιλιά­δες συντα­ξιού­χους και οι οποί­οι αντι­με­τω­πί­ζουν πρό­βλη­μα επιβίωσης».

Το τρί­το σοβα­ρό ερώ­τη­μα που δημιουρ­γεί η περι­κο­πή ένε­κα του «τεχνι­κού προ­βλή­μα­τος» είναι μήπως δεν υπάρ­χουν τα απα­ραί­τη­τα κον­δύ­λια για την κατα­βο­λή των συντά­ξε­ων. Και για να καλυ­φθεί η αδυ­να­μία η κυβέρ­νη­ση προ­χώ­ρη­σε στην αυθαί­ρε­τη περι­κο­πή ενός τμή­μα­τος συντά­ξε­ων, μέχρι να εξευ­ρε­θούν τα σχε­τι­κά κονδύλια.

Εαν είναι απλώς ένα τεχνι­κό πρό­βλη­μα θα επι­βε­βαιω­θεί τη Δευ­τέ­ρα, 28/1/2019, με την πίστω­ση των συντά­ξε­ων στους λογα­ρια­σμούς των 945.000 συντα­ξιού­χων του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ. Ενδια­φέ­ρον θα έχει και η πίστω­ση των λογα­ρια­σμών των δικαιού­χων των περί­που 1.227.000 επι­κου­ρι­κών συντά­ξε­ων που θα γίνει στις 4/2/2019.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο