Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δευτερες σκέψεις για το άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων — Την Πέμπτη η οριστική απόφαση

Δεδο­μέ­νων των επι­δη­μιο­λο­γι­κών στοι­χεί­ων για την εξέ­λι­ξη της παν­δη­μί­ας ξεκί­νη­σε λίγες ημέ­ρες προ του προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νου ανοίγ­μα­τος Γυμνα­σί­ων και Λυκεί­ων, τίθε­ται το ενδε­χό­με­νο να αλλά­ξει η αρχι­κή και να μην ανα­οί­ουν τη Δευ­τέ­ρα όπως ήταν προγραμματισμένο. 

Για το ζήτη­μα των σχο­λεί­ων αλλά και του λια­νε­μπο­ρί­ου, μίλη­σε στο Πρώ­το Πρό­γραμ­μα της ΕΡΑ ο πρό­ε­δρος του ΕΟΔΥ Πανα­γιώ­της Αρκουμανέας.

Ο κ. Αρκου­μα­νέ­ας σημεί­ω­σε αρχι­κά ότι τα αυξη­μέ­να κρού­σμα­τα και οι μεταλ­λά­ξεις του κορω­νοϊ­ού προ­κα­λούν ανη­συ­χία στους επι­στή­μο­νες, εξη­γώ­ντας, ωστό­σο, ότι «ανα­μέ­να­με μια αυξη­τι­κή τάση, με ανοι­χτά τα μαγα­ζιά και τα σχο­λεία. Η αύξη­ση της κινη­τι­κό­τη­τας βοη­θά­ει τη δια­σπο­ρά του κορωνοϊού».

Ερω­τη­θείς αν μπο­ρεί να ανα­τρα­πεί η από­φα­ση για το άνοιγ­μα των Γυμνα­σί­ων και των Λυκεί­ων την προ­σε­χή Δευ­τέ­ρα, ο πρό­ε­δρος του ΕΟΔΥ τόνι­σε ότι «καθη­με­ρι­νά ζυγί­ζου­με τα δεδο­μέ­να ώστε να επέμ­βου­με άμε­σα όπου χρεια­στεί. Αν δού­με ανη­συ­χη­τι­κά στοι­χεία τις προ­σε­χείς ημέ­ρες θα λάβου­με μέτρα.[…] Επει­δή όμως χθες, όπως είδα­με, υπήρ­ξε μια αύξη­ση και ειδι­κά στην Αττι­κή θα πρέ­πει να περι­μέ­νου­με έως την Πέμ­πτη οπό­τε θα συζη­τη­θούν και τα στοι­χεία για τα μεταλ­λαγ­μέ­να στε­λέ­χη».

Νωρί­τε­ρα το ενδε­χό­με­νο ανα­τρο­πής της από­φα­σης για άνοιγ­μα Γυμνα­σί­ων και Λυκεί­ων από την προ­σε­χή Δευ­τέ­ρα, επε­σή­μα­νε ο καθη­γη­τής και μέλος της Επι­τρο­πής Λοι­μω­ξιο­λό­γων Χαρά­λα­μπος Γώγος.

H από­φα­ση είναι ειλημ­μέ­νη, αλλά δεν απο­κλεί­ε­ται να αλλά­ξει εάν τα πράγ­μα­τα χει­ρο­τε­ρέ­ψουν τόνι­σε μιλώ­ντας στον ΣΚΑΙ. «Θα δού­με την Παρα­σκευή τα δεδο­μέ­να της εβδο­μά­δας για να ορι­στι­κο­ποι­ή­σου­με το άνοιγ­μα των σχο­λεί­ων από Δευτέρα.»

Επί­σης, είπε ότι αν υπάρ­χουν κάποιες κόκ­κι­νες περιο­χές, δεν πρέ­πει να ανοί­ξουν τα Λύκεια. 

«Προς το παρόν δεν είναι δρα­μα­τι­κή η κατά­στα­ση, αλλά εκπέ­μπει μια ανη­συ­χία. Πρέ­πει να καλυ­φτού­με σύντο­μα με τα εμβό­λια. Υπάρ­χει μια καθυ­στέ­ρη­ση», είπε για το θέμα των εμβο­λί­ων και προ­σέ­θε­σε πως «είναι τόσο μεγά­λη η ενα­σχό­λη­ση της φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ας που σύντο­μα θα λυθεί το πρό­βλη­μα της έλλει­ψης των εμβο­λί­ων. Ελπί­ζω μέχρι το καλο­καί­ρι να έχου­με έναν επαρ­κή εμβο­λια­σμό για να αντι­με­τω­πί­σου­με και το θέμα με τον τουρισμό».

Παράλ­λη­λα, ο Χαρά­λα­μπος Γώγος δεν απέ­κλει­σε τη λήψη νέων μέτρων, λέγο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι τα πάντα είναι στο τρα­πέ­ζι, καθώς πάνω απ’ όλα είναι η δημό­σια υγεία. «Ο ιός είναι εδώ και υπάρ­χει αυξη­μέ­νο ιικό φορ­τίο. Έχου­με ακό­μα εισα­γω­γές στα νοσο­κο­μεία και τίπο­τα δεν έχει τελειώ­σει», υπο­γράμ­μι­σε.

«Όταν υπάρ­χει μια παν­δη­μία δεν απο­κλεί­ε­ται τίπο­τα στα μέτρα. Να προ­χω­ρά­ει και το θέμα της κοι­νω­νί­ας, αλλά πάνω απ’ όλα είναι η δημό­σια υγεία. Επο­μέ­νως στο τρα­πέ­ζι είναι τα πάντα. Δεν έχει αλλά­ξει κάτι. Την Παρα­σκευή που θα συνε­δριά­σου­με θα δού­με τα κυλιό­με­να δεδο­μέ­να της εβδο­μά­δας και θα απο­φα­σί­σου­με. Γι’ αυτό άλλα­ξε το σύστη­μα και συνε­δριά­ζου­με κάθε Παρα­σκευή: για να έχου­με τα δεδο­μέ­να», πρόσθεσε.

Απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­ση για το πώς λαμ­βά­νουν τις απο­φά­σεις στην επι­τρο­πή, ανέ­φε­ρε: «Τα πράγ­μα­τα έχουν να κάνουν με τον αριθ­μό των τεστ που γίνο­νται. Μας ενδια­φέ­ρει η ανα­λο­γία. Να είναι κάτω από 2%. Έχει σημα­σία αυτό, οι εισα­γω­γές στα νοσο­κο­μεία, η επάρ­κεια μονά­δων εντα­τι­κής θερα­πεί­ας και η δυνα­μι­κή της παν­δη­μί­ας. Αν υπάρ­χει κάπου μια τάση ανό­δου, αντι­με­τω­πί­ζε­ται διαφορετικά».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο