Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δε δικάστηκε σήμερα ο 22χρονος επιδειξίας της Νέας Σμύρνης

Εκτός πινα­κί­ου των υπο­θέ­σε­ων που θα εκδι­κα­στούν από το Αυτό­φω­ρο Μονο­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο έμει­νε η δίκη του 22χρονου επι­δει­ξία, καθώς τα μέτρα για τον κορο­νο­ϊό επι­βάλ­λουν τη διε­ξα­γω­γή δικών που αφο­ρούν κρα­τού­με­νους κατηγορούμενους.

Η δίκη για την υπό­θε­ση, που είχε ορι­στεί για σήμε­ρα μετά από ανα­βο­λή, απο­σύρ­θη­κε από το πινά­κιο και η διε­ξα­γω­γή της θα ορι­στεί σε άλλο χρόνο.

Ο 22χρονος φοι­τη­τής κατη­γο­ρεί­ται για προ­σβο­λή γενε­τή­σιας αξιο­πρέ­πειας, αδί­κη­μα που ‑σύμ­φω­να με τη δικο­γρα­φία- στρέ­φε­ται κατά τεσ­σά­ρων γυναι­κών με τελευ­ταίο περι­στα­τι­κό αυτό που έλα­βε χώρα στη Νέα Σμύρ­νη το βρά­δυ της Τετάρ­της 5 Μαϊου.

Σε βάρος του 22χρονου, ωστό­σο, έχει σχη­μα­τι­στεί και δεύ­τε­ρη δικο­γρα­φία μετά από καταγ­γε­λία συνο­μή­λι­κής του για κατη­γο­ρία σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος. Ο φοι­τη­τής έχει κλη­θεί να δώσει εξη­γή­σεις στις αστυ­νο­μι­κές Αρχές, που με εισαγ­γε­λι­κή εντο­λή ερευ­νούν την υπό­θε­ση, ως ύπο­πτος για από­πει­ρα βιασμού.

Η υπό­θε­ση αφο­ρά περι­στα­τι­κό που συνέ­βη τον Αύγου­στο του 2020 στην είσο­δο της πολυ­κα­τοι­κί­ας που μένει η καταγ­γέλ­λου­σα, για το οποίο είχε σχη­μα­τι­στεί δικο­γρα­φία κατά αγνώ­στου δρά­στη μετά από καταγ­γε­λία της παθού­σας. Η 22χρονη ανα­γνώ­ρι­σε τον καταγ­γελ­λό­με­νο μετά το περι­στα­τι­κό στη Νέα Σμύρνη.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο