Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεσμεύτηκε το σύνολο της περιουσίας του Γιώργου Τράγκα

Το σύνο­λο των περιου­σια­κών στοι­χεί­ων και τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών τού εκλι­πό­ντος δημο­σιο­γρά­φου και εκδό­τη Γιώρ­γου Τρά­γκα, δεσμεύ­τη­κε με παραγ­γε­λία της Αρχής Κατα­πο­λέ­μη­σης Νομι­μο­ποί­η­σης Εσό­δων από Εγκλη­μα­τι­κές Δραστηριότητες.

Μετά την ολο­κλή­ρω­ση του σχε­τι­κού πορί­σμα­τος των άνω των 60 σελί­δων για τον τρό­πο από­κτη­σης της επί­μα­χης περιου­σί­ας στο εσω­τε­ρι­κό και το εξω­τε­ρι­κό και με διά­τα­ξη της Αρχής δεσμεύ­τη­κε το σύνο­λο της περιου­σί­ας και η εντο­λή δια­βι­βά­στη­κε στην Οικο­νο­μι­κή Εισαγ­γε­λία για τα περαιτέρω.

Πρα­κτι­κά, μετά τη δέσμευ­ση του συνό­λου της περιου­σί­ας του Γιώρ­γου Τρά­γκα, η οποία φέρε­ται ότι απο­τε­λεί προ­ϊ­όν εγκλη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, δεν μπο­ρεί από τους κλη­ρο­νό­μους να γίνει απο­δο­χή κλη­ρο­νο­μιάς, καθώς θα βρε­θούν αντι­μέ­τω­ποι με τον νόμο για το ξέπλυ­μα βρώ­μι­κου χρή­μα­τος σε βαθ­μό κακουργήματος.

ΑΠΕ – ΜΠΕ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο