Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεν τις διεκδίκησαν ποτέ: Υποκρισία από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για τις γερμανικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις

Η υπο­κρι­σία και τα προ­σχή­μα­τα χαρα­κτη­ρί­ζουν την συμπε­ρι­φο­ρά όλων των κυβερ­νή­σε­ων για τις οφει­λές της Γερ­μα­νί­ας σε απο­ζη­μιώ­σεις και επα­νορ­θώ­σεις που είναι σε εκκρε­μό­τη­τα 78 χρό­νια μετά τη λήξη του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου και τη μεγά­λη Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών.

Προ­ε­κλο­γι­κά το ζήτη­μα επα­νήλ­θε μετά τις δηλώ­σεις του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που Άκη Σκέρ­τσου που κατέ­δει­ξαν τις δικαιο­λο­γί­ες της ΝΔ για να μην τεθεί θέμα πραγ­μα­τι­κής διεκ­δί­κη­σης. Μιλώ­ντας στο κανά­λι TRT της Θεσ­σα­λί­ας, ο Άκης Σκέρ­τσος υπο­στή­ρι­ξε ότι «πρέ­πει να κοι­τά­ξου­με μπρο­στά και όχι προς τα πίσω. Μιλά­τε για μια υπό­θε­ση που αφο­ρά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο. Δεν την απα­ξιώ­νω, ούτε την υπο­βαθ­μί­ζω, αλλά αυτή τη στιγ­μή η Ελλά­δα και η Ευρώ­πη έχουν να αντι­με­τω­πί­σουν πολύ σημα­ντι­κές, μεί­ζο­νες προ­κλή­σεις που έρχο­νται από το μέλλον».

Μετά τις αντι­δρά­σεις που προ­κλή­θη­καν, εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση για να υπο­στη­ρί­ξει πως «η θέση της κυβέρ­νη­σης για τις πολε­μι­κές απο­ζη­μιώ­σεις και το κατο­χι­κό δάνειο είναι καθα­ρή και εκφρά­στη­κε στην τελευ­ταία συνά­ντη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού με τον καγκε­λά­ριο Σολτς. Παρα­μέ­νει ένα ανοι­χτό ζήτη­μα, ειδι­κά το κατο­χι­κό δάνειο, και προ­σβλέ­που­με σε συζή­τη­ση και επί­λυ­ση με τη γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση ανα­γνω­ρί­ζο­ντας τις δυσκο­λί­ες και τις νομι­κές εκκρε­μό­τη­τες». Δηλα­δή και πάλι στέλ­νει το θέμα στις ελλη­νι­κές …καλέν­δες!

Αυτό έπρα­ξε και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρ­νη­ση, ενώ τώρα χαρα­κτη­ρί­ζει «απα­ρά­δε­κτες και ανι­στό­ρη­τες δηλώ­σεις του κ. Σκέρ­τσου για τις γερ­μα­νι­κές απο­ζη­μιώ­σεις». Μάλι­στα, ο ΣΥΡΙΖΑ συνε­χί­ζει και την υπο­κρι­σία του, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι «ως κυβέρ­νη­ση προ­ώ­θη­σε ενερ­γά την ιστο­ρι­κή αυτή απαί­τη­ση ανα­λαμ­βά­νο­ντας την πρω­το­βου­λία για Έκθε­ση-Πόρι­σμα Δια­κομ­μα­τι­κής Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Επι­τρο­πής (17/4/2019)». Παρα­δέ­χε­ται δηλα­δή ότι είχε φτιά­ξει μια Δια­κομ­μα­τι­κή Επι­τρο­πή για τις γερ­μα­νι­κές απο­ζη­μιώ­σεις και επα­νορ­θώ­σεις που το 2016 κατέ­λη­ξε σε μια Εκθε­ση που επί 3 χρό­νια, κι ενώ κυβερ­νού­σε, δεν την πήγαι­νε ούτε καν στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής και το έκα­νε την προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο του 2019, στο­χεύ­ο­ντας όχι στις κατο­χι­κές απο­ζη­μιώ­σεις αλλά στην ψήφο των αγω­νι­στών της Αντίστασης.

Μάλι­στα, και η συγκε­κρι­μέ­νη έκθε­ση έστελ­νε και αυτή το όλο θέμα στις ελλη­νι­κές καλέν­δες, διό­τι μιλού­σε για μια πρω­το­βου­λία που θα πάρει η Βου­λή, για την εκπό­νη­ση και υλο­ποί­η­ση «ενός σχε­δί­ου εθνι­κής στρα­τη­γι­κής» στα θέμα­τα των γερ­μα­νι­κών οφει­λών! Και «αφού οριο­θε­τή­σει» και «χαρά­ξει τις γενι­κές και επι­μέ­ρους κατευ­θύν­σεις και στό­χους, πρέ­πει να ανοί­ξει εθνι­κό διά­λο­γο», μετά!!!

Άλλα λόγια… με μπό­λι­κες δικαιο­λο­γί­ες και υπο­κρι­σία από όλες τις κυβερ­νή­σεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που επί της ουσί­ας έκα­ναν πλά­τες στην άρνη­ση της Γερ­μα­νί­ας να πλη­ρώ­σει τις οφει­λές θεω­ρώ­ντας ότι το θέμα και νομι­κά έχει λήξει.

Το ΚΚΕ ανέδειξε διαχρονικά το ζήτημα

Το ΚΚΕ ανέ­δει­ξε δια­χρο­νι­κά και συνε­χί­ζει να ανα­δει­κνύ­ει πολύ­μορ­φα το ζήτη­μα της διεκ­δί­κη­σης των πολε­μι­κών απο­ζη­μιώ­σε­ων και επα­νορ­θώ­σε­ων από τη Γερμανία.

- Με αλλε­πάλ­λη­λες πολύ­μορ­φες παρεμ­βά­σεις στο Ελλη­νι­κό Κοι­νο­βού­λιο και στο Ευρωκοινοβούλιο.

- Με επι­στο­λές στους προ­έ­δρους και τους καγκε­λά­ριους της Γερμανίας.

- Με κοι­νή επι­στο­λή της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας και της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ προς τη Σύνο­δο Κορυ­φής της ΕΕ και τις μόνι­μες αντι­προ­σω­πεί­ες των κρα­τών-μελών της.

- Προς τον πρό­ε­δρο του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και τις πρε­σβεί­ες των κρα­τών-μελών της ΕΕ στην Ελλάδα.

- Με Κοι­νή Ανα­φο­ρά με την ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ στην Επι­τρο­πή Ανα­φο­ρών του Ευρωκοινοβουλίου.

Πηγή: 902.gr

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο