Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δε θα γίνουν οι παρελάσεις της 25ης Μαρτίου

Την ακύ­ρω­ση των στρα­τιω­τι­κών και μαθη­τι­κών παρε­λά­σε­ων της 25ης Μαρ­τί­ου απο­φά­σι­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, στη διάρ­κεια της σύσκε­ψης ε τους περιφερειάρχες. 

«Στη διάρ­κεια κρί­σε­ων ακού­γα­με παντού “που είναι το κρά­τος”! Τώρα δεν το έχου­με ακού­σει και πρέ­πει να κάνει ο καθέ­νας ότι μπο­ρεί για να μην το ακού­σου­με. Το κρά­τος είμα­στε όλοι εμείς και πρέ­πει να κάνου­με ο καθέ­νας αυτό που του ανα­λο­γεί. Να βάλου­με όλοι πλά­τη ώστε να περά­σου­με αυτή την κρί­ση όσο το δυνα­τόν πιο ανώ­δυ­να», τόνι­σε ο Πρω­θυ­πουρ­γός και ζήτη­σε να τηρού­νται αυστη­ρά οι οδη­γί­ες που δίνο­νται από τον ΕΟΔΥ και να υπάρ­χει πλή­ρης συντο­νι­σμός με τα αρμό­δια υπουργεία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο