Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δευτέρα 3 Ιουνίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού

Ξεκι­νά τη Δευ­τέ­ρα 3 Ιου­νί­ου 2019, στις 8.00, η ηλε­κτρο­νι­κή υπο­βο­λή αιτή­σε­ων δικαιού­χων και παρό­χων του­ρι­στι­κών κατα­λυ­μά­των για τη συμ­με­το­χή τους στο πρό­γραμ­μα επι­δό­τη­σης δια­κο­πών εργα­ζο­μέ­νων, ανέρ­γων και των οικο­γε­νειών τους, με επι­τα­γή κοι­νω­νι­κού του­ρι­σμού περιό­δου 2019–2020.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του Οργα­νι­σμού Απα­σχό­λη­σης Εργα­τι­κού Δυνα­μι­κού (ΟΑΕΔ), οι ηλε­κτρο­νι­κές αιτή­σεις μπο­ρούν να υπο­βάλ­λο­νται από όλους τους ενδια­φε­ρό­με­νους-δικαιού­χους και παρό­χους, μέχρι την Παρα­σκευή 14 Ιου­νί­ου 2019 στις 23:59. Οι δια­κο­πές με το πρό­γραμ­μα επι­δό­τη­σης μπο­ρούν να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν από την 1 Αυγού­στου 2019 έως τις 31 Ιου­λί­ου 2020 σε του­ρι­στι­κά κατα­λύ­μα­τα του μητρώ­ου παρό­χων του ΟΑΕΔ.

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των δικαιού­χων και ωφε­λου­μέ­νων του προ­γράμ­μα­τος είναι 140.000 άτο­μα, ο δε προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του προ­γράμ­μα­τος ανέρ­χε­ται στα 10.000.000 ευρώ.

Οι δια­κο­πές θα έχουν διάρκεια:

- Από μία έως 10 δια­νυ­κτε­ρεύ­σεις, όταν επι­λε­χθούν για δια­κο­πές του­ρι­στι­κά κατα­λύ­μα­τα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω ή

- από μία έως πέντε δια­νυ­κτε­ρεύ­σεις, όταν επι­λε­χθούν για δια­κο­πές του­ρι­στι­κά κατα­λύ­μα­τα της υπό­λοι­πης Ελλάδας.

Η υπο­βο­λή αιτή­σε­ων γίνε­ται από πιστο­ποι­η­μέ­νους χρή­στες, απο­κλει­στι­κά μέσω των ηλε­κτρο­νι­κών υπη­ρε­σιών της δια­δι­κτυα­κής πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Όσοι χρή­στες δεν έχουν ήδη πιστο­ποι­η­θεί για την πρό­σβα­σή τους στις ηλε­κτρο­νι­κές υπη­ρε­σί­ες του ΟΑΕΔ, οφεί­λουν να προ­σέλ­θουν εγκαί­ρως στις Υπη­ρε­σί­ες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στις οποί­ες ανή­κουν, για την έκδο­ση κωδι­κών πρό­σβα­σης. Δεν απαι­τεί­ται η προ­σέ­λευ­ση στις υπη­ρε­σί­ες για όσους είναι εγγε­γραμ­μέ­νοι στα μητρώα του Οργα­νι­σμού και, παράλ­λη­λα, δια­θέ­τουν κωδι­κούς πρό­σβα­σης για το TAXISnet, καθώς με την εισα­γω­γή στο σύστη­μα των κωδι­κών αυτών, μπο­ρούν να πιστο­ποι­η­θούν αυτό­μα­τα και ως χρή­στες του ΟΑΕΔ.

Δικαιού­χοι του προ­γράμ­μα­τος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες οι οποίοι/ες κατά το έτος 2018:

- Είχαν 50 ημέ­ρες εργα­σί­ας στην ασφά­λι­ση του Ενιαί­ου Φορέα Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης (ΕΦΚΑ) (με κρα­τή­σεις υπέρ Εργα­τι­κής Εστί­ας) ή

- έλα­βαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέ­ρες ειδι­κής παρο­χής προ­στα­σί­ας μητρό­τη­τας ή

- έλα­βαν τακτι­κή επι­δό­τη­ση ανερ­γί­ας του­λά­χι­στον δύο μηνών (50 ημε­ρή­σια επι­δό­μα­τα) ή

- συγκε­ντρώ­νουν 50 ημέ­ρες αθροι­στι­κά από τα παρα­πά­νω (ημέ­ρες εργα­σί­ας, ειδι­κής παρο­χής προ­στα­σί­ας μητρό­τη­τας και επι­δό­τη­σης ανερ­γί­ας), καθώς και εγγε­γραμ­μέ­νοι άνεργοι/ες στο Ειδι­κό Μητρώο Ανέρ­γων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημε­ρο­μη­νία λήξης υπο­βο­λής αιτήσεων.

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση, το σύστη­μα επι­λο­γής των δικαιού­χων βασί­ζε­ται στη μοριο­δό­τη­ση συγκε­κρι­μέ­νων κρι­τη­ρί­ων με αντι­κει­με­νι­κό και δια­φα­νή τρό­πο με τη χρή­ση μηχα­νο­γρα­φι­κού λογι­σμι­κού του ΟΑΕΔ.

Η επι­δό­τη­ση θα γίνει με τη χορή­γη­ση επι­τα­γής κοι­νω­νι­κού του­ρι­σμού, η οποία έχει τη μορ­φή ενός μονα­δι­κού ηλε­κτρο­νι­κού κωδι­κού αριθμού.

Πάρο­χοι του προ­γράμ­μα­τος είναι του­ρι­στι­κά κατα­λύ­μα­τα, όπως αυτά περι­γρά­φο­νται στη Δημό­σια Πρό­σκλη­ση, που δια­θέ­τουν σε ισχύ κατά την ημε­ρο­μη­νία κατά­θε­σης της αίτη­σης και καθ’ όλη τη διάρ­κεια του προ­γράμ­μα­τος τα δικαιο­λο­γη­τι­κά λει­τουρ­γί­ας τους.

Σε όσες περι­πτώ­σεις απαι­τού­νται δικαιο­λο­γη­τι­κά, αυτά επι­συ­νά­πτο­νται στις ηλε­κτρο­νι­κές αιτή­σεις. Συνε­πώς, δεν υπάρ­χει υπο­χρέ­ω­ση προ­σέ­λευ­σης στις υπη­ρε­σί­ες για την προ­σκό­μι­ση δικαιο­λο­γη­τι­κών. Ωστό­σο, αν κάποιοι δικαιού­χοι αδυ­να­τούν να επι­συ­νά­ψουν τα δικαιο­λο­γη­τι­κά στην αίτη­σή τους, όταν αυτά απαι­τού­νται, μπο­ρούν να προ­σέλ­θουν στις Υπη­ρε­σί­ες του ΟΑΕΔ για την προ­σκό­μι­σή τους, μέχρι την Τρί­τη 18 Ιου­νί­ου 2019 και ώρα 13:00. Οι πάρο­χοι απο­στέλ­λουν απο­κλει­στι­κά με ηλε­κτρο­νι­κό τρό­πο τα δικαιο­λο­γη­τι­κά, μέχρι τις 14 Ιου­νί­ου και ώρα 23.59.

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με τους όρους και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις του προ­γράμ­μα­τος οι ενδια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να αντλή­σουν από το δια­δι­κτυα­κό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο