Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δε σας ξεχνάμε! Δόξα και τιμή στους αγωνιστές της Γυάρου

Με μια συγκλο­νι­στι­κή εκδή­λω­ση που γέμι­σε συγκί­νη­ση, μνή­μες, και με την πεποί­θη­ση ότι στο τέλος θα νική­σου­με, έγι­ναν το Σάβ­βα­το τα απο­κα­λυ­πτή­ρια του μνη­μεί­ου στη Γυάρο.

Γυάρος μνημείο

🎈 «Δεν σας ξεχνάμε!» 
🎈 «Δόξα και τιμή στους αγωνιστές της Γυάρου»

Γυάρος ΚΚΕ Δεν σας ξεχνάμε!

Με αυτό το πανό να δεσπό­ζει στους τοί­χους των φυλα­κών στη Γυά­ρο και με την κόκ­κι­νη σημαία να ανε­μί­ζει περή­φα­να, με τη «Ρωγ­μή» να κυριαρ­χεί, το ΚΚΕ τίμη­σε τους αλύ­γι­στους της ταξι­κής πάλης, όλους όσοι φυλα­κί­στη­καν, εξο­ρί­στη­καν, βασα­νί­στη­καν ή άφη­σαν τη ζωή τους σε αυτόν τον ξερό­το­πο κατα­με­σής του Αιγαίου.
Στην εκδή­λω­ση που διορ­γά­νω­σε η ΚΕ του ΚΚΕ, μίλη­σε ο ΓΓ της ΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ενώ απηύ­θυ­ναν χαι­ρε­τι­σμό ο Δημή­τρης Γόντι­κας, μέλος της ΚΕ και ο Αντώ­νης Μυρω­διάς, γλύ­πτης που φιλο­τέ­χνη­σε το μνη­μείο «Ρωγ­μή»

🚩 Η ομιλία του Δημ. Κουτσούμπα 📌

«Αγα­πη­τοί σύντρο­φοι, κρα­τού­με­νοι στο θανα­το­νή­σι, που επι­ζή­σα­τε, γυναί­κες κι αδέρ­φια, από­γο­νοι των αλύ­γι­στων της ταξι­κής πάλης, η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ σας καλω­σο­ρί­ζει σε αυτόν τον τόπο, τον δύστο­πο, τον δύσκο­λο ακό­μα και να φτά­σεις εδώ.

Τον τόπο που επέ­λε­ξε η αστι­κή τάξη της χώρας μας, την περί­ο­δο της ένο­πλης ταξι­κής ανα­μέ­τρη­σης 1946 — 1949 και μετά, στις άλλες δύο περιό­δους λει­τουρ­γί­ας αυτής της φυλα­κής ως και το 1974, για να τσα­κί­σει, όπως ήλπι­ζε, πρω­το­πό­ρους αγω­νι­στές, τους κομ­μου­νι­στές πριν από όλους. Να τους τσα­κί­σει το κορ­μί και την ψυχή. Μα όσο κι αν άλε­σε τα κόκα­λά τους, δεν τα κατά­φε­ρε. Μάρ­τυ­ρες όλοι όσοι επέ­ζη­σαν, πολ­λοί είναι σήμε­ρα μαζί μας εδώ. Σκύ­βου­με ευλα­βι­κά σε αυτόν τον τόπο του μαρ­τυ­ρί­ου. Στο­χα­ζό­μα­στε, φέρ­νου­με στο νου, έναν προς έναν τους αλύ­γι­στους της ταξι­κής πάλης. Ορκι­ζό­μα­στε, να τρα­βά­με διαρ­κώς μπρο­στά, να χαρά­ζου­με βήμα το βήμα, τον ίδιο δρό­μο που εκεί­νοι βάδι­σαν. Ορθο­στα­τού­ντες και ορθο­βα­δί­ζο­ντες. Για να χαρά­ξει η μέρα που θα είναι παρελ­θόν το σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρωπο.

Για να είναι ολάνοιχτος ο δρόμος της οικοδόμησης μιας άλλης κοινωνίας, ο σοσιαλισμός — κομμουνισμός.

Δε ξεχνά­με τίπο­τα, δε συγ­χω­ρού­με τίπο­τα. Τα φωτει­νό­τε­ρα μυα­λά του τόπου μας, τα πρώ­τα παλι­κά­ρια της τάξης μας, έφτυ­σαν το γάλα της μάνας τους σε αυτόν τον βρά­χο. Αιώ­νια η καται­σχύ­νη για τους βασα­νι­στές, για την αστι­κή τάξη, τα συμ­φέ­ρο­ντα της οποί­ας υπη­ρέ­τη­σαν. Είμα­στε εδώ, για να ακου­μπή­σου­με στον ίδιο τοί­χο που ακου­μπή­σα­νε και οι σύντρο­φοί μας. Είμα­στε εδώ, αντλώ­ντας δύνα­μη για τις μάχες που είναι μπρο­στά. Σπου­δά­ζου­με, εδώ, στον τόπο του μαρ­τυ­ρί­ου, το μάθη­μα της ανει­ρή­νευ­της, της ανυ­πο­χώ­ρη­της πάλης. Αυτές, οι είκο­σι μία ρωγ­μές στο μνη­μείο, όσα και τα χρό­νια λει­τουρ­γί­ας της φυλα­κής, μας δεί­χνουν το δρόμο.

Όσο ισχυ­ρός και να είναι ο αντί­πα­λος. Όσο βάναυ­σος. Εμείς θα νική­σου­με. Εμείς θα ανοί­γου­με κάθε μέρα, κάθε ώρα, και μια και­νούρ­για ρωγ­μή σε αυτό το σάπιο σύστη­μα, ώσπου να καταρ­ρεύ­σει μέσα από τις ίδιες τις αντι­φά­σεις του, κάτω από τα σφο­δρά χτυ­πή­μα­τα της επα­να­στα­τη­μέ­νης εργα­τι­κής τάξης και των συμ­μά­χων της.

Για αυτό είμα­στε εδώ. Να βεβαιώ­σου­με τους συντρό­φους που χάθη­καν σε άνι­ση μάχη κι αγώ­να, πως όχι μόνο τίπο­τα δεν πάει χαμέ­νο μα και πως ακρι­βώς η θυσία τους είναι το λίπα­σμα στους αγώ­νες που έρχονται.

🚩 Το ΚΚΕ, στην ήδη εκατόχρονη πορεία του, η αστική τάξη δεν το έβαλε στο χέρι. Το ΚΚΕ στέκει και σήμερα καρφί στο μάτι τους. Το ΚΚΕ σαλπίζει αντίσταση, οργάνωση, ανατροπή.

🔻🔻

pdfΔε σας ξεχνά­με. Δόξα και τιμή στους αγω­νι­στές της Γυά­ρου! [ομι­λία Δ Κου­τσού­μπα]

 

gif Banner Γυάρος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο