Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Ο λαός έχει τη δύναμη να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις, για να μπει τέλος στον σάπιο κόσμο των πολέμων!

«Καμία στρα­τιω­τι­κή απο­στο­λή εκτός συνό­ρων! Να στα­μα­τή­σει η συμ­με­το­χή της χώρας στους πολέ­μους των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ. Η ελπί­δα στην πάλη του λαού!».

Αυτό το μήνυ­μα έστει­λε το πολύ μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο που διορ­γά­νω­σε η  ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ, στο Σύνταγ­μα, με ομι­λη­τή τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, ενά­ντια στην πολε­μι­κή εμπλοκή.

«Δηλώ­νω αντί­θε­τη στην υλο­ποί­η­ση των εγκλη­μα­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ» τόνι­σε μιλώ­ντας νωρί­τε­ρα στο συλ­λα­λη­τή­ριο, η Αμα­λία Παπα­σω­τη­ρί­ου, εν ενερ­γεία Αντι­σμή­ναρ­χος της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας.

Ομι­λία του Δ. Κου­τσού­μπα στο Σύνταγ­μα, ενά­ντια στην εμπλο­κή στον πόλε­μο (LIVE)

Η ομι­λία του Δ. Κου­τσού­μπα έχει ως εξής:

Από­ψε εδώ στην Αθή­να, στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος, μ’ αυτό το μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο, με τα συλ­λα­λη­τή­ρια που γίνο­νται ταυ­τό­χρο­να σε πολ­λές ακό­μα μεγά­λες πόλεις της χώρας, τα οποία θα συνε­χι­στούν αύριο και μεθαύ­ριο, το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας πραγ­μα­το­ποιεί μια σημα­ντι­κή παρέμ­βα­ση στις εξελίξεις.

Με την παρου­σία μας, με τη φωνή μας, σπά­με την «ομερ­τά» που η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και όλα τα άλλα κόμ­μα­τα θέλουν να επι­βά­λουν γύρω από την εμπλο­κή της χώρας μας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους που μαί­νο­νται στην περιο­χή, την εμπλο­κή σε όλους τους επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ!

Δίνου­με απά­ντη­ση στα ψέμα­τα και τα προ­σχή­μα­τά τους, στον εφη­συ­χα­σμό, στην παραπληροφόρηση!

Σημαί­νου­με συνα­γερ­μό! Καλού­με τον λαό και τη νεο­λαία της χώρας μας σε επα­γρύ­πνη­ση, ετοι­μό­τη­τα και ξεση­κω­μό! Δηλώ­νου­με ότι απέ­να­ντι στην ομο­φω­νία της κυβέρ­νη­σης, των κομ­μά­των της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας, των ακρο­δε­ξιών, των Μέσων Ενη­μέ­ρω­σης, εμείς θα είμα­στε εδώ! Να εκφρά­ζου­με τις ανη­συ­χί­ες, τα φιλει­ρη­νι­κά αισθή­μα­τα και τις διεκ­δι­κή­σεις του λαού μας, την αλλη­λεγ­γύη στους λαούς που δολο­φο­νού­νται για τα κέρ­δη. Να μπαί­νου­με μπρο­στά για να οργα­νω­θεί η δρά­ση του. Για­τί οι εξε­λί­ξεις είναι ραγδαί­ες, είναι επι­κίν­δυ­νες και κανείς δεν δικαιού­ται να σιω­πά ή να μένει θεα­τής όταν η φωτιά του πολέ­μου φου­ντώ­νει γύρω μας.

Το Ισραήλ αποσκοπεί στην εξόντωση του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης

Εδώ και πέντε μήνες το Ισρα­ήλ, με τις πλά­τες των ΗΠΑ και της ΕΕ, διε­ξά­γει μια γιγα­ντιαία στρα­τιω­τι­κή επιχείρηση.

Το λέμε καθα­ρά και χωρίς μισό­λο­γα: Απο­σκο­πούν στην εξό­ντω­ση του ηρω­ι­κού λαού της Παλαι­στί­νης, που δεκα­ε­τί­ες τώρα παλεύ­ει για τη δική του πατρίδα.

Όλος ο πλα­νή­της έχει δει πια τα ανο­σιουρ­γή­μα­τα που δια­πράτ­τει το κρά­τος — δολο­φό­νος, απέ­να­ντι σε έναν φτω­χό και κατα­πιε­σμέ­νο, αλλά περή­φα­νο λαό.

Είναι ασύλ­λη­πτες οι δια­στά­σεις αυτού του εγκλή­μα­τος. Θύμα­τά του είναι εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες άμα­χοι, μικρά παι­διά, που σφα­γιά­ζο­νται από τις σφαί­ρες και τις βόμ­βες του ισραη­λι­νού στρα­τού πολ­λά χρό­νια τώρα, που βασα­νί­ζο­νται και πεθαί­νουν από την πεί­να και τις ασθένειες.

Το ΚΚΕ από την πρώ­τη στιγ­μή ξεκα­θά­ρι­σε ότι μάς χωρί­ζει μέγα ιδε­ο­λο­γι­κό και πολι­τι­κό χάσμα με την Χαμάς.

Σήμε­ρα όμως, με πάνω από 30.000 νεκρούς στη Γάζα, έχει πια απο­δει­χθεί περί­τρα­να αυτό που λέγα­με και τότε, ότι η ψευ­δε­πί­γρα­φη «αυτο­ά­μυ­να» του Ισρα­ήλ ήταν και είναι ένα χυδαίο πρό­σχη­μα. Η ανε­πα­νά­λη­πτη θηριω­δία που έχει εξα­πο­λύ­σει, έχει κατα­λύ­σει κάθε γρα­πτό ή άγρα­φο κανό­να πολέ­μου, βομ­βαρ­δί­ζο­ντας νοσο­κο­μεία, κατοι­κί­ες, σχο­λεία, τεμέ­νη κι εκκλησίες.

Τώρα πια φαί­νε­ται καθα­ρά: Στό­χος της ισραη­λι­νής ηγε­σί­ας είναι η γενο­κτο­νία του λαού της Παλαι­στί­νης, ο εκτο­πι­σμός όσων επι­βιώ­σουν, ώστε να αδυ­να­τί­σει κι άλλο ο δίκαιος αγώ­νας αυτού του λαού ενά­ντια στην πολύ­χρο­νη κατο­χή των παλαι­στι­νια­κών εδα­φών, για τη συγκρό­τη­ση του Παλαι­στι­νια­κού κρά­τους στα σύνο­ρα του ’67, με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερουσαλήμ.

Ναι, φαί­νε­ται καθα­ρά πως θέλουν να βάλουν στο χέρι όλον τον παρα­θα­λάσ­σιο χώρο, από την Αίγυ­πτο έως το Λίβα­νο, για να ικα­νο­ποι­η­θούν μεγά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, όπως η εκμε­τάλ­λευ­ση των υδρο­γο­ναν­θρά­κων στην ΑΟΖ που ανή­κει στους Παλαι­στί­νιους, καθώς και η ενί­σχυ­ση των εμπο­ρι­κών δρό­μων από την Ασία προς την Ευρώ­πη μέσω του Ισρα­ήλ. Η ύπαρ­ξη, η πάλη και η αντί­στα­ση ενός ολό­κλη­ρου λαού, του λαού της Παλαι­στί­νης, απο­τε­λεί «αγκά­θι» για την προ­ώ­θη­ση αυτών των συμφερόντων.

Όμως από τις συνέ­πειες αυτής της πολι­τι­κής της αντι­δρα­στι­κής κυβέρ­νη­σης του Ισρα­ήλ, για τα συμ­φέ­ρο­ντα των καπι­τα­λι­στών, υπο­φέ­ρει και ο ίδιος ο λαός του Ισρα­ήλ. Είναι άξια του θαυ­μα­σμού και της αλλη­λεγ­γύ­ης μας η πάλη του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ισρα­ήλ, των συντρό­φων μας, Εβραί­ων και Αρά­βων, που με σθέ­νος αντι­στέ­κο­νται σε αυτή τη βαρ­βα­ρό­τη­τα, παρά τις διώ­ξεις που έχουν εξα­πο­λυ­θεί ενα­ντί­ον τους.

Την ισραη­λι­νή επι­θε­τι­κό­τη­τα βιώ­νουν και άλλοι λαοί της περιο­χής, εις βάρος των οποί­ων το Ισρα­ήλ εξα­πο­λύ­ει επι­θέ­σεις. Κατέ­χει εδά­φη του Λιβά­νου και της Συρί­ας, απει­λεί με γενί­κευ­ση της πολε­μι­κής σύγκρου­σης με το Ιράν.

Και βέβαια για τη συγκε­κρι­μέ­νη περιο­χή ενδια­φέ­ρο­νται για τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα και άλλες αστι­κές τάξεις, καθώς και τα ισχυ­ρό­τε­ρα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κρά­τη. Στο επί­κε­ντρο του ενδια­φέ­ρο­ντός τους βρί­σκε­ται ο λεγό­με­νος «ινδι­κός εμπο­ρι­κός δρό­μος», σε αντι­πα­ρά­θε­ση με τον «δρό­μο του μετα­ξιού», την Κίνα και τον υπό δια­μόρ­φω­ση ευρα­σια­τι­κό ιμπε­ρια­λι­στι­κό άξο­να. Γι’ αυτά τα συμ­φέ­ρο­ντα και τις επι­διώ­ξεις των λίγων και ισχυ­ρών σφά­ζο­νται οι λαοί και κυρί­ως ο λαός της Παλαιστίνης.

Κυβέρνηση και αστικά κόμματα με πυξίδα τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης στηρίζουν τη σφαγή

Μέσα σε αυτόν τον κυκε­ώ­να των αντι­θέ­σε­ων, η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, έχο­ντας τη στή­ρι­ξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ καθώς και της Ελλη­νι­κής Λύσης και των άλλων ακρο­δε­ξιών μορ­φω­μά­των, ανέ­λα­βε τη στή­ρι­ξη της ισραη­λι­νής πολε­μι­κής επι­χεί­ρη­σης στη σφα­γή του λαού της Παλαι­στί­νης, σε αυτό το έγκλη­μα κατά της ανθρωπότητας.

Μετά την απο­στο­λή της ελλη­νι­κής πυρο­βο­λαρ­χί­ας «Πάτριοτ» στη Σαου­δι­κή Αρα­βία, τώρα έχου­με την απο­στο­λή της φρε­γά­τας «Υδρα» στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, με το πρό­σχη­μα της «προ­στα­σί­ας της ναυ­σι­πλο­ΐ­ας». Μάλι­στα, η Ελλά­δα ανέ­λα­βε και τη διοί­κη­ση της πολε­μι­κής ναυ­τι­κής απο­στο­λής «Aspides» της ΕΕ, που σχε­διά­ζε­ται σε συνερ­γα­σία με την αντί­στοι­χη επι­χεί­ρη­ση, όπου ηγού­νται οι ΗΠΑ.

Αυτή η απρο­κά­λυ­πτη στή­ρι­ξη στο Ισρα­ήλ, δεν γίνε­ται για­τί απλώς «μας το σφύ­ρι­ξαν» η ΕΕ και οι ΗΠΑ, αλλά για­τί η κυβέρ­νη­ση και τα άλλα κόμ­μα­τα, έχουν «πυξί­δα» τους τα συμ­φέ­ρο­ντα της άρχου­σας τάξης της χώρας. Των εφο­πλι­στών, που έχουν τον μεγα­λύ­τε­ρο εμπο­ρι­κό στό­λο στον κόσμο, όπως και των κερ­δών εκεί­νων των επι­χει­ρη­μα­τιών που κερ­δί­ζουν από τη συμ­με­το­χή της χώρας στις δια­με­τα­κο­μι­στι­κές «αλυ­σί­δες», στο «ξανα­μοί­ρα­σμα της τρά­που­λας» των πηγών ενέρ­γειας, του πλού­του που παρά­γουν οι λαοί, των δρό­μων μετα­φο­ράς των εμπο­ρευ­μά­των, της «πίτας» των αγο­ρών. Γι’ αυτά τα συμ­φέ­ρο­ντα δου­λεύ­ουν, γι΄ αυτά στέλ­νουν προ­σω­πι­κό των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων, παι­διά του λαού, στο μάτι του κυκλώνα.

Αγχώ­θη­καν, βλέ­πε­τε, εκεί στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ για τα κέρ­δη των εφο­πλι­στών και για τη μεί­ω­ση της κίνη­σης των εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων στο λιμά­νι του Πει­ραιά και της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Και αυτό τους το άγχος θέλουν να το περά­σουν και στον ελλη­νι­κό λαό, ως δήθεν «εθνι­κό πρό­βλη­μα», που δήθεν επι­τάσ­σει για «εθνι­κούς λόγους» την απο­στο­λή της ελλη­νι­κής φρε­γά­τας στην Ερυ­θρά θάλασ­σα! Ομως αυτό το άγχος, αυτό το πρό­βλη­μα, δεν είναι ζήτη­μα του ελλη­νι­κού λαού, αλλά της δικής τους καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας. Αυτής της οικο­νο­μί­ας, που κατα­δι­κά­ζει τους πολ­λούς να υπο­φέ­ρουν από την ακρί­βεια, τη φτώ­χεια, την ανέ­χεια, την ανερ­γία, τους πλει­στη­ρια­σμούς, τα κοι­νω­νι­κά αδιέ­ξο­δα του καπι­τα­λι­σμού, για να μπο­ρούν να συσ­σω­ρεύ­ουν τον πλού­το στον «πόλο» εκεί­νων των λιγο­στών, που κρα­τούν τα «ηνία» της εξου­σί­ας και της οικο­νο­μί­ας στα χέρια τους.

Δικό τους πρό­βλη­μα είναι! Δικό τους και των συμ­μά­χων τους! Των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ιμπε­ρια­λι­στι­κής ΕΕ. Για να το λύσουν, αύριο δεν θα διστά­σουν να στεί­λουν και την Πολε­μι­κή Αερο­πο­ρία, για την ενί­σχυ­ση της οποί­ας πριν λίγο διά­στη­μα πανη­γύ­ρι­ζαν. Κι αυτό συμ­βαί­νει για­τί είναι πανέ­τοι­μοι να πλη­ρώ­σουν όχι μόνον από την τσέ­πη του ελλη­νι­κού λαού τους νέους πολέ­μους τους, αλλά και με το αίμα του.

Καμία συναίνεση!
Καμία συμμετοχή, καμία εμπλοκή!

Ο λαός μας και οι άλλοι λαοί είναι αυτοί, που καλού­νται να πλη­ρώ­σουν με χρή­μα και αίμα το «γεύ­μα» των ντό­πιων και ξένων «καρ­χα­ριών», για να «μοι­ρα­στούν» οι «πίτες» των αγο­ρών τους. Οι ναυ­τερ­γά­τες βιώ­νουν στο πετσί τους κιν­δύ­νους των εμπό­λε­μων ζωνών. Απαι­τού­με να στα­μα­τή­σουν τα ταξί­δια στη φωτιά του πολέ­μου και οι ναυ­τερ­γά­τες να έχουν δικαί­ω­μα στον επαναπατρισμό.

Είναι πέρα για πέρα δίκαιες οι αντι­δρά­σεις, που έχουν προ­κλη­θεί στις γραμ­μές των μόνι­μων στε­λε­χών και των εφέ­δρων των Ενό­πλων Δυνά­με­ων γι’ αυτήν την κυνι­κή από­φα­ση της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης. Στεί­λα­νε δεκά­δες άντρες και γυναί­κες, πλή­ρω­μα αυτής της φρε­γά­τας, εκεί που τα ραντάρ των πλοί­ων μετρά­νε καθη­με­ρι­νά δεκά­δες ενα­έ­ριες και όχι μόνο επιθέσεις.

Δεν πάνε στο «στό­μα του λύκου» για να υπε­ρα­σπι­στούν την κυριαρ­χία και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, όπως ορκί­στη­καν. Δεν πήγαν εθε­λο­ντι­κά. Αυτοί που επι­βαί­νουν σ’ αυτό το πλοίο, άφη­σαν πίσω τους οικο­γέ­νειες, μάνες και πατε­ρά­δες, γυναί­κες, κάποιοι και παι­διά, χωρίς να έχουν τη δυνα­τό­τη­τα άμε­σης επι­κοι­νω­νί­ας μαζί τους.

Συμ­με­ρι­ζό­μα­στε την αγω­νία όλων τους για τους δικούς τους ανθρώ­πους. Ακό­μα ηχούν στα αυτιά μας τα λόγια του υπουρ­γού Δέν­δια, λόγια προ­ε­τοι­μα­σί­ας για τα χει­ρό­τε­ρα. Αυτή η αγω­νία δεν κοστο­λο­γεί­ται με 1500 ευρώ, ούτε με κανέ­να ποσό, αφού, τόσο ήταν το εφά­παξ επί­δο­μα που έδω­σαν στις οικο­γέ­νειες του πλη­ρώ­μα­τος για να κάμ­ψουν τις διαμαρτυρίες.

Κι όμως αυτές τις μέρες οι εκα­το­ντά­δες επι­στο­λές νέων στρα­τευ­μέ­νων ενά­ντια στην εμπλο­κή της χώρας στους δολο­φο­νι­κούς σχε­δια­σμούς, η περή­φα­νη ατα­λά­ντευ­τη στά­ση τους απέ­να­ντι στην τρο­μο­κρα­τία που επι­χει­ρεί­ται να τους ασκη­θεί, μας γεμί­ζουν δύνα­μη και περη­φά­νια. Είμα­στε στο πλευ­ρό τους. Και από δω από το Σύνταγ­μα προει­δο­ποιού­με: Κάτω τα χέρια από τα στρα­τευ­μέ­να παι­διά μας που σηκώ­νουν ανάστημα!

Το ΚΚΕ από εδώ από το Σύνταγ­μα καλεί το λαό μας να μην επι­τρέ­ψει να συνε­χί­ζε­ται αυτή η εγκλη­μα­τι­κή εμπλο­κή! Τον καλού­με να ενώ­σει τη φωνή του με τη δική μας φωνή… Να μην υπο­κύ­ψει στα ψέμα­τα της κυβέρ­νη­σης ότι δήθεν πάνε εκεί, στου χάρου τα δόντια, για να υπε­ρα­σπί­σουν «εθνι­κά συμφέροντα»!

  • Καμία συναί­νε­ση στη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στη σφα­γή του λαού της Παλαι­στί­νης! Να ανα­γνω­ρι­στεί τώρα το Παλαι­στι­νια­κό κράτος!
  • Καμία συμ­με­το­χή των ελλη­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων στο πολε­μι­κό μακε­λειό, που στή­νουν στην Ερυ­θρά θάλασ­σα και στον Περ­σι­κό Κόλπο.
  • Να επι­στρέ­ψει τώρα πίσω η φρε­γά­τα «Υδρα» από την Ερυ­θρά Θάλασ­σα και η ελλη­νι­κή πυρο­βο­λαρ­χία από τη Σαου­δι­κή Αρα­βία, όλα τα τμή­μα­τα των ενό­πλων δυνά­με­ων που βρί­σκο­νται στο εξω­τε­ρι­κό σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές αποστολές!

Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή
ανέδειξε τον αντιλαϊκό χαρακτήρα
και του πολέμου στην Ουκρανία

Δεν είναι μόνον η περιο­χή της Μέσης Ανα­το­λής που φλέ­γε­ται με ευθύ­νη και της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης. Εδώ και 2 χρό­νια συνε­χί­ζε­ται ο πόλε­μος στην Ουκρανία.

Με την ευκαι­ρία, έχου­με να στεί­λου­με από εδώ και ένα μήνυ­μα στον πρωθυπουργό:

Κύριε Μητσο­τά­κη, είναι δικαί­ω­μά σας να επι­σκέ­πτε­στε την Ουκρα­νία και να μας παρι­στά­νε­τε τον «ήρωα πολέ­μου» επει­δή τώρα συνει­δη­το­ποι­ή­σα­τε, όπως είπα­τε, ότι γίνε­ται πραγ­μα­τι­κός πόλε­μος εκεί.

Δεν έχε­τε όμως κανέ­να δικαί­ω­μα να παρα­σύ­ρε­τε τη χώρα και τον λαό μας όλο και πιο βαθιά σε αυτή την αιμα­τη­ρή σύγκρου­ση. Γι’ αυτό πρέ­πει να ενη­με­ρώ­σε­τε, τι ακρι­βώς πήγα­τε και συζη­τή­σα­τε με τον Ζελέν­σκι. Τι συμ­φω­νή­σα­τε; Σε τι και­νού­ριους κιν­δύ­νους ετοι­μά­ζε­στε να μας μπλέξετε;

Παρε­μπι­πτό­ντως, οι λαοί της Ουκρα­νί­ας και της Ρωσί­ας τον έχουν νιώ­σει τον πόλε­μο πολύ καλά στο πετσί τους, όχι τώρα, όχι μόνο από το 2022 που έγι­νε η απα­ρά­δε­κτη ρωσι­κή εισβο­λή, αλλά από το 2014, όταν ουσια­στι­κά ξεκί­νη­σε, μετά την επέμ­βα­ση και το πρα­ξι­κό­πη­μα των ΗΠΑ και της ΕΕ…

Μάλι­στα, στην Οδησ­σό που επι­σκε­φτή­κα­τε, κύριε Μητσο­τά­κη, δέκα χρό­νια πριν, την Πρω­το­μα­γιά του 2014, οι εκλε­κτοί του Ζελέν­σκι, οι ναζί του «Δεξιού Τομέα», που μας κου­βα­λή­σα­τε και στη Βου­λή να βγά­λουν λόγους, είχαν σφά­ξει 100 συν­δι­κα­λι­στές, κυρί­ως ρωσό­φω­νους, στο κτή­ριο των συν­δι­κά­των. Αλή­θεια, εκεί πήγα­τε να αφή­σε­τε κανέ­να λου­λού­δι; Μάλ­λον όχι…

Το ΚΚΕ από την πρώ­τη στιγ­μή ανέ­δει­ξε τον αντι­λαϊ­κό χαρα­κτή­ρα αυτού του πολέ­μου, ως συνέ­πεια της ολο­κλή­ρω­σης της ανα­τρο­πής του σοσια­λι­σμού και της επα­κό­λου­θης διά­λυ­σης της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης. Εμείς, άλλω­στε, από τότε είχα­με προει­δο­ποι­ή­σει για τις τρα­γι­κές συνέ­πειες που θα έχει για τους λαούς, όταν όλα τα άλλα πολι­τι­κά κόμ­μα­τα στην Ελλά­δα «χορο­πη­δού­σαν» από χαρά. Όταν παρου­σί­α­ζαν τα καθε­στώ­τα τύπου Πού­τιν σαν τους απε­λευ­θε­ρω­τές των λαών και έκλει­ναν μπίζ­νες μαζί τους, μέχρι και αδελ­φο­ποιού­σαν τα κόμ­μα­τά τους!

Οι εξε­λί­ξεις μας δικαί­ω­σαν: Οι αστι­κές τάξεις στα νέα κρά­τη που εμφα­νί­στη­καν στα εδά­φη της πρώ­ην ΕΣΣΔ μοι­ρά­στη­καν τη δημό­σια περιου­σία, που για δεκα­ε­τί­ες είχαν δημιουρ­γή­σει οι λαοί.

Έβα­λαν «ρότα» για την ενσω­μά­τω­σή τους στην παγκό­σμια καπι­τα­λι­στι­κή οικο­νο­μία και εξα­πέ­λυ­σαν μια γιγα­ντιαία αντι­κο­μου­νι­στι­κή επι­χεί­ρη­ση, με ξεχω­ρι­στή συνι­στα­μέ­νη της τον εθνι­κι­σμό και σοβι­νι­σμό. Η ρωσι­κή αστι­κή τάξη, αφού απέ­τυ­χε να εντα­χθεί στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, άρχι­σε να οικο­δο­μεί νέες ανά­λο­γες ενώ­σεις, διεύ­ρυ­νε την πολι­τι­κό-οικο­νο­μι­κή και στρα­τιω­τι­κή συνερ­γα­σία της με την καπι­τα­λι­στι­κή Κίνα.

Από την άλλη, ΕΕ και ΝΑΤΟ διευ­ρύν­θη­καν ανα­το­λι­κά, ώστε να έχουν τα ευρω­α­τλα­ντι­κά μονο­πώ­λια την «καλύ­τε­ρη θέση» στο «φαγο­πό­τι» της εκμε­τάλ­λευ­σης του φυσι­κού πλού­του και της εργα­τι­κής δύνα­μης των λαών της περιο­χής. 30 χρό­νια τώρα οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ μεθό­δευ­σαν και προ­ώ­θη­σαν την οικο­νο­μι­κή, πολι­τι­κή και στρα­τιω­τι­κή περι­κύ­κλω­ση της Ρωσί­ας, επεμ­βαί­νο­ντας, μετα­φέ­ρο­ντας ισχυ­ρές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις και εγκα­θι­στώ­ντας βάσεις του θανά­του, ρίχνο­ντας «λάδι στη φωτιά».

“Τρώγονται” για το πως θα μοιράσουν τον πλούτο,
όχι για τη δημοκρατία και την ελευθερία

Η «φαγω­μά­ρα» τους δεν είναι ούτε για τη δημο­κρα­τία, ούτε για την ελευ­θε­ρία και την αυτο­διά­θε­ση των λαών που έχουν για κρέ­ας στα κανό­νια τους. Είναι για το πώς θα μοι­ρά­σουν τον ορυ­κτό πλού­το και όσα παρά­γουν οι λαοί. Είναι το τερά­στιο δίκτυο αγω­γών φυσι­κού αερί­ου της Ουκρα­νί­ας, που ακό­μη και σήμε­ρα μέσα στις συν­θή­κες του πολέ­μου, προ­ω­θεί καθη­με­ρι­νά 42 εκα­τομ­μύ­ρια κυβι­κά μέτρα ρωσι­κού φυσι­κού αερί­ου στην ΕΕ…

«Αρπα­χτή­κα­νε» για το ποιος θα «βάλει στο χέρι» τα εύφο­ρα, καλ­λιερ­γή­σι­μα εδά­φη της Ουκρα­νί­ας, το σιδη­ρο­δρο­μι­κό δίκτυο, τα ορυ­χεία, τους πυρη­νι­κούς σταθ­μούς, τα λιμά­νια και την ΑΟΖ της Αζο­φι­κής και της Μαύ­ρης Θάλασ­σας, τις χιλιά­δες επι­χει­ρή­σεις, το ανθρώ­πι­νο δυνα­μι­κό, τα γεω­πο­λι­τι­κά στηρίγματα.

Το Κόμ­μα μας απέρ­ρι­ψε, από την πρώ­τη μέρα της ρωσι­κής εισβο­λής και πολύ νωρί­τε­ρα, τα προ­σχή­μα­τα — υπαρ­κτά και ανύ­παρ­κτα — που αξιο­ποι­ή­θη­καν από την κάθε πλευ­ρά του άδι­κου αυτού ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, που σπρώ­χνει δύο λαούς, τον ρώσι­κο και τον ουκρα­νι­κό, που μαζί μεγα­λούρ­γη­σαν στα 70 χρό­νια του σοσια­λι­σμού, να αλλη­λο­σκο­τώ­νο­νται για «τ’ αφέ­ντη το φαί».

Θα συνε­χί­σου­με να μιλά­με, να ενη­με­ρώ­νου­με τον λαό για όλα τα παρα­πά­νω, αλλά αυτό που προ­έ­χει σήμε­ρα, είναι να δού­με πού έχει φτά­σει η ζημιά για τους λαούς. Ποια η θέση της χώρας μας και οι κίν­δυ­νοι για το λαό μας και τους άλλους λαούς.

Την ίδια ώρα που οι καπι­τα­λι­στές βγά­ζουν δισε­κα­τομ­μύ­ρια, ακό­μα και μέσα από την οικο­νο­μι­κή συνερ­γα­σία της Δύσης με τη Ρωσία, που δια­τη­ρεί­ται σε πολ­λούς τομείς, χιλιά­δες νέοι άνθρω­ποι, κυρί­ως φτω­χοί, που δεν είχαν την δυνα­τό­τη­τα να απο­φύ­γουν τη στρά­τευ­ση ή που στρα­τεύ­θη­καν για βιο­πο­ρι­στι­κούς λόγους, έχουν σκο­τω­θεί. Εκα­τομ­μύ­ρια άλλοι άνθρω­ποι έχουν εγκα­τα­λεί­ψει τις εστί­ες τους, άλλοι πέφτουν θύμα­τα της βίαι­ης «εθνι­κής αφο­μοί­ω­σης» των πλη­θυ­σμών που κατα­λαμ­βά­νουν οι δύο πλευ­ρές, δυνα­μώ­νο­ντας τον σοβι­νι­σμό. Κι από τις δύο πλευ­ρές κατα­στέλ­λε­ται βίαια κάθε δημό­σια φωνή διαφοροποίησης.

Το προ­βά­δι­σμα που δια­τη­ρεί η ρωσι­κή πλευ­ρά στο πεδίο των μαχών, οδή­γη­σε τον πρό­ε­δρο της Γαλ­λί­ας, Μακρόν, να θέσει και το ζήτη­μα της απο­στο­λής στρα­τευ­μά­των στην Ουκρα­νία. Ετσι λει­τουρ­γούν πάντα οι «λαγοί»: Ως τα «τρα­κτέρ» που «οργώ­νουν» την κοι­νή γνώμη.

Μιλά­με δηλα­δή για τη φανε­ρή, άμε­ση στρα­τιω­τι­κή εμπλο­κή της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στον πόλε­μο της Ουκρα­νί­ας, όπου συμ­με­τέ­χει η χώρα μας. Κι όπως είδα­με αυτό δεν έμει­νε ανα­πά­ντη­το από την άλλη πλευ­ρά, που προει­δο­ποί­η­σε πως σε μια τέτοια περί­πτω­ση πάμε για πυρη­νι­κό πόλε­μο. «Μπουρ­λό­το», λοιπόν!

Εκεί οδη­γεί τους λαούς η ακό­ρε­στη «δίψα» των καπι­τα­λι­στών για νέα κέρ­δη, η σύγκρου­ση του ευρω­α­τλα­ντι­κού μπλόκ, που χρη­σι­μο­ποιεί την Ουκρα­νία ως «αιχ­μή του δόρα­τος» κατά της Ρωσί­ας. Και αυτή βέβαια με τη σει­ρά της, μετα­τρέ­πε­ται σε «αερό­σα­κο» του υπό δια­μόρ­φω­ση ευρα­σια­τι­κού άξο­να και της Κίνας, στη δια­πά­λη της τελευ­ταί­ας με τις ΗΠΑ για την πρω­το­κα­θε­δρία στο παγκό­σμιο καπι­τα­λι­στι­κό σύστημα.

Πρωταγωνιστικός
ο ρόλος της ΕΕ στον πόλεμο

Τα παρα­πά­νω, όπως και άλλες αντί­στοι­χες ειδή­σεις που έρχο­νται από τη Γερ­μα­νία, απο­κα­λύ­πτουν πολύ χαρα­κτη­ρι­στι­κά πως η ΕΕ και οι ηγε­τι­κές δυνά­μεις της, όχι μόνον δεν σέρ­νο­νται από τις ΗΠΑ στον πόλε­μο, αλλά έχουν ανα­λά­βει σε αυτόν πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο.

Άλλω­στε, το ίδιο το ευρω­κοι­νο­βού­λιο είναι εδώ και χρό­νια μια «μηχα­νή» παρα­γω­γής φιλο­πό­λε­μων ‑ανι­στό­ρη­των — αντι­κο­μου­νι­στι­κών — αντι­σο­βιε­τι­κών ψηφι­σμά­των και απο­φά­σε­ων. Απο­φά­σε­ων, που «ξεπλέ­νουν» το φασι­σμό και ναζι­σμό, προ­ω­θώ­ντας την ηρω­ο­ποί­η­ση εγκλη­μα­τιών, όπως όσων συμ­με­τεί­χαν στις λεγε­ώ­νες των SS και τους συνερ­γά­τες των ναζί στην Ουκρα­νία, που παρου­σιά­ζο­νται ως «απε­λευ­θε­ρω­τές — τάχα­τες ‑από τον κομμουνισμό»!

Τέτοια ήταν πάντα η ΕΕ. Δεν άλλα­ξε στην πορεία. Ηταν πάντο­τε μια αντι­δρα­στι­κή συμ­μα­χία αστι­κών τάξε­ων, φορέ­ας των πιο μαύ­ρων από­ψε­ων, αλλά καλ­λω­πι­σμέ­νων, πίσω δήθεν από τα «ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα» και τις «ατο­μι­κές ελευ­θε­ρί­ες»! Είναι «μανού­λα» σε κάτι τέτοια και την ίδια ώρα σπρώ­χνει τους λαούς στον «Καιά­δα» του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, για να υπε­ρα­σπι­στεί από τους αντα­γω­νι­στές της τις επεν­δύ­σεις που έχουν κάνει στην Ουκρα­νία τα δυτι­κό-ευρω­παϊ­κά μονοπώλια.

Τα ίδια μονο­πώ­λια είναι, άλλω­στε, που προσ­δο­κούν να ανα­λά­βουν τη χρυ­σο­φό­ρα κατα­σκευα­στι­κή «ανοι­κο­δό­μη­σή» της, στην οποία έχει δηλώ­σει «παρού­σα» και η ελλη­νι­κή αστι­κή τάξη. Αυτή είναι η «σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας» που μας έλε­γαν μέρα-νύχτα όταν ξεκί­νη­σε τυπι­κά ο πόλε­μος και τώρα βλέ­πουν όλα αυτά να κιν­δυ­νεύ­ουν να κατα­λή­ξουν στους αντα­γω­νι­στές τους, στη Ρωσία.

Αυτά τα δύο χρό­νια πολέ­μου οι λαοί της Ευρώ­πης πλή­ρω­σαν και εξα­κο­λου­θούν να πλη­ρώ­νουν την αδρά χρη­μα­το­δό­τη­σή του από την ΕΕ. Ο πρω­θυ­πουρ­γός ισχυ­ρί­ζε­ται πως «ξύνει τον πάτο του βαρε­λιού», για να βρει να ικα­νο­ποι­ή­σει κάποια ψήγ­μα­τα από αυτά που ζητά­νε οι εργά­τες, οι αγρό­τες, οι υπάλ­λη­λοι, οι μικρο­με­σαί­οι, τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα. Εχει, βλέ­πε­τε, δώσει όλο το περιε­χό­με­νο του «βαρε­λιού» στους εφο­πλι­στές, στους τρα­πε­ζί­τες, στους μεγα­λέ­μπο­ρους, στους βιο­μή­χα­νους και στους πολέ­μους του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Δισε­κα­τομ­μύ­ρια πλη­ρώ­νει η χώρα για το ΝΑΤΟ, για τους πολέ­μους κάθε χρό­νο. Και όλα τα άλλα κόμ­μα­τα στο ευρω­κοι­νο­βού­λιο, με εξαί­ρε­ση το ΚΚΕ, ψήφι­σαν τον πόλε­μο, την πολι­τι­κό-οικο­νο­μι­κή και στρα­τιω­τι­κή στή­ρι­ξη της Ουκρα­νί­ας. Τώρα προ­ω­θούν την πλη­ρω­μή και σε είδος, δηλα­δή με το αίμα των λαών της Ευρώ­πης, για να εξα­σφα­λί­σουν τα συμ­φέ­ρο­ντα των ευρω­παϊ­κών και αμε­ρι­κά­νι­κων μονο­πω­λί­ων στην Ουκρα­νία. Ακό­μη ορι­σμέ­νοι εξα­κο­λου­θούν να «που­λά­νε» στο λαό το παρα­μύ­θι πως η ΕΕ υπε­ρα­σπί­ζε­ται τον «αμυ­νό­με­νο», την Ουκρανία.

«Ας αφή­σουν τα σάπια». Αν ίσχυε αυτό, η ΕΕ θα είχε στα­θεί στο πλευ­ρό του λαού της Παλαι­στί­νης, που εδώ και 70 χρό­νια βιώ­νει την εισβο­λή και κατο­χή του Ισρα­ήλ. Αν ίσχυε αυτό, θα ήταν στο πλευ­ρό του λαού της Κύπρου, που φέτος συμπλη­ρώ­νει 5 δεκα­ε­τί­ες τουρ­κι­κής εισβο­λής και κατο­χής και η μόνη συμ­βο­λή της ΕΕ ήταν οι «πλά­τες» που κάνει στην Τουρ­κία για την νομι­μο­ποί­η­ση των απο­τε­λε­σμά­των της κατο­χής, με σχέ­δια τύπου Ανάν.

Η πολιτική της κυβέρνησης
έχει στοχοποιήσει το λαό και τη χώρα

Είναι πολ­λά τα μονο­πώ­λια που κερ­δί­ζουν από τον πόλε­μο. Όμως τα κέρ­δη τους «πάνε πακέ­το» με την επό­με­νη οικο­νο­μι­κή καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση, που ανα­πό­φευ­κτα θα έρθει για να οδη­γή­σει σε απα­ξί­ω­ση, κατα­στρο­φή μέρους του υπερ­συσ­σω­ρευ­μέ­νου κεφα­λαί­ου και να δώσει προ­σω­ρι­νά νέα ώθη­ση στο σύστη­μα να ξαναρ­χί­σει δυνα­μι­κά τη συσ­σώ­ρευ­ση. Ετσι «κουρ­δί­ζε­ται» αυτό το σύστη­μα που λέγε­ται καπι­τα­λι­σμός και στη­ρί­ζε­ται στην εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρωπο.

Επι­πλέ­ον, όπως η Ιστο­ρία απο­δει­κνύ­ει, όλα αυτά δεν γίνο­νται πάντα αβί­α­στα, χωρίς διεκ­δί­κη­ση νέας μοι­ρα­σιάς της παγκό­σμιας αγο­ράς και με την πολε­μι­κή βία.

Δεν είναι, λοι­πόν, καθό­λου τυχαίο που η ΕΕ επι­διώ­κει κοντά στο συμπλη­ρω­μα­τι­κό ρόλο της στο ΝΑΤΟ να απο­κτή­σει και τη λεγό­με­νη «στρα­τη­γι­κή αυτο­τέ­λεια», για να παζα­ρεύ­ει και με πολε­μι­κά μέσα, εάν χρεια­στεί και χωρίς τις ΗΠΑ, τα συμ­φέ­ρο­ντα του ευρω­παϊ­κού κεφαλαίου.

Βεβαί­ως, ο κ. Μητσο­τά­κης μας δια­βε­βαί­ω­σε — με την ίδια, καθό­λου πει­στι­κή, κατη­γο­ρη­μα­τι­κό­τη­τα που το κάνει πάντα όταν θέλει να απο­κρύ­ψει κάτι — πως δεν θα φτά­σου­με μέχρι του σημεί­ου να στεί­λου­με ελλη­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα στην Ουκρανία!

Γνω­ρί­ζου­με, όμως, επί­σης πως τα μεγα­λύ­τε­ρα ψέμα­τα λέγο­νται κατά τη διάρ­κεια του πολέ­μου και ήδη σήμε­ρα οι συμ­μα­χί­ες στις οποί­ες εμπλέ­κε­ται η χώρα μας, με τη στρα­τη­γι­κή συμ­μα­χία με τις ΗΠΑ, τη συμ­με­το­χή στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, την κάνει συμ­μέ­το­χη στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο με την Ρωσία.

Ηδη σήμε­ρα η Σού­δα, η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, η Λάρι­σα και όλες οι στρα­τιω­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις, που αξιο­ποιού­νται από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ στον πόλε­μο ενά­ντια στη Ρωσία, είναι στό­χοι αντι­ποί­νων απ’ αυτήν.

Καμία εμπι­στο­σύ­νη δεν μπο­ρεί να υπάρ­χει στις όποιες δια­βε­βαιώ­σεις της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, που με την πολι­τι­κή της και τη στή­ρι­ξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, των εθνι­κι­στι­κών κομ­μά­των, έχει στο­χο­ποι­ή­σει τη χώρα και το λαό μας.

Άλλω­στε, ήδη είδα­με όλοι και όλες τις τρο­χιο­δει­κτι­κές βολές. Οι κυβερ­νη­τι­κοί κον­δυ­λο­φό­ροι, όταν φτά­νει η στιγ­μή της αλή­θειας και παρα­δέ­χο­νται πως τα πράγ­μα­τα βαδί­ζουν σε όξυν­ση, δεν απο­κλεί­ουν και την ευθεία πολε­μι­κή ανα­μέ­τρη­ση. Τότε ισχυ­ρί­ζο­νται πως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ είναι ανα­γκα­σμέ­νοι να εμπλα­κούν σε πόλε­μο για­τί «η Ρωσία δεν θα στα­μα­τή­σει στην Ουκρα­νία»! Κι αυτό μας το παρου­σιά­ζουν σαν μεγά­λη ανα­κά­λυ­ψη, σαν άλλο­θι για το σχε­δια­σμό της κλι­μά­κω­σης και εμβά­θυν­σης του πολέμου.

Στα ελληνοτουρκικά στήνεται
“μηχανή” διευθέτησης,
προετοιμάζονται νέοι επώδυνοι συμβιβασμοί

Αλή­θεια, μήπως το πρό­πλα­σμα της ΕΕ, η ΕΟΚ, στα­μά­τη­σε στις 6 χώρες, που την έφτια­ξαν στα 1957; ‘Η μήπως η ΕΕ στα­μά­τη­σε στα 1991 και δεν «κατα­βρό­χθι­σε» και άλλες χώρες; Η μήπως το ΝΑΤΟ στα­μά­τη­σε να μεγα­λώ­νει όταν δια­λύ­θη­κε το Σύμ­φω­νο της Βαρ­σο­βί­ας; Οχι, βέβαια!

Για­τί ακρι­βώς, αχόρ­τα­γη είναι η ίδια η τάση των καπι­τα­λι­στών να διευ­ρύ­νουν τη δρά­ση τους, για την εξα­γω­γή εμπο­ρευ­μά­των και κεφα­λαί­ων, για την μεγα­λύ­τε­ρη εκμε­τάλ­λευ­ση των λαών και των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών των χωρών τους. Γι’ αυτό και οικο­δο­μούν οικο­νο­μι­κές, πολι­τι­κές και στρα­τιω­τι­κές «λυκοσ­συ­μα­χί­ες»!

Αυτό ισχύ­ει φυσι­κά, τόσο για τις ΗΠΑ, για το ΝΑΤΟ, για την ΕΕ, όσο και για την Κίνα, τη Ρωσία, για κάθε καπι­τα­λι­στι­κή δύνα­μη που επι­διώ­κει να ενι­σχύ­σει τη θέση της στη βάση της ισχύ­ος της. Δικό τους «τέκνο», άλλω­στε, είναι η σημε­ρι­νή καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία! Κι αυτή δεν θα μπο­ρού­σε να είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι κι ο υπό­λοι­πος καπι­τα­λι­στι­κός κόσμος. Ας μην κάνουν πως δεν το γνω­ρί­ζουν, όταν μιλούν για την παρα­βί­α­ση των συνό­ρων στην Ουκρα­νία και για την παρα­βί­α­ση του διε­θνούς δικαίου!

Μια ματιά στο τι συνέ­βη­κε στην Παλαι­στί­νη, στη Συρία, στο Αφγα­νι­στάν, στη Γιου­γκο­σλα­βία, στην Κύπρο είναι αρκε­τή για να δού­με την υπο­κρι­σία των Ευρω­παί­ων και Αμε­ρι­κά­νων ιμπε­ρια­λι­στών. Χρό­νια τώρα «κάνουν τα στρα­βά μάτια», στη­ρί­ζο­ντας επί της ουσί­ας τις απα­ρά­δε­κτες διεκ­δι­κή­σεις της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης στο Αιγαίο και στην Ανα­το­λι­κή Μεσόγειο.

Σήμε­ρα, βέβαια, γνω­ρί­ζου­με πως στή­νε­ται στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά μια «μηχα­νή» διευ­θέ­τη­σης πάνω στον πέρα για πέρα αφε­ρέγ­γυο «άξο­να» του ευρω­α­τλα­ντι­σμού, προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας νέους επώ­δυ­νους συμ­βι­βα­σμούς για τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα και την κυριαρ­χία της χώρας. Μόνο και μόνο για να «στρω­θεί ο δρό­μος» στη λεγό­με­νη «συνεκ­με­τάλ­λευ­ση» από τα κάθε είδους μονο­πω­λια­κά συμ­φέ­ρο­ντα, με ανυ­πο­λό­γι­στες συνέ­πειες για το μέλ­λον των δυο λαών, για την ειρή­νη, αλλά και το περιβάλλον.

Για άλλη μια φορά θα τονί­σου­με πως το δίλημ­μα ΝΑΤΟϊ­κή διευ­θέ­τη­ση στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά ή θερ­μό επει­σό­διο και πόλε­μος είναι ένα κάλ­πι­κο δίλημ­μα, μιας και το ένα κάθε άλλο παρά απο­κλεί­ει το άλλο.

Ο λαός μας δεν πρέ­πει να έχει καμία εμπι­στο­σύ­νη σε αυτούς που τον σέρ­νουν στον πόλε­μο! Κανέ­να άλλο­θι δεν πρέ­πει να δώσου­με στους εμπρη­στι­κούς και φιλο­πό­λε­μους σχε­δια­σμούς του ευρω­α­τλα­ντι­κού ιμπεριαλισμού!

Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ
το μόνο που μπορεί να μεταφέρει
αντιπολεμικό μήνυμα,
για να ακουστεί σε όλη την Ευρώπη

Τώρα πρέ­πει να δυνα­μώ­σει η πάλη για να στα­μα­τή­σει η κυβέρ­νη­ση να στέλ­νει όπλα και πυρο­μα­χι­κά, που έχει χρυ­σο­πλη­ρώ­σει ο ελλη­νι­κός λαός για την άμυ­να της χώρας, αλλά κατα­λή­γουν στα μέτω­πα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέμων.

Για να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νι­κές βάσεις στη Σού­δα, στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και όλες οι υπό­λοι­πες που βρί­σκο­νται σε ελλη­νι­κό έδα­φος και γίνο­νται ορμη­τή­ρια για να σφά­ζο­νται άλλοι λαοί, αλλά και δυνη­τι­κοί στό­χοι για αντίποινα.

Να απε­γκλω­βι­στεί η χώρα από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς και να δυνα­μώ­σει η πάλη για την απο­δέ­σμευ­ση από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις, με το λαό νοι­κο­κύ­ρη στη χώρα μας.

Τώρα είναι η ώρα να ακου­στεί ένα μεγά­λο ΟΧΙ στη μετα­τρο­πή της χώρας μας σε «αιχ­μή του δόρα­τος» στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς δολο­φο­νι­κούς σχε­δια­σμούς ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ.

Τώρα να ακου­στεί το μεγά­λο ΝΑΙ στο δικαί­ω­μα να ζού­με ειρη­νι­κά, με αλλη­λεγ­γύη με τους άλλους λαούς, νοι­κο­κύ­ρη­δες στον τόπο μας.

Πολύ πιο ηχη­ρό να είναι και το μήνυ­μα που θα λάβει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, αλλά και η ΕΕ του πολέ­μου στις προ­σε­χείς εκλογές!

Το μόνο ψηφο­δέλ­τιο που μπο­ρεί να μετα­φέ­ρει αυτό το αντι­πο­λε­μι­κό μήνυ­μα, για να ακου­στεί σε όλη την Ευρώ­πη, είναι αυτό του ΚΚΕ. Τώρα με το ΚΚΕ!

Ο λαός έχει τη δύνα­μη να βάλει τη σφρα­γί­δα του στις εξε­λί­ξεις, για να μπει τέλος στον σάπιο κόσμο των πολέ­μων! Για να δυνα­μώ­σει η εργα­τι­κή — λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση και αντε­πί­θε­ση. Ο λαός έχει τη δύνα­μη και μπο­ρεί να τη δεί­ξει στο δρό­μο του αγώ­να, για την απο­δέ­σμευ­ση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, κρα­τώ­ντας το τιμό­νι της εξου­σί­ας στα δικά του χέρια, για να ξημε­ρώ­σουν καλύ­τε­ρες μέρες.

Για­τί τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα και τα κέρ­δη των λίγων είναι ασυμ­βί­βα­στα. Για­τί η μόνη πραγ­μα­τι­κή δια­χω­ρι­στι­κή γραμ­μή είναι: ‘Η με το κεφά­λαιο, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ ή με τον εργα­ζό­με­νο λαό και τις ανά­γκες του!

Για­τί η ορι­στι­κή λύση βρί­σκε­ται στην ανα­τρο­πή του κόσμου της εκμε­τάλ­λευ­σης και των πολέ­μων, βρί­σκε­ται στην κοι­νω­νία της πραγ­μα­τι­κής λαϊ­κής ευη­με­ρί­ας, της αλλη­λεγ­γύ­ης, της φιλί­ας των λαών, της ειρή­νης, τον Σοσιαλισμό!

Βαδί­ζου­με μαζί τον δρό­μο της ανα­τρο­πής, μέχρι τη νίκη του λαού! Με πολύ πιο δυνα­τό ΚΚΕ για μια μεγά­λη πανευ­ρω­παϊ­κή αντε­πί­θε­ση! Σπά­με τα δεσμά της ΕΕ! Για την Ελλά­δα και την Ευρώ­πη των εργα­τών και όλων των εργα­ζο­μέ­νων, των αγρο­τών, της ειρή­νης και της ευη­με­ρί­ας των λαών!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο