Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημήτρης Κουτσούμπας: Να στείλουμε πανευρωπαϊκό μήνυμα ελπίδας και ενδυνάμωσης των αγώνων: ΟΧΙ στην ΕΕ του κεφαλαίου, των μονοπωλίων και του πολέμου! Δύναμη στα Κομμουνιστικά Κόμματα _Video🎥Φωτο

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, παρου­σί­α­σε τη Δια­κή­ρυ­ξη των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των της Ευρώ­πης για τις ευρω­ε­κλο­γές της 9ης Ιού­νη, την οποία επε­ξερ­γά­στη­κε η Ευρω­παϊ­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Δρά­ση.

Η Ιδρυ­τι­κή Δια­κή­ρυ­ξη της “Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Δράσης”

Θα ακο­λου­θή­σει συζή­τη­ση των κομ­μά­των της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Δρά­σης με θέμα «Η κατά­στα­ση των εργα­τι­κών δικαιω­μά­των στην Ευρώ­πη και οι εμπει­ρί­ες από την πάλη των κομμουνιστών».

Στη Συνά­ντη­ση που γίνε­ται στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ συμ­με­τέ­χουν το Κόμ­μα Εργα­σί­ας Αυστρί­ας, το Κομ­μου­νι­στι­κό Επα­να­στα­τι­κό Κόμ­μα Γαλ­λί­ας, το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας, το Ελβε­τι­κό ΚΚ, το Κόμ­μα Εργα­τών Ιρλαν­δί­ας, το ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, το Κομ­μου­νι­στι­κό Μέτω­πο Ιτα­λί­ας, το Νέο ΚΚ Ολλαν­δί­ας, η Ένω­ση Κομ­μου­νι­στών Ουκρα­νί­ας, το ΚΚ Σου­η­δί­ας, το ΚΚ Τουρ­κί­ας, το Κομ­μου­νι­στι­κό Εργα­τι­κό Κόμ­μα Φιν­λαν­δί­ας.

Μετά την παρου­σί­α­ση της Δια­κή­ρυ­ξης, οι αντι­προ­σω­πεί­ες κατέ­θε­σαν λου­λού­δια στο άγαλ­μα του Λένιν, τιμώ­ντας τα 100 χρό­νια από τον θάνα­το του μεγά­λου επαναστάτη.

 

Παρα­θέ­του­με την παρου­σί­α­ση που έκα­νε ο Δ. Κουτσούμπας:

«Σας καλω­σο­ρί­ζου­με στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, στη σημα­ντι­κή αυτή συνε­δρί­α­ση των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των, που συσπει­ρώ­νο­νται στην Ευρω­παϊ­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Δρά­ση και θα συζη­τή­σουν σήμε­ρα την κατά­στα­ση των εργα­τι­κών δικαιω­μά­των στην Ευρώπη.

Η συζή­τη­ση αυτή έχει τη δική της σημα­σία, πραγ­μα­το­ποιεί­ται δύο βδο­μά­δες πριν τον αγω­νι­στι­κό γιορ­τα­σμό της Εργα­τι­κής Πρω­το­μα­γιάς, αλλά και δύο περί­που μήνες πριν τη σημα­ντι­κή εκλο­γι­κή μάχη των ευρω­ε­κλο­γών της 9ης του Ιού­νη, για την οποία επι­τρέψ­τε μου να ανα­φερ­θώ, παρου­σιά­ζο­ντας την Κοι­νή μας Δια­κή­ρυ­ξη με τίτλο “Αντλώ­ντας δύνα­μη από τους εργα­τι­κούς — λαϊ­κούς αγώ­νες, να δυνα­μώ­σου­με την πάλη ενά­ντια στην ΕΕ των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων, της καπι­τα­λι­στι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης — Για την Ευρώ­πη της ειρή­νης, της λαϊ­κής ευη­με­ρί­ας, του σοσιαλισμού”.

Σ’ αυτήν την εκλο­γι­κή μάχη, βεβαί­ως, κάθε Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα στη χώρα του, στη βάση των συν­θη­κών και των δυνα­το­τή­των του, καθο­ρί­ζει τη δική του τακτι­κή, αλλά είναι την ίδια ώρα κοι­νή η πεποί­θη­ση των κομ­μά­των μας πως είναι ανα­γκαί­ος ο συντο­νι­σμός της δρά­σης μας.

Τα Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα που συνυ­πο­γρά­φου­με αυτή τη Δια­κή­ρυ­ξη μπρο­στά και στις ευρω­ε­κλο­γές του Ιου­νί­ου του 2024, απευ­θυ­νό­μα­στε στους εργα­ζό­με­νους, τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, τους βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες, τις γυναί­κες και τους νέους των λαϊ­κών στρω­μά­των, τους συντα­ξιού­χους, τους μετανάστες.

Εκτι­μού­με πως σήμε­ρα οι λαοί της Ευρώ­πης έχουν συγκε­ντρώ­σει αρνη­τι­κή, οδυ­νη­ρή πεί­ρα από την ΕΕ και τη στρα­τη­γι­κή της, την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή των κυβερ­νή­σε­ων και των κομ­μά­των που την υπη­ρε­τούν, βιώ­νουν τη διαρ­κή επί­θε­ση του κεφα­λαί­ου και καλού­νται να δώσουν τη δική τους απά­ντη­ση, να δυνα­μώ­σουν τον αγώ­να για τα δικαιώ­μα­τά τους, ενά­ντια στο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα και τα στη­ρίγ­μα­τά του.

Ένα τέτοιο στή­ριγ­μα είναι και η ΕΕ, που απο­τε­λεί μια δια­κρα­τι­κή ιμπε­ρια­λι­στι­κή οικο­νο­μι­κή, πολι­τι­κή και στρα­τιω­τι­κή ένω­ση των μονο­πω­λί­ων, αντί­θε­τη με τα συμ­φέ­ρο­ντα της εργα­τι­κής τάξης και των άλλων λαϊ­κών στρωμάτων.

100 χρό­νια από τον θάνα­το του Λένιν, η δια­χρο­νι­κής αξί­ας ανά­λυ­σή του ότι «οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες της Ευρώ­πης μέσα σε καπι­τα­λι­στι­κό καθε­στώς είτε είναι απραγ­μα­το­ποί­η­τες, είτε αντι­δρα­στι­κές» έχει πολ­λα­πλά επι­βε­βαιω­θεί. Για­τί η ΕΕ δεν συγκρο­τή­θη­κε από τους λαούς ούτε υπη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντά τους. Το αντί­θε­το! Τα κόμ­μα­τά μας εκτι­μούν πως οι αστι­κές τάξεις των χωρών της ΕΕ συμ­μά­χη­σαν ενά­ντια στην εργα­τι­κή τάξη και τον λαό σε κάθε χώρα.

Η ΕΕ δεν είναι ούτε μπο­ρεί να γίνει φιλο­λαϊ­κή. Στό­χοι της είναι η συγκέ­ντρω­ση και συγκε­ντρο­ποί­η­ση του κεφα­λαί­ου, οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί πόλε­μοι και επεμ­βά­σεις, η προ­ώ­θη­ση της στρα­τη­γι­κής για τη μέγι­στη ενί­σχυ­ση του βαθ­μού εκμε­τάλ­λευ­σης της εργα­τι­κής τάξης, που οδη­γούν στη φτώ­χεια, την εξα­θλί­ω­ση, την ακρί­βεια, την προ­σφυ­γιά, την άγρια κατα­στο­λή, το φακέ­λω­μα και τον αντι­κομ­μου­νι­σμό. Τα σκάν­δα­λα που εκδη­λώ­νο­νται στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο των λόμπι της δια­φθο­ράς επι­βε­βαιώ­νουν τον αντι­δρα­στι­κό χαρα­κτή­ρα της ως ένω­σης του κεφα­λαί­ου σε βάρος των λαών.

Τα ψηφί­σμα­τα-πολε­μι­κά τελε­σί­γρα­φα, οι αντι­λαϊ­κοί Κανο­νι­σμοί και οι αντερ­γα­τι­κές Οδη­γί­ες, στο­χεύ­ουν να εξυ­πη­ρε­τή­σουν την κερ­δο­φο­ρία των μονο­πω­λί­ων και να τσα­κί­σουν τη ζωή και τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων. Όχι τυχαία, λοι­πόν, η ΕΕ ανα­δει­κνύ­ε­ται σε εμπρο­σθο­φυ­λα­κή των αντι­λαϊ­κών πολι­τι­κών και άδι­κων πολέμων.

 

Η ΕΕ παί­ζει, μαζί με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο στις εξε­λί­ξεις. Συνέ­πεια της όξυν­σης των αντα­γω­νι­σμών ανά­με­σα στα μονο­πώ­λια για τα κέρ­δη τους απο­τε­λούν και οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις και πόλε­μοι, όπως αυτός που ξέσπα­σε το 2022 με τη σύγκρου­ση της καπι­τα­λι­στι­κής Ουκρα­νί­ας και των συμ­μά­χων της (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ) με την καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία (και τους συμ­μά­χους της), για τον έλεγ­χο των αγο­ρών, των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών και των δρό­μων μετα­φο­ράς Ενέρ­γειας και εμπορευμάτων.

Καταγ­γέλ­λου­με την ΕΕ ως έναν από τους ενορ­χη­στρω­τές, χρη­μα­το­δό­τες, και μέρος του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία και ενα­ντιω­νό­μα­στε σε αυτόν και στην κάθε είδους εμπλο­κή των χωρών μας, που τις μετα­τρέ­πει σε ορμη­τή­ρια των πολέ­μων και επεμ­βά­σε­ων και σε στό­χο αντι­ποί­νων. Ο κίν­δυ­νος γενί­κευ­σης του πολέ­μου μεγα­λώ­νει με τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση ακό­μα και πυρη­νι­κών όπλων.

Τα κόμ­μα­τά μας κατα­δι­κά­ζουν το έγκλη­μα που δια­πράτ­τε­ται αυτήν την περί­ο­δο και στα κατε­χό­με­να παλαι­στι­νια­κά εδά­φη, όπου στο ίδιο πλαί­σιο των αντα­γω­νι­σμών επι­τα­χύ­νο­νται οι εγκλη­μα­τι­κοί σχε­δια­σμοί και η απάν­θρω­πη ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση του κρά­τους-κατα­κτη­τή του Ισρα­ήλ με την υπο­στή­ρι­ξη των ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ που επι­χει­ρούν να το ξεπλύ­νουν για τη γενο­κτο­νία και τον απάν­θρω­πο εκτο­πι­σμό του Παλαι­στι­νια­κού λαού από τα εδά­φη του προ­κει­μέ­νου να ελεγ­χθούν στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας εμπο­ρι­κοί και ενερ­γεια­κοί διά­δρο­μοι στον κρί­σι­μο γεω­πο­λι­τι­κά για τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά συμ­φέ­ρο­ντα άξο­να της Νοτιο­α­να­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου, των στε­νών της Ερυ­θράς Θάλασ­σας, δια­μορ­φώ­νο­ντας μια εφιαλ­τι­κή κατά­στα­ση για τους λαούς.

Εκφρά­ζου­με και με αυτή μας τη Δια­κή­ρυ­ξη την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη μας στον Παλαι­στι­νια­κό λαό, ενώ­νου­με τη φωνή μας με τις ογκώ­δεις και συγκλο­νι­στι­κές εργα­τι­κές — λαϊ­κές δια­δη­λώ­σεις σε όλο τον κόσμο υπε­ρά­σπι­σης του δίκαιου αγώ­να του για την απο­τί­να­ξη της ισραη­λι­νής κατοχής.

Απο­κα­λύ­πτου­με ταυ­τό­χρο­να κι αντι­πα­λεύ­ου­με την εντει­νό­με­νη στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση της ΕΕ μέσα από την προ­ώ­θη­ση της λεγό­με­νης Παγκό­σμιας Στρα­τη­γι­κής της που εγκυ­μο­νεί μεγά­λους κιν­δύ­νους για τους λαούς, τη συγκρό­τη­ση στρα­τιω­τι­κών σχη­μα­τι­σμών ‑τύπου PESCO- και Ευρω­στρα­τού, απο­στο­λών όπως της “Aspides” στην Ερυ­θρά Θάλασσα.

Οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί πόλε­μοι και οι επεμ­βά­σεις της ΕΕ και των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων εκτός από τη σφα­γή των λαών, τον δια­με­λι­σμό χωρών, τα οικο­νο­μι­κά βάρη στις πλά­τες των λαών και τις στρα­τιές των ξερι­ζω­μέ­νων, προ­κα­λούν και τη μεγα­λύ­τε­ρη κατα­στρο­φή του περι­βάλ­λο­ντος για την οποία υπο­κρι­τι­κά κόπτο­νται με τις λεγό­με­νες πρά­σι­νες και ψηφια­κές δια­κη­ρύ­ξεις τους.

 

Τα κόμ­μα­τά μας αντι­πα­λεύ­ουν τη δήθεν “πρά­σι­νη” εκμε­τάλ­λευ­ση και ψηφια­κή κατα­λή­στευ­ση των εργα­ζο­μέ­νων. Με το πρό­σχη­μα της προ­στα­σί­ας του περι­βάλ­λο­ντος και χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τις νέες ψηφια­κές τεχνο­λο­γί­ες σε βάρος των εργα­ζο­μέ­νων, οδη­γούν στην απο­γεί­ω­ση της εκμε­τάλ­λευ­σής τους, την εντα­τι­κο­ποί­η­ση της ευέ­λι­κτης εξου­θε­νω­τι­κής δου­λειάς με απάν­θρω­πα ωρά­ρια που οδη­γούν σε εργο­δο­τι­κά εγκλή­μα­τα, την επέ­κτα­ση της τηλερ­γα­σί­ας, χωρίς δικαιώ­μα­τα και ΣΣΕ, με κλι­μά­κω­ση της εργο­δο­τι­κής τρο­μο­κρα­τί­ας. Απέ­να­ντι σε αυτήν την εργα­σια­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα, τόσο στη χώρα μας, όσο και σε άλλες ευρω­παϊ­κές χώρες, οι εργα­ζό­με­νοι ξεχύ­θη­καν στους δρό­μους του αγώ­να και αυτό και θα κάνουν την προ­σε­χή Τετάρ­τη στη χώρα μας, στην πανελ­λα­δι­κή απερ­γία της 17ης Απρίλη.

Η δε απε­λευ­θέ­ρω­ση της Ενέρ­γειας, το λεγό­με­νο χρη­μα­τι­στή­ριο της Ενέρ­γειας και η στρα­τη­γι­κή της «πρά­σι­νης» μετά­βα­σης της ΕΕ και των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων είναι αυτές που διεύ­ρυ­ναν παρα­πέ­ρα την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, την εκτί­να­ξη της ακρί­βειας και του πλη­θω­ρι­σμού την ώρα που οι ενερ­γεια­κοί κολοσ­σοί θησαυ­ρί­ζουν. Επι­πλέ­ον, όπως έδει­ξαν και οι πρό­σφα­τοι μεγά­λοι αγρο­τι­κοί αγώ­νες σε πολ­λές ευρω­παϊ­κές χώρες, η Κοι­νή Αγρο­τι­κή Πολι­τι­κή (ΚΑΠ) και η “πρά­σι­νη” μετά­βα­ση απει­λούν την επι­βί­ω­ση των αγρο­τών και κτη­νο­τρό­φων και έχουν οδη­γή­σει στην αύξη­ση του κόστους παρα­γω­γής για να εξα­σφα­λί­ζο­νται τα κέρ­δη των αγρο­το­δια­τρο­φι­κών ομί­λων, των εμπο­ρο­βιο­μη­χά­νων, των μονο­πω­λί­ων της Ενέρ­γειας κ.ά.

 

ΕΕ και αστι­κές κυβερ­νή­σεις προ­ω­θούν το επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νο Σύμ­φω­νο Στα­θε­ρό­τη­τας, τα λεγό­με­να Ευρω­παϊ­κά Εξά­μη­να της αυστη­ρής δημο­σιο­νο­μι­κής πει­θαρ­χί­ας, που σημαί­νουν σκλη­ρά μέτρα σε βάρος των εργα­ζο­μέ­νων και επί­θε­ση στα εργα­σια­κά και ασφα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα ενώ πρι­μο­δο­τούν την κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Στο πλαί­σιο αυτό η ανερ­γία δια­τη­ρεί­ται σε υψη­λά επί­πε­δα (16 εκα­τομ­μύ­ρια), εντεί­νε­ται η άγρια φορο­λο­γία που επι­βα­ρύ­νει την εργα­τι­κή τάξη και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα και απαλ­λάσ­σει το μεγά­λο κεφά­λαιο. Απο­γειώ­νο­νται τα επι­τό­κια της Ευρω­παϊ­κής Κεντρι­κής Τρά­πε­ζας (ΕΚΤ).

Όλα τα παρα­πά­νω οδη­γούν στο να εξα­νε­μί­ζε­ται ο μισθός και η σύντα­ξη πολύ πριν να τελειώ­σει ο μήνας, 95 εκα­τομ­μύ­ρια να ζού­νε στη φτώ­χεια, εκα­τομ­μύ­ρια άλλοι να πνί­γο­νται στα χρέη, να αντι­με­τω­πί­ζουν πλει­στη­ρια­σμούς και αμέ­τρη­τα αδιέξοδα.

Είναι ανά­γκη, όπως σημειώ­νου­με στη Δια­κή­ρυ­ξή μας, να υψώ­σου­με αγω­νι­στι­κό τεί­χος στην αντι­λαϊ­κή ΕΕ. Τα κόμ­μα­τά μας δίνουν καθη­με­ρι­νά τη μάχη, παίρ­νουν τη θέση τους στην πρώ­τη γραμ­μή της πάλης στις μεγα­λειώ­δεις απερ­γί­ες και δια­δη­λώ­σεις εργα­ζο­μέ­νων που πραγ­μα­το­ποιού­νται σε μια σει­ρά χώρες σε όλη την Ευρώ­πη, ενά­ντια στα αντι­λαϊ­κά μέτρα που επι­βάλ­λουν οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις και η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, ενά­ντια στη μεί­ω­ση των μισθών και των συντά­ξε­ων, στην κατάρ­γη­ση των εργα­σια­κών, κοι­νω­νι­κών — ασφα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των, στην ανα­κύ­κλω­ση της φτώ­χειας και της ανερ­γί­ας, στην εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγεί­ας, της Παι­δεί­ας, της Πρό­νοιας, στις δρα­μα­τι­κές ελλεί­ψεις στην πολι­τι­κή προ­στα­σία από πλημ­μύ­ρες, σει­σμούς και πυρκαγιές.

Η πεί­ρα και από την παν­δη­μία απέ­δει­ξε ότι στρα­τη­γι­κή της ΕΕ είναι η ενί­σχυ­ση της καπι­τα­λι­στι­κής αγο­ράς και η προ­βο­λή του κρι­τη­ρί­ου κόστους — οφέ­λους που κατα­πνί­γει τις λαϊ­κές ανά­γκες θυσιά­ζο­ντας ανθρώ­πι­νες ζωές.

Τα Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα που συνυ­πο­γρά­φου­με αυτή τη Δια­κή­ρυ­ξη, πρω­το­στα­τού­με στον αγώ­να ενά­ντια στην κατάρ­γη­ση δημο­κρα­τι­κών δικαιω­μά­των, την έντα­ση της εργο­δο­τι­κής τρο­μο­κρα­τί­ας, την περι­στο­λή της συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης και τη συστη­μα­τι­κή επι­χεί­ρη­ση κατάρ­γη­σης του απερ­για­κού δικαιώ­μα­τος, την κατα­πά­τη­ση προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων και τη γιγά­ντω­ση του ευρω­ε­νω­σια­κού πλαι­σί­ου υπο­κλο­πών, παρα­κο­λου­θή­σε­ων με βασι­κό στό­χο τον “εχθρό” λαό.

Οι αντιπροσωπείες κατέθεσαν λουλούδια στο άγαλμα του Λένιν στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ
Οι αντι­προ­σω­πεί­ες κατέ­θε­σαν λου­λού­δια στο άγαλ­μα του Λένιν στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ

Τα Κόμ­μα­τά μας με όλες τους τις δυνά­μεις διεκδικούν:

 • Υπο­γρα­φή ικα­νο­ποι­η­τι­κών Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων Εργα­σί­ας, ουσια­στι­κές αυξή­σεις στους μισθούς και τις συντάξεις.
 • Δημό­σια — δωρε­άν Υγεία, Παι­δεία, Πρό­νοια χωρίς καμία επι­χει­ρη­μα­τι­κή ανάμειξη.
 • Μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά με πλή­ρη δικαιώματα.
 • Ελεύ­θε­ρη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση και υπε­ρά­σπι­ση του δικαιώ­μα­τος στην απεργία.
 • Ανα­πλή­ρω­ση του χαμέ­νου εισο­δή­μα­τος, μεί­ω­ση του κόστους παρα­γω­γής για τους μικρο­με­σαί­ους αγρό­τες ενά­ντια στα συμ­φέ­ρο­ντα των μεγά­λων ομίλων.
 • Προ­στα­σία από την άγρια φορο­λο­γία και τη δρά­ση των μονο­πω­λί­ων σε βάρος των αυτοαπασχολουμένων.
 • Αλλη­λεγ­γύη και δικαιώ­μα­τα στους πρό­σφυ­γες και τους μετανάστες.

Παλεύ­ου­με:

 • Ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και τους αντα­γω­νι­σμούς, που ανα­γκά­ζουν τους πρό­σφυ­γες και τους μετα­νά­στες σε ξερι­ζω­μό. Ενά­ντια στο νέο Σύμ­φω­νο για τη Μετα­νά­στευ­ση και το Άσυ­λο που εντεί­νει την κατα­στο­λή της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ων και τους προ­ο­ρί­ζει για πάμ­φθη­νο εργα­τι­κό δυναμικό.
 • Για την ουσια­στι­κή προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος κόντρα στα κέρ­δη του μεγά­λου κεφα­λαί­ου και τη δήθεν “πρά­σι­νη” στρα­τη­γι­κή της ΕΕ και των αστι­κών κυβερνήσεων.
 • Για την ανά­πτυ­ξη του ταξι­κού αγώ­να και της αλλη­λεγ­γύ­ης, κόντρα στον κοι­νω­νι­κό εται­ρι­σμό της ΕΕ, των κυβερ­νή­σε­ων για την εξα­σφά­λι­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας του κεφαλαίου.
 • Για την ανα­συ­γκρό­τη­ση και ισχυ­ρο­ποί­η­ση του εργα­τι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος, των άλλων λαϊ­κών κινη­μά­των, σε κατεύ­θυν­ση πάλης ενά­ντια στα μονο­πώ­λια και στον καπιταλισμό.
 • Ενά­ντια τόσο στον κοσμο­πο­λι­τι­σμό του κεφα­λαί­ου, όσο και στον παρα­πλα­νη­τι­κό ευρω­σκε­πτι­κι­σμό, που εξυ­πη­ρε­τεί τις επι­διώ­ξεις και την επι­θε­τι­κό­τη­τα των αστι­κών τάξε­ων πάντα σε βάρος των λαών.
 • Ενά­ντια στον φασι­σμό και κάθε είδους ρατσι­σμό, τις δια­κρί­σεις με βάση τη θρη­σκεία, το χρώ­μα, το φύλο ή τον σεξουα­λι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό. Απορ­ρί­πτου­με τον κάλ­πι­κο “αντι­φα­σι­σμό” και τα διά­φο­ρα “αντι­φα­σι­στι­κά μέτω­πα”, τα οποία αστι­κές και οπορ­του­νι­στι­κές πολι­τι­κές δυνά­μεις τα χρη­σι­μο­ποιούν για τον εγκλω­βι­σμό εργα­τι­κών, λαϊ­κών δυνά­με­ων στην αστι­κή δια­χεί­ρι­ση, απο­κό­βο­ντας τον φασι­σμό από το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα που τον γεν­νά και τον χρη­σι­μο­ποιεί όταν τον χρειάζεται.
 • Ενά­ντια στον αντι­κομ­μου­νι­σμό, στις απα­γο­ρεύ­σεις της δρά­σης των κομ­μου­νι­στι­κών κομ­μά­των, τις διώ­ξεις μελών και στε­λε­χών τους, το άθλιο “κυνή­γι μαγισ­σών” που εξα­πο­λύ­ουν η ΕΕ και οι αστι­κές κυβερνήσεις.

🔻 Εκφρά­ζου­με τη διε­θνι­στι­κή μας αλλη­λεγ­γύη προς όλους τους λαούς που αγω­νί­ζο­νται. Στην Κού­βα και στον κου­βα­νι­κό λαό, ενά­ντια στον απάν­θρω­πο απο­κλει­σμό και στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ και της ΕΕ.
🔻 Ενα­ντιω­νό­μα­στε στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και παλεύ­ου­με για την απε­μπλο­κή των χωρών μας από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες και τους σχε­δια­σμούς τους και απορ­ρί­πτου­με αυτα­πά­τες που σκορ­πούν αστι­κές και οπορ­του­νι­στι­κές δυνά­μεις, ότι θα μπο­ρού­σε να υπάρ­ξει μια άλλη, “καλύ­τε­ρη ευρω­παϊ­κή αρχι­τε­κτο­νι­κή ασφά­λειας”, ή ένα ΝΑΤΟ “χωρίς πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς και επι­θε­τι­κά οπλι­κά συστή­μα­τα στα εδά­φη του” ή μια “φιλει­ρη­νι­κή ΕΕ”.

 

Παλεύ­ου­με για την Ευρώ­πη της ευη­με­ρί­ας των λαών, της ειρή­νης, του σοσια­λι­σμού. Μέσα από τους ταξι­κούς αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων προ­βάλ­λει η προ­ο­πτι­κή μιας άλλης Ευρώ­πης, της ευη­με­ρί­ας των λαών, της κοι­νω­νι­κής προ­ό­δου, των δημο­κρα­τι­κών δικαιω­μά­των, της ισό­τι­μης συνερ­γα­σί­ας, της ειρή­νης, του σοσια­λι­σμού. Γι’ αυτό παλεύ­ου­με για την απο­δέ­σμευ­ση από την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και κάθε άλλη ιμπε­ρια­λι­στι­κή συμ­μα­χία, με τον λαό στην εξου­σία, να οικο­δο­μεί τον νέο κόσμο, τον σοσιαλισμό.

Ο σημε­ρι­νός αρνη­τι­κός συσχε­τι­σμός δεν είναι αιώ­νιος ούτε δεδο­μέ­νος. Απευ­θύ­νου­με κάλε­σμα στους λαούς να δυνα­μώ­σουν απο­φα­σι­στι­κά την πάλη τους ενά­ντια στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, στην ένω­ση του κεφα­λαί­ου, που επι­τί­θε­ται στα δικαιώ­μα­τα των λαών, ώστε:

 • Δυνα­μι­κά να απο­κρού­σουν τη σφο­δρή επί­θε­ση των μονο­πω­λί­ων, των κυβερ­νή­σε­ων και όλων των αστι­κών κομ­μά­των που υπη­ρε­τούν τα συμ­φέ­ρο­ντά τους.
 • Να ενι­σχύ­σουν την πάλη τους για κάθε λαϊ­κό πρόβλημα.
 • Να στη­ρί­ξουν με κάθε δυνα­τό και πρό­σφο­ρο τρό­πο στη μάχη των ευρω­ε­κλο­γών, της 6–9 Ιού­νη του 2024, τα Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα που κατα­δι­κά­ζουν την ΕΕ.
 • Να απο­δυ­να­μώ­σουν τα κόμ­μα­τα που στη­ρί­ζουν την ΕΕ και την πολι­τι­κή της, που στη­ρί­ζουν τον πόλε­μο και υπε­ρα­σπί­ζο­νται τα συμ­φέ­ρο­ντα και τον “ευρω­μο­νό­δρο­μο” του κεφα­λαί­ου, τον δήθεν “εκδη­μο­κρα­τι­σμό” της ΕΕ.

Η στή­ρι­ξη των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των είναι το μόνο πραγ­μα­τι­κό απο­κού­μπι για τον λαό που θα πιά­σει τόπο την επό­με­νη μέρα.

Οι κομ­μου­νι­στές ακρι­βώς επει­δή αντι­πα­λεύ­ουν με συνέ­πεια την ΕΕ δεν έχουν δεσμεύ­σεις από αυτή. Για αυτό με ευθύ­νη έγκαι­ρα ενη­με­ρώ­νουν τον λαό και πρω­το­στα­τούν στην οργά­νω­ση του ταξι­κού αγώ­να που είναι ο μόνος δρό­μος που μπο­ρεί να βάλει εμπό­δια στην αντι­λαϊ­κή επί­θε­ση της στρα­τη­γι­κής του κεφα­λαί­ου, να απο­σπά­σει ανά­σες ανακούφισης.

Η ενί­σχυ­σή τους απο­τε­λεί όμως πάνω από όλα εγγύ­η­ση ότι οι εργα­τι­κοί — λαϊ­κοί αγώ­νες θα συνε­χι­στούν, θα δυνα­μώ­σουν, θα απο­κτή­σουν προ­ο­πτι­κή και περιε­χό­με­νο που θα στο­χεύ­ει τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο, το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα, τα μονο­πώ­λια, την εξου­σία και τις ενώ­σεις τους, όπως η ΕΕ, για την ανα­τρο­πή τους, για τον σοσιαλισμό.

Τώρα είναι ευκαι­ρία να στεί­λου­με πανευ­ρω­παϊ­κό μήνυ­μα ελπί­δας και ενδυ­νά­μω­σης των αγώνων:

ΟΧΙ στην ΕΕ του κεφα­λαί­ου, των μονο­πω­λί­ων και του πολέ­μου! Δύνα­μη στα Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα, που είναι η εγγύ­η­ση για την ενί­σχυ­ση των λαϊ­κών αγώ­νων! Για μια Ευρώ­πη της ευη­με­ρί­ας των λαών, της ειρή­νης, της κοι­νω­νι­κής δικαιο­σύ­νης, του σοσιαλισμού!».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο