Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημήτρης Κουτσούμπας: Να είναι το ΚΚΕ η έκπληξη των εκλογών, ώστε την επόμενη μέρα να είναι πιο δυνατός ο λαός _ΦΩΤΟ

Στα εγκαί­νια του εκλο­γι­κού περί­πτε­ρου του ΚΚΕ στην Καλο­γρέ­ζα, στην Νέα Ιωνία, παρευ­ρέ­θη­κε και χαι­ρέ­τι­σε το από­γευ­μα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας.  Τον υπο­δέ­χτη­καν άνθρω­ποι όλων των ηλι­κιών με χει­ρο­κρο­τή­μα­τα και το σύν­θη­μα  «ένας αιώ­νας αγώ­νας και θυσία το ΚΚΕ στην πρωτοπορία».

Πρό­κει­ται για μια συνοι­κία που οι λαϊ­κές οικο­γέ­νειες έχουν ισχυ­ρούς δεσμούς με το ΚΚΕ, συνοι­κία της προ­σφυ­γιάς, των εργα­τι­κών αγώ­νων, των απερ­γιών, του ηρω­ι­κού Μπλό­κου στην κατο­χή και με τόσες άλλες αγω­νι­στι­κές παρα­δό­σεις που φτά­νουν  μέχρι σήμε­ρα και ανα­νε­ώ­νο­νται συνεχώς.

Αυτό ήρθε να επι­βε­βαιώ­σει  η μαζι­κή παρου­σία του κόσμου, μελών, φίλων και οπα­δών του Κόμ­μα­τος στα εγκαί­νια, όπως και το μαχη­τι­κό κλί­μα που επι­κρα­τού­σε σε όλη τη διάρ­κεια, κατα­δει­κνύ­ο­ντας παράλ­λη­λα την κοι­νή πεποί­θη­ση πως στην τελι­κή ευθεία για τις ευρω­ε­κλο­γές θα δοθούν όλες οι δυνά­μεις για να φτά­σει το ΚΚΕ όσο πιο ψηλά γίνε­ται. Αλλά και ειδι­κό­τε­ρα στην ιστο­ρι­κή συνοι­κία Καλο­γρέ­ζας — Αλσού­πο­λης να εκτο­ξευ­τεί, παίρ­νο­ντας ακό­μη περισ­σό­τε­ρες κόκ­κι­νες ψήφους δίνο­ντας ξανά ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα ποσο­στά του Κόμ­μα­τος στην Αττική.

Διό­λου τυχαία ανάρ­πα­στο έγι­νε και το  ψηφο­δέλ­τιο,  με πολ­λούς να το προ­μη­θεύ­ο­νται και να ετοι­μά­ζο­νται με τη σει­ρά τους, χέρι με χέρι, να το πάνε ακό­μη «παρα­πέ­ρα».

Τους παρευ­ρι­σκό­με­νους καλω­σό­ρι­σε ο Πέτρος Αλέ­πης, μέλος της ΚΕ και τους Γρα­φεί­ου της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ .

 

Παρευ­ρέ­θη­καν οι Δημή­τρης Γόντι­κας και Νίκος Ρεμπά­πης, μέλη της ΚΕ και ο Κώστας Γου­λιά­μος, υπο­ψή­φιος ευρω­βου­λευ­τής. Επί­σης ο Σπύ­ρος Χαλ­βα­τζής, Αντι­πρό­ε­δρος του ΣΦΕΑ.

Παρα­θέ­του­με τον χαι­ρε­τι­σμό του Δημή­τρη Κουτσούμπα:

 

Βρι­σκό­μα­στε σήμε­ρα εδώ, στην ιστο­ρι­κή συνοι­κία της Καλο­γρέ­ζας, για να στεί­λου­με το μήνυ­μα της απο­φα­σι­στι­κής ενί­σχυ­σης του ΚΚΕ στις ευρω­ε­κλο­γές της 9ης Ιού­νη. Στην Καλο­γρέ­ζα της προ­σφυ­γιάς και της αντί­στα­σης. Των απερ­γιών μέσα στη ναζι­στι­κή κατο­χή, των ανθρα­κω­ρύ­χων και των κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γών. Του μπλό­κου, όπου 22 παλι­κά­ρια, όλοι μέλη της ΕΠΟΝ και του ΕΑΜ, πότι­σαν με το αίμα τους το δέντρο της λευτεριάς.

Εδώ, λοι­πόν, το ΚΚΕ έχει ισχυ­ρούς δεσμούς με τους εργά­τες, τον λαό της περιο­χής. Δεσμούς δια­μορ­φω­μέ­νους με αγώ­νες, μάχες, αλλη­λεγ­γύη, λαϊ­κή αυτε­νέρ­γεια, εδώ και δεκα­ε­τί­ες, θα λέγα­με έναν αιώ­να, μιας και συμπλη­ρώ­θη­καν και 100 χρό­νια από την ίδρυ­ση της Νέας Ιωνί­ας. Μάλι­στα, ενη­με­ρω­θή­κα­με πως ο Δήμος έχει την πρό­θε­ση να φτιά­ξει, λέει, άγαλ­μα του Πλα­στή­ρα για να τιμή­σει την ίδρυ­ση της Νέας Ιωνίας.

Ε, όχι! Τη Νέα Ιωνία δεν την ίδρυ­σε ο Πλα­στή­ρας! Αυτή τη λαϊ­κή συνοι­κία δεν την ίδρυ­σε ο Πλα­στή­ρας της ουκρα­νι­κής εκστρα­τεί­ας το 1919 ενά­ντια στη νεο­σύ­στα­τη σοβιε­τι­κή εξου­σία στη Ρωσία, της έντα­ξης της Ελλά­δας στο ΝΑΤΟ, του εκστρα­τευ­τι­κού σώμα­τος στην Κορέα. Αυτή τη λαϊ­κή συνοι­κία των αγω­νι­στών δεν την ίδρυ­σε ο Πλα­στή­ρας της εκτέ­λε­σης του ήρωα Νίκου Μπελογιάννη.

Τη Νέα Ιωνία την ίδρυ­σαν, την έχτι­σαν και την ανέ­πτυ­ξαν με το αίμα τους και τον ιδρώ­τα τους οι πρό­σφυ­γες, οι εργά­τες, ο λαός αυτής της πόλης. Γι αυτό και τους προει­δο­ποιού­με: οι απα­ρά­δε­κτες αυτές σκέ­ψεις να μεί­νουν σκέψεις.…

Ο λαός της περιοχής γνωρίζει τους κομμουνιστές,
μαζί του παλεύουν

 

Το ΚΚΕ έχει εδώ, στην Καλο­γρέ­ζα, ένα από τα πιο υψη­λά ποσο­στά του σε όλη την Αττι­κή και αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο, καθώς ο λαός της περιο­χής γνω­ρί­ζει καλά τους κομ­μου­νι­στές, τους βλέ­πει δίπλα του, να παλεύ­ουν όλα αυτά τα χρό­νια μαζί του για κάθε λαϊ­κό πρόβλημα.

Ξέρει πως χάρη σε αυτούς τους αγώ­νες πετύ­χα­με ό,τι πετύ­χα­με. Έτσι, για παρά­δειγ­μα, φτιά­χτη­κε το 5ο λύκειο στην Ανα­τό­λια. Έτσι πριν λίγα χρο­νιά απο­τρά­πη­κε η μετα­φο­ρά του στό­λου των απορ­ριμ­μα­το­φό­ρων μια ανά­σα από σχο­λειά της περιο­χής. Έτσι έχουν δια­σω­θεί οι τελευ­ταί­οι ελεύ­θε­ροι χώροι, όπως το Παναι­τώ­λιο από τα διά­φο­ρα “κορά­κια”.

Ο λαός της περιο­χής ξέρει πολύ καλά πως μόνο οι κομ­μου­νι­στές παλεύ­ουν και ανα­δει­κνύ­ουν, από όποια θέση και όποιο βήμα δια­θέ­τουν, τα πολύ οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα της περιο­χής όπως ότι ολό­κλη­ρη η περιο­χή της Καλο­γρέ­ζας και της Αλσού­πο­λης εδώ και χρό­νια δεν έχει παι­δι­κό σταθ­μό, ότι τα σχο­λεία είναι χωρίς ουσια­στι­κή συντή­ρη­ση, τόσο που φτά­νουν να σκά­νε τα καλο­ρι­φέρ μέσα στο μάθη­μα, όπως στο 6ο γυμνά­σιο, να πλημ­μυ­ρί­ζουν τα προ­αύ­λια στην πρώ­τη βρο­χή, παι­διά νηπια­γω­γεί­ου του Περισ­σού να κάνουν το ταξί­δι Περισ­σός — Αλσού­πο­λη εδώ και 5 χρό­νια για να μάθουν γράμ­μα­τα, ότι δεν υπάρ­χει μονά­δα δημό­σιας υγεί­ας σε όλη την περιο­χή ούτε για δείγ­μα, ότι οι αθλη­τι­κοί χώροι είναι σχε­δόν ανύ­παρ­κτοι, ενώ η “ανά­πλα­ση” της Πλα­τεί­ας Ανα­πή­ρων θυμί­ζει το γεφύ­ρι της Άρτας και ταλαι­πω­ρεί εδώ και μήνες τους κατοί­κους, τους κατα­στη­μα­τάρ­χες, τη νεο­λαία. Και για όλα αυτά οι κομ­μου­νι­στές και φυσι­κά και άλλοι αγω­νι­στές παλεύ­ου­με για να δοθούν λύσεις.

Όλα αυτά βέβαια έρχο­νται να προ­στε­θούν, στα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει ο λαός μας και βασα­νί­ζουν, όπως είναι φυσι­κό και τις εργα­τι­κές λαϊ­κές οικο­γέ­νειες που ζουν εδώ σ’ αυτές τις γειτονιές.

Ποια οικο­γέ­νεια δεν βασα­νί­ζε­ται από την τερά­στια ακρί­βεια που ροκα­νί­ζει το λαϊ­κό εισό­δη­μα, όχι μόνο για­τί οι μισθοί δεν φτά­νουν, παρα­μέ­νουν πολύ πίσω και από τα επί­πε­δα της προ κρί­σης επο­χής, αλλά και για­τί οι άδι­κοι φόροι, όπως ο ΦΠΑ και οι ειδι­κοί φόροι στην ενέρ­γεια έχουν φτά­σει τα πάντα στο Θεό;

Ας κάνουν το ελά­χι­στο: Ας καταρ­γή­σουν αυτούς τους άδι­κους φόρους. Ούτε αυτό δεν κάνουν για­τί θέλουν τα ταμεία γεμά­τα με υπερ­πλε­ο­νά­σμα­τα για να ταΐ­ζουν με ζεστό χρή­μα τους μεγά­λους ομίλους.

Ποια οικο­γέ­νεια δεν αγα­να­κτεί με τη συνε­χι­ζό­με­νη εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της δημό­σιας υγεί­ας που έχει το θρά­σος ο Μητσο­τά­κης να ονο­μά­ζει ανα­βάθ­μι­ση του ΕΣΥ;

Οι μόνοι που ανα­βαθ­μί­ζο­νται είναι τα κορά­κια της ιδιω­τι­κής υγεί­ας που κάνουν χρυ­σές δου­λειές. Το ίδιο και με την παι­δεία, τη μόρ­φω­ση των παι­διών μας που ενώ εμείς κάνου­με θυσί­ες για να σπου­δά­σουν τα παι­διά μας, αυτοί βάζουν στα πτυ­χία ταρίφα!

Ποια οικο­γέ­νεια και δω στην Καλο­γρέ­ζα στη Νέα Ιωνία δεν ανη­συ­χεί με τις εξε­λί­ξεις όσον αφο­ρά τους δύο πολέ­μους που μαί­νο­νται στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, στην Ουκρα­νία και στη Μέση Ανα­το­λή, όπου η χώρα μας με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και των άλλων κομ­μά­των, είναι βου­τηγ­μέ­νη μέχρι το λαιμό;

Ποια οικο­γέ­νεια δεν εξορ­γί­ζε­ται με τη συνε­χι­ζό­με­νη εδώ και 7 μήνες γενο­κτο­νία του παλαι­στι­νια­κού λαού από το κρά­τος – δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ με τη στή­ρι­ξη των ΗΠΑ και της ΕΕ, αλλά και της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης που ακό­μα και τώρα μιλά­ει για το δήθεν “δικαί­ω­μα στην αυτο­ά­μυ­να”; Ποιου αυτο­ά­μυ­να; Του κατα­κτη­τή και δολοφόνου

Και βέβαια πίσω από όλα αυτά που βασα­νί­ζουν κάθε λαϊ­κή οικο­γέ­νεια, βρί­σκε­ται η πολι­τι­κή της ΕΕ την οποία υλο­ποιεί κατά γράμ­μα η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, όπως πριν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Κι όταν τα κόμ­μα­τα που πίνουν νερό στο όνο­μα της ΕΕ δεν υλο­ποιούν την πολι­τι­κή της ως κυβέρ­νη­ση, τη στη­ρί­ζουν και τη νομι­μο­ποιούν ως αντιπολίτευση!

Όλοι τους! Άλλω­στε όλοι τους σε μεγά­λο ποσο­στό τα ψηφί­ζουν όλα αυτά στο ευρω­κοι­νο­βού­λιο και έρχο­νται μετά εδώ για να γίνουν νόμοι και να εφαρ­μο­στούν. Κι αυτή η “αλυ­σί­δα” που δένει τη ζωή και τα δικαιώ­μα­τά μας ξεκι­νά­ει από την ΕΕ και κατα­λή­ξει σε κάθε χώρα, και στην Ελλά­δα, πρέ­πει να συνει­δη­το­ποι­η­θεί, για­τί το κρί­σι­μο είναι, να δει ο καθέ­νας και η καθε­μιά, ότι αυτή την αλυ­σί­δα την κρα­τούν όλοι τους: Τόσο η κυβέρ­νη­ση όσο και τα άλλα κόμ­μα­τα της ΕΕ.

Όλοι εμείς που συναντιόμαστε στους αγώνες
μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω…

 

Είμα­στε πια στην τελι­κή ευθεία, 20 και κάτι μέρες απο­μέ­νουν μέχρι την κάλ­πη της 9ης του Ιού­νη. Έχου­με λοι­πόν, την ευκαι­ρία να συνε­χί­σου­με την ανο­δι­κή πορεία του Κόμ­μα­τός μας, που έχει κατα­γρα­φεί σε όλες τις τελευ­ταί­ες εκλο­γι­κές ανα­με­τρή­σεις, στις βου­λευ­τι­κές, στις δημο­τι­κές-περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές, αλλά και στις εκλο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες του εργα­τι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού και του φοι­τη­τι­κού κινή­μα­τος όλα τα τελευ­ταία χρόνια.

Να επι­βε­βαιώ­σου­με ότι στη χώρα μας υπάρ­χει, στα­θε­ρο­ποιεί­ται και δυνα­μώ­νει, ένα σημα­ντι­κό ρεύ­μα αμφι­σβή­τη­σης και ενα­ντί­ω­σης στην κυρί­αρ­χη πολι­τι­κή της ΕΕ, της κυβέρ­νη­σης και των άλλων κομμάτων.

Σε αυτές τις εκλο­γές, έχου­με τη δυνα­τό­τη­τα να δώσου­με ένα γερό χαστού­κι στην κυβέρ­νη­ση Μητσο­τά­κη, να της κόψου­με τη φόρα. Να το σκέ­φτε­ται δύο και τρεις φορές η ΝΔ πριν φέρει τα επό­με­να αντι­λαϊ­κά μέτρα, που σχε­διά­ζει να φέρει μετά τις εκλο­γές. Γιαυ­τό και προ­σπα­θεί να απει­λή­σει τον λαό ο Μητσο­τά­κης, «ψηφί­στε με για να συνε­χί­σω με μεγα­λύ­τε­ρη ορμή» τις αντι­λαϊ­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις, όπως λέει. Φαντα­στεί­τε τι ετοιμάζει.

 

Έχου­με τη δυνα­τό­τη­τα, ταυ­τό­χρο­να, να ακυ­ρώ­σου­με τα σχέ­δια ανα­βί­ω­σης των αυτα­πα­τών του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αρι­στε­ράς, της Πλεύ­σης, που τόσο έχουν στοι­χί­σει στον λαό μας, περί δήθεν φιλο­λαϊ­κής, αξιο­κρα­τι­κής και δίκαι­ης δια­χεί­ρι­σης αυτού του συστή­μα­τος που βασί­ζε­ται στην εκμε­τάλ­λευ­ση και την αδι­κία, χωρίς να αλλά­ξουν ριζι­κά τα πράγ­μα­τα. Και δω στη Νέα Ιωνία όλοι όσοι νιώ­θουν αρι­στε­ροί, προ­ο­δευ­τι­κοί έχουν πικρή πεί­ρα και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από όσους προ­σπα­θούν να βγά­λουν την ουρά τους απέ­ξω τώρα, όπως η ΝΕΑ Αριστερά.

Υπάρ­χει όμως και θετι­κή πεί­ρα κι αυτή πρέ­πει να κρα­τή­σου­με. Πεί­ρα που λέει πως όταν όλοι εμείς συνα­ντιό­μα­στε στους αγώ­νες μπο­ρού­με να κατα­φέ­ρου­με πολ­λά, ακό­μα και να φέρου­με τα πάνω κάτω…

Στις εκλο­γές έχου­με τη δυνα­τό­τη­τα επί­σης να βάλου­με φραγ­μό στις δυνά­μεις του σκο­τα­δι­σμού, του ρατσι­σμού και της μισαλ­λο­δο­ξί­ας που επι­διώ­κουν τώρα να παρου­σια­στούν ως δήθεν αντι­συ­στη­μι­κοί, ενώ είναι να καλύ­τε­ρα τσι­ρά­κια του συστή­μα­τος και το έχουν απο­δεί­ξει ξανά και ξανά.

Να μπο­ρού­με να στεί­λου­με στο ευρω­κοι­νο­βού­λιο περισ­σό­τε­ρους ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ, που θα σπά­νε την ομο­φω­νία όλων των άλλων και θα τους χαλά­νε “τη σού­πα” της συναί­νε­σης. Για­τί μόνο οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ, όλα αυτά τα χρό­νια, απο­κά­λυ­πταν στα­θε­ρά, όσα αντι­λαϊ­κά σχε­διά­ζο­νταν εκεί στις Βρυ­ξέλ­λες, τα κατα­ψή­φι­ζαν, έφερ­ναν και εκεί μέσα τη φωνή και τα αιτή­μα­τα των “πολ­λών”. Και έτσι θα συνεχίσουν.

Και φυσι­κά θα συνε­χί­σουν να βρί­σκο­νται στην πρώ­τη γραμ­μή των αγώ­νων και έξω από το ευρω­κοι­νο­βού­λιο. Αυτών των αγώ­νων που ήταν το προη­γού­με­νο διά­στη­μα η μόνη ουσια­στι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση στη ΝΔ – και όχι φυσι­κά η συμπο­λι­τευό­με­νη αντι­πο­λί­τευ­ση των κομ­μά­των της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας ή του Βελόπουλου.

Με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ για νέες νίκες

 

Προ­σέξ­τε, όμως. Το αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν τα παρα­πά­νω, δεν είναι κάτι αφη­ρη­μέ­νο, ούτε πρό­κει­ται να συμ­βεί αυτό­μα­τα κι από μόνο του. Είναι στο χέρι του καθε­νός και της καθε­μιάς από εμάς. Η πιο σωστά είναι στο χέρι του καθε­νός που βρε­θεί στην κάλ­πη με το ψηφο­δέλ­τιο του ΚΚΕ. Εμείς, με τον αγώ­να που θα δώσου­με αυτές τις τελευ­ταί­ες βδο­μά­δες που απο­μέ­νουν, με το ψηφο­δέλ­τιο στο χέρι, θα το κάνου­με πράξη.

Είναι στο χέρι του καθε­νός και της καθε­μιάς που αγα­να­κτεί από τη σημε­ρι­νή κατά­στα­ση, και που, ακό­μα και αν δεν συμ­φω­νεί σε όλα μαζί μας, βλέ­πει ότι απέ­να­ντι στα σχέ­διά τους στέ­κε­ται μόνο το ΚΚΕ.

Κι αυτή η αγα­νά­κτη­ση πρέ­πει να εκφρα­στεί και να εκφρα­στεί με συμ­με­το­χή στις εκλο­γές, στις κάλ­πες της 9ης Ιου­νί­ου και με ψήφο μόνο στο ΚΚΕ. Για­τί να ξέρε­τε πως την απο­χή, οι κυβερ­νώ­ντες και οι παπα­γά­λοι τους θα την ερμη­νεύ­σουν και θα τη χρω­μα­τί­σουν όπως τους βολεύ­ει, μην έχε­τε καμιά αμφιβολία.

Το μόνο που δεν μπο­ρεί να παρερ­μη­νευ­τεί με κανέ­ναν τρό­πο είναι η ψήφος στο ΚΚΕ, με τις κρυ­στάλ­λι­νες θέσεις του και τη μαχη­τι­κή δρά­ση του.

Πάμε, λοι­πόν, να τα κατα­φέ­ρου­με: Για να είναι το ΚΚΕ η έκπλη­ξη αυτών των εκλο­γών και να είναι την επό­με­νη μέρα πιο δυνα­τός ο λαός. ΚΚΕ δυνα­τό εκεί που παίρ­νο­νται οι απο­φά­σεις, στο ευρω­κοι­νο­βού­λιο και ‘κει που τελι­κά ανα­τρέ­πο­νται: στους δρό­μους του αγώνα!

Καλή δύνα­μη και υγεία σε όλους και όλες! Προ­χω­ρά­με δυνα­μι­κά, μπρο­στά, με πιο ψηλά ποσο­στά! Τις 20 μέρες που απο­μέ­νουν να μην αφή­σου­με κανέ­να σπί­τι, καμία γει­το­νιά. Με το ψηφο­δέλ­τιο του ΚΚΕ στο χέρι για νέες νίκες!

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο