Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημήτρης Κουτσούμπας για τα 70 χρόνια από την εκτέλεση του Ν. Μπελογιάννη: Το ΚΚΕ δεν έχει ανάγκη να ζητήσει πατριωτικά εύσημα από άλλους

«Μόνο στην Πάτρα, όπου ο Νίκος Μπε­λο­γιάν­νης έδρα­σε ως νέος κομ­μου­νι­στής και στέ­λε­χος του ΚΚΕ, θα μπο­ρού­σαν να κορυ­φω­θούν οι εκδη­λώ­σεις του ΚΚΕ για τα 70 χρό­νια από την εκτέ­λε­σή του, μαζί και των συντρό­φων του Αργυ­ριά­δη, Καλού­με­νου και Μπά­τση που το αντι­δρα­στι­κό μετεμ­φυ­λια­κό καθε­στώς οδή­γη­σε στο εκτε­λε­στι­κό από­σπα­σμα». Αυτά τόνι­σε, μετα­ξύ άλλων, ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, μιλώ­ντας σήμε­ρα σε εκδή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην πλα­τεία Παντο­κρά­το­ρος στην Πάτρα, με αφορ­μή την συμπλή­ρω­ση 70 χρό­νων από την εκτέ­λε­ση του Νίκου Μπελογιάννη.

Όπως πρό­σθε­σε, «μόνο σ’ αυτές εδώ τις περιο­χές της Πελο­πον­νή­σου, όπου ο Νίκος Μπε­λο­γιάν­νης ανέ­πτυ­ξε πλού­σια δρά­ση θα μπο­ρού­σαν να βρουν πραγ­μα­τι­κή έκφρα­ση, τα όσα έγρα­φε η ανα­κοί­νω­ση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ανή­με­ρα της εκτέ­λε­σής του: «Ο Μπε­λο­γιάν­νης ζει μέσα στις καρ­διές εκα­το­ντά­δων εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων. Ο Μπε­λο­γιάν­νης πέρα­σε στο πάν­θε­ον των μεγά­λων ηρώ­ων της προ­ο­δευ­τι­κής ανθρωπότητας».

Ανα­φε­ρό­με­νος ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας στην δρά­ση του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη στην Πάτρα, επε­σή­μα­νε: «Ο Νίκος Μπε­λο­γιάν­νης ρίχνε­ται στην καθη­με­ρι­νή πάλη για το δίκιο του λαού. Στην πάλη ενά­ντια στην δικτα­το­ρία του Μετα­ξά, μετά ενά­ντια στη ναζι­στι­κή γερ­μα­νι­κή κατο­χή και μετά στην κορυ­φαία στιγ­μή της ταξι­κής πάλης, στον δίκαιο αγώ­να του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας. Εδώ στην Πάτρα, είναι ακό­μα όρθια τα σπί­τια που τον φιλο­ξέ­νη­σαν. Τα υπό­γεια και οι φωτα­γω­γοί που κρύ­φτη­κε για να μη συλ­λη­φθεί. Εδώ στην Πάτρα, ο Μπε­λο­γιάν­νης, ως νέος κομ­μου­νι­στής, φοι­τη­τής, ανα­πτύσ­σει πλού­σια δρά­ση. Εδώ γνω­ρί­ζει τις πρώ­τες διώ­ξεις του αστι­κού κρά­τους, τις φυλα­κί­σεις, από δω εξο­ρί­ζε­ται. Εδώ ζει σε συν­θή­κες από­λυ­της παρα­νο­μί­ας. Εδώ υπη­ρε­τεί τη στρα­τιω­τι­κή του θητεία. Εδώ κρα­τά­ει αλύ­γι­στη ανυ­πο­χώ­ρη­τη στά­ση και κατα­φέρ­νει να κρα­τή­σει αλώ­βη­τη την παρά­νο­μη στρα­τιω­τι­κή οργάνωση».

Στην συνέ­χεια, ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας σημεί­ω­σε ότι «το ΚΚΕ δεν έχει ανά­γκη να ζητή­σει πατριω­τι­κά εύση­μα από άλλους, για­τί τα πήρε με το σπα­θί του» και συμπλή­ρω­σε: «Ό,τι έχει κερ­δί­σει μέχρι σήμε­ρα ο λαός μας, τη βελ­τί­ω­ση της ζωής και του πολι­τι­σμού του, το χρω­στά στους αδιά­κο­πους αγώ­νες του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος — αγώ­νες πολύ­μορ­φους και ειρη­νι­κούς. Αγα­πά­με την Ελλά­δα και το λαό της περισ­σό­τε­ρο από τους κατη­γό­ρους μας. Το δεί­ξα­με, όταν κιν­δύ­νευε η ελευ­θε­ρία, η ανε­ξαρ­τη­σία και η ακε­ραιό­τη­τά της. Και, ακρι­βώς, αγω­νι­ζό­μα­στε, για να ξημε­ρώ­σουν στη χώρα μας καλύ­τε­ρες μέρες, χωρίς πεί­να και πόλεμο».

Σε άλλο σημείο της ομι­λί­ας του, ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Κ.Ε. του ΚΚΕ ανα­φέρ­θη­κε στον πόλε­μο της Ουκρα­νί­ας, λέγο­ντας ότι «οι εκμε­ταλ­λευ­τές, για τα δικά τους ανα­βαθ­μι­σμέ­να γεω­στρα­τη­γι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, κλι­μα­κώ­νουν με χίλιους δυο τρό­πους τη συμ­με­το­χή και εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, στο πλευ­ρό των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε., απέ­να­ντι στην καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία», προ­σθέ­το­ντας: «Κι αυτός ο πόλε­μος που τυπι­κά ξεκί­νη­σε πριν μερι­κούς μήνες, αλλά η φωτιά του σιγο­καί­ει χρό­νια, δίνει καθη­με­ρι­νά πολ­λές απο­δεί­ξεις ότι η σύγκρου­ση ανά­με­σα στα δύο ιμπε­ρια­λι­στι­κά στρα­τό­πε­δα, τη Ρωσία από τη μια και τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ από την άλλη, είναι σφο­δρή. Ο κίν­δυ­νος να γενι­κευ­τεί, παίρ­νο­ντας αμπά­ρι­ζα και άλλους λαούς, μεγαλώνει».

Παράλ­λη­λα, επι­τέ­θη­κε στην ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ λέγο­ντας ότι «για να υπη­ρε­τή­σει τα ξένα προς το λαό συμ­φέ­ρο­ντα, η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ έφε­ρε άρον — άρον την ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή συμ­φω­νία στη Βου­λή και ετοι­μά­ζε­ται να την ψηφί­σει την Πέμ­πτη για να την πάρει μαζί στις απο­σκευ­ές του ο πρω­θυ­πουρ­γός, ο κ. Μητσο­τά­κης στο ταξί­δι του στις ΗΠΑ, μια συμ­φω­νία όμως, που προ­ε­τοί­μα­σε ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρ­νη­σή του, ο κ. Τσί­πρας, μέσω του “στρα­τη­γι­κού δια­λό­γου” με τις ΗΠΑ, κι ας εμφα­νί­ζε­ται τώρα ότι δεν ξέρει τίπο­τα για το έγκλημα».

Επί­σης είπε ότι «όποιος θέλει πραγ­μα­τι­κά να βρί­σκε­ται στη σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας, με την εργα­τι­κή τάξη, το λαό, και όχι μαζί με τους εκμε­ταλ­λευ­τές του, τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες και τις κυβερ­νή­σεις τους, παίρ­νει τη θέση του στον αγώ­να που ξεδι­πλώ­νε­ται σε όλη την Ελλά­δα με το ΚΚΕ μπρο­στά, ενά­ντια στην εμπλο­κή της χώρας μας σε αυτόν τον πόλεμο».

Μιλώ­ντας στην συνέ­χεια ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας για την ακρί­βεια και την ενερ­γεια­κή κρί­ση, είπε ότι «παίρ­νου­με θέση στον αγώ­να για μέτρα υπε­ρά­σπι­σης του εργα­τι­κού — λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος από την ακρί­βεια και την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια» και εξή­γη­σε: «Μια φτώ­χεια που δε δημιούρ­γη­σε ο πόλε­μος, αλλά έχει ξεκι­νή­σει νωρί­τε­ρα με τις στρα­τη­γι­κές επι­λο­γές όλων των κυβερ­νή­σε­ων στον τομέα της ενέρ­γειας. Με την απε­λευ­θέ­ρω­ση της ενέρ­γειας και την απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση, στο όνο­μα της ‘πρά­σι­νης’ μετά­βα­σης, για να τα κονο­μή­σουν τα ‘πρά­σι­να’ μονο­πώ­λια. Κι αυτή η ‘κονό­μα’ για τα μονο­πώ­λια της ενέρ­γειας, δεν πρό­κει­ται να στα­μα­τή­σει, επει­δή η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ανα­κοί­νω­σε κάποια μέτρα για την ενερ­γεια­κή ακρί­βεια, τα οποία ουσια­στι­κά μετα­τρέ­πουν τους αβά­στα­χτους υπέ­ρο­γκους λογα­ρια­σμούς ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος σε νέους πρό­σθε­τους φόρους και περι­κο­πές για το λαό».

Απευ­θυ­νό­με­νος προς τους συγκε­ντρω­μέ­νους, ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας επι­τέ­θη­κε σε ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, σημειώ­νο­ντας μετα­ξύ άλλων: «Μη σας ξεγε­λούν που κάποιοι για να χαϊ­δέ­ψουν τα αυτιά σας θυμή­θη­καν ακό­μα και το σοσια­λι­σμό, όπως ο Τσί­πρας στο πρό­σφα­το συνέ­δριο του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο είχε κάνει και ο Γιώρ­γος Παπαν­δρέ­ου το 2009 στην αρχή της οικο­νο­μι­κής κρί­σης, πριν φέρει και ψηφί­σει το πρώ­το μνη­μό­νιο, από­δει­ξη πως η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία μπο­ρεί να υπη­ρε­τεί τη βαρ­βα­ρό­τη­τα του καπι­τα­λι­σμού στο όνο­μα του σοσια­λι­σμού. Βέβαια ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ τη μια μέρα μίλη­σε για τον σοσια­λι­σμό, και την άλλη μέρα τον πήρε πίσω για να καθη­συ­χά­σει όπως είπε τα ‘πρό­θυ­μα μιντια­κά παπαγαλάκια’».

«Καμιά ανη­συ­χία δεν είχαν τα επι­τε­λεία του συστή­μα­τος, κύριε Τσί­πρα», συνέ­χι­σε ο Δ. Κου­τσού­μπας, «για­τί ξέρουν πως προ­σφέ­ρεις μεγά­λες υπη­ρε­σί­ες στο σύστη­μα όταν μπο­ρείς να εφαρ­μό­σεις και συ, όπως και η ΝΔ, τη βαρ­βα­ρό­τη­τα και μάλι­στα επι­κα­λού­με­νος το σοσια­λι­σμό, το όρα­μα του οποί­ου παρά τη λάσπη, τη συκο­φά­ντη­ση, την υπο­χώ­ρη­ση του κινή­μα­τος, παρα­μέ­νει ζωντα­νό στη συνεί­δη­ση ενός κόσμου».

Επί­σης, είπε πως «ότι έχουν αφή­σει πίσω οι κυβερ­νή­σεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, βαρ­βα­ρό­τη­τα είναι και ότι είναι μπρο­στά και ετοι­μά­ζο­νται να το φέρουν, ανε­ξάρ­τη­τα ποιος, ποιο κόμ­μα δηλα­δή και με ποιους συνε­ταί­ρους θα το φέρει, πάλι βαρ­βα­ρό­τη­τα είναι».

Πριν από την ομι­λία του, ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας έκα­νε τα απο­κα­λυ­πτή­ρια μαρ­μά­ρι­νης στή­λης προς τιμήν του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη και ακο­λού­θη­σε μου­σι­κό και καλ­λι­τε­χνι­κό αφιέ­ρω­μα, ενώ αργό­τε­ρα θα παρευ­ρε­θεί στο “λαϊ­κό γλέ­ντι” που διορ­γα­νώ­νει η Επι­τρο­πή Περιο­χής Δυτι­κής Ελλά­δας του ΚΚΕ, στον πολυ­χώ­ρο στα παλαιά σφα­γεία της Πάτρας.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο