Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημήτρης Κουτσούμπας προς στη ΝΔ: Απέναντί σας στέκει το ΚΚΕ για αποτροπή μέτρων, λαϊκή ανακούφιση και πραγματική ανατροπή

Απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ είναι το εργα­τι­κό κίνη­μα και το ΚΚΕ, η δύνα­μη που οργα­νώ­νει την πάλη για να απο­τρα­πούν νέα αντι­λαϊ­κά μέτρα, για να ανα­κου­φι­στούν οι εργα­ζό­με­νοι και για να ανοί­ξει ο δρό­μος της πραγ­μα­τι­κής ανα­τρο­πής, για το σοσια­λι­σμό, τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής κατά τη  συζή­τη­ση των προ­γραμ­μα­τι­κών δηλώ­σε­ων.

Σημεί­ω­σε ότι το ΚΚΕ δεν περί­με­νε με αγω­νία τις προ­γραμ­μα­τι­κές δηλώ­σεις της ΝΔ, όπως δεν περί­με­νε με αγω­νία και η Κομι­σιόν για να ανα­κοι­νώ­σει τις συστά­σεις της στις 8 Ιού­λη. Πρό­σθε­σε ότι η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ δεν θα έχει μεγά­λη δυσκο­λία να περά­σει την πολι­τι­κή της στη Βου­λή, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ και τα αστι­κά κόμ­μα­τα στη­ρί­ζουν τα προ­α­παι­τού­με­να, τις μετα­μνη­μο­νια­κές δεσμεύ­σεις και προ­βάλ­λουν το παρα­μύ­θι ότι η κοι­νω­νι­κή ευη­με­ρία θα έρθει με την ενί­σχυ­ση των κερ­δών του μεγά­λου κεφα­λαί­ου. Πρό­σθε­σε ότι έχουν κοι­νό στό­χο ένα πιο φιλι­κό περι­βάλ­λον για την επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα, που ισο­δυ­να­μεί με πολι­τι­κές και μέτρα που ξεζου­μί­ζουν τους εργα­ζό­με­νους, αφαι­ρούν λαϊ­κό εισό­δη­μα για να χρη­μα­το­δο­τη­θούν εγχώ­ριοι και ξένοι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι. Δήλω­σε πως το ΚΚΕ κατα­ψη­φί­ζει μια ακό­μη αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση.

Ολό­κλη­ρη η ομι­λία του Δημή­τρη Κουτσούμπα:

«Κύριε Πρω­θυ­πουρ­γέ,

Τις προ­γραμ­μα­τι­κές δηλώ­σεις που ανα­γνώ­σα­τε σήμε­ρα, τις είχα­με ακού­σει από εσάς και τους επι­τε­λείς σας, όλη την προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο και τις μέρες φυσι­κά που ακο­λού­θη­σαν από την ορκω­μο­σία της κυβέρ­νη­σής σας.

Με ειλι­κρί­νεια μπρο­στά στον ελλη­νι­κό λαό σας λέμε ότι δεν περι­μέ­να­με με καμία αγω­νία τις προ­γραμ­μα­τι­κές δηλώ­σεις σας, όπως δεν περί­με­νε και η Κομι­σιόν να σχη­μα­τι­στεί η κυβέρ­νη­σή σας, για να ανα­κοι­νώ­σει τις συστά­σεις της για την Ελλά­δα στις 8 του Ιουλίου.

Γνω­ρί­ζα­με, κύριοι της κυβέρ­νη­σης, ότι μέσα στη Βου­λή, δε θα έχε­τε μεγά­λη δυσκο­λία να περά­σε­τε την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή σας. Αφού εκτός από την κοι­νο­βου­λευ­τι­κή πλειο­ψη­φία που δια­θέ­τε­τε ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και τα υπό­λοι­πα αστι­κά κόμ­μα­τα, στη­ρί­ζουν τα προ­α­παι­τού­με­να, τις μετα­μνη­μο­νια­κές δεσμεύ­σεις και προ­βάλ­λουν μαζί με εσάς το γνω­στό παρα­μύ­θι ότι η κοι­νω­νι­κή ευη­με­ρία σε αυτό το τόπο θα έρθει με την ενί­σχυ­ση των κερ­δών του μεγά­λου κεφαλαίου.

Όλοι μαζί, προ­σπα­θεί­τε να κρύ­ψε­τε ότι ο κοι­νός στό­χος σας να γίνει «πιο φιλι­κή η χώρα στην επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα», ισο­δυ­να­μεί με πολι­τι­κές και μέτρα που ξεζου­μί­ζουν τους εργα­ζό­με­νους, αυξά­νουν το βαθ­μό εκμε­τάλ­λευ­σης, θυσιά­ζουν κοι­νω­νι­κές ανά­γκες, αφαι­ρούν λαϊ­κό εισό­δη­μα για να χρη­μα­το­δο­τή­σουν πλου­σιο­πά­ρο­χα εγχώ­ριους και ξένους ομίλους.

Όμως, δυστυ­χώς για εσάς, υπάρ­χει και στέ­κε­ται απέ­να­ντί σας το ΚΚΕ και το εργα­τι­κό, λαϊ­κό κίνη­μα και το ΚΚΕ. Υπάρ­χει και θα ενι­σχυ­θεί παρα­πέ­ρα η δύνα­μη της λαϊ­κής αντι­πο­λί­τευ­σης που αγω­νί­ζε­ται καθη­με­ρι­νά για να μην περά­σουν νέα αντι­λαϊ­κά μέτρα. Η δύνα­μη που πιέ­ζει οργα­νώ­νει αγώ­νες για να ανα­κου­φι­στούν και να βελ­τιώ­σουν τη θέση τους οι εργα­ζό­με­νοι, η δύνα­μη που μπαί­νει μπρο­στά για να ανοί­ξει ο δρό­μος της πραγ­μα­τι­κής ανα­τρο­πής, που για εμάς βέβαια ξέρε­τε και ο ελλη­νι­κός λαός γνω­ρί­ζει, είναι συνώ­νυ­μο του σοσιαλισμού.

Το παρα­μύ­θι σας, το οποίο ζητά απ’ το λαό να συνε­χί­ζει δήθεν προ­σω­ρι­νά τις θυσί­ες του και να περι­μέ­νει καλύ­τε­ρες μέρες, πάντο­τε στο απώ­τε­ρο μέλ­λον, μόλις αυξη­θούν τα κέρ­δη δηλα­δή και οι επεν­δύ­σεις των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, δεν είναι καθό­λου και­νούρ­γιο. Μπο­ρεί να ακού­γε­ται ωραίο στα αυτιά, όμως έχει απο­δει­χτεί στην πρά­ξη ότι δεν έχει καμιά σχέ­ση και με την αλήθεια.

Οι νέες εξαγ­γε­λί­ες σας, οι οποί­ες αξιο­ποιούν όλο το αντι­λαϊ­κό οπλο­στά­σιο με το οποίο σας εφο­δί­α­σε ο ΣΥΡΙΖΑ, επι­βε­βαιώ­νουν, ότι θα κλι­μα­κω­θεί η επί­θε­ση σε βάρος του λαού μας.

Το φορο­λο­γι­κό σας πρό­γραμ­μα φωνά­ζει για τους στό­χους σας. Στη προ­σπά­θεια σας να πεί­σε­τε το μεγά­λο κεφά­λαιο για την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τά σας, δια­γκω­νί­ζε­στε με τον κ. Τσί­πρα για το ποιος είναι ο φιλι­κό­τε­ρος προς τους μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.

Για κάθε μέτρο υπέρ αυτών των ομί­λων που πρό­τει­νε ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς βάζε­τε και κάτι ακό­μα. 150% υπε­ρα­πο­σβέ­σεις ο ΣΥΡΙΖΑ… 200% εσείς. Μεί­ω­ση της φορο­λο­γί­ας του κεφα­λαί­ου απ’ το 28% στο 20% σε δύο χρό­νια, μεί­ω­ση της φορο­λο­γί­ας των μερι­σμά­των στο 5%.

Και σας ρωτά­με κύριοι και κυρί­ες, αφού ξέρου­με όλοι ότι το μεγά­λο κεφά­λαιο πλη­ρώ­νει μόνο 3 δις ευρώ απ’ τα 55 δις ευρώ του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού σήμε­ρα. Και ο λαός πλη­ρώ­νει το 95% των φορο­λο­γι­κών εσό­δων και το μεγά­λο κεφά­λαιο μόλις βέβαια το 5%. Πόσα θα πλη­ρώ­νουν, όλοι αυτοί οι λίγοι, αυτούς που λέμε μεγά­λο μεγά­λο κεφά­λαιο με τις νέες ρυθ­μί­σεις σας;

Λιγό­τε­ρο απ’ τα ελά­χι­στα που πλη­ρώ­νει τώρα. Υπό­σχε­στε, για να χρυ­σώ­σε­τε το χάπι, πως θα δουν και οι εργα­ζό­με­νοι μεί­ω­ση της φορο­λο­γί­ας. Μοι­ρά­ζε­τε ανέ­ξο­δες υπο­σχέ­σεις για δρα­στι­κή περι­κο­πή του φορο­λο­γι­κού συντε­λε­στή. Δεν μας λέτε όμως ένα πράγμα.

Ποιος θα πλη­ρώ­σει τα σπασμένα;

Πώς θα γίνει να μειώ­σε­τε κατά 1.5 δις τη φορο­λο­γία των επι­χει­ρή­σε­ων, να μειώ­σε­τε ταυ­τό­χρο­να και τη φορο­λο­γία των εργα­ζό­με­νων και πάλι να “βγαί­νει” το πλε­ό­να­σμα με το οποίο δεσμεύεστε;

Η μόνη απά­ντη­ση που δίνε­τε, είναι η υπό­σχε­ση για θεα­μα­τι­κή αύξη­ση του ρυθ­μού ανά­πτυ­ξης, η οποία όμως, ακό­μα και αν επι­τευ­χθεί, θα προ­κύ­ψει μέσα από μισθούς πεί­νας και από τσά­κι­σμα των δικαιω­μά­των των εργαζομένων.

Άλλω­στε, απο­φα­σί­σα­τε να «αντι­γρά­ψε­τε» και εσείς κάτι απ’ το σύστη­μα ΣΥΡΙΖΑ. Θα μειώ­σε­τε την επι­βά­ρυν­ση απ’ τη μία τσέ­πη, μόνο και μόνο για να την αυξή­σε­τε απ’ την άλλη.

Οι συνε­χείς βολι­δο­σκο­πή­σεις για «μεί­ω­ση του αφο­ρο­λό­γη­του», απο­δει­κνύ­ουν πως για το λαό «τα λεφτά δεν πέφτουν απ’ τον ουρα­νό». Η όποια μεί­ω­ση των φορο­λο­γι­κών συντε­λε­στών, θα συνο­δευ­τεί με την πολυ­πό­θη­τη «διεύ­ρυν­ση της φορο­λο­γι­κής βάσης», την επα­νε­ξέ­τα­ση του αφο­ρο­λό­γη­του και των εκπτώ­σε­ων φόρου, δηλα­δή απλά και για να εξη­γού­μα­στε, με μια μετα­φο­ρά των φορο­λο­γι­κών βαρών απ’ τη μια τσέ­πη του λαού, σε μια άλλη. Σε μια άλλη μάλ­λον όχι στην άλλη, έτσι για να είμα­στε και πιο ακριβείς.

Όμως, κύριοι της ΝΔ, εάν θέλα­τε να πρω­το­τυ­πή­σε­τε, θα μπο­ρού­σα­τε να διευ­ρύ­νε­τε πραγ­μα­τι­κά τη φορο­λο­γι­κή βάση. Φορο­λο­γή­στε σας λέμε τους εφο­πλι­στές που δεν πλη­ρώ­νουν σχε­δόν καθό­λου φόρο. Αυτό μάλι­στα θα ήταν πραγ­μα­τι­κά θετι­κή κωλο­τού­μπα από εσάς όπως είπε ο κ. πρω­θυ­πουρ­γός στις δηλώ­σεις του πριν ανα­φε­ρό­με­νος στον κ. Τσίπρα.

Κομπά­ζε­τε για τις αλλα­γές που θα φέρε­τε στη λει­τουρ­γία της κρα­τι­κής διοί­κη­σης. Μιλά­τε για ηλε­κτρο­νι­κές υπη­ρε­σί­ες, για ριζι­κές αλλα­γές στον τρό­πο αξιο­λό­γη­σης και ελέγ­χου των επεν­δυ­τι­κών προτάσεων.

Αλή­θεια, κύριοι της κυβέρ­νη­σης, η υπο­νό­μευ­ση ακό­μα και ενός προ­σε­κτι­κού ελέγ­χου στις επεν­δυ­τι­κές προ­τά­σεις των ομί­λων και η απαί­τη­ση απ’ τη διοί­κη­ση, να απα­ντά μέσα σε ασφυ­κτι­κά χρο­νο­δια­γράμ­μα­τα, πού θεω­ρεί­τε ότι οδη­γεί ακριβώς;

Οδη­γεί μήπως, έστω στην στοι­χειώ­δη προ­στα­σία του περιβάλλοντος;

Οδη­γεί άρα­γε, στην προ­στα­σία της υγεί­ας του λαού μας;

Οδη­γεί στην αξιο­λό­γη­ση των πραγ­μα­τι­κών συνε­πειών μιας επέν­δυ­σης στις τοπι­κές οικονομίες;

Ξέρου­με, έχου­με κατα­λά­βει πλή­ρως, πως όλα αυτά δε σας αφο­ρούν, δε σας ενδια­φέ­ρουν ούτε εσάς, ούτε τους προ­κα­τό­χους σας του ΣΥΡΙΖΑ, για­τί κι αυτοί όπως κι εσείς, δεν ασχο­λού­νται με την Δευ­τέ­ρα Παρου­σία λένε, αλλά με το «εφι­κτό» που είναι βέβαια να στέλ­νουν το λαό, τους συντα­ξιού­χους, πιο γρή­γο­ρα εκεί που θα προ­σμέ­νει με …ηρε­μία την «Ανά­στα­ση νεκρών και ζωήν του μέλ­λο­ντος αιώ­νος» για να μην πλη­ρώ­νο­νται και οι συντά­ξεις δηλα­δή από την αύξη­ση που υπάρ­χει στο μέσο όρο ζωής. Αυτή είναι η λογι­κή σας, αυτό είναι το πρό­γραμ­μά σας.

Εσείς μάλι­στα, έχε­τε φτά­σει στο σημείο, να προ­σπα­θεί­τε να χλευά­σε­τε ορι­σμέ­νους κρα­τι­κούς υπαλ­λή­λους, για την επι­στη­μο­νι­κή τους γνώ­μη, όπως για παρά­δειγ­μα, για το τι είναι και τι δεν είναι δάσος, δασι­κή έκτα­ση και άλλα σχε­τι­κά, αυτό κάνε­τε και με στην περί­πτω­ση του Ελληνικού.

Στην προ­σπά­θειά σας να εμφα­νι­στεί­τε προς το μεγά­λο κεφά­λαιο απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρος από το ΣΥΡΙΖΑ, φτά­νε­τε μέχρι και να τον «ξελα­σπώ­νε­τε» πολι­τι­κά, να του φτιά­χνε­τε και το «εξ αρι­στε­ρών άλλο­θι», που του χρειά­ζε­ται για να ψαρεύ­ει αγνούς, τίμιους ψήφους συμπο­λι­τών μας, πως τάχα αυτός κυριαρ­χεί­ται από «αρι­στε­ρές ιδε­ο­λη­ψί­ες» και για αυτό τάχα, έβα­ζε φρέ­νο τόσα χρό­νια στην ανάπτυξη.

Οι περι­βό­η­τες «μεταρ­ρυθ­μί­σεις» στον τρό­πο λει­τουρ­γί­ας του κρά­τους, μπο­ρούν να περι­γρα­φούν πολύ απλά, με μια φρά­ση: Υπέρ­τα­τος νόμος η δια­σφά­λι­ση του μέγι­στου κέρδους.

Σχε­διά­ζε­τε ένα νέο επι­τε­λι­κό κρά­τος, με ηλε­κτρο­νι­κές υπη­ρε­σί­ες, με απο­κλει­στι­κές και στε­νές προ­θε­σμί­ες, στις οποί­ες πρέ­πει να απα­ντούν οι αρμό­διοι φορείς, με αλλα­γές στο πλαί­σιο ελέγ­χου των επεν­δύ­σε­ων, με μονα­δι­κό στό­χο να ξηλώ­σε­τε, όλα τα προ­σκόμ­μα­τα που βρί­σκουν οι επεν­δυ­τές μπρο­στά τους.

Συνε­χί­ζε­τε την ίδια ενερ­γεια­κή πολι­τι­κή των προ­κα­τό­χων σας που στο όνο­μα της προ­στα­σί­ας του περι­βάλ­λο­ντος, πρι­μο­δο­τεί τα τερά­στια κέρ­δη των επεν­δυ­τών στις Ανα­νε­ώ­σι­μες Πηγές Ενέρ­γειας, τα οποία βασί­ζο­νται στην αφαί­μα­ξη των λαϊ­κών στρω­μά­των, μέσα απ’ τους υπέ­ρο­γκους λογα­ρια­σμούς ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, και παράλ­λη­λα κατα­στρέ­φει και βου­νά και δασι­κό πλούτο.

Αν είχα­τε πραγ­μα­τι­κό ενδια­φέ­ρον για το περι­βάλ­λον, δε θα αυξά­να­τε την ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γή από εισα­γό­με­νο φυσι­κό αέριο, με τερά­στια σπα­τά­λη ενέρ­γειας, για να στη­ρί­ξε­τε ιδιω­τι­κούς ομί­λους που βγά­ζουν κέρ­δη στην απε­λευ­θε­ρω­μέ­νη αγο­ρά. Θα δίνα­τε βάρος στους μεγά­λους υδροη­λε­κτρι­κούς σταθ­μούς για παρά­δειγ­μα που συμ­βάλ­λουν ταυ­τό­χρο­να και στην ύδρευ­ση, στην άρδευ­ση και στην αντι­πλημ­μυ­ρι­κή προστασία.

Αν σας ενδιέ­φε­ρε το σύνο­λο των λαϊ­κών ανα­γκών, θα στη­ρί­ζα­τε την αξιο­ποί­η­ση του εγχώ­ριου λιγνί­τη με σύγ­χρο­νη τεχνο­λο­γία, πιο φιλι­κή στο περι­βάλ­λον, με μονά­δες συν­δυα­σμέ­νου κύκλου, υψη­λής ενερ­γεια­κής απόδοσης.

Όμως αυτό που ενδια­φέ­ρει το σημε­ρι­νό αντι­λαϊ­κό δίπο­λο ‑και εσάς της ΝΔ και εσάς του ΣΥΡΙΖΑ- είναι να ολο­κλη­ρω­θεί η απε­λευ­θέ­ρω­ση της αγο­ράς, σύμ­φω­να με τις κατευ­θύν­σεις και της Κομι­σιόν, για να κερ­δί­σουν μια χού­φτα όμιλοι.

Και οι κατευ­θύν­σεις που προ­ω­θεί­τε, δεν προ­έ­κυ­ψαν τώρα με τα πρό­σφα­τα αρνη­τι­κά οικο­νο­μι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα της ΔΕΗ. Πρό­κει­ται για επι­λο­γές προ­ώ­θη­σης της απε­λευ­θέ­ρω­σης, που υπάρ­χουν στα προ­γράμ­μα­τά σας πολ­λά χρό­νια πριν.

Η μεί­ω­ση δηλα­δή της ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γής από λιγνί­τη, η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση λιγνι­τι­κών και υδροη­λε­κτρι­κών σταθ­μών, η μεί­ω­ση των μισθών και του αριθ­μού εργα­ζό­με­νων της ΔΕΗ, το κυνή­γι των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών που δεν μπο­ρούν να πλη­ρώ­σουν τους λογα­ρια­σμούς δεν είναι νέοι κυβερ­νη­τι­κοί στό­χοι, που προ­έ­κυ­ψαν τάχα τώρα, για τη σωτη­ρία της ΔΕΗ.

Εξάλ­λου η σημε­ρι­νή οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση της ΔΕΗ, σχε­τί­ζε­ται άμεσα:

 • με τη μεί­ω­ση του μερι­δί­ου της στην αγο­ρά λόγω της «απε­λευ­θέ­ρω­σης»,
 • την επι­βά­ρυν­ση της λιγνι­τι­κής παρα­γω­γής με την πρά­σι­νη πολι­τι­κή εμπο­ρί­ου ρύπων της ΕΕ,
 • την δια­φο­ρά στην ύπαρ­ξη κοι­νω­νι­κού οικο­γε­νεια­κού τιμο­λο­γί­ου σε σχέ­ση με τους αντα­γω­νι­στές της και
 • τις δημο­πρα­σί­ες με τις οποί­ες η ΔΕΗ που­λά, κάτω του κόστους, ρεύ­μα στους αντα­γω­νι­στές της και το ξανα­γο­ρά­ζει στη συνέχεια.

Από αυτές τις εξε­λί­ξεις δεν ωφε­λή­θη­καν ούτε οι εργα­ζό­με­νοι στη ΔΕΗ και στην Ενέρ­γεια, ούτε τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά που γνώ­ρι­σαν απα­νω­τές αυξή­σεις στις τιμές του ρεύ­μα­τος και χρω­στούν απλή­ρω­τους λογαριασμούς.

Μετά τη ΔΕΗ ετοι­μά­ζε­στε να ολο­κλη­ρώ­σε­τε το έγκλη­μα των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων σε οτι­δή­πο­τε δεν πρό­λα­βε να ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σει ο ΣΥΡΙΖΑ, υλο­ποιώ­ντας τις κατευ­θύν­σεις των Μνη­μο­νί­ων. Ήδη ετοι­μά­ζε­στε με την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΔΑΘ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη στρώ­σει το δρό­μο με την ανα­θε­ώ­ρη­ση του πλαι­σί­ου τιμο­λό­γη­σης του νερού και την εφαρ­μο­γή των σχε­τι­κών ευρω­παϊ­κών οδη­γιών και τώρα έρχε­στε εσείς να ολο­κλη­ρώ­σε­τε το έργο, ιδιω­τι­κο­ποιώ­ντας είτε τις πιο κερ­δο­φό­ρες πλευ­ρές, όπως ετοι­μα­ζό­ταν ο προ­κά­το­χος σας, είτε προ­χω­ρώ­ντας σε πώλη­ση μετο­χι­κού πακέ­του των επιχειρήσεων.

Αλή­θεια Κύριοι της ΝΔ, έτσι θα ελα­φρύ­νε­τε τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα; Εκτι­νάσ­σο­ντας την επι­βά­ρυν­ση για τη λαϊ­κή οικογένεια;

Και έπο­νται τα αερο­δρό­μια, τα ναυ­πη­γεία, η ΛΑΡΚΟ, αλλά και μια σει­ρά από κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες, αφού φτά­νε­τε στο σημείο να μιλά­τε ακό­μα και για ανά­θε­ση σε ιδιώ­τες μέχρι και της επι­στα­σί­ας δημο­σί­ων έργων.

Δεν πρω­το­τυ­πεί­τε φυσι­κά. Τα μνη­μό­νια έχουν απο­τυ­πώ­σει το δρό­μο και όλες οι μέχρι σήμε­ρα κυβερ­νή­σεις ακο­λου­θούν αυτήν την πορεία.

Η πολι­τι­κή σας για τα κόκ­κι­να δάνεια επί­σης δε δημιουρ­γεί κανε­νός είδους εκπλή­ξεις. Οι τρα­πε­ζί­τες και οι βιο­μή­χα­νοι φωνά­ζουν, πως χρειά­ζο­νται νέα χρη­μα­το­δό­τη­ση, νέα φθη­νά δάνεια που θα τρο­φο­δο­τή­σουν την καπι­τα­λι­στι­κή ανάπτυξη.

Η έκθε­ση επο­πτεί­ας, επι­ση­μαί­νει το ίδιο πρό­βλη­μα, ως πρό­βλη­μα κόκ­κι­νων δανεί­ων. Οι τρά­πε­ζες βρί­σκο­νται με μια τρύ­πα πολ­λών δεκά­δων δισ. ευρώ.

Και τι σκο­πεύ­ε­τε να κάνετε;

Να αξιο­ποι­ή­σε­τε ολό­κλη­ρο το σχε­τι­κό σύστη­μα που έφτια­ξε ο ΣΥΡΙΖΑ και να προ­χω­ρή­σε­τε σε ένα πογκρόμ πλει­στη­ρια­σμών, προ­κει­μέ­νου να «πει­στούν» τα υπερ­χρε­ω­μέ­να λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά να απο­πλη­ρώ­σουν το μεγα­λύ­τε­ρο δυνα­τό τμή­μα των δανεί­ων που έχουν λάβει.

Οι ρυθ­μί­σεις ‑τάχα προ­στα­σί­ας- που έφε­ρε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ρυθ­μί­σεις που εξα­να­γκά­ζουν σε απο­πλη­ρω­μή των δανεί­ων για να «μη πετα­χτείς έξω απ’ τη ρύθ­μι­ση». Άλλω­στε, όλες οι τοπο­θε­τή­σεις για “κουλ­τού­ρα πλη­ρω­μών” που επι­διώ­κε­τε να φέρε­τε, έχουν το ίδιο πρόσημο.

Να συνη­θί­σουν οι εργα­ζό­με­νοι, τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, αγόγ­γυ­στα να ακου­μπά­νε τα χρή­μα­τά τους, αυτά που με κόπο εξα­σφα­λί­ζουν, …στην εφο­ρία, στην τρά­πε­ζα, οπου­δή­πο­τε… Να υπο­τα­χτούν δηλα­δή σε μια λογική:

 • Που συσκο­τί­ζει, πως στην εφο­ρία πλη­ρώ­νουν, μόνο τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα και όχι οι βιο­μή­χα­νοι και οι εφοπλιστές…
 • Που συσκο­τί­ζει πως τα δάνεια ήταν την περί­ο­δο πριν την κρί­ση με άλλους μισθούς και άλλα εισο­δή­μα­τα και ότι από τότε οι μισθοί έχουν κατρακυλήσει…
 • Που συσκο­τί­ζει, πως ευθύ­νη για την κρί­ση, δεν έχουν τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα αλλά το κρά­τος του κεφα­λαί­ου και ο ίδιος ο καπι­τα­λι­στι­κός δρό­μος ανάπτυξης.

Αυτό σχε­διά­ζε­τε να κάνε­τε, και μέσα σ’ αυτό, σχε­διά­ζε­τε να πολ­λα­πλα­σιά­σε­τε τους πλει­στη­ρια­σμούς το επό­με­νο διάστημα.

Το ΚΚΕ όμως, είναι εδώ και θα μπει μπρο­στά. Και μαζί με τους εργα­ζό­με­νους, δεν θα επι­τρέ­ψου­με να βγά­λε­τε στο σφυ­ρί το βιος του λαού μας.

Το ίδιο πρό­ση­μο έχουν και οι 120 δόσεις. Έχε­τε θρά­σος να εμφα­νί­ζε­τε τις 120 δόσεις σαν «ελά­φρυν­ση»! Αυτό που κάνε­τε είναι να προ­σπα­θεί­τε να νομι­μο­ποι­ή­σε­τε στη συνεί­δη­ση των εργα­ζό­με­νων άδι­κους, αντι­λαϊ­κούς φόρους και χρέη. Να δια­μορ­φώ­νε­τε ένα νομι­κό και τεχνι­κό πλαί­σιο, ώστε να διευ­κο­λύ­νε­τε την απο­πλη­ρω­μή των χρε­ών προς το κράτος.

Πραγ­μα­τι­κός σας στό­χος είναι, με την απει­λή της «απώ­λειας της ρύθ­μι­σης», να εξα­να­γκά­σε­τε εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά που έχουν πλέ­ον «φορο­λο­γι­κή κόπω­ση» — για να χρη­σι­μο­ποι­ή­σω τη δική σας, σικά­τη έκφρα­ση – να απο­πλη­ρώ­σουν τα χρέη τους και να απο­κτή­σουν «φορο­λο­γι­κή συνείδηση».

Όχι, κ. Μητσο­τά­κη, κύριοι της ΝΔ, δεν είναι παρο­χή να πλη­ρώ­σου­με σε δόσεις τους υπέ­ρο­γκους φόρους και τα κόκ­κι­να δάνεια.

Η μονα­δι­κή λύση που αντι­με­τω­πί­ζει το πρό­βλη­μα βρί­σκε­ται στις ίδιες τις διεκ­δι­κή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων, στις προ­τά­σεις νόμου που έχει κατα­θέ­σει το ΚΚΕ εδώ μέσα και προ­βλέ­πουν ριζι­κή περι­κο­πή του χρε­ών λαϊ­κών οικο­γε­νειών φορ­τώ­νο­ντας τα βάρη μόνο στο μεγά­λο κεφάλαιο.

Πανη­γυ­ρί­ζε­τε και για την έκδο­ση του ομο­λό­γου «με το χαμη­λό­τε­ρο επι­τό­κιο» που, όπως λέτε, απο­τε­λεί ψήφο εμπι­στο­σύ­νης των αγο­ρών στην Ελλη­νι­κή οικο­νο­μία. Συμ­φω­νού­με μαζί σας. Η έκδο­ση που κάνα­τε απο­τε­λεί πραγ­μα­τι­κά ψήφο εμπι­στο­σύ­νης των αγορών.

Απο­τε­λεί ψήφο εμπι­στο­σύ­νης στο ότι θα υλο­ποι­ή­σε­τε μέχρι κεραί­ας τα αντι­λαϊ­κά μέτρα. Ψήφο εμπι­στο­σύ­νης ότι θα πετυ­χαί­νε­τε ματω­μέ­να πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα για τα επό­με­να 7 χρό­νια. Ψήφο εμπι­στο­σύ­νης πως θα υλο­ποι­ή­σε­τε κάθε μεταρ­ρύθ­μι­ση που απαι­τεί το μεγά­λο κεφά­λαιο. Απο­τε­λεί ψήφο εμπι­στο­σύ­νης πως η κατά­στα­ση για τους εργα­ζό­με­νους θα γίνε­ται ολο­έ­να και χει­ρό­τε­ρη. Απο­τε­λεί ψήφο εμπι­στο­σύ­νης όχι μόνο σε εσάς, αλλά και στον προ­κά­το­χο σας, τον κ. Τσίπρα.

Οι αγο­ρές πράγ­μα­τι επι­βε­βαιώ­νουν πως είστε αρκε­τά ικα­νοί, τόσο εσείς, όσο και οι προη­γού­με­νοι από εσάς, στο να τσα­κί­ζε­τε λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα, να αντι­με­τω­πί­ζε­τε την αγα­νά­κτη­ση, να λέτε στο λαό πως πρέ­πει να ματώ­σει για να δια­σφα­λί­σει κέρ­δη για τους ομί­λους, ρυθ­μούς ανά­πτυ­ξης, πρω­το­γε­νή πλεονάσματα.

Για­τί να χαί­ρο­νται όμως οι εργαζόμενοι;

Μας λέτε εσείς, μας έλε­γαν και οι προη­γού­με­νοι: «Εντά­ξει, ματώ­σα­με λίγο, θα ματώ­σου­με λίγο ακό­μα, αλλά να βρε παι­διά έρχε­ται η ανά­πτυ­ξη, έρχο­νται δουλειές»

Αλή­θεια ποιον κοροϊδεύετε;

 • Ο κατώ­τα­τος μισθός, εξα­κο­λου­θεί να βρί­σκε­ται πολύ κάτω απ’ τα επί­πε­δα του 2009 και τώρα, ο ΣΕΒ, καταγ­γέλ­λει ακό­μα και την πενι­χρή αύξη­ση που παρα­χώ­ρη­σε προ­ε­κλο­γι­κά ο ΣΥΡΙΖΑ.
 • Ο μέσος μισθός, με την διά­λυ­ση ολό­κλη­ρου του συστή­μα­τος των ΣΣΕ που υπήρ­χε πριν την κρί­ση, έχει κατρα­κυ­λή­σει και συνε­χί­ζει να μειώνεται.
 • Οι εργα­σια­κές σχέ­σεις έχουν κυριο­λε­κτι­κά ξεχαρβαλωθεί.
 • Για ποιες καλο­πλη­ρω­μέ­νες θέσεις εργα­σί­ας κάνε­τε λόγο; Και την ίδια ώρα έχουν εκτι­να­χθεί στα ύψη τα κόστη για την μόρ­φω­ση των παι­διών μας, την υγεία, την περί­θαλ­ψη του λαού, τον πολι­τι­σμό, την ενα­σχό­λη­ση με τον αθλη­τι­σμό, που είναι ανα­γκαιό­τη­τα, δεν είναι πολυ­τέ­λεια. Τις ανα­γκαί­ες δια­κο­πές επί­σης για ξεκού­ρα­ση των λαϊ­κών οικογενειών.
 • Φτά­νει πια! Αυτή η καρα­μέ­λα μιας τάχα ανά­πτυ­ξης που θα δια­χυ­θούν τάχα τα απο­τε­λέ­σμα­τα της στην κοι­νω­νία την μάθα­με, την έχου­με βαρε­θεί πλέ­ον, μας κού­ρα­σε όλους.
 • Έχου­με πεί­ρα. Για παρά­δειγ­μα, ο κλά­δος του του­ρι­σμού και η ανά­πτυ­ξή του όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, πού οδήγησε;
 • Μήπως σε τίπο­τα γεν­ναί­ες αυξή­σεις μισθών; Μήπως, σε κατάρ­γη­ση των ελα­στι­κών σχέ­σε­ων απα­σχό­λη­σης, του εξά­μη­νου; Μήπως, σε εργα­σια­κές συν­θή­κες που να προ­σεγ­γί­ζουν τις σύγ­χρο­νες ανάγκες;
 • Στην ίδια κατεύ­θυν­ση είναι οι εξαγ­γε­λί­ες της νέας κυβέρ­νη­σης και για τους χιλιά­δες αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους για μικρούς ελευ­θέ­ρους επαγγελματίες.
 • Οι προ­ε­κλο­γι­κές υπο­σχέ­σεις και οι εξαγ­γε­λί­ες για στή­ρι­ξη της Μικρο­με­σαί­ας Επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας, δεν κρύ­βουν ότι θα συνε­χι­στεί μια πολι­τι­κή στή­ρι­ξης μόνο των μεγά­λων καπι­τα­λι­στι­κών επι­χει­ρή­σε­ων που, όπως και επί κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, δε χωρά τις ανά­γκες και τα αιτή­μα­τα επι­βί­ω­σης των χιλιά­δων μικρο­με­σαί­ων Εμπό­ρων, βιο­τε­χνών, επαγγελματιών.
 • Ο περιο­ρι­σμός ως ένα βαθ­μό, της υπέ­ρο­γκης φορο­λό­γη­σης των προη­γού­με­νων χρό­νων που υπό­σχε­στε, την οποία ‑να θυμί­σου­με- συν­δια­μορ­φώ­σα­τε και εσείς ως κυβέρ­νη­ση, με εμβλη­μα­τι­κό­τε­ρο μέτρο τη φορο­λό­γη­ση από το πρώ­το ευρώ για τους επαγ­γελ­μα­τί­ες, δεν πρό­κει­ται να αλλά­ξει ριζι­κά την κατά­στα­ση υπερ­χρέ­ω­σης, στην οποία έχουν βρε­θεί χιλιά­δες από αυτούς, με την εφο­ρία με τις τρά­πε­ζες που τους κυνη­γούν καθημερινά.
 • Τι προ­τί­θε­στε, για παρά­δειγ­μα, να κάνε­τε, για το Χιώ­τη μικρο­ε­πι­χει­ρη­μα­τία, που γνω­στή τρά­πε­ζα του βγά­ζει το σπί­τι στο σφυ­ρί, μέσω της δια­δι­κα­σί­ας ηλε­κτρο­νι­κού πλει­στη­ρια­σμού που νομο­θέ­τη­σε η κατά τ’ άλλα «αρι­στε­ρή» κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ; 
  • Θα στα­μα­τή­σε­τε εσείς τη δια­δι­κα­σία του πλειστηριασμού;
  • Θα δια­γρά­ψε­τε τόκους, πρό­στι­μα που ξεπερ­νούν ‑αν είναι δυνα­τόν δηλα­δή να το σκε­φτεί κανείς άνθρω­πος!!!- ακό­μα και το ίδιο το αρχι­κό ποσό του δανείου;

Το ΚΚΕ πάντως δεν θα το αφή­σει αυτό έτσι. Αντί­στοι­χη ερώ­τη­ση θα κατα­θέ­σου­με άμε­σα στη βου­λή και στον αρμό­διο υπουρ­γό, ζητώ­ντας να δοθεί λύση άμεσα.

Αυτό ζητά­νε και οι 1400 κάτοι­κοι του νησιού που έχουν υπο­γρά­ψει σχε­τι­κό ψήφισμα.

Ποια θα είναι ακρι­βώς η στά­ση σας;

 • Οι κατευ­θύν­σεις σας είναι γράμ­μα ανοι­χτό. Οι πολι­τι­κές που εξαγ­γεί­λα­τε είναι πολι­τι­κές στή­ρι­ξης μόνο των μεγά­λων καπι­τα­λι­στι­κών επι­χει­ρή­σε­ων και όχι στή­ρι­ξης των ελεύ­θε­ρων επαγγελματιών.
 • Οι κατευ­θύν­σεις της ΕΕ για τη Μικρο­με­σαία Επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα, τις οποί­ες έχε­τε και εσείς Ευαγ­γέ­λιο, όπως λέτε, όπως και οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις. Τα προ­γράμ­μα­τα χρη­μα­το­δό­τη­σης που τη συνο­δεύ­ουν, η εργα­λειο­θή­κη του ΟΟΣΑ, αφο­ρούν λίγους και εκλε­κτούς, μεγά­λες καπι­τα­λι­στι­κές μονά­δες και μεγα­λύ­τε­ρες, πιο δυνα­μι­κές, μεσαί­ες επιχειρήσεις.
 • Αυτών την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα και την κερ­δο­φο­ρία θέλε­τε να στη­ρί­ξε­τε, και όχι των χιλιά­δων αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων μικρο­με­σαί­ων, ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών που θα συνε­χί­σουν να θεω­ρού­νται διαρ­θρω­τι­κό πρό­βλη­μα για την ελλη­νι­κή καπι­τα­λι­στι­κή οικονομία.
 • Όλοι αυτοί, θα συνε­χί­σουν να βασα­νί­ζο­νται καθη­με­ρι­νά για την επι­βί­ω­ση, περ­νώ­ντας τις συμπλη­γά­δες του καπι­τα­λι­στι­κού αντα­γω­νι­σμού, σε συν­θή­κες ζωής και εργα­σί­ας διαρ­κώς και πιο δύσκολες.

Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα στή­ρι­ξε και θα συνε­χί­σει να στη­ρί­ζει τα δίκαια αιτή­μα­τα των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, που είναι κυριο­λε­κτι­κά αιτή­μα­τα επι­βί­ω­σης για την πλειο­ψη­φία τους και για τις οικο­γέ­νειές τους. Όπως είναι:

 • Η επα­νέ­ντα­ξή άμε­σα στο αφο­ρο­λό­γη­το όριο.
 • Η δια­γρα­φή μέρους των χρε­ών τους προς εφο­ρία και τρά­πε­ζες, με άμε­ση δια­γρα­φή τόκων και προ­στί­μων, αλλά και του 30% του οφει­λό­με­νου αρχι­κού ποσού.
 • Η δια­γρα­φή τόκων και προ­στί­μων και του ποσού που αντι­στοι­χεί στην εισφο­ρά υγεί­ας και τα χρέη προ­σω­πι­κής ασφά­λι­σης προς τον ΕΦΚΑ. Με συντά­ξεις αξιο­πρε­πείς, με ανά­κτη­ση των απω­λειών προη­γού­με­νων χρό­νων, και όχι έρμαια στα κορά­κια των ιδιω­τι­κών ασφα­λι­στι­κών εταιριών.
 • Η κατάρ­γη­ση των νόμων για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Κυρια­κά­τι­κης Αργίας.

Θα στη­ρί­ξου­με και θα βρε­θού­με στο πλευ­ρό τους για να δυνα­μώ­σουν οι διεκ­δι­κή­σεις, για να δυνα­μώ­σει η κοι­νή δρά­ση και συμ­μα­χία τους με την εργα­τι­κή τάξη , την αγρο­τιά. Να παλέ­ψου­με όλοι μαζί ενά­ντια στη στρα­τη­γι­κή ενί­σχυ­σης του μεγά­λου κεφα­λαί­ου που και εσείς προ­ω­θεί­τε μαζί με την ΕΕ, όπως και οι προη­γού­με­νοι από εσάς.

Για να περά­σει αυτή η αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή θα χρεια­στεί ασφα­λώς έντα­ση της κατα­στο­λής. Γι’ αυτό η ΝΔ σηκώ­νει τη σημαία «Νόμος και τάξη», με πρώ­το στό­χο όπως είπε σήμε­ρα ο κ. πρω­θυ­πουρ­γός την κατάρ­γη­ση του ασύ­λου, αξιο­ποιώ­ντας προ­πα­γαν­δι­στι­κά και την του­λά­χι­στον περί­ερ­γη σε κάποιες περι­πτώ­σεις ανο­χή προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων, στη δρά­ση του οργα­νω­μέ­νου εγκλή­μα­τος σε γει­το­νιές της Αθή­νας και στον περί­γυ­ρο πανε­πι­στη­μια­κών σχολών.

Σε αυτήν την προ­σπά­θεια η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ δεν μπο­ρεί παρά να ευχα­ρι­στή­σει την προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, που έκα­νε τη μισή δουλειά.

Για­τί η πρό­θε­ση της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ να προ­χω­ρή­σει σε περιο­ρι­σμέ­νες αλλα­γές στον νέο Ποι­νι­κό Κώδι­κα, αφή­νει στο απυ­ρό­βλη­το το βασι­κό αντι­δρα­στι­κό του περιε­χό­με­νο που νομο­θέ­τη­σε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ όπως είναι, αφε­νός, η νομο­θέ­τη­ση αμε­ρι­κα­νό­πνευ­στων θεσμών που παρα­βιά­ζουν κατά­φω­ρα τα δικαιώ­μα­τα των κατη­γο­ρου­μέ­νων και καθιε­ρώ­νουν ένα παζά­ρι ποι­νών που θα λει­τουρ­γεί εκβια­στι­κά σε βάρος φτω­χών, ακό­μη και αθώ­ων κατη­γο­ρου­μέ­νων και ευνοϊ­κά υπέρ δια­φό­ρων οικο­νο­μι­κά ισχυ­ρών. Και αφε­τέ­ρου, η δια­τή­ρη­ση και ενί­σχυ­ση δια­τά­ξε­ων και ποι­νών σε βάρος λαϊ­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων, σε βάρος λαϊ­κών ελευ­θε­ριών και δικαιωμάτων.

Για­τί επί­σης, η ΝΔ, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορ­μή την ορια­κή κατά­στα­ση στις φυλα­κές, δεν προ­χω­ρά σε μια σει­ρά ανα­γκαία μέτρα, όπως:

 • η πρό­σλη­ψη του απα­ραί­τη­του προσωπικού,
 • η ποιο­τι­κή και ποσο­τι­κή ανα­βάθ­μι­ση των υποδομών,
 • η λήψη ολο­κλη­ρω­μέ­νων μέτρων για την ουσια­στι­κή επα­νέ­ντα­ξη των φυλακισμένων.

Αντί­θε­τα, μετά τις πολι­τι­κές ανα­κύ­κλω­σης του προ­βλή­μα­τος επί ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ προ­χω­ρά ένα βήμα παραπέρα.

Στην επα­να­φο­ρά των φυλα­κών υψί­στης ασφα­λεί­ας (τύπου Γ)

 • στη μετα­φο­ρά της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Αντε­γκλη­μα­τι­κής Πολι­τι­κής, του Σώμα­τος Επι­θε­ώ­ρη­σης και Ελέγ­χου Κατα­στη­μά­των Κρά­τη­σης, και μια σει­ρά άλλα μη τα ανα­φέ­ρω τα ξέρε­τε, στην αρμο­διό­τη­τα του υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολίτη.

Δηλα­δή, μετα­φέ­ρο­νται στον κατα­σταλ­τι­κό μηχα­νι­σμό, μια σει­ρά υπη­ρε­σί­ες που δεν αφο­ρούν την κατα­στο­λή του εγκλή­μα­τος αλλά την απο­νο­μή δικαιο­σύ­νης, τη δια­παι­δα­γώ­γη­ση και τελι­κά την επα­νέ­ντα­ξη των καταδικασθέντων.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κή η τοπο­θέ­τη­ση ιατρο­δι­κα­στών για το απα­ρά­δε­κτο αυτής της ενέρ­γειας, καθώς επι­ση­μαί­νουν ότι μ’ αυτόν τον τρό­πο τα θύμα­τα αστυ­νο­μι­κής αυθαι­ρε­σί­ας, για παρά­δειγ­μα, θα προ­σέρ­χο­νται σε μια υπη­ρε­σία όπου η αστυ­νο­μία θα είναι ο προϊ­στά­με­νός της!

Αντί­στοι­χος είναι ο και προ­σα­να­το­λι­σμός της κυβέρ­νη­σης στην εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή. Συνε­χί­ζει την πολι­τι­κή σημαιο­φό­ρου του ΝΑΤΟ, της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ δηλα­δή και εμφα­νί­ζει το ΝΑΤΟ και ιδιαί­τε­ρα τη συνερ­γα­σία με τις ΗΠΑ και το Ισρα­ήλ, ως ασπί­δα για τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα και για τη δια­φύ­λα­ξη της ειρή­νης στην περιο­χή.

 • Αυτά λέγο­νται, την ίδια ώρα που η τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση κλι­μα­κώ­νει ανε­μπό­δι­στα τις παρά­νο­μες γεω­τρή­σεις στην Κύπρο και τις συνε­χείς παρα­βιά­σεις στο Αιγαίο και αμφι­σβη­τεί ανοι­χτά με τους χάρ­τες της «γαλά­ζιας πατρί­δας» την ελλη­νι­κή και την κυπρια­κή ΑΟΖ.
 • Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρ­νη­ση με τη στή­ρι­ξη του ΣΥΡΙΖΑ, επι­μέ­νει στην ενδυ­νά­μω­ση των δεσμών της χώρας με ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ, προ­ε­τοι­μά­ζει νέα συμ­φω­νία μακρο­χρό­νιας συνερ­γα­σί­ας με τις ΗΠΑ.
 • Ο ελλη­νι­κός λαός πρέ­πει να ξέρει την αλή­θεια και για το ρόλο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις. Ελλά­δα και Τουρ­κία είναι μέλη του ΝΑΤΟ από το 1952, αλλά τα προ­βλή­μα­τα παρα­μέ­νουν και οξύ­νο­νται. Μην ανα­φέ­ρω και τρώω χρό­νο διά­φο­ρα δια­χρο­νι­κά παραδείγματα.
 • Η αστι­κή τάξη της Τουρ­κί­ας είναι σε συνερ­γα­σία και αντα­γω­νι­σμό με την αστι­κή τάξη της Ελλά­δας κατά των λαών των δύο χωρών για να εξη­γού­μα­στε Καθο­δη­γού­νται από τη γραμ­μή της Γεω­στρα­τη­γι­κής Ανα­βάθ­μι­σης και πολύ περισ­σό­τε­ρο σήμε­ρα, λόγω των κοι­τα­σμά­των υδρο­γο­ναν­θρά­κων στην περιο­χή, ο αντα­γω­νι­σμός μετα­ξύ τους γίνε­ται ακό­μα πιο επικίνδυνος.
 • Η στρα­τη­γι­κή της περι­βό­η­της «Γαλά­ζιας Πατρί­δας» προ­βάλ­λει διεκ­δι­κή­σεις στην Αν. Μεσό­γειο, το Αιγαίο, τα Βαλ­κά­νια, τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα κ.α. και συν­δέ­ε­ται με σχε­τι­κές στρα­τιω­τι­κές ασκήσεις.
 • Στην Αν. Μεσό­γειο και το Αιγαίο έχουν δια­μορ­φω­θεί όροι ακό­μα και για θερ­μό επει­σό­διο, γεγο­νός που θα ενερ­γο­ποι­ή­σει την Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κή και Ευρω­παϊ­κή «δια­με­σο­λά­βη­ση», όπως λέγε­ται, «επι­διαι­τη­σία», με επι­δί­ω­ξη την προ­ώ­θη­ση των σχε­δί­ων για τη συνεκ­με­τάλ­λευ­ση, τη συν­δια­χεί­ρι­ση του Αιγαί­ου, σε βάρος κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της και Ελλά­δας και της Κύπρου.
 • Στο έδα­φος των επι­κίν­δυ­νων εξε­λί­ξε­ων στην περιο­χή, επι­ση­μαί­νου­με για μια ακό­μα φορά ότι είναι επι­κίν­δυ­νη η πρα­κτι­κή του εφη­συ­χα­σμού που ακο­λού­θη­σε και η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα, ποντά­ρο­ντας στην παρέμ­βα­ση των δήθεν «προ­στα­τών», οι οποί­οι είναι μόνο μέρος του προ­βλή­μα­τος και βέβαια είναι βασι­κή αιτία όξυν­σης των προβλημάτων.
 • Στην πρά­ξη επί­σης, έχει καταρ­ρι­φθεί και αυτός ο μύθος των Μέτρων Οικο­δό­μη­σης Εμπι­στο­σύ­νης (ΜΟΕ), τα οποία ανα­σύ­ρο­νται σε συν­θή­κες όξυν­σης των σχέ­σε­ων μετα­ξύ των δύο κρα­τών, αλλά επί της ουσί­ας, έχουν απο­δει­χθεί, όχι μόνο ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κά, αλλά χρη­σι­μο­ποιού­νται ως μηχα­νι­σμός δια­πραγ­μά­τευ­σης επί διεκδικήσεων.
 • Την ώρα που συγκλή­θη­κε το ΚΥΣΕΑ, τον Ιού­νη του 2019, και πάρ­θη­καν πρό­σθε­τα μέτρα επι­φυ­λα­κής για την παρε­μπό­δι­ση των τουρ­κι­κών γεω­τρύ­πα­νων σε ελλη­νι­κής ευθύ­νης θαλάσ­σιες ζώνες όπως στο Καστε­λό­ρι­ζο, συνε­χί­στη­κε ο διά­λο­γος για τα ΜΟΕ και είναι εύλο­γο το ερώ­τη­μα, του κάθε Έλλη­να πολί­τη, τι συζη­τή­θη­κε σε αυτές στις Ελλη­νο­τουρ­κι­κές διαπραγματεύσεις
 • Μέρος των παρα­πά­νω εξε­λί­ξε­ων είναι κι αυτές που αφο­ρούν την Κύπρο, το Κυπρια­κό. Η κατο­χή δια­τη­ρεί­ται για δεκα­ε­τί­ες και απο­δεί­χθη­καν μύθος οι καθη­συ­χα­στι­κές παρεμ­βά­σεις για το ρόλο της ΕΕ για παρά­δειγ­μα. Απο­δεί­χθη­καν ψεύ­τι­κες οι προσ­δο­κί­ες για την επί­λυ­ση του κυπρια­κού, με κρι­τή­ριο ότι η Κύπρος είναι μέλος της ΕΕ.
 • Οι διαρ­κείς δικοι­νο­τι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις, κάτω από την ομπρέ­λα του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των ΗΠΑ, αλλά και των εγγυ­η­τριών δυνά­με­ων Βρε­τα­νί­ας, Τουρ­κί­ας, Ελλά­δας, όχι μόνο δεν έφε­ραν δίκαιη και βιώ­σι­μη λύση στο Κυπρια­κό, όχι μόνο δεν οδή­γη­σαν στην απο­μά­κρυν­ση των κατο­χι­κών στρα­τευ­μά­των, αλλά στα πλαί­σιά τους δημιουρ­γή­θη­καν και επι­κίν­δυ­να τετε­λε­σμέ­να για διχο­το­μι­κή λύση σε αυτή την πορεία «δύο κρατών».
 • Η Τουρ­κία ξεπερ­νά και αφο­μοιώ­νει τις επι­κρι­τι­κές παρεμ­βά­σεις και των ΗΠΑ και της ΕΕ και όλο το τελευ­ταίο διά­στη­μα παρα­βιά­ζει ωμά κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της Κύπρου, όπως δεί­χνουν οι γεω­τρή­σεις του «Πορ­θη­τή» στα δυτι­κά του νησιού, στην κυπρια­κή ΑΟΖ, αλλά και η ενερ­γο­ποί­η­ση του γεω­τρύ­πα­νου «Για­βούζ» ανα­το­λι­κά, στη χερ­σό­νη­σο της Καρπασίας.
 • Οι προη­γού­με­νες φρα­στι­κές καταγ­γε­λί­ες της ΕΕ ή ακό­μα και οι απο­φά­σεις που πάρ­θη­καν στο Συμ­βού­λιο Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων τη Δευ­τέ­ρα στις 15 Ιου­λί­ου 2019 συνυ­πάρ­χουν με τη βασι­κή θέση της ΕΕ που αντι­με­τω­πί­ζει την Τουρ­κία ως στρα­τη­γι­κό εταί­ρο με ισχυ­ρές εμπο­ρι­κές, οικο­νο­μι­κές σχέ­σεις και βεβαί­ως συμ­βα­δί­ζουν με την προ­ώ­θη­ση των οικο­νο­μι­κών συμ­φε­ρό­ντων ισχυ­ρών κρα­τών-μελών της ΕΕ όπως είναι η Γερ­μα­νία, η Γαλ­λία, με τις επεν­δύ­σεις τους κ.ά.
 • Οι σχέ­σεις αυτές απο­δει­κνύ­ο­νται στην πρά­ξη καθο­ρι­στι­κές και συντε­λούν στην κάλυ­ψη των τουρ­κι­κών ενερ­γειών στην πορεία του χρόνου.

Όλα αυτά έχουν τη σημα­σία τους να τα ανα­λο­γι­ζό­μα­στε σήμε­ρα, ειδι­κά που είναι και η 45η επέ­τειος της τούρ­κι­κης εισβο­λής στην Κύπρο. Να ανα­στο­χα­ζό­μα­στε, όχι απλά συμ­με­τέ­χο­ντας σε μνη­μό­συ­να για τους ηρω­ι­κούς νεκρούς και επε­τεια­κούς λόγους, αλλά για να βγά­ζου­με χρή­σι­μα συμπε­ρά­σμα­τα για το παρόν και το μέλλον.

Και με αυτό το ζήτη­μα θα ήθε­λα να κλεί­σω την ομι­λία μου πάνω στις προ­γραμ­μα­τι­κές δηλώ­σεις της κυβέρ­νη­σης του κ. Μητσο­τά­κη, μιας και δεν υπάρ­χει και άλλος χρό­νος. Άλλω­στε θα τοπο­θε­τη­θούν για όλα αυτά και για όσα δεν μπο­ρέ­σα­με να πού­με εδώ όπως για την Παι­δεία, για την Υγεία, που είναι τερά­στια θέμα­τα μαζί με τα υπό­λοι­πα που ανα­φέρ­θη­καν και θα ανα­φερ­θούν βέβαια οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ αυτό το τριήμερο.

Τέλος, θα ήθε­λα να δηλώ­σω εκ μέρους της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ το αυτο­νό­η­το ότι δεν δίνου­με ψήφο εμπι­στο­σύ­νης στη κυβέρ­νη­ση. Κατα­ψη­φί­ζου­με μια ακό­μα αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση, από αυτές που έχει γνω­ρί­σει ο τόπος μας όλα αυτά τα χρό­νια

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο