Δημήτρης Χατζής, Θητεία στη Φωτιά των λαϊκών αγώνων

Ο πολυ­γρα­φό­τα­τος πεζο­γρά­φος Δημή­τρης (Τάκης) Χατζής (13 Νοέμ­βρη 1913 – 20 Ιού­λη 1981) γεν­νή­θη­κε στα Γιάν­νε­να. Γιος του διη­γη­μα­το­γρά­φου, δημο­σιο­γρά­φου — εκδό­τη της εφη­με­ρί­δας «Ηπει­ρος», φοί­τη­σε στο Ιόνιο Γυμνά­σιο Αθή­νας. Το 1930 ανέ­λα­βε την έκδο­ση της «Ηπεί­ρου». Πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε στα Γράμ­μα­τα με ποι­ή­μα­τα («Νου­μάς» 1931 και «Νέα Εστία» 1932). Το 1932 εντά­χθη­κε στο ΚΚΕ. Το 1936 … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Δημή­τρης Χατζής, Θητεία στη Φωτιά των λαϊ­κών αγώ­νων.