Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεύτερη ημέρα σφαγής των Παλαιστινίων από το Ισραήλ

Ισραη­λι­νά αερο­σκά­φη συνέ­χι­σαν και σήμε­ρα, για δεύ­τε­ρη ημέ­ρα τα δολο­φο­νι­κά τους πλήγ­μα­τα στη Λωρί­δα της Γάζας, καθώς η ισραη­λι­νή επι­θε­τι­κό­τη­τα κλι­μα­κώ­νε­ται εκ νέου, με τη στή­ρι­ξη ουσια­στι­κά των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Από τις νέες αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές σκο­τώ­θη­κε ένας Παλαι­στί­νιος, ο Ταμίμ Γκα­σάν Χιτζά­ζι, στην πόλη Χαν Γιου­νίς. Ισραη­λι­νά πολε­μι­κά αερο­σκά­φη στό­χευ­σαν επί­σης την περιο­χή αλ Ζάνα, στα ανα­το­λι­κά της πόλης.

Παράλ­λη­λα, το Ισρα­ήλ δήλω­σε ότι προ­ε­τοι­μά­ζε­ται για μια «εβδο­μά­δα επι­χει­ρή­σε­ων» ενα­ντί­ον παλαι­στι­νια­κών ομά­δων στη Λωρί­δα της Γάζας. Ο εκπρό­σω­πος του ισραη­λι­νού στρα­τού Ραν Κότσαβ, σύμ­φω­να με ισραη­λι­νά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, δήλω­σε ότι δεν υπάρ­χουν δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για εκε­χει­ρία και ότι η επί­θε­ση στη Γάζα μπο­ρεί να διαρ­κέ­σει του­λά­χι­στον μία εβδομάδα.

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός είπε ότι πραγ­μα­το­ποί­η­σε 30 επι­δρο­μές σε περισ­σό­τε­ρους από 40 στό­χους στη Λωρί­δα της Γάζας με 55 πυραύ­λους και βομ­βαρ­δι­σμούς πυροβολικού.

Εξάλ­λου, στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη, ο ισραη­λι­νός στρα­τός ανα­κοί­νω­σε ότι συνέ­λα­βε 19 μαχη­τές του Ισλα­μι­κού Τζι­χάντ σε εφό­δους που έγι­ναν κατά τη διάρ­κεια της νύχτας.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως χθες το Ισρα­ήλ εξα­πέ­λυ­σε επι­θέ­σεις κατά της παλαι­στι­νια­κής οργά­νω­σης Ισλα­μι­κός Τζι­χάντ, σκο­τώ­νο­ντας ένα από τα ηγε­τι­κά της στε­λέ­χη σε μια αιφ­νι­δια­στι­κή αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή κατά τη διάρ­κεια της ημέ­ρας σε πολυώ­ρο­φο κτί­ριο στην πόλη της Γάζας.

Τα χθε­σι­νά ισραη­λι­νά χτυ­πή­μα­τα είχαν ως απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν ακό­μα 9 Παλαι­στί­νιοι, μετα­ξύ των οποί­ων και ένα παι­δί, και να τραυ­μα­τι­στούν 79 άνθρω­ποι, σύμ­φω­να με το παλαι­στι­νια­κό υπουρ­γείο Υγείας.

Ο αριθ­μός των νεκρών από τότε που το Ισρα­ήλ ξεκί­νη­σε την τελευ­ταία του επί­θε­ση στη Λωρί­δα της Γάζας είναι τώρα 11, μετα­ξύ των οποί­ων ένα πεντά­χρο­νο κορί­τσι και μια 23χρονη γυναίκα.

Η Αίγυ­πτος, τα Ηνω­μέ­να Έθνη και το Κατάρ έχουν ξεκι­νή­σει να μεσο­λα­βούν προ­κει­μέ­νου να δοθεί τέλος στη βία, σύμ­φω­να με Παλαι­στί­νιοι αξιω­μα­τού­χο με γνώ­ση των προ­σπα­θειών. «Δεν υπάρ­χει ακό­μα πρό­ο­δος», σύμ­φω­να με την ίδια πηγή.

Αξιω­μα­τού­χος της Παλαι­στι­νια­κής Αρχής κατα­δί­κα­σε τις επι­θέ­σεις του Ισραήλ.

«Καλού­με τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα να παρέμ­βει και να προ­σφέ­ρει προ­στα­σία στον λαό μας», δήλω­σε ο υπουρ­γός Πολι­τι­κών Υπο­θέ­σε­ων Χου­σε­ΐν αλ-Σέιχ σε ανάρ­τη­ση στο Twitter.

Πηγή: 902.gr

Το ΚΚΕ καταδικάζει «το νέο έγκλημα του Ισραήλ κατά του πολύπαθου παλαιστινιακού λαού»

Το ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει «την εγκλη­μα­τι­κή και βάρ­βα­ρη επι­θε­τι­κό­τη­τα του κρά­τους του Ισρα­ήλ, που εκδη­λώ­νε­ται τις τελευ­ταί­ες μέρες σε Δυτι­κή Όχθη και Γάζα».

«Η τελευ­ταία επί­θε­ση που οδή­γη­σε στον θάνα­το δεκά­δων Παλαι­στί­νιων στη Γάζα, μετα­ξύ των άλλων και μικρών παι­διών, καθώς και στον τραυ­μα­τι­σμό δεκά­δων άλλων αμά­χων, δεί­χνει το απάν­θρω­πο πρό­σω­πο της ισραη­λι­νής κατο­χής της Παλαι­στί­νης, που συνε­χί­ζε­ται με τις πλά­τες των ΗΠΑ και της ΕΕ. Είναι έκθε­τη η κυβέρ­νη­ση και οι άλλες δυνά­μεις που παρου­σιά­ζουν στον λαό μας ως σύμ­μα­χο και φίλο το Ισρα­ήλ, που εγκλη­μα­τεί κατά του λαού της Παλαι­στί­νης» ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση του κόμ­μα­τος και καταλήγει:

«Το ΚΚΕ εκφρά­ζει την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη μας με τον δίκαιο αγώ­να του πολύ­πα­θου παλαι­στι­νια­κού λαού. Λευ­τε­ριά στην Παλαιστίνη!».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο