Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεν πολέμησαν μόνο Γερμανοί στην ΕΣΣΔ στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (με αφορμή τη 9η Μάη)

Μία ενδια­φέ­ρου­σα πλευ­ρά της εισβο­λή του ναζι­στι­κού άξο­να στη ΕΣΣΔ ήταν η συμ­με­το­χή στρα­τευ­μά­των όχι μόνο από χώρες του άξο­να , αλλά και «εθε­λο­ντών» από διά­φο­ρες χώρες (με φωτει­νή εξαί­ρε­ση της Ελλά­δα και τη Σερβία).

Υπο­λο­γί­ζε­ται ότι το σύνο­λο στην ανα­το­λι­κή ομά­δα στρα­τευ­μά­των συγκε­ντρώ­θη­καν 5,5 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι, 47,2 χιλιά­δες πυρο­βό­λα και όλμοι, 4,3 χιλιά­δες τανκς και περί­που 5 χιλιά­δες μαχη­τι­κά αεροσκάφη.

Την  Σοβιε­τι­κή Ένω­ση  την πολε­μού­σαν ,   Ισπα­νι­κές και γαλ­λι­κές μεραρ­χί­ες , Ιτα­λοί  Ρου­μά­νοι , Ούγ­γροι, Φιν­λαν­δοί , Τσέ­χοι , Κρο­ά­τες κ.λπ. Η Φιν­λαν­δία διέ­θε­σε 16 μεραρ­χί­ες και 3 ταξιαρ­χί­ες για τον πόλε­μο με την ΕΣΣΔ, τη Ρου­μα­νία — 13 μεραρ­χί­ες και 9 ταξιαρ­χί­ες, την Ουγ­γα­ρία — 4 ταξιαρ­χί­ες. Συνο­λι­κά — 29 μεραρ­χί­ες και 16 ταξιαρ­χί­ες συμ­μα­χι­κών δυνάμεων.

Για παρά­δειγ­μα, στο φρού­ριο  στην σοβιε­τι­κή πόλη Μπρεστ εισέ­βα­λαν  Αυστρια­κοί, και στην πτώ­ση της  Σεβα­στού­πο­λης, πολε­μού­σαν Ρου­μά­νοι και Ιτα­λοί , οι οποί­οι  ευρί­σκο­νταν υπό τις δια­τα­γές του Γερ­μα­νού Στρα­τάρ­χη Μαν­στάιν. Ακό­μη και η Αλβα­νία έστει­λε τμή­μα του στρα­τού της για να πολε­μή­σει  ενα­ντί­ον της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης με την ονο­μα­σία  «SS Skanderbey». Ούγ­γροι στρα­τιώ­τες εκτε­λού­σαν μαζι­κά τους σοβιε­τι­κούς στρα­τιώ­τες σε κάθε ευκαι­ρία . Στην περιο­χή Rzhev κοντά στο Λένιν­γκραντ δια­πρά­χθη­καν  αγριό­τη­τες  από το ολλαν­δι­κό τμή­μα των SS με την επω­νυ­μία  «Nord-Land.»

Ιτα­λοί, Ισπα­νοί, Γάλ­λοι και εξή­ντα χιλιά­δες εθε­λο­ντές πύκνω­ναν τις τάξεις των περι­βό­η­των Μεραρ­χιών  « SS- Καρ­λο­μά­γνος» ,  μαζί με  Ελβε­τούς , Βέλ­γους (  Φλά­μαν­δούς και Βαλ­λώ­νους) , οι οποί­οι μάλι­στα υπε­ρα­σπί­στη­καν το Βερο­λί­νο με περίσ­σιο μίσος, ενα­ντί­ον των ανδρών του σοβιε­τι­κού  στρα­τάρ­χη  Γκε­όρ­γκυ Ζού­κωφ.  Η Δανία και η Ισπα­νία έστει­λαν τους στρα­τιώ­τες τους να πολε­μή­σουν , ακό­μη και χωρίς την επί­ση­μη κήρυ­ξη του πολέ­μου ενα­ντί­ον της   Σοβιε­τι­κής Ένωσης!

Εκτός από τους Γάλ­λους, χωρι­στά τάγ­μα­τα Ολλαν­δών, Νορ­βη­γών και Δανών πολέ­μη­σαν με τον Κόκ­κι­νο Στρα­τό στο Ανα­το­λι­κό Μέτω­πο ως μέρος της Βέρ­μαχτ. Αν και η Ισπα­νία δεν βρι­σκό­ταν επί­ση­μα σε πόλε­μο με τη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, ωστό­σο, από τον Οκτώ­βριο του 1941 έως τα τέλη του 1943, η Ισπα­νι­κή Μπλε Μεραρ­χία βρι­σκό­ταν στο Ανα­το­λι­κό Μέτω­πο. 47.000 άνθρω­ποι πέρα­σαν από τη μεραρ­χία εκ περι­τρο­πής, 4.000 από αυτούς πέθα­ναν, περισ­σό­τε­ροι από 1.500 αιχ­μα­λω­τί­στη­καν. Η «Γαλά­ζια Μεραρ­χία» βρι­σκό­ταν, κυρί­ως κάτω από το πολιορ­κη­μέ­νο Λένινγκραντ.

Το 1943–1944  εμφα­νί­στη­καν επτά νέες μεραρ­χί­ες SS: μια αλβα­νι­κή ορει­νή μεραρ­χία τυφε­κί­ων, μια ουγ­γρι­κή μεραρ­χία ιππι­κού και δύο μεραρ­χί­ες πεζι­κού, δύο κρο­α­τι­κές μεραρ­χί­ες τυφε­κιο­φό­ρων ορει­νών δυνά­με­ων και η 14η μεραρ­χία SS Grenadier “Galicia” που σχη­μα­τί­στη­κε στη Δυτι­κή Ουκρα­νία. Οι Γερ­μα­νοί θεω­ρού­σαν επί­σης τους Ολλαν­δούς, τους Βέλ­γους, τους Δανούς και τους Βρε­τα­νούς λαούς γερ­μα­νι­κής κατα­γω­γής. Οι λεγό­με­νοι γερ­μα­νι­κοί σχη­μα­τι­σμοί των στρα­τευ­μά­των των SS κατά το δεύ­τε­ρο μισό του 1943 απο­τε­λού­νταν από τις μεραρ­χί­ες “Ολλαν­δία”, “Landstorm Netherlands”, “Nordland”, “Langermak”, “Wallonia”. Η 29η Μεραρ­χία Πεζι­κού SS (ιτα­λι­κά), η 31η Μεραρ­χία Πεζι­κού SS «Bohemia and Moravia» (από Τσέ­χους εθε­λο­ντές, κυρί­ως Volksdeutsch), η 33η Μεραρ­χία Πεζι­κού SS «Charlemagne» (από Γάλ­λους εθελοντές).

Σχε­τι­κά με τον αριθ­μό και την εθνι­κό­τη­τα των “Γερ­μα­νών” εθε­λο­ντών στα στρα­τεύ­μα­τα των SS από τις 31 Ιανουα­ρί­ου 1944, είναι δια­θέ­σι­μα τα ακό­λου­θα στοι­χεία (άτο­μα): Νορ­βη­γοί — 5.878, Δανοί — 7.006, Ολλαν­δοί — 18.473, Φλα­μαν­δοί — 6.033, Βαλώ­νοι — 2,8 , Σου­η­δοί — 601, Ελβε­τοί — 1.584, Γάλ­λοι — 3.480, Άγγλοι — 432, Ιρλαν­δοί — 115, Σκω­τσέ­ζοι — 107. Σύνο­λο: 46.521 άτο­μα, δηλα­δή ένα πλή­ρες σώμα στρα­τού. Ο τελευ­ταί­ος στρα­τιώ­της που έλα­βε τον Σταυ­ρό του Ιππό­τη για γεν­ναιό­τη­τα στις 29 Απρι­λί­ου 1945 στην Καγκε­λα­ρία του Ράιχ ήταν ο Γάλ­λος εθε­λο­ντής των SS Eugene Valo και το γαλ­λι­κό τάγ­μα SS από τη μεραρ­χία Καρ­λο­μά­γνος υπε­ρα­σπί­στη­κε το Ράιχ­σταγκ όταν οι Γερ­μα­νοί είχαν ήδη φύγει από εκεί

Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός νίκη­σε 507 Ναζί και 100 μεραρ­χί­ες των συμ­μά­χων του, σχε­δόν 3,5 φορές περισ­σό­τε­ρες από τους συμ­μά­χους σε όλα τα μέτω­πα του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέμου.

Ένα ντο­κου­μέ­ντο για τους αιχμαλώτους

Η εθνι­κή σύν­θε­ση των αιχ­μα­λώ­των πολέ­μου στην Σοβιε­τι­κή Ένω­ση μετα­ξύ 1941 και 1945 ήταν ως εξής:

Γερ­μα­νοί – 2.389.560 άτομα

Ιάπω­νες – 639.635,

Ούγ­γροι – 513, 767,

Ρου­μά­νοι – 187.370,

Αυστρια­κοί – 156.682

Τσέ­χοι και οι Σλο­βά­κοι – 129.977,

Πολω­νοί – 60.260,

Ιτα­λοί – 48. 957,

Γάλ­λοι 23.136,

Ολλαν­δοί- 14.729,

Φιν­λαν­δοί – 2377, Βέλ­γοι- 2010,

Λου­ξεμ­βούρ­γιοι – 1652,

Δανοί 457

Ισπα­νοί 452,

Νορ­βη­γοί 101

Σου­η­δοί-72.

Στο τέλος του Δευ­τέ­ρου Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου στην αιχ­μα­λω­σία βρέ­θη­καν (εξαι­ρου­μέ­νων των Γερ­μα­νών) μισό εκα­τομ­μύ­ριο Ευρωπαίοι

(ΦΩΤΟ από τη “παρέ­λα­ση” αιχ­μα­λώ­των στη Κόκι­νη Πλατεία) 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο