Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Η πάλη ενάντια στον πόλεμο είναι δεμένη με την πάλη ενάντια στην εμπλοκή στα ΝΑΤΟικά σχέδια (VIDEO — ΦΩΤΟ)

«Η σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας είναι ο αγώ­νας σε κάθε χώρα ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, η πάλη ενά­ντια στην εμπλο­κή της κάθε χώρας σε αυτόν», τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας στην ημε­ρί­δα της ΚΕ του Κόμ­μα­τος με θέμα: «70 χρό­νια από την έντα­ξη της Ελλά­δας στο ΝΑΤΟ. Η πάλη του ΚΚΕ για την απο­δέ­σμευ­ση, τον απε­γκλω­βι­σμό της χώρας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχεδιασμούς».

Ολόκληρη η ομιλία

«Φίλες και φίλοι,
συντρό­φισ­σες και σύντροφοι,

Μπο­ρεί η επέ­τειος της έντα­ξης της Ελλά­δας στο ΝΑΤΟ να είναι χωρίς δεύ­τε­ρη κου­βέ­ντα μια μαύ­ρη επέ­τειος, όμως για την εργα­τι­κή τάξη και τον λαό είναι ταυ­τό­χρο­να και μια ευκαι­ρία, ιδιαί­τε­ρα για τους πιο νέους, να ανα­τρέ­ξουν στην αιμα­το­βαμ­μέ­νη, γεμά­τη εγκλή­μα­τα, ιστο­ρία αυτού του ιμπε­ρια­λι­στι­κού οργα­νι­σμού η οποία συνε­χί­ζει να γρά­φε­ται και στις μέρες μας.

Αυτή η αιμα­το­βαμ­μέ­νη ιστο­ρία ξεκί­νη­σε να γρά­φε­ται μετά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, όταν οι δυνά­μεις του ευρω­α­τλα­ντι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού ίδρυ­σαν το ΝΑΤΟ για να απο­τε­λέ­σει το οπλι­σμέ­νο χέρι του ενά­ντια στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, τα σοσια­λι­στι­κά κρά­τη, αλλά και ενά­ντια στην πάλη των λαών, με στό­χο τη θωρά­κι­ση της καπι­τα­λι­στι­κής εξου­σί­ας στα κρά­τη-μέλη του.

Αυτό το οπλι­σμέ­νο χέρι του ιμπε­ρια­λι­σμού θέλη­σε να αξιο­ποι­ή­σει και η ελλη­νι­κή άρχου­σα τάξη, που μετά τη μεγά­λη δοκι­μα­σία που πέρα­σε με την πάλη του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας, είδε στη συγκρό­τη­ση του ΝΑΤΟ τη δια­φύ­λα­ξη της αντι­δρα­στι­κής εξου­σί­ας της.

Η επι­λο­γή έντα­ξης στο ΝΑΤΟ πριν από 70 χρό­νια ήταν για την αστι­κή τάξη και τα κόμ­μα­τά της συνει­δη­τή ταξι­κή επι­λο­γή. Εξα­σφά­λι­ζε έναν επι­θε­τι­κό στρα­τιω­τι­κό μηχα­νι­σμό απέ­να­ντι στο σοσια­λι­στι­κό σύστη­μα, αλλά και απέ­να­ντι στην εργα­τι­κή τάξη, τον λαό μέσα στην Ελλάδα.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι η συν­θή­κη έντα­ξης της Ελλά­δας στο ΝΑΤΟ επι­κυ­ρώ­θη­κε από τη Βου­λή στις 18 Φλε­βά­ρη 1952, ενώ βρι­σκό­ταν σε εξέ­λι­ξη η δεύ­τε­ρη δίκη του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη και των συντρό­φων του που τους οδή­γη­σε στο εκτε­λε­στι­κό απόσπασμα.

Το ΚΚΕ, που τότε βρι­σκό­ταν σε συν­θή­κες βαθιάς παρα­νο­μί­ας, κατήγ­γει­λε την έντα­ξη της Ελλά­δας στο ΝΑΤΟ.

Η από­φα­ση της 2ης Ολο­μέ­λειας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής τόνιζε:

“Αντί για την ειρή­νευ­ση, την ανοι­κο­δό­μη­ση και την καλο­πέ­ρα­ση που ο μοναρ­χο­φα­σι­σμός του έτα­ξε, ο λαός πνί­γε­ται στη δυστυ­χία και την εξα­θλί­ω­ση. Τα παι­διά του σφά­ζο­νται στην Κορέα. Η οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση είναι κυριο­λε­κτι­κά κατα­στρο­φι­κή. Το δέσι­μο της Ελλά­δας στο Βορειο­α­τλα­ντι­κό Σύμ­φω­νο και το σχέ­διο “Αστρα­πή” κάνουν ορα­τή την άμε­ση απει­λή για γενί­κευ­ση της σφαγής”.

Και συμπλή­ρω­νε:

“Χρειά­ζε­ται να παλεύ­ου­με ακού­ρα­στα ενά­ντια στο Ατλα­ντι­κό Σύμ­φω­νο (…) Και να τονί­ζου­με τις τρα­γι­κές συνέ­πειες που έχει και θα έχει για την Ελλά­δα το μπά­σι­μό της στο Σύμ­φω­νο με την εγκα­τά­στα­ση στρα­τευ­μά­των κατο­χής και αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων στην Ελλάδα”.

Κι όμως αυτές οι γραμ­μές, αν και γρά­φτη­καν εφτά δεκα­ε­τί­ες πριν, παρέ­μει­ναν τρα­γι­κά επί­και­ρες όλα τα επό­με­να χρό­νια. Πολύ περισ­σό­τε­ρο είναι επί­και­ρες σήμε­ρα που μεγα­λώ­νει ο κίν­δυ­νος γενί­κευ­σης του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία και βαθαί­νει η εμπλο­κή της Ελλά­δας σ’ αυτόν στο πλευ­ρό των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Στα χρό­νια που ακο­λού­θη­σαν από την έντα­ξη της Ελλά­δας στο ΝΑΤΟ μέχρι σήμε­ρα, το ΚΚΕ με τη στα­θε­ρή ατα­λά­ντευ­τη δρά­ση του απο­κά­λυ­ψε την παρα­χά­ρα­ξη της ιστο­ρι­κής αλή­θειας που επι­χει­ρούν όλα αυτά τα χρό­νια τα επι­τε­λεία και τα κόμ­μα­τα της αστι­κής τάξης, στην προ­σπά­θεια τους να επι­βά­λουν τη δική τους εκδο­χή για το ΝΑΤΟ στον λαό.

Στό­χος τους είναι να κρύ­ψουν πως με την ίδρυ­σή του το ΝΑΤΟ, αυτό το οπλι­σμέ­νο χέρι του ιμπε­ρια­λι­σμού που απλω­νό­ταν σε όλο και περισ­σό­τε­ρες χώρες, γινό­ταν όλο και πιο επι­θε­τι­κό απέ­να­ντι στους λαούς, αλλά και στα ίδια τα σοσια­λι­στι­κά κρά­τη τότε, στη­ρί­ζο­ντας αντε­πα­να­στα­τι­κές ενέργειες.

Γεγο­νός που προ­κά­λε­σε την ίδρυ­ση του Συμ­φώ­νου της Βαρ­σο­βί­ας. Έτσι συνέ­βη και όχι αντί­στρο­φα, όπως παρου­σιά­ζε­ται από τις ΝΑΤΟι­κές μαριονέτες.

Άλλω­στε πλέ­ον αυτό απο­δει­κνύ­ε­ται και από το αδιαμ­φι­σβή­τη­το γεγο­νός ότι μετά τη διά­λυ­ση της ΕΣΣΔ και την ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού, το ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν δια­λύ­θη­κε ‑όπως δια­τυ­μπά­νι­ζαν τα φερέ­φω­νά του και στη χώρα μας- αλλά το ακρι­βώς αντί­θε­το συνέ­βη. Συνέ­χι­σε πιο επι­θε­τι­κά, εκμε­ταλ­λευό­με­νο την εξά­λει­ψη του “αντί­πα­λου δέους” και την υπο­χώ­ρη­ση του παγκό­σμιου εργα­τι­κού και επα­να­στα­τι­κού κινήματος.

Γιατί ο λόγος ύπαρξης του ΝΑΤΟ είναι και παραμένει μόνον ένας:

Η προ­ώ­θη­ση με κάθε τρό­πο, ακό­μη και με το αίμα των λαών, των ευρω­α­τλα­ντι­κών γεω­πο­λι­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων και η επι­κρά­τη­ση στον αντα­γω­νι­σμό με άλλα ισχυ­ρά κρά­τη και μονο­πώ­λια. Και αυτό επι­βε­βαιώ­νε­ται με τον πλέ­ον δρα­μα­τι­κό τρό­πο όλα αυτά τα τελευ­ταία 30 χρό­νια και στις μέρες μας.

Δεκά­δες πόλε­μοι και ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμβάσεις.

Αλλα­γές συνό­ρων και δια­με­λι­σμοί κρατών.

Εκα­τόμ­βες θυμά­των και εκα­τομ­μύ­ρια πρό­σφυ­γες, ιδιαί­τε­ρα στη γει­το­νιά μας.

Απο­δει­κνύ­ουν τον αντι­δρα­στι­κό επι­θε­τι­κό ιμπε­ρια­λι­στι­κό χαρα­κτή­ρα του. Απο­δει­κνύ­ουν όμως και τα ψέμα­τα που έλε­γαν ορι­σμέ­νοι, ότι δήθεν η ανα­τρο­πή του σοσια­λι­στι­κού συστή­μα­τος θα εξα­σφά­λι­ζε ειρή­νη και ασφά­λεια στους λαούς.

Αλλά και άλλοι ‑ανά­με­σά τους και οι δυνά­μεις τύπου ΣΥΡΙΖΑ- που υπο­στή­ρι­ζαν ότι αφού το ΝΑΤΟ δεν έχει πλέ­ον μετά τις εξε­λί­ξεις κάποιο λόγο ύπαρ­ξης και ότι θα αυτο­δια­λυ­θεί, δεν χρειά­ζε­ται αγώ­νας, σπέρ­νο­ντας νέες αυτα­πά­τες καθή­λω­σης και ενσω­μά­τω­σης δυνάμεων.

Όμως, ο λόγος ύπαρξης του ΝΑΤΟ είναι και παραμένει πάντα ο ίδιος.

Απέ­να­ντί του δεν έχει πλέ­ον την ΕΣΣΔ, αλλά άλλες ισχυ­ρές καπι­τα­λι­στι­κές πλέ­ον δυνά­μεις, όπως η Ρωσία, που είναι πλέ­ον μία μεγά­λη στρα­τιω­τι­κή δύνα­μη, η δεύ­τε­ρη μετά τις ΗΠΑ, αλλά και την Κίνα που κοντα­ρο­χτυ­πιέ­ται με τις ΗΠΑ για την πρω­το­κα­θε­δρία στο παγκό­σμιο ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύστημα.

Μια ματιά να ρίξει κανείς στις απο­φά­σεις του ΝΑΤΟ τα τελευ­ταία χρό­νια, κατα­λα­βαί­νει ποιος είναι πραγ­μα­τι­κά ο λόγος ύπαρ­ξης αυτής της ιμπε­ρια­λι­στι­κής συμ­μα­χί­ας. Πρό­κει­ται για απο­φά­σεις που προ­ω­θού­σαν και προ­ω­θούν τη σχε­δια­σμέ­νη επέ­κτα­σή του, τη διεύ­ρυν­σή του με νέα μέλη, τη συγκρό­τη­ση ετοι­μο­πό­λε­μων στρα­τιω­τι­κών μονά­δων, αλλά και ένα σχέ­διο που στό­χευε τους αντα­γω­νι­στές του, πρώ­τα απ’ όλα τη Ρωσία και την Κίνα.

Πρό­κει­ται για απο­φά­σεις που έφτα­σαν ακό­μα και να σχε­διά­ζουν το πρώ­το πυρη­νι­κό πλήγ­μα, να υλο­ποιούν στρα­τιω­τι­κά γυμνά­σια μεγά­λης έκτα­σης, να προ­βλέ­πουν υπέ­ρο­γκες δαπά­νες για εξοπλισμούς.

Απο­φά­σεις που δια­μόρ­φω­σαν μια στρα­τη­γι­κή που υλο­ποι­ή­θη­κε βήμα το βήμα στην Αν. Ευρώ­πη και απο­τέ­λε­σε το εύφλε­κτο υλι­κό για να ανά­ψει η φωτιά ενός γενι­κευ­μέ­νου ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέμου.

Φίλες και φίλοι,
Συντρό­φισ­σες και σύντροφοι,

Αυτές τις μέρες, οι σελί­δες της αιμα­το­βαμ­μέ­νης ιστο­ρί­ας του ΝΑΤΟ γρά­φο­νται στην Ουκρα­νία. Εκεί όπου καί­ει η φωτιά του πολέ­μου. Μια φωτιά που δεν άνα­ψε ξαφ­νι­κά πριν μερι­κούς μήνες με την απα­ρά­δε­κτη επέμ­βα­ση της καπι­τα­λι­στι­κής Ρωσί­ας, αλλά σιγο­καί­ει χρό­νια πριν, πάνω από μια δεκαετία.

Πάνω από μια δεκα­ε­τία, τα δυο αντί­πα­λα ιμπε­ρια­λι­στι­κά στρα­τό­πε­δα, από τη μια η Ρωσία και από την άλλη το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ, απλώ­νουν το μπα­ρού­τι τους στην περιο­χή της Αν. Ευρώ­πης, στο έδα­φος της Ουκρανίας.

Για το πώς το ίδιο το ΝΑΤΟ άπλω­σε το μπα­ρού­τι του στην Ουκρα­νία, έχει σημα­σία να ανα­φέ­ρου­με όλα αυτά που οι ίδιοι οι ΝΑΤΟι­κοί απο­δέ­χο­νται, για να εκθειά­σουν την ικα­νό­τη­τα των ουκρα­νι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων και μέσα σε αυτές, βέβαια, των φασι­στι­κών ταγ­μά­των, όπως αυτό του Αζόφ.

Έχου­με και λέμε:

Το περα­σμέ­νο καλο­καί­ρι οι Κανα­δοί εκπαί­δευ­σαν την ουκρα­νι­κή Ταξιαρ­χία Ταχεί­ας Αντί­δρα­σης σε πόλε­μο, τακτι­κές πεδί­ου και ιατρι­κής στο πεδίο της μάχης. Η άσκη­ση, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στη δυτι­κή Ουκρα­νία, ήταν μια από τις πολ­λές τα τελευ­ταία χρό­νια με στρα­τεύ­μα­τα από τον Κανα­δά, το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο, τη Ρου­μα­νία και την Εθνο­φρου­ρά της Καλιφόρνιας.

Για περισ­σό­τε­ρα από 8 χρό­νια το ΝΑΤΟ και τα μέλη του, μέσω μαθη­μά­των και ασκή­σε­ων, στις οποί­ες συμ­με­τεί­χαν του­λά­χι­στον 10.000 στρα­τιώ­τες ετη­σί­ως, βοή­θη­σαν την Ουκρα­νία να εκπαι­δευ­τεί κατά τα δυτι­κά πρότυπα.

Όπως ανα­φέ­ρει η βρε­τα­νι­κή εφη­με­ρί­δα “TIMES”, η οποία επι­κα­λεί­ται πηγές από δύο τάγ­μα­τα του ουκρα­νι­κού στρα­τού: Ουκρα­νοί νεο­σύλ­λε­κτοι εκπαι­δεύ­τη­καν από εν ενερ­γεία Βρε­τα­νούς κομά­ντο για τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση των αντιαρ­μα­τι­κών πυραύ­λων NLAWς, οι οποί­οι έχουν στα­λεί από το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο τον Φεβρουά­ριο στην Ουκρανία.

Από τον Σεπτέμ­βρη του 2021, η Ουκρα­νία με τη συμ­με­το­χή 4.000 Ουκρα­νών στρα­τιω­τών και 2.000 ξένων ξεκί­νη­σε κοι­νές στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις με τις ΗΠΑ και άλλα στρα­τεύ­μα­τα του ΝΑΤΟ ως αντι­πε­ρι­σπα­σμό σε ρώσι­κες και λευ­κο­ρώ­σι­κες ασκήσεις.

Τα γεγο­νό­τα αυτά απο­κα­λύ­πτουν πόσο έωλη και παρα­πλα­νη­τι­κή είναι η αντι­πα­ρά­θε­ση των Ευρω­α­τλα­ντι­κών και της Ρωσί­ας, που ευθύ­νε­ται για την απα­ρά­δε­κτη εισβο­λή της, για το ποιος άρχι­σε τον πόλεμο.

Ανα­δει­κνύ­ουν τις ευθύ­νες και των δύο ιμπε­ρια­λι­στι­κών στρα­το­πέ­δων τα οποία αντα­γω­νί­ζο­νται για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στη μοι­ρα­σιά των αγο­ρών, του ορυ­κτού πλού­του, της Ενέρ­γειας, των εδα­φών και του εργα­τι­κού δυνα­μι­κού, των αγω­γών και του δικτύ­ου μετα­φο­ράς εμπορευμάτων.

Αυτό είναι το δια­κύ­βευ­μα της ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης στην Ουκρα­νία, αλλά και κάθε σύγκρου­σης στην επο­χή του μονο­πω­λια­κού καπι­τα­λι­σμού, δηλα­δή του ιμπε­ρια­λι­σμού, στον οποίο έχει περά­σει ο καπι­τα­λι­σμός εδώ και έναν αιώνα.

Και το δια­κύ­βευ­μα φυσι­κά δεν είναι αν η Ρωσία παρα­βιά­ζει την εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα αυτής της χώρας, όπως προ­βάλ­λουν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ. Ούτε φυσι­κά είναι η απο­να­ζι­στι­κο­ποί­η­ση της Ουκρα­νί­ας και ο σεβα­σμός των δικαιω­μά­των των μειο­νο­τή­των, όπως προ­βάλ­λει η Ρωσία, αξιο­ποιώ­ντας από την πλευ­ρά της τα ίδια και παρό­μοια προ­σχή­μα­τα που αξιο­ποιού­σαν προη­γού­με­να οι Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κοί για τις δικές τους επεμβάσεις.

Δεν είμα­στε στην αρχή του πολέ­μου, έχουν περά­σει δύο μήνες και το καθη­με­ρι­νό πολε­μι­κό δελ­τίο που εκδί­δει το ΝΑΤΟ, αλλά και η Ρωσία δίνουν επι­πλέ­ον απο­δεί­ξεις όχι μόνο για τον χαρα­κτή­ρα του πολέ­μου, αλλά και για τον αυξα­νό­με­νο κίν­δυ­νο γενί­κευ­σής του.

Έναν κίν­δυ­νο που είναι παρα­πά­νω από ορα­τός, αν σκε­φτεί κανείς πως οι ηγε­σί­ες της Ρωσί­ας και του ευρω­α­τλα­ντι­κού μπλοκ ξεκα­θα­ρί­ζουν ότι η νίκη στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία είναι “στρα­τη­γι­κή επι­τα­γή” και προ­χω­ρούν σε αλλε­πάλ­λη­λες κινή­σεις που ρίχνουν λάδι στη φωτιά του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέμου.

Λάδι στη φωτιά ρίχνουν η απο­στο­λή όπλων, οπλι­κών συστη­μά­των στην Ουκρα­νία που ανα­κοι­νώ­νουν χώρες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με την ίδια τη Ρωσία να προει­δο­ποιεί ότι η μετα­φο­ρά όπλων, αλλά και η απο­στο­λή χιλιά­δων στρα­τιω­τών στα σύνο­ρά της είναι “νόμι­μος στρα­τιω­τι­κός στόχος”.

Λάδι στη φωτιά ρίχνουν οι απο­φά­σεις, τόσο της Ρωσί­ας όσο και του ΝΑΤΟ, να θέσουν σε επι­φυ­λα­κή τα πυρη­νι­κά όπλα.

Και η Ελλά­δα, με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, αλλά και των άλλων κομ­μά­των, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, κλι­μα­κώ­νει ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο τη συμ­με­το­χή και εμπλο­κή της στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, μεγα­λώ­νο­ντας τους κιν­δύ­νους για τον λαό μας. Κλι­μά­κω­ση της ελλη­νι­κής εμπλο­κής είναι ο σχε­δια­σμός για απο­στο­λή ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων στη γραμ­μή αντι­πα­ρά­θε­σης με τη Ρωσία.

Με δεδο­μέ­νο ότι στα αρμό­δια επι­τε­λεία έχει ήδη κατα­λη­χθεί η απο­στο­λή μάχι­μου τμή­μα­τος των Ενό­πλων Δυνά­με­ων στη Βουλ­γα­ρία, σε νεο­σύ­στα­το ΝΑΤΟι­κό “σχη­μα­τι­σμό μάχης” κόντρα στη Ρωσία, με την απο­στο­λή Τμή­μα­τος Αντιαρ­μα­τι­κών, μπο­ρού­με να κατα­νο­ή­σου­με τι σημαί­νει η κλι­μά­κω­ση αυτή.

Βέβαια, η από­φα­ση αυτή δεν είναι μεμο­νω­μέ­νη, είναι η συνέ­χεια κινή­σε­ων, όπως αυτές έχουν δει το φως της δημοσιότητας:

Η απο­στο­λή όπλων, πυρο­μα­χι­κών και άλλων εφο­δί­ων στην Ουκρα­νία το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, με πτή­σεις ελλη­νι­κών μετα­γω­γι­κών στην Πολωνία.

Οι απο­στο­λές ελλη­νι­κών ιπτά­με­νων ραντάρ για συλ­λο­γή πλη­ρο­φο­ριών πάνω από τη Βουλ­γα­ρία για τις κινή­σεις των ρωσι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα ή αντί­στοι­χες απο­στο­λές ελλη­νι­κών ιπτά­με­νων ραντάρ στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, όπου επί­σης κινού­νται ισχυ­ρές ρωσι­κές μονάδες.

Η ανά­πτυ­ξη και υπο­στή­ρι­ξη στις ελλη­νι­κές θάλασ­σες αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών πλοί­ων και η στή­ρι­ξή τους από τη Σού­δα και άλλα λιμά­νια, όπως επί­σης η υπο­στή­ρι­ξη μετα­γω­γι­κών και κατα­σκο­πευ­τι­κών αερο­σκα­φών των ΗΠΑ στο αερο­πο­ρι­κό σκέ­λος της βάσης τους στην Κρήτη.

Η προ­ώ­θη­ση αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών δυνά­με­ων μέσω Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, αλλά και μέσω Θεσ­σα­λο­νί­κης και Ηγου­με­νί­τσας προς την Πολω­νία και άλλες χώρες στη συνο­ριο­γραμ­μή με τη Ρωσία.

Με δεδο­μέ­νο ότι ολό­κλη­ρη η χώρα έχει μετα­τρα­πεί σε μια απέ­ρα­ντη αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή βάση, με ευθύ­νη όλων των κυβερ­νή­σε­ων, καμιά υπο­δο­μή δεν μένει ανεκμετάλλευτη.

Στο πλαί­σιο αυτό, πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι αμε­ρι­κα­νι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις θα επι­χει­ρούν τις επό­με­νες βδο­μά­δες από την 110 Πτέ­ρυ­γα Μάχης στη Λάρι­σα με σκο­πό την παρα­κο­λού­θη­ση των κινή­σε­ων των ρωσι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων στην περιο­χή της Μαύ­ρης Θάλασσας.

Όμως, η ελλη­νι­κή εμπλο­κή στον πόλε­μο δεν περιο­ρί­ζε­ται μόνο στα στρα­τιω­τι­κά σχέ­δια, ούτε βέβαια κρί­νε­ται, όπως λέει π.χ. ο ΣΥΡΙΖΑ, “από το μέγε­θος των όπλων” που στέλ­νο­νται στην Ουκρα­νία. Και τα λέει αυτά μόνο και μόνο για να κου­κου­λώ­σει τις δικές του ευθύ­νες, όπως για παρά­δειγ­μα τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ που φέρει τη δική του υπογραφή.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα κρα­τά­νε “ψηλά τη σημαία” του ευρω­α­τλα­ντι­σμού σε όλα τα “μήκη και πλά­τη” όπου απλώ­νε­ται η ιμπε­ρια­λι­στι­κή αντιπαράθεση.

Ακό­μα και στη Μοζαμ­βί­κη στάλ­θη­κε τμή­μα των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων, στο πλαί­σιο της Κοι­νής Πολι­τι­κής Ασφά­λειας και Άμυ­νας της ΕΕ, το οποίο θα συμ­με­τέ­χει σε άλλη μία ιμπε­ρια­λι­στι­κή απο­στο­λή. Και δεν είναι μόνο αυτά.

Η κυβέρ­νη­ση συμ­με­τέ­χει από την “πρώ­τη σει­ρά” στην εφαρ­μο­γή και κλι­μά­κω­ση των κυρώ­σε­ων και αντι­κυ­ρώ­σε­ων των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ προς τη Ρωσία, κομ­μά­τι κι αυτές του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, που τις πλη­ρώ­νει ήδη με βαριές θυσί­ες ο λαός. Ειδι­κά σε ό,τι αφο­ρά την Ενέρ­γεια, όπου οι τιμές ήταν απλη­σί­α­στες και πριν από τον πόλεμο.

Πιο πρό­σφα­το παρά­δειγ­μα απο­τε­λεί η κατά­σχε­ση ρωσι­κού πετρε­λαιο­φό­ρου στην Κάρυ­στο και οι πλη­ρο­φο­ρί­ες για νηο­ψί­ες και σε άλλα “ύπο­πτα” πλοία, την ώρα που η συζή­τη­ση ‑και η αντι­πα­ρά­θε­ση- για εμπάρ­γκο στο ρωσι­κό πετρέ­λαιο δυνα­μώ­νει στην ΕΕ.

Πρω­το­στα­τεί στον “διπλω­μα­τι­κό πόλε­μο”, υλο­ποιώ­ντας τις ΝΑΤΟι­κές επι­τα­γές, όπως δεί­χνει και η απέ­λα­ση 12 Ρώσων διπλω­μα­τών που προ­κά­λε­σε αντι­δρά­σεις και απει­λές για αντί­ποι­να από τη ρωσι­κή κυβέρνηση.

Βέβαια, το ίδιο είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρ­νη­ση την περί­ο­δο που ολο­κλή­ρω­νε τη ΝΑΤΟι­κή Συμ­φω­νία των Πρε­σπών, στέλ­νο­ντας και τότε μήνυ­μα ότι καμία κυβέρ­νη­ση και κανέ­να αστι­κό κόμ­μα στη χώρα μας “δεν παί­ζει” με τον ευρω­α­τλα­ντι­κό σχεδιασμό.

Φίλες και φίλοι,

Μέρος της ελληνικής εμπλοκής είναι και οι ελληνοτουρκικές διαφορές
ως αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της μεγάλης εικόνας.

Ιδιαί­τε­ρα τώρα που οι Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κοί καί­γο­νται για τη δια­τή­ρη­ση της Τουρ­κί­ας στο στρα­τό­πε­δό τους, για “να μη δια­τα­ρα­χθεί η ΝΑΤΟι­κή συνο­χή” και γι’ αυτό επι­τα­χύ­νε­ται η συζή­τη­ση για “διευ­θε­τή­σεις” στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά, πάνω σε ΝΑΤΟι­κή πλατφόρμα.

Τα καθη­με­ρι­νά ρεκόρ τουρ­κι­κών υπερ­πτή­σε­ων και παρα­βιά­σε­ων του ελλη­νι­κού ενα­έ­ριου χώρου “κου­ρε­λιά­ζουν” το βασι­κό επι­χεί­ρη­μα της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης, όπως κι όλων των προη­γού­με­νων, ότι “η συμ­με­το­χή της χώρας μας στους επι­κίν­δυ­νους ευρω­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς θωρα­κί­ζει τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας ένα­ντι των τούρ­κι­κων διεκδικήσεων”!

Σε αυτό το κάλ­πι­κο επι­χεί­ρη­μα στη­ρί­χτη­κε δια­χρο­νι­κά όλη η προ­πα­γάν­δα για την εμπλο­κή της χώρας στα επι­κίν­δυ­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια, στις μέρες μας για τη συμ­με­το­χή και εμπλο­κή στον πόλε­μο στην Ουκρανία.

Κι όμως, μετά από δύο μήνες πολέ­μου έχουν συμ­βεί ‑μετα­ξύ άλλων- τα εξής:

- Ρεκόρ υπερ­πτή­σε­ων και παρα­βιά­σε­ων του ελλη­νι­κού ενα­έ­ριου χώρου.

- Ασκή­σεις της Τουρ­κί­ας, με σενά­ρια από­βα­σης και κατά­λη­ψης νησί­δας (προ­φα­νώς ελλη­νι­κής) και με παρου­σία Αμε­ρι­κα­νών κι άλλων ΝΑΤΟι­κών αξιωματούχων.

- Δηλώ­σεις του υπουρ­γού Εθνι­κής Άμυ­νας της Ελλά­δας ότι “δεν είναι καλή επο­χή να λες πράγ­μα­τα ενα­ντί­ον της Τουρ­κί­ας στο ΝΑΤΟ”.

Τελι­κά, ισχύ­ει από­λυ­τα αυτό που λέει ο λαός μας: “Αν έχεις τέτοιους φίλους, τι να τους κάνεις τους εχθρούς;”.

Στο κάλ­πι­κο επι­χεί­ρη­μα περί προ­στα­σί­ας των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των, περί της δήθεν ειρή­νης και ασφά­λειας ανά­με­σα στους δύο λαούς, της Ελλά­δας και της Τουρ­κί­ας, στη­ρί­χτη­κε όλη η αστι­κή προ­πα­γάν­δα για την έντα­ξη των δύο γει­το­νι­κών χωρών στο ΝΑΤΟ, ακρι­βώς το ίδιο διά­στη­μα, πριν από 70 χρόνια.

Το τι ακο­λού­θη­σε σ’ αυτή την πορεία των 70 χρό­νων μετά και την ταυ­τό­χρο­νη έντα­ξη στο ΝΑΤΟ της Ελλά­δας και της Τουρ­κί­ας είναι λίγο — πολύ γνωστά.

Έχουν όμως σημα­σία οι επι­ση­μάν­σεις που γίνο­νται στην κοι­νή ανα­κοί­νω­ση του Κόμ­μα­τός μας, του ΚΚΕ, με το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρ­κί­ας, με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 70 χρό­νων από την έντα­ξη των δύο χωρών μας στο ΝΑΤΟ.

Έχει λοι­πόν αξία να θυμί­σου­με τι ανα­φέ­ρει αυτή η ανακοίνωση:

“Με την έντα­ξη της Τουρ­κί­ας και της Ελλά­δας στο ΝΑΤΟ δια­μορ­φώ­θη­κε η λεγό­με­νη νοτιο­α­να­το­λι­κή πτέ­ρυ­γά του, για την αντι­πα­ρά­θε­ση με την ΕΣΣΔ και στη συνέ­χεια με το αμυ­ντι­κό Σύμ­φω­νο της Βαρ­σο­βί­ας που αντι­τά­χθη­κε στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέδια.

Επι­διώ­χθη­κε η αξιο­ποί­η­ση της γεω­πο­λι­τι­κής θέσης των δύο κρα­τών και των στρα­τιω­τι­κών τους δυνα­το­τή­των για την προ­ώ­θη­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επι­διώ­ξε­ων σε μια ευρύ­τε­ρη περιο­χή (Βαλ­κά­νια, Μαύ­ρη Θάλασ­σα, Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειος, Μέση Ανα­το­λή, Καύκασος).
Στην κατεύ­θυν­ση αυτή, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ “έσπει­ραν” με στρα­τιω­τι­κές βάσεις τις δύο χώρες, στο όνο­μα της “προ­στα­σί­ας του δημο­κρα­τι­κού κόσμου από τον κομμουνισμό”.

Στή­ρι­ξαν με κάθε μέσο την επί­θε­ση των αστι­κών τάξε­ων κατά των δύο λαών, την κατα­στο­λή κάθε δημο­κρα­τι­κού και συν­δι­κα­λι­στι­κού δικαιώ­μα­τος από αστι­κά στρα­τιω­τι­κά καθε­στώ­τα που επι­βλή­θη­καν σε Τουρ­κία και Ελλάδα.

Επι­πλέ­ον, Τούρ­κοι και Έλλη­νες στρα­τιώ­τες κλή­θη­καν να χύσουν το αίμα τους για συμ­φέ­ρο­ντα ξένα προς τους λαούς, στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους του ΝΑΤΟ, όπως ήταν ο πόλε­μος στην Κορέα και πιο πρό­σφα­τα στο Αφγανιστάν”.

Και συνε­χί­ζει η ανακοίνωση:

“Η κοι­νή έντα­ξη των δύο χωρών παρου­σιά­στη­κε ως διέ­ξο­δος σε ένα κοι­νό ειρη­νι­κό μέλ­λον των δύο λαών. Οι εξε­λί­ξεις μέχρι σήμε­ρα έχουν καταρ­ρί­ψει αυτούς τους ισχυ­ρι­σμούς. Το ΝΑΤΟ, που δεν ανα­γνω­ρί­ζει εσω­τε­ρι­κά σύνο­ρα, όχι μόνον δεν επέ­λυ­σε διμε­ρή ζητή­μα­τα, αλλά τα περιέ­πλε­ξε και έδρα­σε ενι­σχυ­τι­κά στο κυνη­γη­τό των εξο­πλι­σμών, στις πολε­μι­κές ανα­με­τρή­σεις, στον εθνι­κι­σμό, σε όλα αυτά που καλ­λιερ­γούν οι αστι­κές τάξεις, διαι­ρώ­ντας τους λαούς”.

Και κατα­λή­γει:

“Τα ΚΚ της Ελλά­δας και της Τουρ­κί­ας, κάτω από την κοι­νή σημαία μας, τον Προ­λε­τα­ρια­κό Διε­θνι­σμό, καλού­με την εργα­τι­κή τάξη και τα άλλα λαϊ­κά στρώ­μα­τα να δυνα­μώ­σουν την πάλη τους ενά­ντια στο ΝΑΤΟ, γενι­κό­τε­ρα στους σχε­δια­σμούς των αστι­κών τάξε­ων και των ιμπε­ρια­λι­στι­κών ενώ­σε­ων, ενά­ντια στον εθνι­κι­σμό και τον ρατσι­σμό, για να δυνα­μώ­σει το μήνυ­μα πως οι δύο γει­το­νι­κοί λαοί μπο­ρούν και πρέ­πει να ζήσουν ειρηνικά!

Η σύγ­χρο­νη πάλη ενά­ντια στο ΝΑΤΟ, σε κάθε ιμπε­ρια­λι­στι­κή ένω­ση, είναι πάλη για την ειρή­νη, τη φιλία των λαών, ενά­ντια στην ταξι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση, την καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα, για τη νέα σοσια­λι­στι­κή — κομ­μου­νι­στι­κή κοινωνία”.

Φίλες και φίλοι,
Συντρό­φισ­σες και σύντροφοι,

Η ελλη­νι­κή εμπλο­κή στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, παρά τις προ­σπά­θειες της κυβέρ­νη­σης και των άλλων κομ­μά­των είτε να τη δικαιο­λο­γή­σουν είτε να την υπο­βαθ­μί­σουν, αρχί­ζει και παίρ­νει τη μορ­φή “Λερ­ναί­ας Ύδρας”.

Από παντού ξεπη­δούν νέα “κεφά­λια”, τα οποία στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα έχουν την ίδια ρίζα: Τα συμ­φέ­ρο­ντα της αστι­κής τάξης, τις “ευκαι­ρί­ες” για κέρ­δη και την ανα­βάθ­μι­ση των δικών της συμ­φε­ρό­ντων μέσα από την ενερ­γή εμπλο­κή στα σχέ­δια ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ.

Σήμα κατα­τε­θέν όλων των κομ­μά­των που κυβέρ­νη­σαν, από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ μέχρι και τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο στό­χος της γεω­στρα­τη­γι­κής ανα­βάθ­μι­σης για τα συμ­φέ­ρο­ντα των μεγά­λων οικο­νο­μι­κών ομί­λων, στό­χος που υπη­ρε­τεί­ται με την επι­θε­τι­κή στρα­τη­γι­κή της αστι­κής τάξης της Ελλάδας.

Επι­θε­τι­κή στρα­τη­γι­κή απο­τε­λεί η συμ­με­το­χή σε ευρω­α­τλα­ντι­κές απο­στο­λές στο εξω­τε­ρι­κό, στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και επεμ­βά­σεις. Επι­θε­τι­κή στρα­τη­γι­κή είναι τα πάνω από 4 δισ. ευρώ που πλη­ρώ­νει κάθε χρό­νο ο λαός. Μόνο τα τελευ­ταία 10 χρό­νια έχει κατα­βά­λει περισ­σό­τε­ρα από 50 δισ. ευρώ για τις ΝΑΤΟι­κές ανά­γκες, για εξο­πλι­σμούς που δεν έχουν σχέ­ση με την άμυ­να της χώρας. Χρή­μα­τα που θα μπο­ρού­σαν να καλύ­ψουν τις τρα­γι­κές ελλεί­ψεις στην Υγεία, την Πρό­νοια, την Παι­δεία και σε άλλους κρί­σι­μους τομείς.

Επι­θε­τι­κή στρα­τη­γι­κή είναι οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις στη χώρα μας που ανα­πτύ­χθη­καν δια­χρο­νι­κά με ευθύ­νη όλων των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων και κομ­μά­των, οι οποί­ες εκσυγ­χρο­νί­ζο­νται, δια­θέ­τουν υπο­δο­μή για πυρη­νι­κά όπλα, απει­λούν άλλους λαούς, στο­χο­ποιούν τη χώρα και απο­τε­λούν “εφαλ­τή­ριο” νέων πολε­μι­κών συγκρού­σε­ων και μεγά­λων αιμα­το­χυ­σιών σε βάρος των λαών.

Η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του “στρα­τη­γι­κού δια­λό­γου” με τις ΗΠΑ, άνοι­ξε το δρό­μο για τη νέα συμ­φω­νία για τις ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κές βάσεις, που τελι­κά υπέ­γρα­ψε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ το 2019, κι ας παρι­στά­νουν τώρα οι υπο­κρι­τές της ηγε­σί­ας του ΣΥΡΙΖΑ τις “αθώ­ες περιστερές”.

Η ανα­βάθ­μι­ση της Σού­δας, οι νέες βάσεις στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, το Στε­φα­νο­βί­κειο και τη Λάρι­σα είναι υπο­δο­μές που ισχυ­ρο­ποιού­νται παρα­πέ­ρα και επε­κτεί­νο­νται επ’ αόρι­στον. Με τη συμ­φω­νία που ξεκί­νη­σε η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ και ετοι­μά­ζε­ται να ολο­κλη­ρώ­σει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ με την τελι­κή πρά­ξη της ψήφι­σής της από τη Βου­λή την επό­με­νη Πέμπτη.

Αν ένα συμπέ­ρα­σμα βγαί­νει από όλη αυτή την πορεία της Ελλά­δας, τόσο από τα 70 χρό­νια μέσα στο ΝΑΤΟ, όσο και από τα 42 στην ΕΟΚ και τα 30 στην ΕΕ, είναι πως η χώρα προ­σαρ­μό­ζε­ται στις απαι­τή­σεις αυτών των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμ­μα­χιών, για χάρη των συμ­φε­ρό­ντων των μονο­πω­λί­ων και σε βάρος πάντα των συμ­φε­ρό­ντων της εργα­τι­κής τάξης, του λαού.

Όμως, όλα αυτά τα χρό­νια, τα προ­σχή­μα­τα της ελλη­νι­κής συμ­με­το­χής και εμπλο­κής στα επι­κίν­δυ­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ έχουν δεχθεί σοβα­ρά χτυπήματα.

Ο λαός μας δεν κατα­πί­νει αμά­ση­τη την ευρω­α­τλα­ντι­κή προ­πα­γάν­δα, αντι­δρά! Κι όσο πιο πολύ αντι­δρά, τόσο πιο πολύ λυσ­σά­νε τα αστι­κά επι­τε­λεία, τα καλο­πλη­ρω­μέ­να παπα­γα­λά­κια που βάζουν στο στό­χα­στρο όποιον τολ­μή­σει να αμφι­σβη­τή­σει την ΝΑΤΟι­κή προ­πα­γάν­δα, να πάρει τη θέση του στο στρα­τό­πε­δο των λαών, απέ­να­ντι από το ιμπε­ρια­λι­στι­κό στρατόπεδο.

Όπως στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους στη Γιου­γκο­σλα­βία, το Ιράκ, το Αφγα­νι­στάν, τη Συρία και αλλού, έτσι και τώρα στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία: Κάνουν ό,τι μπο­ρούν για να κρύ­ψουν τη λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια και ανη­συ­χία που γεν­νά ο πόλεμος.

Δυσα­ρέ­σκεια που παίρ­νει αμπά­ρι­ζα και τα δύο ιμπε­ρια­λι­στι­κά στρα­τό­πε­δα και τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, αλλά και την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ που ανα­βαθ­μί­ζει ολο­έ­να την ελλη­νι­κή εμπλοκή.

Ακό­μα και τις δημο­σκο­πή­σεις των δικών τους Μέσων “θάβουν”, για να μη βγει στην επι­φά­νεια πως οι εργα­ζό­με­νοι, ο λαός, δεν δίνουν καμιά λευ­κή επι­τα­γή στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, σε καμιά κυβέρ­νη­ση για να τους σύρει στο μακε­λειό του πολέμου.

Παρά την πλύ­ση εγκε­φά­λου στις νέες γενιές, υπάρ­χει μεγά­λη πεί­ρα κι αυτή μετα­φέ­ρε­ται από γενιά σε γενιά. Κι έτσι σήμε­ρα, περισ­σό­τε­ρες εργα­τι­κές — λαϊ­κές δυνά­μεις μπο­ρούν να κατα­νο­ή­σουν ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι κανέ­νας φιλει­ρη­νι­κός οργα­νι­σμός, καμιά δύνα­μη ειρή­νης και δημοκρατίας.

Είναι πολεμικό εργαλείο κατά των λαών, το οπλισμένο χέρι του ευρωατλαντικού ιμπεριαλισμού.

Ναι, μπο­ρού­με να το πού­με πως είμα­στε περή­φα­νοι για­τί το κόμ­μα μας όλα αυτά τα χρό­νια είχε και συνε­χί­ζει να έχει ξεχω­ρι­στή σημα­ντι­κή συμ­βο­λή στην απο­κά­λυ­ψη του αντι­δρα­στι­κού χαρα­κτή­ρα του ΝΑΤΟ, όλων των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμμαχιών.

Είμα­στε περή­φα­νοι για­τί όλα αυτά τα χρό­νια οι δυνά­μεις του ΚΚΕ μέσα στο κίνη­μα, στους αγώ­νες ανέ­πτυ­ξαν πλού­σια δρά­ση ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, απο­κά­λυ­ψαν και έβα­λαν στο στό­χα­στρο κάθε πτυ­χή της εμπλο­κής της χώρας μας.

Απο­κά­λυ­ψαν παντού σε όλη την Ελλά­δα τον επι­κίν­δυ­νο ρόλο που μπο­ρεί να παί­ξουν απέ­να­ντι σε άλλους λαούς οι στρα­τιω­τι­κές βάσεις.

Όλα αυτά τα χρό­νια δεν υπήρ­χε ΝΑΤΟι­κή υπο­δο­μή, αμε­ρι­κα­νι­κή βάση σε όλη τη χώρα, από την Κρή­τη μέχρι τη Βόρεια Ελλά­δα, που να μη βρέ­θη­κε στο κέντρο της πάλης των κομ­μου­νι­στών, αλλά και των άλλων αγωνιστών.

Δεκά­δες είναι τα αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κά διή­με­ρα που διορ­γά­νω­σε η ΚΝΕ σε όλη την Ελλά­δα, οι κινη­το­ποι­ή­σεις που οργά­νω­σαν οι Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις στις περιο­χές που φιλο­ξε­νούν βάσεις, απο­τε­λούν ορμη­τή­ρια πολέ­μου, αλλά και στό­χο αντιποίνων.

Την ίδια ώρα δεν υπήρ­χε ιμπε­ρια­λι­στι­κή απο­στο­λή των ελλη­νι­κών Ένο­πλων Δυνά­με­ων εκτός συνό­ρων που να μην απο­κα­λύ­φτη­κε, να μην καταγ­γέλ­θη­κε όποιο μαν­δύα και αν είχε αυτή.

Ναι, είμα­στε περή­φα­νοι για­τί με τη συμ­βο­λή του ΚΚΕ στη χώρα μας ανα­πτύ­χθη­κε όλα αυτά τα χρό­νια μια πλού­σια δρά­ση από το φιλει­ρη­νι­κό κίνη­μα, την ΕΕΔΥΕ, τις Επι­τρο­πές Ειρή­νης στις πόλεις και στους δήμους, αλλά και από άλλους φορείς του κινήματος.

Σημα­ντι­κός σταθ­μός αυτής της δρά­σης η Μαρα­θώ­νια Πορεία, που φέτος θα γίνει στις 22 Μάη και θα κορυ­φώ­σει ένα μεγά­λο μέρος αντί­στοι­χων πρω­το­βου­λιών και κινητοποιήσεων.

Μάλι­στα, τελευ­ταία κάποιοι όψι­μα θυμή­θη­καν το φιλει­ρη­νι­κό κίνη­μα ή πιο σωστά μιλούν για ένα “νέο αντι­πο­λε­μι­κό κίνη­μα για την ειρή­νη”. Και το ερώ­τη­μα δεν απευ­θύ­νε­ται βέβαια σ’ αυτούς, που για άλλη μια φορά θέλουν να ρίξουν στά­χτη στα μάτια του λαού και της ελλη­νι­κής νεο­λαί­ας, αλλά σε όλους όσοι συγκι­νού­νται ακό­μα από τη δρά­ση ενά­ντια στον πόλε­μο, για την υπε­ρά­σπι­ση της ειρήνης.

Μπο­ρεί να υπάρ­ξει φιλει­ρη­νι­κό κίνη­μα που να υπο­κλί­νε­ται στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, να υιο­θε­τεί τα προ­σχή­μα­τά τους για τον πόλεμο;

Για­τί, όλοι αυτοί “βαρά­νε στον ίδιο σκο­πό”, που είναι πάση θυσία να μαντρω­θεί ο λαός στην ευρω­ΝΑ­ΤΟι­κή στρού­γκα τους.

Αλή­θεια, μπο­ρεί να υπάρ­ξει φιλει­ρη­νι­κό κίνη­μα που να στη­ρί­ζε­ται σε κόμ­μα­τα, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ; Που έχουν ευθύ­νη για την εμπλο­κή της χώρας στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέδια;

Που σχε­δί­α­σαν την ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή συμ­φω­νία για τις στρα­τιω­τι­κές βάσεις, την ανα­βάθ­μι­ση της βάσης της Σού­δας, τη δημιουρ­γία μιας νέας Σού­δας, αυτής στο βορ­ρά, στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και την επέ­κτα­ση των βάσε­ων σε όλη τη χώρα;

Που έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης γιατί η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ορμητήριο πολέμου;

Με σιγου­ριά μπο­ρού­με να απα­ντή­σου­με σε όλους αυτούς τους υπο­κρι­τές και φαρι­σαί­ους, ΟΧΙ.

Κανείς δεν πρέ­πει να επι­τρέ­ψει να εκμε­ταλ­λευ­τούν τα φιλει­ρη­νι­κά του αισθή­μα­τα, τη διά­θε­σή του να παλέ­ψει ενά­ντια στον πόλε­μο. Για­τί η πάλη ενά­ντια στον πόλε­μο είναι άρρη­κτα δεμέ­νη με την πάλη ενά­ντια στην πολι­τι­κή της εμπλο­κής στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς, που υπη­ρε­τούν η κυβέρ­νη­ση και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα, για να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις, να γυρί­σουν τα στρα­τεύ­μα­τα από απο­στο­λές εκτός συνόρων.

Για να ανοί­ξει ο ελπι­δο­φό­ρος δρό­μος της απο­δέ­σμευ­σης από όλες τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις, ΝΑΤΟ και ΕΕ, με τον λαό να έχει στα χέρια του τα κλει­διά της εξου­σί­ας και της οικο­νο­μί­ας στη χώρα μας, στις άλλες γει­το­νι­κές χώρες, στην Ευρώ­πη, στον κόσμο.

Φίλες και φίλοι,
Συντρό­φισ­σες και σύντροφοι,

Όταν ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία τρο­φο­δο­τεί τους αντα­γω­νι­σμούς σε διε­θνή κλί­μα­κα, με πρω­τα­γω­νι­στές τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ, τη Ρωσία, την Κίνα, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι πλέ­ον έχου­με περά­σει σε νέα φάση, στο ξανα­μοί­ρα­σμα του κόσμου, όταν η Ρωσία, αλλά και το ΝΑΤΟ θέτουν σε επι­φυ­λα­κή τα πυρη­νι­κά όπλα και η Ρωσία κάνει χρή­ση υπε­ρη­χη­τι­κών πυραύ­λων με ταχύ­τη­τα δέκα φορές περισ­σό­τε­ρο από την ταχύ­τη­τα του ήχου, ανα­βαθ­μί­ζο­ντας το επί­πε­δο της στρα­τιω­τι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης, όταν ανά πάσα στιγ­μή μπο­ρούν να ενερ­γο­ποι­η­θούν και άλλες θερ­μές εστί­ες, στα Βαλ­κά­νια, στη Μέση Ανα­το­λή, στη Βόρεια Αφρι­κή, στον Περ­σι­κό Κόλ­πο και απ’ αυτό τον πόλε­μο τρο­φο­δο­τεί­ται και η σύγκρου­ση ΗΠΑ — Κίνας στον Ινδοει­ρη­νι­κό για το ποιος θα έχει την πρω­το­κα­θε­δρία στο ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύστη­μα, όταν η οικο­νο­μι­κή, πολι­τι­κή και στρα­τιω­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση κλιμακώνεται…

Με όλες τις δυνά­μεις να πρω­το­στα­τούν στους πολε­μι­κούς εξο­πλι­σμούς, δηλα­δή στην πολε­μι­κή προετοιμασία.

Με τις παγκό­σμιες στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες να ξεπερ­νούν το 2021 τα 2 τρισ. δολ. Και τις ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, Βρε­τα­νία, Ρωσία να βρί­σκο­νται στην κορυ­φή της κατάταξης.

Το ΝΑΤΟι­κό οπλο­στά­σιο να ενι­σχύ­ε­ται, όπως δεί­χνουν τα εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα-μαμούθ των ΗΠΑ, της Γερ­μα­νί­ας, με την Ελλά­δα να μη μένει απ’ έξω, αντί­θε­τα με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομ­μά­των να διεκ­δι­κεί μια θέση στις πρώτες.

Όταν μπρο­στά μας, τον Ιού­νη, είναι η Σύνο­δος Κορυ­φής του ΝΑΤΟ, η οποία προ­μη­νύ­ε­ται ότι θα απο­τε­λέ­σει άλμα στην έντα­ση της επι­θε­τι­κό­τη­τας και της πολε­μι­κής προ­ε­τοι­μα­σί­ας αυτού του δολο­φο­νι­κού οργα­νι­σμού. Κι αυτό ακρι­βώς σημα­το­δο­τεί η επι­κίν­δυ­νη εξέ­λι­ξη με την έντα­ξη της Σου­η­δί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας στο ΝΑΤΟ, τον νέο γύρο επέ­κτα­σης του ΝΑΤΟ που ήδη προ­κα­λεί την αντί­δρα­ση της Ρωσίας.

Όταν μαζί και χώρια από το ΝΑΤΟ, η ΕΕ εντεί­νει τη στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σή της, στην προ­σπά­θειά της να απο­κτή­σει άλλο ένα οπλι­σμέ­νο χέρι σε βάρος των λαών, μαζί με αυτό του ΝΑΤΟ, τότε ο λαός μας, οι άλλοι λαοί μπο­ρούν να κατα­λά­βουν πως έχει ξεκι­νή­σει και γρά­φε­ται ιστο­ρία στον 21ο αιώ­να. Και όταν γρά­φε­ται ιστο­ρία, τότε ο λαός μας, όλοι οι λαοί, πρέ­πει να επι­λέ­ξουν τη σωστή πλευρά.

Και η σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας δεν είναι η επι­λο­γή να στρα­τευ­τεί στο πλευ­ρό της αστι­κής τάξης για την ανα­βάθ­μι­ση των συμ­φε­ρό­ντων της στον διε­θνή αντα­γω­νι­σμό, στο πλευ­ρό του ενός στρα­το­πέ­δου απέ­να­ντι στο άλλο.

Η σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας είναι ο αγώ­νας σε κάθε χώρα ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, η πάλη ενά­ντια στην εμπλο­κή της κάθε χώρας σε αυτόν.

Η σωστή πλευ­ρά είναι η κατα­δί­κη της στρα­τιω­τι­κής επέμ­βα­σης της Ρωσί­ας, αλλά και η κατα­δί­κη των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ που υπο­δαύ­λι­σαν τον πόλε­μο και συνε­χί­ζουν να τον πυρο­δο­τούν με κίν­δυ­νο αυτός να γενικευτεί.

Η σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας είναι ο ανυ­πο­χώ­ρη­τος, συνε­χής αγώ­νας για να κλεί­σουν τώρα όλες οι στρα­τιω­τι­κές βάσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στη χώρα μας, που αξιο­ποιού­νται ως ορμη­τή­ρια πολέ­μου. Να μη στα­λεί κανέ­να ελλη­νι­κό στρα­τιω­τι­κό σώμα που­θε­νά ούτε στην Ουκρα­νία, ούτε σε χώρες που συνο­ρεύ­ουν με αυτήν ή σε άλλες ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές. Κανέ­να σώμα των Ένο­πλων Δυνά­με­ων να μη βρε­θεί εκτός συνόρων.

Η σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας είναι να εκπλη­ρώ­σου­με το πατριω­τι­κό και διε­θνι­στι­κό μας καθή­κον να μην αφή­σου­με να χρη­σι­μο­ποιού­νται ελλη­νι­κά εδά­φη, υπο­δο­μές και μέσα, ως στρα­τιω­τι­κά — πολε­μι­κά προ­γε­φυ­ρώ­μα­τα οποιουδήποτε.

Είναι ο αγώ­νας ενά­ντια στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες, όπου είναι στρα­τευ­μέ­νη η αστι­κή τάξη της χώρας μας και οι κυβερ­νή­σεις της.

Είναι ο αγώ­νας για να συντο­νι­στεί η πάλη των λαών, ώστε αυτοί να δώσουν τη διέ­ξο­δο από τον πόλε­μο, βάζο­ντας στο στό­χα­στρο τον πραγ­μα­τι­κό τους αντί­πα­λο σε κάθε χώρα και συνο­λι­κό­τε­ρα. Οργα­νώ­νο­ντας τον αγώ­να τους ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τις αιτί­ες που τον γεν­νούν, στις αστι­κές τάξεις που τον διευ­θύ­νουν και τις κυβερ­νή­σεις τους, στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες που μας σέρ­νουν στον πόλε­μο ή επι­βάλ­λουν κάθε φορά μια δήθεν “ειρή­νη”, με το πιστό­λι στον κρό­τα­φο των λαών.

Η σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας είναι ο αγώ­νας για να μην πλη­ρώ­σει ο λαός τον πόλε­μο! Δεν είναι δικό του χρέ­ος! Είναι η λαϊ­κή πάλη για μέτρα υπε­ρά­σπι­σης του εργα­τι­κού — λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος από την ακρί­βεια και την ενερ­γεια­κή φτώχεια.

Φυσι­κά, η ακρί­βεια στην Ενέρ­γεια δεν οφεί­λε­ται μόνο στον πόλε­μο, αλλά σε παρά­γο­ντες που προ­ϋ­πήρ­χαν και επι­τα­χύν­θη­καν μέσω του πολέ­μου, όπως η “απε­λευ­θέ­ρω­ση της Ενέρ­γειας”, η πολι­τι­κή “της πρά­σι­νης μετά­βα­σης της ΕΕ” — με την απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση και τα χρη­μα­τι­στή­ρια Ενέρ­γειας, οι κυρώ­σεις προς τη Ρωσία, που υλο­ποί­η­σαν και συνε­χί­ζουν να στη­ρί­ζουν όλα τα άλλα κόμ­μα­τα και σήμε­ρα εμφα­νί­ζο­νται αθώ­οι του εγκλή­μα­τος σε βάρος της λαϊ­κής τσέπης.

Οι δε προ­τά­σεις τους, τόσο της κυβέρ­νη­σης όσο και και των άλλων κομ­μά­των, δεν θίγουν στο ελά­χι­στο τις κύριες αιτί­ες της ενερ­γεια­κής ακρί­βειας, γι’ αυτό και δεν απο­τε­λούν λύση. Αντί­θε­τα, διέ­ξο­δο δίνουν οι προ­τά­σεις του ΚΚΕ για ουσια­στι­κά μέτρα ανα­κού­φι­σης και μεί­ω­σης των τιμών, για άμε­ση και πλή­ρη επα­να­λει­τουρ­γία λιγνι­τι­κών μονά­δων, για κατάρ­γη­ση των χρη­μα­τι­στη­ρί­ων Ενέρ­γειας και ρύπων, για από­συρ­ση από τις κυρώ­σεις προς τη Ρωσία, είναι σήμε­ρα ακό­μη περισ­σό­τε­ρο ανα­γκαί­ες για τον λαό.

Και να αξιο­ποι­η­θούν όλες οι παρα­γω­γι­κές δυνα­τό­τη­τες της χώρας που σήμε­ρα θυσιά­ζο­νται στο βωμό του καπι­τα­λι­στι­κού κέρ­δους και των δεσμεύ­σε­ων της ΕΕ, με επι­στη­μο­νι­κό σχέ­διο και κεντρι­κό συνο­λι­κό σχε­δια­σμό, με κοι­νω­νι­κο­ποι­η­μέ­νη ιδιο­κτη­σία, με σχέ­σεις αμοι­βαί­ου οφέ­λους με όλες τις άλλες χώρες και λαούς.

Η σωστή πλευρά της Ιστορίας είναι
η πάλη για την ίδια την εργατική εξουσία, τον σοσιαλισμό.

Και το ΚΚΕ, όχι μόνο στα 70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, αλλά και σε ολόκληρη, την πάνω από 100 χρόνια διαδρομή του, στέκεται στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.

Σας καλούμε όλους και όλες, να συνεχίσουμε όλοι μαζί να στεκόμαστε, ακόμα και με τις επιμέρους ξεχωριστές απόψεις μας και προβληματισμούς μας, σε αυτή τη σωστή πλευρά της Ιστορίας, κάνοντας το ΚΚΕ ακόμα πιο ισχυρό, μεγάλο και δυνατό!

Καλή δύνα­μη και υγεία σε όλους και όλες!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο