Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Να σταματήσει η βαρβαρότητα σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού και η στήριξη στο κράτος — δολοφόνο

Την στά­ση του Αδ. Γεωρ­γιά­δη που στη­ρί­ζει απρο­κά­λυ­πτα τη σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού και επέ­λε­ξε να περά­σει την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Υγεί­ας παρέα με τον ομό­λο­γο του Ισρα­ήλ, κατήγ­γει­λε από το βήμα της Βου­λής ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, με αφορ­μή την συζή­τη­ση του νομο­σχε­δί­ου του υπουρ­γεί­ου Υγείας.

Μάλι­στα, ο Δ. Κου­τσού­μπας κατέ­θε­σε στα πρα­κτι­κά της Βου­λής φωτο­γρα­φία από το ισο­πε­δω­μέ­νο Νοσο­κο­μείο Αλ Σίφα, στη Λωρί­δα της Γάζας, όπου σφα­γιά­στη­καν εκα­το­ντά­δες Παλαι­στί­νιοι από τον ισραη­λι­νό στρατό.

Ο υπουρ­γός Υγεί­ας, στην απά­ντη­ση του φρό­ντι­σε να δώσει τα δια­πι­στευ­τή­ρια του «στον στρα­τη­γι­κό σύμ­μα­χο» όλων των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων. Έτσι, αφού ανα­λώ­θη­κε σε γενι­κο­λο­γί­ες του στυλ «όλοι θέλου­με ειρή­νη», «δεν ξεχω­ρί­ζου­με τους ανθρώ­πους», κ.α. έθε­σε το ερώ­τη­μα εάν υπάρ­χει κάποιο κρά­τος που «δεν θα απα­ντού­σε» σε μια τέτοια «τρο­μο­κρα­τι­κή ενέρ­γεια» σαν αυτή που έκα­νε η Χαμάς. Όλο αυτό το προ­κλη­τι­κό επι­χεί­ρη­μα για το «δικαί­ω­μα στην αυτο­ά­μυ­να», το συνό­δε­ψε με εξυ­πνα­κι­σμούς για το τι θα έκα­νε η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση εάν δεχό­ταν ένα τέτοιο χτύπημα.

Ήταν τέτοια η ζέση του Αδ. Γεωρ­γιά­δη να στη­ρί­ξει τους σφα­γείς του Παλαι­στι­νια­κού λαού που δικαιο­λό­γη­σε την ισο­πέ­δω­ση του Νοσο­κο­μεί­ου Αλ Σίφα για­τί «βρέ­θη­καν όπλα και πυρο­μα­χι­κά». Και αυτό το ξεστό­μι­σε όχι ένας οποιοσ­δή­πο­τε υπουρ­γός, αλλά ο υπουρ­γός Υγεί­ας. Σε κάθε περί­πτω­ση, διε­μή­νυ­σε πως «η Ελλά­δα στη­ρί­ζει την στρα­τη­γι­κή της συμ­μα­χία με το Ισραήλ».

Η τοπο­θέ­τη­ση αυτή προ­κά­λε­σε την αντί­δρα­ση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ο οποί­ος υπεν­θύ­μι­σε πως ο Παλαι­στι­νια­κός λαός υπο­φέ­ρει εδώ και πολ­λές δεκα­ε­τί­ες από την ισραη­λι­νή κατο­χή, με φυλα­κί­σεις, εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες νεκρούς και τραυ­μα­τί­ες. Κατήγ­γει­λε δε πως οι θέσεις αυτές για το «δικαί­ω­μα στην αυτο­ά­μυ­να» δίνουν άλλο­θι στην σφα­γή του παλαι­στι­νια­κού λαού.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας σημεί­ω­σε πως η πλειο­ψη­φία των νεκρών Παλαι­στι­νί­ων είναι γυναί­κες και παι­διά, είναι άμα­χοι. Παι­διά ψυχορ­ρα­γούν στα Νοσο­κο­μεία, «δίπλα σας ήταν όταν πήγα­τε εκεί», είπε, προ­σθέ­το­ντας πως «αυτή η βαρ­βα­ρό­τη­τα πρέ­πει να στα­μα­τή­σει, τελεία και παύλα».

(Πηγή: 902)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο