Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημήτρης Κουτσούμπας: Το πόθεν έσχες του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Με την διευ­κρί­νι­ση πως τα έσο­δα της βου­λευ­τι­κής απο­ζη­μί­ω­σης που έλα­βε το 2020, σύμ­φω­να με το κατα­στα­τι­κό του ΚΚΕ είναι έσο­δα του κόμ­μα­τος που κατα­τέ­θη­καν σε αυτό, ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας δήλω­σε 74.943 ευρώ της βου­λευ­τι­κής του αποζημίωσης.

Η σύζυ­γός του δήλω­σε καθα­ρά έσο­δα 14.824 ευρώ από μισθω­τές υπη­ρε­σί­ες και αμοι­βές και 0,97 ευρώ από δικαιώ­μα­τα, τόκους και μερίσματα.

Ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ και η σύζυ­γός του δεν κατέ­χουν μετο­χές, ομό­λο­γα, ούτε τρα­πε­ζι­κές θυρίδες.

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας δια­τη­ρεί στην Εθνι­κή Τρά­πε­ζα συνο­λι­κά πέντε τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμού εκ των οποί­ων σε δύο είναι δικαιού­χοι τρί­τοι. Συνο­λι­κά οι κατα­θέ­σεις αυτές ανέρ­χο­νται στο ποσό των 2.207 ευρώ. Η σύζυ­γός του κατεί­χε τέσ­σε­ρις συνο­λι­κά τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς κοι­νούς με άλλα πρό­σω­πα. Οι δύο λογα­ρια­σμοί στην Eurobank είχαν συνο­λι­κές κατα­θέ­σεις 3.264 ευρώ κυρί­ως από εισο­δή­μα­τα έτους. Στην Εθνι­κή Τρά­πε­ζα έχει δύο λογα­ρια­σμούς, ο ένας ύψους 4.654 ευρώ και ο δεύ­τε­ρος των 37 ευρώ.

Στην ακί­νη­τη περιου­σία, ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ έχει ένα δια­μέ­ρι­σμα στην Λαμία 105 τ.μ. ενώ η σύζυ­γός του έχει εγγρά­ψει στην Λιβα­δειά τρία δια­με­ρί­σμα­τα. Ένα 120 τ.μ. και δύο ακό­μη, των 120τ.μ και 118 τ.μ., που είναι ημιτελή.

Η σύζυ­γός του Δημή­τρη Κου­τσού­μπα κατέ­χει ένα ΙΧΕ 1.398 κυβικών.

Δια­βά­στε εδώ το πόθεν έσχες του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο