Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δηλητηριασμένα δολώματα με στόχο τους ελληνικούς ποιμενικούς του «Αρκτούρου»

Επί­θε­ση με φόλες, καταγ­γέλ­λει ότι δέχτη­κε από άγνω­στους, πριν από λίγες ημέ­ρες, το Κέντρο Ανα­πα­ρα­γω­γής Ελλη­νι­κού Ποι­με­νι­κού του “Αρκτού­ρου” με απο­τέ­λε­σμα ένα θηλυ­κό σκυ­λί, μόλις δύο ετών, η Φιέ­στα, να δηλη­τη­ρια­στεί και να κιν­δυ­νεύ­ει η ζωή της.

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της οργά­νω­σης, η Φιέ­στα, κατά τον πρω­ι­νό περί­πα­τό της έφα­γε δηλη­τη­ρια­σμέ­νο με φυτο­φάρ­μα­κο δόλω­μα που βρι­σκό­ταν έξω από τις εγκα­τα­στά­σεις του “Αρκτού­ρου”. Αμέ­σως έγι­ναν όλες οι απα­ραί­τη­τες κτη­νια­τρι­κές ενέρ­γειες για να σωθεί, ωστό­σο μέχρι και σήμε­ρα η Φιέ­στα βρί­σκε­ται σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση και δίνει μάχη για να κρα­τη­θεί στη ζωή. «Μάλι­στα», ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση, «η εγκλη­μα­τι­κή ενέρ­γεια στό­χευε και τα υπό­λοι­πα σκυ­λιά του προ­γράμ­μα­τος, αφού την επό­με­νη μέρα δίπλα ακρι­βώς από τις εγκα­τα­στά­σεις του κέντρου δηλη­τη­ριά­στη­καν και τρία σκυ­λιά διερ­χό­με­νου βοσκού, ενώ νεκρό βρέ­θη­κε και ένα κουνάβι».

Ο “Αρκτού­ρος” έχει ήδη κατα­θέ­σει μήνυ­ση για το περι­στα­τι­κό και υπεν­θυ­μί­ζει ότι «στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή δεν είναι η πρώ­τη φορά που σκυ­λιά πέφτουν θύμα­τα δηλη­τη­ρια­σμέ­νων δολω­μά­των καθώς στο Σκλή­θρο που γει­το­νεύ­ει με το Κέντρο Ανα­πα­ρα­γω­γής του, τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βριο άγνω­στοι προ­έ­βη­σαν σε μαζι­κές δηλη­τη­ριά­σεις σκύ­λων εξο­ντώ­νο­ντας περισ­σό­τε­ρα από 60 σκυλιά».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο