Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημητρακόπουλος: Την επίσημη πολιτική της Ε.Ε σε σχέση με το Κατάρ εκτελούσε και εφάρμοζε η Εύα Καϊλή #QatarGate

Με γρα­πτή του δήλω­ση, ο Μιχά­λης Δημη­τρα­κό­που­λος που υπο­γρά­φει ως πλη­ρε­ξού­σιος δικη­γό­ρος της Εύας Καϊ­λή, ανα­φέ­ρει ότι η ευρω­βου­λευ­τής που ελέγ­χε­ται για μεγά­λη υπό­θε­ση δια­φθο­ράς, ήταν “εντο­λο­δό­χος” της ανώ­τα­της ηγε­σί­ας του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου σε κάθε της κίνη­ση σχε­τι­κά με το Κατάρ.

Μετα­ξύ άλλων, στην δήλω­σή του ο κ. Δημη­τρα­κό­που­λος αναφέρει:

«Υπάρ­χουν αδιαμ­φι­σβή­τη­τα απο­δει­κτι­κά στοι­χεία από τα οποία προ­κύ­πτει ότι κάθε κίνη­ση, επα­φή και δήλω­ση της Εύας Καϊ­λή για το Κατάρ, έγι­νε σε εκτέ­λε­ση και εφαρ­μο­γή της επί­ση­μης πολι­τι­κής της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης που χαρά­χθη­κε σε ανώ­τα­το επί­πε­δο και πάντα κατό­πιν συνεν­νο­ή­σε­ως και άδειας από την ηγε­σία του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου. Η Εύα Καϊ­λή σε κάθε ταξί­δι της στο Κατάρ συνο­δευό­ταν πάντα σε κάθε της βήμα από τον Ευρω­παίο αξιω­μα­τού­χο Roberto Bendini».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο