Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών στη Γαλλία με τον Τύπο να προτείνει Μακρόν

Δεύ­τε­ρο γύρο των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών στη Γαλ­λία σήμε­ρα, με τον νυν Πρό­ε­δρο της χώρας Εμα­νου­έλ Μακρόν να ανα­με­τρά­ται με την επι­κε­φα­λής του ακρο­δε­ξιού «Εθνι­κού Συνα­γερ­μού» Μαρίν Λεπέν και τις δημο­σκο­πή­σεις να εμφα­νί­ζουν «φαβο­ρί» για τη νίκη στον δεύ­τε­ρο γύρο των γαλ­λι­κών προ­ε­δρι­κών εκλο­γών τον Μακρόν και την Μαριν Λεπέν στα υψη­λό­τε­ρα ποσο­στά που έχει ποτέ ανέλ­θει η γαλ­λι­κή ακροδεξιά.

Στον πρώ­το γύρο, ο εκλο­γι­κός συνα­σπι­σμός του Μακρόν «Εμπρός!» (LREM), είχε λάβει το 27,84% των ψήφων ενώ ο «Εθνι­κός Συνα­γερ­μός» της Λεπέν, 23,15%.

Ρόλο — «κλει­δί», για τον β’ γύρο θα έχει η «Ανυ­πό­τα­κτη Γαλ­λία» («France Insoumise» — FI), το οπορ­του­νι­στι­κό κόμ­μα του Ζαν — Λικ Μελαν­σόν, που συγκέ­ντρω­σε 22% στον α’ γύρο των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών και δηλώ­νει έτοι­μος να ανα­λά­βει καθο­ρι­στι­κό ρόλο στα ενδο­α­στι­κά παζά­ρια ενό­ψει και των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών του Ιούνη.

Οι δημο­σκο­πή­σεις των τελευ­ταί­ων ημε­ρών εμφα­νί­ζουν τον απερ­χό­με­νο και υπο­ψή­φιο για επα­νε­κλο­γή πρό­ε­δρο Μακρόν μετα­ξύ 53,5% και 57,5%, δηλα­δή κατά πάσα πιθα­νό­τη­τα νικη­τή των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών, αλλά με ποσο­στό σαφώς μικρό­τε­ρο από το 66% που έλα­βε το 2017, με αντί­πα­λο πάλι την Μαριν Λεπέν. Από την άλλη η Μαριν Λεπέν, κλη­ρο­νό­μος του ακρο­δε­ξιού κόμ­μα­τος που ίδρυ­σε ο πατέ­ρας της Ζαν Μαρί πριν από 50 χρό­νια, ναι μεν ηττά­ται για τρί­τη φορά στην καριέ­ρα της, πλην όμως φαί­νε­ται να ανε­βά­ζει τα ποσο­στά της γαλ­λι­κής ακρο­δε­ξιάς σε πρω­το­φα­νή επί­πε­δα. Το 2002 ο πατέ­ρας της είχε λάβει 5 έκατ. ψήφους, το 2017 έλα­βε η ίδια 10 εκατ. ψήφους και σήμε­ρα μάλ­λον θα κινη­θεί περί τα 15 εκατ ψήφους.

Εξάλ­λου, το κυρί­αρ­χο τμή­μα της αστι­κή τάξης της Γαλ­λί­ας φαί­νε­ται να προ­κρί­νει την επα­νε­κλο­γή Μακρόν, καθώς τα μεγά­λα συγκρο­τή­μα­τα του Τύπου κάλε­σαν ανοι­χτά το κοι­νό τους να τον ψηφί­σουν στον σημε­ρι­νό, δεύ­τε­ρο γύρο των προ­ε­δρι­κών εκλογών.

Στις περισ­σό­τε­ρες γαλ­λι­κές εκλο­γι­κές περι­φέ­ρειες οι κάλ­πες κλεί­νουν στις 20.00 ώρα Ελλά­δας, αλλά στις οκτώ μεγα­λύ­τε­ρες πόλεις της Γαλ­λί­ας κλεί­νουν στις 21.00.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο