Δεν τους «βγήκε» το πραξικόπημα των ΗΠΑ και απροκάλυπτα προσπαθούν να δημιουργήσουν κατάσταση χάους στη Βενεζουέλα

Κλι­μα­κώ­νουν την απρο­κά­λυ­πτη επέμ­βα­ση τους οι ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοί τους στη Βενε­ζου­έ­λα καλώ­ντας ανοι­χτά πλέ­ον σε ανα­τρο­πή του προ­έ­δρου της χώρας Νικο­λάς Μαδού­ρο για να εγκα­τα­στή­σουν μια κυβέρ­νη­ση μαριο­νέ­τα. Οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνά­μεις μάλι­στα έφτα­σαν στο σημείο να ζητούν από το στρα­τό να ανα­τρέ­ψει με πρα­ξι­κό­πη­μα το Μαδού­ρο, προ­κα­λώ­ντας την αντί­δρα­ση του υπουρ­γού Άμυ­νας της χώρας, Βλα­δί­μιρ … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Δεν τους «βγή­κε» το πρα­ξι­κό­πη­μα των ΗΠΑ και απρο­κά­λυ­πτα προ­σπα­θούν να δημιουρ­γή­σουν κατά­στα­ση χάους στη Βενε­ζου­έ­λα.