Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεν το βουλώνει κιόλας… ο Μπάντεν Μπάντεν

Η περι­φρό­νη­ση των πολι­τών, η υπο­κρι­σία και ο κυνι­σμός απο­γειώ­νο­νται με κάθε λέξη του ανεκ­δι­ή­γη­του αντι­δη­μάρ­χου Αθη­ναί­ων Νικό­λα­ου Μακρόπουλου.

Ο αντι­δή­μαρ­χος Αθη­ναί­ων μετά τη «νοσταλ­γι­κή» του ανάρ­τη­ση για την αγα­πη­μέ­νη του Aston Martin και το σπί­τι του στο Baden Baden, επα­νήλ­θε χτες, σε μια προ­σπά­θεια να δικαιο­λο­γή­σει τα αδι­καιο­λό­γη­τα. Είναι τέτοια όμως η κατά­ντια που δεν αντι­λαμ­βά­νε­ται τον αυτοεμπτυσμό.

Ο «άρι­στος» αντι­δή­μαρ­χος Αθη­ναί­ων, εκλεγ­μέ­νος με την παρά­τα­ξη του Κ. Μπα­κο­γιάν­νη, μιλώ­ντας χτες στο MEGA, δήλω­σε ότι «πρό­κει­ται για μια αστο­χία εκ παρα­δρο­μής. Αντί να κάνω την ανάρ­τη­ση στο προ­σω­πι­κό μου λογα­ρια­σμό στο facebook, την έκα­να στη δημό­σια σελί­δα που δια­τη­ρώ ως αντι­δή­μαρ­χος»!!! Και αυτά διαν­θι­σμέ­να με δια­βε­βαιώ­σεις «Η οικο­γέ­νειά μου προ­σφέ­ρει πάντα, ανι­διο­τε­λώς σε ευπα­θείς και ευά­λω­τες ομάδες»

Αδί­στα­κτος κυνι­κός, φτύ­νει κατά­μου­τρα εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες πολί­τες αυτής της πόλης. Την ώρα που οι δημό­τες δυστυ­χούν και υπο­φέ­ρουν ο «άρι­στος» με τον κυνι­σμό της τάξης του νιώ­θει αυτο­νό­η­το ότι μπο­ρεί να κοκο­ρεύ­ε­ται για τον κοσμο­πο­λι­τι­σμό και την κοσμι­κό­τη­τά του με άλλο­θι τη φιλαν­θρω­πία του.

Δεκά­δες νεκροί κάθε μέρα, εργα­ζό­με­νοι χωρίς δου­λειά, επαγ­γελ­μα­τί­ες με ελπί­δα να ανοί­ξει η οικο­νο­μία παρα­μο­νές των γιορ­τών για να έχουν κάτι στο χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο τρα­πέ­ζι και κάποιοι,  χωρίς συναί­σθη­ση τοyy πόσο έχει επη­ρε­α­στεί η ζωή των ανθρώ­πων, στην… καρα­κο­σμά­ρα τους και δε βγά­ζουν το σκασμό.

 

Τρω­κτι­κά και κατσα­ρί­δες εκ του υπο­νό­μου ορμώμενα

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο