Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δηλώσεις του Δ. Κουτσούμπα για τις πολιτικές εξελίξεις

Σε δηλώ­σεις του για τις πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις από τη Λει­βα­διά όπου παρα­βρί­σκε­ται σε εκδή­λω­ση του Κόμ­μα­τος, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, τόνισε:

«Το παζά­ρι των τελευ­ταί­ων ημε­ρών ανά­με­σα στον κ. Τσί­πρα και τον κ. Καμ­μέ­νο κατέ­λη­ξε σήμε­ρα στην ανα­ζή­τη­ση ψήφου εμπι­στο­σύ­νης. Ανε­ξάρ­τη­τα από το τι θα γίνει στη Βου­λή μεθαύ­ριο, ανε­ξάρ­τη­τα απ’ τους πιθα­νούς συνο­δοι­πό­ρους του κ. Τσί­πρα και τα παζά­ρια που θα εξα­κο­λου­θή­σουν να γίνο­νται αυτές τις ημέ­ρες, ο ελλη­νι­κός λαός είναι αυτός που δεν πρέ­πει να δώσει ψήφο εμπι­στο­σύ­νης. Ο ελλη­νι­κός λαός πρέ­πει να κατα­δι­κά­σει μια κυβέρ­νη­ση που ακο­λού­θη­σε και ακο­λου­θεί αντι­λαϊ­κή — μνη­μο­νια­κή πολι­τι­κή, ενταγ­μέ­νη στους ευρω­ΝΑ­ΤΟι­κούς επι­κίν­δυ­νους σχεδιασμούς».

Σε ερώ­τη­ση δημο­σιο­γρά­φου κατά πόσον η κυβέρ­νη­ση έχει πολι­τι­κή νομι­μο­ποί­η­ση ή πρέ­πει να προ­χω­ρή­σει σε εκλο­γές, ο Δ. Κου­τσού­μπας απάντησε:

«Κοι­τάξ­τε πολι­τι­κή νομι­μο­ποί­η­ση, αν πάρει ψήφο εμπι­στο­σύ­νης, προ­φα­νώς έχει, με βάση αυτά που ισχύ­ουν στο Σύνταγ­μα της χώρας κλπ. Το ζήτη­μα είναι ότι δεν έχει πολι­τι­κή νομι­μο­ποί­η­ση στη συνεί­δη­ση των εργα­ζο­μέ­νων, του ελλη­νι­κού λαού, με όλες αυτές τις αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές που έχει ακο­λου­θή­σει αυτά τα 4 χρό­νια, με το ότι βγή­κε στην κυβέρ­νη­ση λέγο­ντας χοντρά ψέμα­τα, υπο­σχό­με­νος κατάρ­γη­ση των μνη­μο­νί­ων, ενώ έφτια­ξε και το 3ο χει­ρό­τε­ρο, πιο σκλη­ρό, μνη­μό­νιο κι ακο­λου­θεί ένα μετα­μνη­μο­νια­κό μνη­μό­νιο, μια συμ­φω­νία με τους “εταί­ρους” που είναι επί­σης βάρ­βα­ρη κι αντι­λαϊ­κή, όπως φάνη­κε με την ψήφι­ση του τελευ­ταί­ου αντι­λαϊ­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού. Και βεβαί­ως ακο­λου­θεί μια πολι­τι­κή απα­ρά­δε­κτη, επι­κίν­δυ­νη, που βάζει σε κιν­δύ­νους τον ελλη­νι­κό λαό και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, του “διαί­ρει και βασί­λευε”, οδη­γεί τη χώρα να γίνει μια απέ­ρα­ντη αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή βάση.

Έτσι κι αλλιώς το ΚΚΕ στη συνε­δρί­α­ση της Βου­λής, που προ­φα­νώς απ’ ότι ενη­με­ρω­θή­κα­με από τον πρό­ε­δρο της Βου­λής θα ξεκι­νή­σει την Τρί­τη και θα ολο­κλη­ρω­θεί Τετάρ­τη βρά­δυ, το πολύ Πέμ­πτη, δεν θα δώσει ψήφο εμπι­στο­σύ­νης, θα κατα­ψη­φί­σει και αυτήν την κυβέρνηση».

Δ. Κου­τσού­μπας: Ο διε­θνι­σμός του ΚΚΕ ταυ­τί­ζε­ται με την υπε­ρά­σπι­ση της πατρί­δας των εργα­ζο­μέ­νων και όχι της άρχου­σας τάξης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο