Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Μόνο με ψήφο στο ΚΚΕ ο λαός μπορεί να πει “φτάνει, ως εδώ” με την αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ και των κομμάτων που την υπηρετούν

Συνέ­ντευ­ξη στην ιστο­σε­λί­δα «News247» και τον δημο­σιο­γρά­φο Χρή­στο Δεμέ­τη παρα­χώ­ρη­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας.

Παρα­θέ­του­με τη συνέντευξη:

- Βρι­σκό­μα­στε στην τελι­κή ευθεία για τις κρί­σι­μες ευρω­ε­κλο­γές της 9ης Ιουνίου.
Ποιο είναι το μεγά­λο δια­κύ­βευ­μα των εκλο­γών αυτών κατά τη γνώ­μη σας, ή αν θέλε­τε τι τις κάνει δια­φο­ρε­τι­κές σε σχέ­ση με τις προηγούμενες;

Πλέ­ον υπάρ­χει πολύ μεγα­λύ­τε­ρη και συσ­σω­ρευ­μέ­νη πεί­ρα στον λαό μας, ακό­μα και σε σχέ­ση με τις τελευ­ταί­ες ευρω­ε­κλο­γές, σχε­τι­κά με τον ρόλο και τη φύση της ΕΕ, την ουσία της πολι­τι­κής της. Αυτής της πολι­τι­κής που συν­δια­μορ­φώ­νουν οι κυβερ­νή­σεις όλων των «χρω­μά­των» και την υλο­ποιεί στη χώρα μας η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, με την ουσια­στι­κή συναί­νε­ση σε κρί­σι­μα ζητή­μα­τα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του κόμ­μα­τος Βελόπουλου.

Αυτά τα χρό­νια ζού­με έναν ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην καρ­διά της Ευρώ­πης με την άμε­ση συμ­με­το­χή της ΕΕ, μια «ενερ­γεια­κή κρί­ση» και ένα κύμα ακρί­βειας που συνε­χί­ζει να «τρώ­ει» το λαϊ­κό εισό­δη­μα, από το οποίο κερ­δί­ζουν μεγά­λοι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι, ζήσα­με την παν­δη­μία, με το ξέσπα­σμα της οποί­ας γκρε­μί­στη­κε ο μύθος της «ΕΕ της αλληλεγγύης».

Στη χώρα μας είχα­με επι­πλέ­ον το έγκλη­μα των Τεμπών, την περαι­τέ­ρω ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση υγεί­ας και παι­δεί­ας, τον εντα­φια­σμό του οχτά­ω­ρου και τόσα άλλα.

Πίσω από όλα αυτά βρί­σκο­νται οι αντι­λαϊ­κές κατευ­θύν­σεις και οι οδη­γί­ες της ΕΕ. Στις 9 Ιου­νί­ου έχου­με την επι­λο­γή είτε να πού­με «φτά­νει, ως εδώ», που σημαί­νει απο­δυ­νά­μω­ση των κομ­μά­των που υπη­ρε­τούν ή εξω­ρα­ΐ­ζουν την ΕΕ, είτε να τους δώσου­με το «πρά­σι­νο φως» για να συνε­χί­σουν ακάθεκτοι.

-Για­τί να ψηφί­σει κάποιος ΚΚΕ σε αυτές τις ευρω­ε­κλο­γές; Τι θα σήμαι­νε ένα δυνα­τό­τε­ρο ΚΚΕ με ποσο­στά ανά­λο­γα με αυτά που συγκέ­ντρω­σε στις προη­γού­με­νες εθνι­κές εκλο­γές ή ενδε­χο­μέ­νως και ακό­μη μεγαλύτερα;

Για­τί μόνο το ΚΚΕ είναι αντί­θε­το με την ΕΕ, άρα μόνο με την ψήφο στο ΚΚΕ μπο­ρεί να εκφρά­σει την αντί­θε­σή του σε όλα τα παρα­πά­νω. Κάθε άλλη ψήφος σημαί­νει επι­βρά­βευ­ση αυτής της πολιτικής.

Οι ευρω­βου­λευ­τές των άλλων κομ­μά­των ψηφί­ζουν τα ίδια στο ευρω­κοι­νο­βού­λιο σε ποσο­στό πάνω από 70%. Μόνο οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ στα­θε­ρά κατα­ψη­φί­ζουν κάθε αντι­λαϊ­κή οδη­γία, απο­κα­λύ­πτουν και ενη­με­ρώ­νουν τον λαό για αυτά που του ετοι­μά­ζουν, ώστε να μην αιφ­νι­διά­ζε­ται, φέρ­νουν και στο ευρω­κοι­νο­βού­λιο τη «φωνή» του και τα αιτή­μα­τά του. Επο­μέ­νως ας ανα­ρω­τη­θεί ο λαός τι ευρω­βου­λευ­τές θέλει να στεί­λει εκεί.

Ένα ακό­μα πιο δυνα­τό ΚΚΕ θα σημαί­νει ότι ενι­σχύ­ε­ται ακό­μα περισ­σό­τε­ρο το ρεύ­μα αμφι­σβή­τη­σης της κυρί­αρ­χης πολι­τι­κής που υπάρ­χει μέσα στην κοι­νω­νία. Με μεγα­λύ­τε­ρη ορμή θα συνε­χί­σου­με να αντι­πα­λεύ­ου­με αυτήν την πολι­τι­κή στους δρό­μους, στο κίνη­μα, στους χώρους δου­λειάς και εκπαί­δευ­σης. Αυτοί οι αγώ­νες ήταν, άλλω­στε, οι μόνοι που στρί­μω­ξαν την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ τους τελευ­ταί­ους μήνες και είμα­στε περή­φα­νοι που βρε­θή­κα­με, για μια ακό­μη φορά, στην πρώ­τη γραμμή.

Με δυο λόγια: δυνα­τό ΚΚΕ εκεί που παίρ­νο­νται οι αντι­λαϊ­κές απο­φά­σεις, στην ΕΕ των λόμπι, των πολέ­μων, της εκμε­τάλ­λευ­σης και εκεί που ανα­τρέ­πο­νται, στους δρό­μους του αγώνα.

-Το τελευ­ταίο διά­στη­μα είδα­με ακρο­δε­ξιούς να δια­πλη­κτί­ζο­νται μέσα στη Βου­λή, τους Σπαρ­τιά­τες να μένουν εκτός εκλο­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας αλλά και το κόμ­μα του Κυριά­κου Βελό­που­λου να ανε­βαί­νει δημο­σκο­πι­κά. Σας ανη­συ­χεί η νέα άνο­δος της ακρο­δε­ξιάς στην Ελλά­δα αλλά και την Ευρώ­πη; Ανη­συ­χεί­τε πως οδεύ­ου­με σε ακό­μη πιο συντη­ρη­τι­κές δια­κυ­βερ­νή­σεις με ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρη απα­ξί­ω­ση των εργασιακών;

Ήμα­σταν οι πρώ­τοι που μιλή­σα­με για μια επι­κίν­δυ­νη αντι­δρα­στι­κο­ποί­η­ση, συνο­λι­κά του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος. Τι άλλο μπο­ρεί να πει κανείς όταν, μόνο τις τελευ­ταί­ες μέρες, ακού­σα­με τον Υφυ­πουρ­γό Υγεί­ας να λέει ότι οι γυναι­κο­κτο­νί­ες έχουν βιο­λο­γι­κή βάση και ταυ­τό­χρο­να παρα­κο­λου­θή­σα­με έναν θρη­σκευ­τι­κό αντα­γω­νι­σμό, ανά­με­σα στη ΝΔ, τον κύριο Κασ­σε­λά­κη και τον κύριο Βελό­που­λο, για το ποιος επι­τρέ­πε­ται να μπει στις εκκλη­σί­ες και ποιος όχι και για θαύ­μα­τα στις κολυ­μπή­θρες; Αυτά δεν τρο­φο­δο­τούν αντι­δρα­στι­κές ιδέ­ες και θεωρίες;

«Φραγ­μό» στην άνο­δο της ακρο­δε­ξιάς, δεν μπο­ρεί να βάλει η ΕΕ που έχει για επί­ση­μη ιδε­ο­λο­γία της το μεγα­λύ­τε­ρο «ξέπλυ­μα» της ακρο­δε­ξιάς και του φασι­σμού, την ανι­στό­ρη­τη θεω­ρία των δύο άκρων και μας το απέ­δει­ξε πάλι με το εμε­τι­κό προ­ε­κλο­γι­κό σπο­τά­κι του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου. Δεν μπο­ρούν να βάλουν ούτε οι δυνά­μεις εκεί­νες που άλλο­τε «ψαρεύ­ουν» ψηφα­λά­κια στα θολά νερά της ακρο­δε­ξιάς και άλλο­τε την τρο­φο­δο­τούν μέσω της πολι­τι­κής τους και με την απο­γο­ή­τευ­ση που σπέρ­νουν στον κόσμο που τους πιστεύει.

Όσον αφο­ρά τα εργα­σια­κά για τα οποία με ρωτή­σα­τε, εδώ που τα λέμε και οι «φιλε­λεύ­θε­ρες» και οι σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές κυβερ­νή­σεις έχουν απο­δει­χθεί ικα­νό­τα­τες μέχρι σήμε­ρα στη διά­λυ­ση των εργα­σια­κών δικαιω­μά­των και στην Ελλά­δα και σε ολό­κλη­ρη την ΕΕ. Αλλά και εκεί που έχουν ανα­δει­χθεί ακρο­δε­ξιές κυβερ­νή­σεις, όπως στην Ιτα­λία της Μελό­νι, η ίδια πολι­τι­κή συνε­χί­στη­κε απα­ρέ­γκλι­τα σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μυστι­κό, άλλω­στε, ότι τέτοιες δυνά­μεις, όσο και αν «γαυ­γί­ζουν» στην αρχή, δεν πρό­κει­ται ποτέ να «δαγκώ­σουν» το σύστη­μα που τους γεν­νά και τους τρέφει.

Κατά συνέ­πεια, μόνο οι λαοί με τον αγώ­να τους και τις πολι­τι­κές τους επι­λο­γές θα κλεί­σουν αυτούς τους σκε­λε­τούς στο χρο­νο­ντού­λα­πο της ιστορίας.

-Ψήφος Ομο­γέ­νειας: Ποια είναι η θέση σας ως προς τη συμ­με­το­χή; Πιστεύ­ε­τε πως αυτή τη στιγ­μή τίθε­ται ζήτη­μα αδιά­βλη­του της διαδικασίας;

Απο­δεί­χθη­κε περί­τρα­να ότι δεν ήταν τα κρι­τή­ρια που έθε­τε ο προη­γού­με­νος νόμος για την ψήφο των απο­δή­μων αυτά που οδη­γού­σαν σε χαμη­λή συμ­με­το­χή, όπως υπο­στή­ρι­ζε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, αλλά το γεγο­νός ότι μεγά­λο μέρος των συμπα­τριω­τών μας που ζουν στο εξω­τε­ρι­κό, με ευθύ­νη και των κυβερ­νή­σε­ων, δεν έχουν κίνη­τρο για να ψηφί­σουν για­τί δεν νιώ­θουν ότι το απο­τέ­λε­σμα θα επη­ρε­ά­σει άμε­σα τη ζωή τους.

Οι 50.000 ομο­γε­νείς που εγγρά­φη­καν τελι­κά, μπο­ρούν, ισχυ­ρο­ποιώ­ντας το ΚΚΕ, να δώσουν απά­ντη­ση σε αυτούς που τους αντι­με­τω­πί­ζουν σαν «κου­κιά», ενώ είναι αυτοί που με την πολι­τι­κή τους τούς έδιω­ξαν από τη χώρα και τους κρα­τά­νε μακριά, που αρνού­νται να δώσουν λύσεις στα προ­βλή­μα­τά τους για τα οποία εμείς παλεύ­ου­με στα­θε­ρά, για παρά­δειγ­μα αυτά της ελλη­νό­γλωσ­σης εκπαίδευσης.

Τα προ­βλή­μα­τα για τα οποία είχα­με προει­δο­ποι­ή­σει ως προς το αδιά­βλη­το δεν αφο­ρού­σαν την ψήφο της ομο­γέ­νειας, αλλά συγκε­κρι­μέ­να τη μέθο­δο της επι­στο­λι­κής ψήφου. Μιλή­σα­με για κιν­δύ­νους χει­ρα­γώ­γη­σης της ψήφου, για το προ­βλη­μα­τι­κό στοι­χείο της εμπλο­κής ιδιω­τι­κών εται­ρειών στη δια­δι­κα­σία της ταυ­το­ποί­η­σης κλπ. Τους κιν­δύ­νους αυτούς ήρθαν πολύ σύντο­μα να επι­βε­βαιώ­σουν τα γεγο­νό­τα με τη διαρ­ροή προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων εκλο­γέ­ων του εξω­τε­ρι­κού με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης και του κόμ­μα­τος της ΝΔ.

-Πώς κρί­νε­τε τις εξε­λί­ξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ; Έχει δια­φο­ρά για τον λαό ότι από τον δικομ­μα­τι­σμό περά­σα­με στο σύστη­μα του 1,5 κόμ­μα­τος όπως λέγεται;

Στον ΣΥΡΙΖΑ φαί­νε­ται ο εκφυ­λι­σμός να μην έχει τελειω­μό. Η εικό­να κακό­γου­στου life style που εκπέ­μπει αυτό το κόμ­μα, αλλά κυρί­ως η πολι­τι­κή του, που πλέ­ον δεν γίνε­ται καν προ­σπά­θεια ούτε καν να «καμου­φλα­ρι­στεί» και φτά­νει μέχρι και σε δηλώ­σεις για την «ιερά αμυ­ντι­κή συμ­μα­χία του ΝΑΤΟ», δεν είναι δυνα­τόν να γίνο­νται ανε­κτές από κανέ­ναν άνθρω­πο που προσ­διο­ρί­ζε­ται ως αρι­στε­ρός, προοδευτικός.

Επι­τρέψ­τε μου να σημειώ­σω ότι τα στε­λέ­χη που απο­τε­λούν σήμε­ρα τη Νέα Αρι­στε­ρά, μόνο άμοι­ρα ευθυ­νών δεν είναι για αυτή την κατά­στα­ση. Οι «Κασ­σε­λά­κη­δες» είναι και δικό τους δημιούρ­γη­μα, αφού τόσα χρό­νια «επέν­δυ­σαν» κι αυτοί στη λογι­κή του μικρό­τε­ρου κακού, της έκπτω­σης των αξιών στο όνο­μα του εκλο­γι­κού οφέ­λους, ενώ η ουσία της πολι­τι­κής του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν φυσι­κά δια­φο­ρε­τι­κή και με τον προη­γού­με­νο πρό­ε­δρό του.

Το ΠΑΣΟΚ από την άλλη δεί­χνει να δυσκο­λεύ­ε­ται να καρ­πω­θεί οτι­δή­πο­τε από τη λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια προς την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ. Και είναι λογι­κό. Πρό­κει­ται για το κόμ­μα που έχει ταυ­τι­στεί όσο κανέ­να άλλο με την πολι­τι­κή της ΝΔ, την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που έχει ανά­γκη το σύστη­μα και έφτα­σε μέχρι και να συγκυ­βερ­νή­σει μαζί της εφαρ­μό­ζο­ντας τα βάρ­βα­ρα μνη­μό­νια, ενώ μόλις τη βδο­μά­δα που πέρα­σε, ο κ. Ανδρου­λά­κης μας ενη­μέ­ρω­σε ότι είναι σύμ­φω­νος και με τα απο­γευ­μα­τι­νά επί πλη­ρω­μή χει­ρουρ­γεία, αρκεί να έχουν χαμη­λό αντί­τι­μο. Τέτοια αντιπολίτευση…

Ο λαός μας δεν πρέ­πει ούτε να συμ­βι­βα­στεί με την πολι­τι­κή κυριαρ­χία της ΝΔ, ούτε να επι­διώ­ξει την «νεκρα­νά­στα­ση» ενός δικομ­μα­τι­σμού. Στις ευρω­ε­κλο­γές μπο­ρεί να «κόψει τη φόρα» και την αλα­ζο­νεία της ΝΔ και να ακυ­ρώ­σει τα σχέ­δια της αμαρ­τω­λής σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας, με ένα πολύ πιο δυνα­τό ΚΚΕ.

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2024: Στις 9 Ιου­νί­ου, κάνε αυτό που σκέ­φτε­σαι… #ΤΩΡΑ_ΚΚΕ

-Σας προ­βλη­μα­τί­ζει η στά­ση της χώρας μας τους τελευ­ταί­ους μήνες ένα­ντι της ρωσο-ουκρα­νι­κής σύγκρου­σης και του Παλαι­στι­νια­κού ζητή­μα­τος; Πώς θα έπρε­πε να έχου­με κινη­θεί ως χώρα; Είμα­στε τελι­κά στη λάθος πλευ­ρά της ιστορίας;

Δεν μας προ­βλη­μα­τί­ζει απλώς. Τη θεω­ρού­με εγκλη­μα­τι­κά επι­κίν­δυ­νη για τον λαό μας και άδι­κη για τους άλλους λαούς.

Αυτή τη στιγ­μή η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, αλλά και όλα μας τα λιμά­νια βρί­σκο­νται στην υπη­ρε­σία των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κων, οι απο­στο­λές όπλων στο καθε­στώς Ζελέν­σκι συνε­χί­ζο­νται και πλέ­ον περι­λαμ­βά­νουν και όπλα με την απα­γο­ρευ­μέ­νη ουσία του λευ­κού φωσφό­ρου, η φρε­γά­τα «Ύδρα» βρί­σκε­ται στο «στό­μα του λύκου», στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, στο πλαί­σιο επι­χεί­ρη­σης της ΕΕ. Και βέβαια η κυβέρ­νη­ση συνε­χί­ζει να στη­ρί­ζει το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ στη γενο­κτο­νία που δια­πράτ­τει στη Γάζα, όσο ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ με τη στά­ση τους και τις ανα­κοι­νώ­σεις τους τής δίνουν άλλοθι.

Δεν είναι τυχαία η «ομερ­τά» που υπάρ­χει γύρω από αυτά τα πολύ σοβα­ρά ζητή­μα­τα στην προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο, την ώρα που με ευκο­λία στή­νουν απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κούς καυ­γά­δες για κάθε απί­θα­νο θέμα. Είναι όλοι τους ζυγι­σμέ­νοι — στοι­χι­σμέ­νοι με τους ευρω­α­τλα­ντι­κούς σχε­δια­σμούς, άρα δεν έχουν σε τι να διαφωνήσουν.

Εμείς θα συνε­χί­σου­με να τα θέτου­με ψηλά στην ατζέ­ντα, να τα κάνου­με και βασι­κό κρι­τή­ριο ψήφου. Ξέρου­με ότι στον λαό μας υπάρ­χουν σοβα­ρές αντι­στά­σεις και η επι­θυ­μία για απε­μπλο­κή της χώρας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, για να επι­στρέ­ψουν όλα τα ελλη­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα που βρί­σκο­νται εκτός συνό­ρων, να κλεί­σουν όλες οι βάσεις του θανάτου.

-Ποια ήταν η αίσθη­ση που απο­κο­μί­σα­τε από την επί­σκε­ψή σας στο Κολού­μπια; Έχει αρχί­σει να αλλά­ζει κάτι ένα­ντι των παγιω­μέ­νων αντι­λή­ψε­ων περί του Ισρα­ήλ στις ΗΠΑ;

Μας συνε­πή­ρε η αγω­νι­στι­κή φλό­γα των φοι­τη­τών αυτών των μεγά­λων πανε­πι­στη­μί­ων που ζητού­σαν να στα­μα­τή­σει η σφα­γή στη Γάζα, η στή­ρι­ξη των ΗΠΑ στο Ισρα­ήλ, αλλά και η συνερ­γα­σία των ιδρυ­μά­των τους με το κρά­τος-δολο­φό­νο και Ισραη­λι­νές εταιρείες.

Είναι απο­λύ­τως λογι­κό, όταν συμ­βαί­νει μια τέτοια αγριό­τη­τα, η κρα­τι­κή προ­πα­γάν­δα να μην πιά­νει πλέ­ον τόσο εύκο­λα, να αλλά­ζουν συνει­δή­σεις και αυτό απο­τυ­πώ­νε­ται. Γι’ αυτό και η «προ­ο­δευ­τι­κή» κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν προ­χώ­ρη­σε, ξημε­ρώ­μα­τα Πρω­το­μα­γιάς, σε μια πρω­το­φα­νή επι­χεί­ρη­ση κατα­στο­λής στο Κολού­μπια, με ελι­κό­πτε­ρα, πλα­στι­κές σφαί­ρες και δακρυ­γό­να, που τη ζήλε­ψε και ο Τραμπ. Ματαιο­πο­νούν όμως. Ο αγώ­νας για το δίκιο θα συνεχιστεί.

Με την ευκαι­ρία, ελπί­ζω η επί­σκε­ψή μου εκεί να βοή­θη­σε τον κ. Μητσο­τά­κη και τον κ. Πιερ­ρα­κά­κη και να έχουν μια καλύ­τε­ρη εικό­να για το τι συμ­βαί­νει και τι όχι στα μεγά­λα πανε­πι­στή­μια των ΗΠΑ και να μην εκτί­θε­νται στο μέλ­λον λέγο­ντας ότι οι αγώ­νες και οι κατα­λή­ψεις είναι απο­κλει­στι­κά ελλη­νι­κό φαινόμενο…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο