Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Πίσω από αυτό το επικίνδυνο σύστημα Υγείας βρίσκονται οι κατευθύνσεις της ΕΕ που υλοποιούν όλα τα άλλα κόμματα

Με ανα­φο­ρά στις κινη­το­ποι­ή­σεις των υγειο­νο­μι­κών την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Υγεί­ας, που «δια­δή­λω­σαν ενά­ντια στο αίσχος των απο­γευ­μα­τι­νών χει­ρουρ­γεί­ων», ξεκί­νη­σε την ομι­λία του στη Βου­λή ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στη συζή­τη­ση του νομο­σχε­δί­ου του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας που επε­κτεί­νει την επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση στα νοσοκομεία.

Ανα­φε­ρό­με­νος στους ογκο­λο­γι­κούς ασθε­νείς ή σε έκτα­κτα περι­στα­τι­κά ανα­ρω­τή­θη­κε «τι άλλη επι­λο­γή είχαν αυτοί οι ασθε­νείς από το να βάλουν το χέρι στην τσέ­πη» και «τι επι­λο­γή έχουν οι ασθε­νείς που δεν έχουν χρήματα».

Αντί­θε­τα, ο υπουρ­γός Υγεί­ας επέ­λε­ξε να περά­σει την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Υγεί­ας παρέα με τον Ισραη­λι­νό ομό­λο­γό του, είπε ο Δ. Κου­τσού­μπας, στη­λι­τεύ­ο­ντας τη στή­ρι­ξη που παρέ­χουν ο Αδ. Γεωρ­γιά­δης και η κυβέρ­νη­σή του στο κρά­τος-δολο­φό­νο. Μάλι­στα, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ κατέ­θε­σε στα πρα­κτι­κά φωτο­γρα­φία από το ισο­πε­δω­μέ­νο Νοσο­κο­μείο «Αλ Σίφα», στη Λωρί­δα της Γάζας, όπου σφα­γιά­στη­καν εκα­το­ντά­δες Παλαι­στί­νιοι από τον ισραη­λι­νό στρατό.

Ανα­φε­ρό­με­νος στο συγκε­κρι­μέ­νο νομο­σχέ­διο και στις υπό­λοι­πες αντι­δρα­στι­κές αλλα­γές που υλο­ποιεί η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, κατέ­στη­σε σαφές πως βρί­σκο­νται σε πλή­ρη διά­στα­ση με τους ασθε­νείς και με την πλειο­ψη­φία των υγειο­νο­μι­κών. Ανέ­δει­ξε δε τα «σάπια υλι­κά» από τα οποία απο­τε­λεί­ται η ανά­πτυ­ξή τους, κάνο­ντας λόγο για «άθλιο έως επι­κίν­δυ­νο σύστη­μα Υγεί­ας» που σώζε­ται κάπως χάρη στην αυτο­θυ­σία των υγειονομικών.

Όπως εξή­γη­σε, πίσω από κάθε τέτοιο αντι­δρα­στι­κό νομο­θέ­τη­μα βρί­σκο­νται οι κατευ­θύν­σεις της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης που υλο­ποιούν οι κυβερ­νή­σεις κάθε από­χρω­σης και έχουν δια­μορ­φώ­σει μαζί όλα τα άλλα κόμ­μα­τα. «Η ουσία της πολι­τι­κής σας γρά­φει ΕΕ», είπε, καλώ­ντας τον ελλη­νι­κό λαό να δώσει κατάλ­λη­λη απά­ντη­ση στην ΕΕ και στα κόμ­μα­τα της στις ευρω­ε­κλο­γές. Άλλω­στε, το ΚΚΕ αντι­πα­λεύ­ει αυτή την πολι­τι­κή μέσα στη Βου­λή, μέσα στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, μέσα στον αγώ­να, όπως ανέ­φε­ρε. Πρό­σθε­σε πως η κυβέρ­νη­ση έχει συμ­μά­χους τα άλλα κόμ­μα­τα σε αυτή την πολι­τι­κή για­τί τους ενώ­νουν οι κατευ­θύ­νεις της ΕΕ, ο ίδιος ο καη­μός της καπι­τα­λι­στι­κής ανάπτυξης.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ τόνι­σε πως η οργα­νω­μέ­νη αγω­νι­στι­κή δρά­ση των εργα­ζο­μέ­νων, μαζί με τη στή­ρι­ξη του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος μπο­ρεί όχι μόνο να βάλει φρέ­νο, αλλά να δια­μορ­φώ­σει τους όρους για να έρθουν τα πάνω κάτω.

Με αφορ­μή την πρό­σφα­τη επί­σκε­ψή του στην πολύ­πα­θη Θεσ­σα­λία, μετέ­φε­ρε την κραυ­γή αγω­νί­ας και τα αιτή­μα­τα των πλημ­μυ­ρο­πα­θών και των σεισμόπληκτων.

(Πηγή: 902)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο