Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ -|> Θετική για τον ΣΥΡΙΖΑ η επίσκεψη Πομπέο …

«Η επίσκεψη Πομπέο στην Αθήνα ήταν θετική, στον βαθμό που συνέχισε την πορεία αναβάθμισης των διμερών σχέσεων που είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, με την έναρξη του Στρατηγικού Διαλόγου, την πετυχημένη ΔΕΘ με παρουσία πολλών επενδυτών κι άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες», δηλώνει ο Γιώργος Κατρούγκαλος, σχετικά με την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών και την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

«Τέλος καλό όλα καλά», λοι­πόν, εκτι­μά ο ΣΥΡΙΖΑ για την άφι­ξη στην Αθή­να του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο που υπέ­γρα­ψε τη νέα συμ­φω­νία για τις βάσεις, την οποία είχε προ­ε­τοι­μά­σει ως κυβέρ­νη­ση με την εγκαι­νί­α­ση του στρα­τη­γι­κού δια­λό­γου των δυο χωρών, εμπλέ­κο­ντας το λαό σε επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς με επί­κε­ντρο την Ενέρ­γεια.

Συνε­πώς ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο συμ­φω­νεί με την επέ­κτα­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων στην Ελλά­δα αλλά επι­ση­μαί­νει ότι «και εδώ η Κυβέρ­νη­ση Μητσο­τά­κη βασί­ζε­ται στο πλαί­σιο που χτί­στη­κε».

Η κρι­τι­κή που ασκεί στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ είναι μόνο για το θέμα της Τουρ­κί­ας λέγο­ντας ότι «δεν ακού­στη­κε ούτε λέξη για κυρώ­σεις σε βάρος της Τουρ­κί­ας για την παρα­βα­τι­κή της συμπε­ρι­φο­ρά, ενώ σχε­τι­κό νομο­σχέ­διο έχει ήδη κατα­τε­θεί στο Κογκρέσο».

Προ­σθέ­τει ότι «εάν ο Πρω­θυ­πουρ­γός θεω­ρεί ότι με κινή­σεις κατευ­να­σμού θα δημιουρ­γή­σει καλύ­τε­ρες δια­προ­σω­πι­κές σχέ­σεις με τον Πρό­ε­δρο Ερντο­γάν και υπο­χω­ρή­σεις εκ μέρους του για το προ­σφυ­γι­κό, δια­πράτ­τει μέγα σφάλμα».

ΣΣ |>
Το παρα­πά­νω βίντεο, πριν από τα λεγό­με­να Κατρού­γκα­λου, για την επί­σκε­ψη Πομπέο και το στρω­μέ­νο από τον Συρι­ζα χαλί για τους φονιά­δες των λαών [«η κυβέρ­νη­ση “τρώ­ει από τα έτοι­μα”», όπως είπε εισα­γω­γι­κά] ανα­φέ­ρε­ται ‑υπε­ρα­σπί­ζο­ντας μέχρι κεραί­ας και στον σχε­τι­κό αντια­σφα­λι­στι­κό νόμο, που «προς τιμή» φέρει το όνο­μά του και που η Ολο­μέ­λεια του ΣτΕ έκρι­νε αντισυνταγματικό.
Ανοί­γο­ντας τον δρό­μο στην κυβέρ­νη­ση ΝΔ να νομο­θε­τή­σει εκ νέου, με νέο (αντι)ασφαλιστικό νόμο, ενώ [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ] «εξαι­ρε­τι­κά σημα­ντι­κό είναι το γεγο­νός ότι οι απο­φά­σεις του ΣτΕ δεν δημιουρ­γούν οικο­νο­μι­κή επι­βά­ρυν­ση για το δημό­σιο ταμείο σε ό,τι αφο­ρά τα παρελ­θό­ντα έτη, καθώς δεν έχουν καμία ανα­δρο­μι­κή ισχύ».

gif Banner Γυάρος

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο