Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Συμπόρευση με το ΚΚΕ σε κάθε μάχη, παντού, όπου χτυπά η καρδιά του αγωνιστή και περήφανου λαού μας (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Με μια μαζι­κή συγκέ­ντρω­ση στο συνε­δρια­κό κέντρο «Ν. Γερ­μα­νός» στη ΔΕΘ, υπο­δέ­χτη­καν μέλη και φίλοι του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ, εργα­ζό­με­νοι του χεριού και του πνεύ­μα­τος, συν­δι­κα­λι­στές, εκπρό­σω­ποι φορέ­ων της Θεσ­σα­λο­νί­κης, τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσου­μπα, που «άνοι­ξε» με την ομι­λία του στο χώρο αυτό, την διή­με­ρη επί­σκε­ψη του στην πόλη.

«Καμία ανα­μο­νή καμία ανο­χή! Ο λαός μπο­ρεί να μπο­ρεί να γίνει πρω­τα­γω­νι­στής με αγώ­να και συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ!» δια­κή­ρυτ­τε το πανό που δέσπο­ζε στο χώρο, με τον Δ. Κου­τσού­μπα να κλεί­νει την ομι­λία του ανα­νε­ώ­νο­ντας το αγω­νι­στι­κό ραντε­βού με τους παρευ­ρι­σκό­με­νους στη μεγά­λη πανελ­λα­δι­κή απερ­γία της 9ης Νοεμβρίου.

Στη συγκέ­ντρω­ση παρα­βρέ­θη­καν η Θεα­νώ Καπε­τη μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και γραμ­μα­τέ­ας της ΚΟ Κ. Μακε­δο­νί­ας, ο Ζ. Λυμπε­ρι­δης, μέλος της γραμ­μα­τεί­ας της ΚΕ, τα μέλη της ΚΕ Κ. Αβρα­μό­που­λος, Θ. Χρη­στί­δης, Δ. Παπα­το­λι­δης, Γ. Γκλι­γκό­που­λος, Ε. Δημά­κης, ο βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος Γ. Δελής, περι­φε­ρεια­κοί και δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

Παρα­θέ­του­με την ομι­λία του:

Όλες αυτές τις μέρες και από το βήμα της ΔΕΘ ακού­με ξανά και ξανά για τον «δύσκο­λο χει­μώ­να» που έρχε­ται, σαν να πρό­κει­ται για κάποιο φυσι­κό φαι­νό­με­νο που δεν μπο­ρού­με να αποφύγουμε.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και από κοντά ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ συνε­χί­ζουν βέβαια την κάλ­πι­κη αντι­πα­ρά­θε­σή τους, όμως όλοι μαζί προ­βάλ­λουν ότι η λύση βρί­σκε­ται στη δια­μόρ­φω­ση μιας κοι­νής πολι­τι­κής της ΕΕ που θα απα­ντή­σει, όπως λένε, στον «ενερ­γεια­κό εκβια­σμό του Πούτιν»!

Το ΚΚΕ πολύ έγκαι­ρα απο­κά­λυ­ψε στον λαό την αλή­θεια για τη σημε­ρι­νή κατά­στα­ση και τα χει­ρό­τε­ρα που έρχονται.

Απο­κά­λυ­ψε ότι ο μεγά­λος ένο­χος για την αύξη­ση της ακρί­βειας και της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας είναι οι ίδιες οι κατευ­θύν­σεις και οι δεσμεύ­σεις της ΕΕ, που υπη­ρε­τούν τα συμ­φέ­ρο­ντα του μεγά­λου κεφα­λαί­ου, σε βάρος των λαών της Ευρώπης.

Η αλή­θεια είναι ότι η έκρη­ξη των τιμών της Ενέρ­γειας ξεκί­νη­σε πολύ πριν τη στρα­τιω­τι­κή ανα­μέ­τρη­ση και την κλι­μά­κω­ση του ενερ­γεια­κού πολέ­μου μετα­ξύ ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ρωσίας.

Η αλή­θεια είναι ότι η μετα­τρο­πή των καυ­σί­μων και του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος σε πανά­κρι­βα εμπο­ρεύ­μα­τα είναι απο­τέ­λε­σμα των στρα­τη­γι­κών κατευ­θύν­σε­ων της ΕΕ, της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» της αγο­ράς Ενέρ­γειας, με όλες τις μορ­φές της, όπως το χρη­μα­τι­στή­ριο Ενέρ­γειας και της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης», με το εμπό­ριο ρύπων που υπο­νό­μευ­σε τη λιγνι­τι­κή παρα­γω­γή φθη­νής εγχώ­ριας ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας στην Ελλάδα.

Ούτε, όμως, και η ίδια η κλι­μά­κω­ση του ενερ­γεια­κού πολέ­μου απο­τε­λεί κάποιο φυσι­κό φαι­νό­με­νο. Η επι­λο­γή της ΕΕ για απε­ξάρ­τη­ση από το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο, για αύξη­ση των εισα­γω­γών του ακρι­βού αμε­ρι­κα­νι­κού υγρο­ποι­η­μέ­νου αερί­ου LNG και στη συνέ­χεια η επι­λο­γή για τα πακέ­τα οικο­νο­μι­κών κυρώ­σε­ων στη Ρωσία φέρουν την υπο­γρα­φή των κρα­τών-μελών της ΕΕ.

ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στη­ρί­ζουν αυτές τις επι­λο­γές, που υλο­ποι­ή­θη­καν προ­τού αρχί­σουν τα ρώσι­κα αντί­με­τρα με το κλεί­σι­μο των αγωγών.

Απο­δεί­χθη­κε ότι η ΕΕ πυρο­βο­λεί τα πόδια των λαών και δεν το κάνει για να υπε­ρα­σπι­στεί «την ελευ­θε­ρία και το Διε­θνές Δίκαιο», αλλά για να θωρα­κί­σει τη δικτα­το­ρία του κεφα­λαί­ου και τη θέση της στον διε­θνή ανταγωνισμό.

Καμιά προ­πα­γάν­δα δεν μπο­ρεί να κρύ­ψει για πολύ τα πραγ­μα­τι­κά δεδο­μέ­να της οικονομίας.

Η ΕΕ αδυ­να­τεί να δια­σφα­λί­σει τους επό­με­νους μήνες επαρ­κή ποσό­τη­τα αερί­ου, που να ανα­πλη­ρώ­σει τις απώ­λειες του ρωσι­κού φυσι­κού αερίου.

Το ευρώ εξα­σθε­νεί συνε­χώς σε σχέ­ση με το δολά­ριο που παρα­μέ­νει βασι­κό νόμι­σμα των ενερ­γεια­κών εμπο­ρι­κών συναλλαγών.

Τα κρά­τη-μέλη της ΕΕ έχουν δια­φο­ρε­τι­κό ενερ­γεια­κό μείγ­μα και έχουν κλεί­σει δια­φο­ρε­τι­κές διμε­ρείς ενερ­γεια­κές συμφωνίες.

Για αυτό και δεν προ­χω­ρά η κοι­νή προ­μή­θεια αερί­ου με ευθύ­νη της ΕΕ. Καθώς ανε­βαί­νουν τα επι­τό­κια και το κόστος δανει­σμού, περιο­ρί­ζο­νται όλο και περισ­σό­τε­ρο τα περι­θώ­ρια ελιγ­μών των επι­τε­λεί­ων της ΕΕ.

Για αυτό ετοι­μά­ζο­νται για περι­κο­πές στην ενερ­γεια­κή κατα­νά­λω­ση των νοι­κο­κυ­ριών, ενώ φορ­τώ­νουν τους λαούς με νέα δάνεια για να δώσουν κάποιες επιδοτήσεις.

Ήδη μία σει­ρά μεγά­λες ενερ­γο­βό­ρες βιο­μη­χα­νί­ες στην Ευρώ­πη, όπως στους κλά­δους του αλου­μι­νί­ου και του χάλυ­βα, στη χημι­κή βιο­μη­χα­νία, προ­χω­ρούν σε απο­λύ­σεις, κάνουν περι­κο­πές στην παρα­γω­γή και κλείνουν.

Για όλα αυτά είναι όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα συνυ­πεύ­θυ­να, το καθέ­να στο μερί­διο που του αναλογεί.

Όλοι τους προωθούν τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στην ιμπεριαλιστική αναμέτρηση

Τόσο η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση της ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ προ­ώ­θη­σαν και προ­ω­θούν τη βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας όχι μόνο στον ενερ­γεια­κό πόλε­μο, αλλά και συνο­λι­κά στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή ανα­μέ­τρη­ση ΝΑΤΟ — ΕΕ και Ρωσίας.

Εμπλο­κή που δεν αφο­ρά μόνο την επέ­κτα­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων και των υπο­δο­μών του ΝΑΤΟ στην Ελλά­δα. Αφο­ρά τον οικο­νο­μι­κό και ενερ­γεια­κό πόλεμο:

- Με τους σταθ­μούς μετα­φο­ράς αμε­ρι­κα­νι­κού LNG στα Βαλ­κά­νια και την ΕΕ.

- Τον πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο των Ελλή­νων εφο­πλι­στών σε αυτήν τη μεταφορά.

- Τον ρόλο της «Εγνα­τί­ας των Λιμα­νιών» της Βόρειας Ελλά­δας, από την Ηγου­με­νί­τσα και τη Θεσ­σα­λο­νί­κη έως την Καβά­λα και την Αλεξανδρούπολη.

- Την ανά­πτυ­ξη μεγά­λων αμε­ρι­κα­νι­κών και γερ­μα­νι­κών ψηφια­κών κέντρων στην Ελλάδα.

- Την έρευ­να για λογα­ρια­σμό του ΝΑΤΟ στα ελλη­νι­κά Πανεπιστήμια.

ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι συνέ­νο­χοι για την πολι­τι­κή που μετα­τρέ­πει πόλεις, όπως η Θεσ­σα­λο­νί­κη και η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, σε στρα­τιω­τι­κούς στό­χους, αν υπάρ­ξει μια ευρύ­τε­ρη σύγκρουση.

Είναι συνέ­νο­χοι για­τί κοροϊ­δεύ­ουν ότι η εμπλο­κή μας στα σχέ­δια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ απο­τε­λεί ασπί­δα προ­στα­σί­ας από την επι­θε­τι­κό­τη­τα της Τουρκίας.

Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει!

Με τις πλά­τες του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ η Τουρ­κία «γκρι­ζά­ρει» το Αιγαίο, αμφι­σβη­τεί την κυριαρ­χία των ελλη­νι­κών νησιών και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα Ελλά­δας και Κύπρου με το εφεύ­ρη­μα της «Γαλά­ζιας Πατρίδας».

Η τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα «τρέ­φε­ται» από τη δρά­ση των ΝΑΤΟ — ΗΠΑ — ΕΕ, καθώς και τις μεγά­λες αντι­θέ­σεις τους με Κίνα και Ρωσία.

Εκεί μέσα εξε­λίσ­σε­ται ένα μεγά­λο παζά­ρι με την Τουρ­κία, το οποίο κιν­δυ­νεύ­ει να πάρει αμπά­ρι­ζα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας μας.

Καμία εμπι­στο­σύ­νη, λοι­πόν, στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και τις άλλες δυνά­μεις του ευρω­α­τλα­ντι­σμού, που εναλ­λάσ­σουν τα «νταη­λί­κια γιοκ» με τους ενα­γκα­λι­σμούς τους στις Συνό­δους του ΝΑΤΟ και στα διά­φο­ρα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­βού­λια της καπι­τα­λι­στι­κής αγοράς.

Είναι συνέ­νο­χοι για την κωμω­δία των κρα­τι­κών μέτρων ανα­κού­φι­σης, όπου το κρά­τος παίρ­νει από εμάς, με τους έμμε­σους φόρους και την άμε­ση φορο­λο­γία, και μας επι­στρέ­φει ελά­χι­στα, τα οποία παρου­σιά­ζο­νται προ­κλη­τι­κά ως «παρο­χές»!

Είναι συνέ­νο­χοι για την κρα­τι­κή επι­δό­τη­ση της αύξη­σης των τιμών, της ακρί­βειας και των κερ­δών των ομί­λων, ενώ η λαϊ­κή οικο­γέ­νεια στενάζει.

Είναι συνέ­νο­χοι, για­τί όλοι μαζί ψήφι­σαν το 3ο μνη­μό­νιο και τις μετα­μνη­μο­νια­κές δεσμεύ­σεις και όλοι απο­δέ­χο­νται την επι­τή­ρη­ση των ευρω­ε­νω­σια­κών εξα­μή­νων της ΕΕ.

Είναι πάνω από όλα συνέ­νο­χοι για­τί προ­βάλ­λουν ως λύση, που θα εξα­σφα­λί­σει την «ανά­πτυ­ξη για όλους», την αξιο­ποί­η­ση των κον­δυ­λί­ων του ΕΣΠΑ και του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης καθώς και την προ­σέλ­κυ­ση νέων επενδύσεων.

Αντα­γω­νί­ζο­νται, μάλι­στα, μετα­ξύ τους σχε­τι­κά με το ποιος από όλους είναι ο πιο ικα­νός δια­χει­ρι­στής για να υλο­ποι­ή­σει αυτή τη λύση.

Όποιος εξα­κο­λου­θεί να έχει αυτα­πά­τες, σχε­τι­κά με το αν η αύξη­ση των επεν­δύ­σε­ων και των κερ­δών των ομί­λων οδη­γεί στη λαϊ­κή ευη­με­ρία, αρκεί να σκε­φτεί με βάση την ίδια του την πεί­ρα μέχρι τώρα, αλλά και την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που βιώνει.

Οι επενδύσεις συμβαδίζουν με τη θυσία των δικαιωμάτων του λαού

Ο κ. Μητσο­τά­κης από το βήμα της ΔΕΘ, πριν από λίγες μέρες, πανη­γύ­ρι­σε ότι, σχε­τι­κά με την προ­σέλ­κυ­ση επεν­δύ­σε­ων και την αξιο­ποί­η­ση των κοι­νο­τι­κών ταμεί­ων, η Ελλά­δα πέτυ­χε το 2021 ρεκόρ σε επί­πε­δο 30ετίας!!!

Μάλι­στα. Δεν μας είπε, όμως, τι κέρ­δι­σαν με αυτό το ρεκόρ οι εργα­ζό­με­νοι και ο λαός;

Όλοι ξέρου­με την απά­ντη­ση. Η προ­σέλ­κυ­ση επεν­δύ­σε­ων συμ­βα­δί­ζει με τη θυσία των δικαιω­μά­των του λαού στον βωμό του κέρδους.

- Το απο­δει­κνύ­ει η αλυ­σί­δα των αντερ­γα­τι­κών νόμων, με κορυ­φαίο τον νόμο Χατζηδάκη.

- Το ανα­δει­κνύ­ουν οι συν­θή­κες εργα­σια­κής γαλέ­ρας που έφε­ραν οι αμε­ρι­κα­νι­κές επεν­δύ­σεις στα Ναυ­πη­γεία της Σύρου και της Ελευ­σί­νας, με τη βοή­θεια των κυβερ­νή­σε­ων του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ.

- Το απο­δει­κνύ­ουν οι απο­λύ­σεις και η κατά­στα­ση στα «Πετρέ­λαια Καβά­λας», στη ΛΑΡΚΟ.

- Το απο­δει­κνύ­ουν οι απο­λύ­σεις στη «Μαλα­μα­τί­να», όπου οι εργα­ζό­με­νοι δίνουν μια μεγά­λη μάχη ενά­ντια στην τρο­μο­κρα­τία και την καταστολή.

Σ’ αυτό το πλαί­σιο πρέ­πει να εξε­τά­σει κανείς και τις περι­βό­η­τες εξαγ­γε­λί­ες του πρω­θυ­πουρ­γού για την «ανα­κού­φι­ση» των εργαζομένων!

Εξαγ­γε­λί­ες που τελι­κά προκαλούν.

Και από αυτό εδώ το ίδιο βήμα στη ΔΕΘ λέμε ξεκά­θα­ρα στον πρω­θυ­πουρ­γό και όλους τους ομοί­ους του:

Σπέρ­νουν ανέ­μους, αλλά θα θερί­σουν θύελλες.

Η προ­πα­γάν­δα δεν μπο­ρεί να συγκα­λύ­ψει για πολύ την πραγματικότητα.

Ποια είναι τα ακρι­βή δεδομένα;

Η πολι­τι­κή που ακο­λού­θη­σαν όλη την προη­γού­με­νη δεκα­ε­τία όλες οι κυβερ­νή­σεις των κομ­μά­των του κατε­στη­μέ­νου, έχει οδη­γή­σει σε μια κατά­στα­ση που κυριο­λε­κτι­κά δεν πάει άλλο.

Το κόστος ζωής έχει εκτι­να­χθεί, η αγο­ρα­στι­κή δύνα­μη της λαϊ­κής οικο­γέ­νειας έχει μειω­θεί δραματικά.

Οι λογα­ρια­σμοί του ηλε­κτρι­κού είναι κυριο­λε­κτι­κά τρα­γι­κοί για εργα­ζό­με­νους, για μικρές επι­χει­ρή­σεις, για τους φτω­χούς αγρότες.

Ο λόγος είναι απλός:

Ο ενερ­γεια­κός σχε­δια­σμός που γίνε­ται με κρι­τή­ριο το πόσο θα κερ­δί­σει ο κάθε επεν­δυ­τής, η κυριαρ­χία των πανά­κρι­βων ΑΠΕ και της ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γής με φυσι­κό αέριο, που ήρθαν να αντι­κα­τα­στή­σουν τα λιγνι­τι­κά εργο­στά­σια που για δεκα­ε­τί­ες παρή­γα­γαν σχε­τι­κά φθη­νό ρεύμα.

Το κόστος των τροφίμων επίσης εκτινάσσεται.

Η παρα­δο­σια­κή φέτα φτά­νει να πωλεί­ται 12 ευρώ το κιλό και τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά στρώ­μα­τα στα­μα­τούν να αγο­ρά­ζουν τρό­φι­μα για να κάνουν οικονομία.

Η κοι­νή «ευρω­παϊ­κή» αγο­ρά, η προ­ώ­θη­ση των εξα­γω­γών των εγχώ­ριων ποιο­τι­κών αγρο­τι­κών — δια­τρο­φι­κών προ­ϊ­ό­ντων, η πολι­τι­κή της ΕΕ, που έχει εκτι­νά­ξει το κόστος της παρα­γω­γής τρο­φί­μων, έχει μετα­τρέ­ψει και τα τρό­φι­μα σε είδος πολυτελείας!

Το κόστος στέγασης γονατίζει τους εργαζόμενους στα κέντρα των πόλεων.

Απ’ τη μία η μαζι­κή αλλα­γή χρή­σης, η στρο­φή προς τον του­ρι­σμό και του κέντρου των μεγα­λου­πό­λε­ων της χώρας, οι επι­βα­ρύν­σεις για την «πρά­σι­νη ανα­βάθ­μι­ση» των κτι­ρί­ων και απ’ την άλλη η συνε­χής μεί­ω­ση των εισο­δη­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων μετα­τρέ­πουν και τη στέ­γα­ση σε άπια­στο όνειρο.

Σε μεγα­λύ­τε­ρη κλί­μα­κα, η επε­κτα­τι­κή δημο­σιο­νο­μι­κή πολι­τι­κή και κυρί­ως η νομι­σμα­τι­κή πολι­τι­κή των τελευ­ταί­ων ετών της ΕΚΤ, το περι­βό­η­το Ταμείο Ανά­πτυ­ξης, είναι οι βασι­κές αιτί­ες του τερα­τώ­δους πλη­θω­ρι­σμού που έρχε­ται και κατα­τρώ­ει ό,τι έχει απο­μεί­νει από το λαϊ­κό εισόδημα.

Αυτά είναι, λοι­πόν, τα δεδο­μέ­να. Πρό­κει­ται δηλα­δή για τους πυλώ­νες της οικο­νο­μι­κής πολι­τι­κής, τόσο της ΝΔ όσο και όλων των άλλων αστι­κών κομ­μά­των και της ΕΕ, που είναι και οι ουσια­στι­κές αιτί­ες της πρω­το­φα­νούς κατά­στα­σης που βιώ­νουν οι εργα­ζό­με­νοι και ο λαός μας σήμερα.

Το πραγματικό, σάπιο πρόσωπο της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης

Την ίδια στιγ­μή όλοι αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε ότι οι επό­με­νοι μήνες θα είναι ακό­μα χειρότεροι.

Κανείς σοβα­ρός ανα­λυ­τής δεν συζη­τά για το αν, αλλά μόνο για το βάθος της νέας, επερ­χό­με­νης καπι­τα­λι­στι­κής κρίσης.

Έρχε­ται η τρί­τη, μεγά­λη, βαθιά κρί­ση μέσα σε 15 χρόνια!

Όλες οι υπο­σχέ­σεις των άλλων κομ­μά­των, όλα αυτά τα χρό­νια, «για την ανά­πτυ­ξη που έρχε­ται και που θα οδη­γή­σει σε λαϊ­κή ευη­με­ρία», θρυμ­μα­τί­ζο­νται από την πραγματικότητα.

Κάθε φάση ανά­καμ­ψης μετά από κάθε κρί­ση στρώ­νει τον δρό­μο για μια νέα βαθύτερη…

Και στο βάθος, επι­πλέ­ον, ο πόλε­μος που έρχε­ται να λύσει ό,τι δεν μπο­ρεί να λύσει το εναλ­λάξ δίδυ­μο ανά­πτυ­ξης — κρίσης.

Τον χει­μώ­να που έρχε­ται, οι εργα­ζό­με­νοι θα βιώ­σουν, για πρώ­τη φορά μετά από δεκα­ε­τί­ες, μαζι­κή αδυ­να­μία θέρ­μαν­σης, δια­κο­πές ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, ενώ οι ελλεί­ψεις σε αγα­θά πρώ­της ανά­γκης και οι υπέ­ρο­γκες τιμές ‑που είναι δύο όψεις του ίδιου νομί­σμα­τος- θα πολλαπλασιαστούν.

Το σύστη­μα της καπι­τα­λι­στι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης δεί­χνει το πραγ­μα­τι­κό του αντι­δρα­στι­κό, σάπιο πρόσωπο.

Αυτή είναι η ζοφε­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Και σ’ αυτή την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα έρχο­νται οι ανα­κοι­νώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού που εμφα­νί­ζε­ται σαν να μην την καταλαβαίνει…

Τα μέτρα ανα­κού­φι­σης, το μεγά­λο πακέ­το είναι παρα­πά­νω από φανε­ρό ότι ελά­χι­στα μπο­ρεί να ανα­κου­φί­σει τους εργαζόμενους.

Το ύψος του «πακέ­του», ακό­μα και αν φτά­σει τελι­κά τα 5,5 δισ. που δια­τεί­νε­ται, μετα­φρά­ζε­ται περί­που σε 500 ευρώ ανά άτομο…

Η κυβέρ­νη­ση, λοι­πόν, καλεί τους εργα­ζό­με­νους με αυτά να αντι­με­τω­πί­σουν τις συνέ­πειες μιας τερα­τώ­δους αύξη­σης του κόστους ζωής.

Με απλά λόγια, ένας μισθω­τός που επι­βί­ω­νε με 10.000 τον χρό­νο και πρέ­πει να πλη­ρώ­σει φέτος 11.500, καλεί­ται αυτό να το κάνει με 500 ευρώ.

Αυτό είναι το ένα δεδομένο.

Το δεύ­τε­ρο και σοβα­ρό­τε­ρο είναι το ποιος πληρώνει.

Η κυβέρ­νη­ση λέει ότι «δίνει» 5,5 δισ.!

Αλή­θεια, από πού;

Μπο­ρεί να δίνει πραγ­μα­τι­κά κάποιος στον λαό, όταν του τα παίρ­νει απ’ τη μία τσέ­πη και του τα δίνει στην άλλη;

Τα φορο­λο­γι­κά έσο­δα προ­κύ­πτουν από τη φορο­λό­γη­ση των λαϊ­κών στρω­μά­των, ενώ οι πρό­σθε­τοι, μη «φορο­λο­γι­κοί» πόροι του «πρά­σι­νου ταμεί­ου», δεν είναι τίπο­τα άλλο παρά πλη­θω­ρι­στι­κό χρή­μα, που τρώ­ει τα λαϊ­κά εισοδήματα.

Άρα, ποιες παρο­χές; Πού τις βλέ­πε­τε τις «παρο­χές»;

Τα μέτρα που εξαγ­γέλ­θη­καν στη ΔΕΘ δεν είναι τίπο­τα άλλο παρά μια νέα ανα­δια­νο­μή της φτώ­χειας και της μιζέ­ριας ανά­με­σα στα λαϊ­κά στρώματα.

Με φόρους, με πλη­θω­ρι­σμό, με εκτί­να­ξη των τιμών, λόγω των τερά­στιων κερ­δών που κατα­γρά­φουν στην Ενέρ­γεια οι εφο­πλι­στές και οι παρα­γω­γοί του LNG, οι εργα­ζό­με­νοι πλη­ρώ­νουν όλο το πακέ­το που τάχα τους ελαφραίνει.

Τεράστιο το κόστος διαβίωσης

Θέλε­τε να δού­με αυτά τα μέτρα ακό­μα πιο συγκε­κρι­μέ­να; Τι μας λέει ο κ. Μητσο­τά­κης; Ποιες είναι οι παρο­χές του;

Ο πρω­θυ­πουρ­γός κάνει λόγο για αύξη­ση του επι­δό­μα­τος θέρ­μαν­σης, κατά 300 εκατ. ευρώ, δηλα­δή αύξη­ση μεσο­σταθ­μι­κή 100 ευρώ ανά νοι­κο­κυ­ριό, για 3 εκα­τομ­μύ­ρια νοι­κο­κυ­ριά, την ίδια ώρα που οι συντη­ρη­τι­κό­τε­ρες εκτι­μή­σεις κάνουν λόγο για μια εκτί­να­ξη του ενερ­γεια­κού κόστους του­λά­χι­στον κατά 1.000 ευρώ, ενώ σε περιο­χές της Βόρειας Ελλά­δας η αύξη­ση μπο­ρεί να είναι πολλαπλάσια!

Και επει­δή οι τιμές της θέρ­μαν­σης δεν είναι φυσι­κό φαι­νό­με­νο, η συζή­τη­ση για «αύξη­ση του επι­δό­μα­τος» συγκα­λύ­πτει τόσο το ποιος το πλη­ρώ­νει όσο και το ποιος τελι­κά το λαμβάνει.

Για­τί το «επί­δο­μα θέρ­μαν­σης» θα αυγα­τί­σει τα κέρ­δη των εισα­γω­γέ­ων φυσι­κού αερί­ου, των εφο­πλι­στών που το μετα­φέ­ρουν, των ομί­λων Ενέρ­γειας που κυριαρ­χούν στην αγορά.

Βέβαια, εδώ δεν μπο­ρεί κανείς να μη σχο­λιά­σει μια πραγ­μα­τι­κή ιλαροτραγωδία…

Το κρά­τος, που μέχρι πέρυ­σι επι­δο­τού­σε το φυσι­κό αέριο και συνι­στού­σε σε όλους, πίε­ζε να βάλουν σωρη­δόν φυσι­κό αέριο για θέρ­μαν­ση, γεγο­νός που οδή­γη­σε εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες νοι­κο­κυ­ριά να αντι­κα­τα­στή­σουν τις παλαιό­τε­ρες υπο­δο­μές τους, τώρα έρχε­ται και πρι­μο­δο­τεί τη νέα αλλαγή…

Και βάζει και υπουρ­γό του με πολι­τι­κό κυνι­σμό να λέει στον κόσμο ότι «όποιος δεν προ­σαρ­μό­ζε­ται πεθαίνει»…

Όμως, φίλες και φίλοι, τα κίνη­τρα «στέ­γα­σης» των φοι­τη­τών είναι κυριο­λε­κτι­κά «όλα τα λεφτά»!

Αλή­θεια, τι θα καλύ­ψουν με τα 500 ευρώ χρο­νιά­τι­κη αύξη­ση του επι­δό­μα­τος ‑για όσους πάλι το δικαιού­νται, για­τί δεν το δικαιού­νται παρά λίγοι- όταν τα ενοί­κια αυξά­νο­νται πάνω από 1.000 — 1.500 ευρώ ετησίως;

Τι να πρω­το­κα­λύ­ψει κανείς από το τερά­στιο κόστος σίτι­σης, ένδυ­σης, στοι­χειώ­δους ανα­ψυ­χής ενός φοιτητή;

Για τις υπό­λοι­πες εξαγ­γε­λί­ες του, για τον περιο­ρι­σμό του κόστους στέ­γα­σης, δεν μπο­ρεί κανείς παρά να γελάσει.

Αλή­θεια, οι 1.000 μισθω­μέ­νες κατοι­κί­ες από το Δημό­σιο θα αλλά­ξουν το τοπίο; Το πιστεύ­ει κανείς πραγ­μα­τι­κά αυτό;

Για την ανα­φο­ρά του στο ύψος της golden visa, ο κ. Μητσο­τά­κης πραγ­μα­τι­κά κοροϊ­δεύ­ει, για­τί η βίζα αφο­ρά την αθροι­στι­κή ακί­νη­τη περιου­σία, αλλά και σε κάθε περί­πτω­ση μία από τις αιτί­ες για την εκτό­ξευ­ση του κόστους στέ­γα­σης δεν είναι οι golden visa, αλλά οι του­ρι­στι­κές επεν­δύ­σεις που γίνο­νται σωρη­δόν στις πόλεις και η γενι­κή αύξη­ση του κόστους ζωής.

Δίνει, είπε, 250 ευρώ σε 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους, δηλα­δή 70 λεπτά τη μέρα. Αλή­θεια, με αυτά τα 70λεπτά τη μέρα θα αντι­με­τω­πι­στεί το τερά­στιο πρό­βλη­μα της ακρίβειας;

Περί­ερ­γα μαθη­μα­τι­κά… Ας στα­μα­τή­σουν πια οι κοροϊδίες!

Αντί­στοι­χα, οι εξαγ­γε­λί­ες για τους αγρό­τες μόνο ως πρό­κλη­ση μπο­ρούν να γίνουν κατανοητές.

Το τερά­στιο κόστος των λιπα­σμά­των και των αγρο­τι­κών εφο­δί­ων έχει οδη­γή­σει τους αγρό­τες να ελα­χι­στο­ποιούν τη χρή­ση τους, εδώ και δεκα­ε­τί­ες, με αρνη­τι­κό απο­τέ­λε­σμα στα επί­πε­δα παρα­γω­γής και κάλυ­ψης των δια­τρο­φι­κών ανα­γκών της χώρας.

Και τώρα η κυβέρ­νη­ση έρχε­ται να επι­δο­τή­σει, με λιγό­τε­ρα από 4 ευρώ ανά στρέμ­μα χρη­σι­μο­ποιού­με­νης έκτα­σης, επι­δο­τή­σεις που τελι­κά θα κατα­λή­ξουν στους εισα­γω­γείς λιπα­σμά­των και αγροεφοδίων.

Οι εξαγ­γε­λί­ες για τους συντα­ξιού­χους επί­σης προ­κα­λούν το κοι­νό αίσθημα.

Αλή­θεια, πώς είναι δυνα­τόν ένας πρω­θυ­πουρ­γός, ενός τάχα ευνο­μού­με­νου κρά­τους, να έρχε­ται και να εξαγ­γέλ­λει ως «παρο­χή» αυτά που τα δικα­στή­ρια επι­δί­κα­σαν ως δικαί­ω­μα των συνταξιούχων;

Για­τί αυτή είναι η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Οι συντα­ξιού­χοι όλη την προη­γού­με­νη δεκα­ε­τία είδαν τις συντά­ξεις τους πραγ­μα­τι­κά να τσε­κου­ρώ­νο­νται, με ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ να δια­γκω­νί­ζο­νται για το ποιος θα βάλει το μαχαί­ρι βαθύτερα.

Ένα μικρό κομ­μά­τι απ’ αυτές τις απώ­λειες θεω­ρή­θη­καν από τα δικα­στή­ρια παράνομες.

Και έρχε­ται τώρα με θρά­σος η κυβέρ­νη­ση, αντί να ζητή­σει συγ­γνώ­μη για τη νομι­κά απο­δε­δειγ­μέ­νη ‑με βάση τους δικούς της κανό­νες πλέ­ον- αδι­κία, να ανα­φέ­ρε­ται σε «παρο­χές»!

Τι άλλο να πει κανείς άραγε…

Με θράσος η κυβέρνηση διαφημίζει το κυβερνητικό έργο

Όσο για την περί­φη­μη «νέα αύξη­ση στον κατώ­τα­το μισθό» που εξήγ­γει­λε η κυβέρ­νη­ση: Κατ’ αρχάς, για να σχο­λιά­σει κανείς μια αύξη­ση, πρέ­πει να ξεκι­νή­σει από τη βάση σύγκρισης.

Και η αλή­θεια είναι ότι ο κατώ­τα­τος μισθός δεν επαρ­κού­σε για να καλύ­ψει τις στοι­χειώ­δεις ανά­γκες των εργα­ζο­μέ­νων πολύ πριν το σημε­ρι­νό κύμα ακρίβειας.

Τώρα, με το κόστος ζωής, η αγο­ρα­στι­κή δύνα­μη έχει μειω­θεί κατά του­λά­χι­στον 15%-20%.

Και ποια είναι η πρό­τα­ση της κυβέρ­νη­σης; Μια αύξη­ση που υπο­λεί­πε­ται ακό­μα και της τερά­στιας αύξη­σης στο κόστος ζωής.

Εννο­εί­ται βέβαια πως χρειά­ζε­ται πολύ θρά­σος ο πρω­θυ­πουρ­γός να κάνει δια­φή­μι­ση του κυβερ­νη­τι­κού έργου στην Παι­δεία και στην Υγεία.

Για ποια δίχρο­νη Προ­σχο­λι­κή Αγω­γή μιλά­ει όταν τα 4χρονα στοι­βά­ζο­νται σε κοντέι­νερ, όταν δια­τη­ρεί την απα­ρά­δε­κτη ρύθ­μι­ση τα προ­νή­πια να συστε­γά­ζο­νται με εφή­βους 17 χρο­νών για να βρε­θεί λίγος χώρος;

Για ποια σύγ­χρο­να προ­γράμ­μα­τα σπου­δών, για ποια νέα μαθή­μα­τα μιλά­ει όταν στα σχο­λεία μπο­ρεί να μπαί­νει κάθε καρυ­διάς καρύ­δι και να κάνει μαθή­μα­τα ανορθολογισμού;

Όσο για τους νέους διο­ρι­σμούς, που ίσα — ίσα καλύ­πτουν τις συντα­ξιο­δο­τή­σεις, να πάει να τα πει στους μαθη­τές της Γ’ Λυκεί­ου που ξεκι­νούν με κενά σε πανελ­λα­δι­κώς εξε­τα­ζό­με­να μαθήματα.

Να τα πει στους χιλιά­δες ανα­πλη­ρω­τές που μένουν σε κάμπινγκ και κοι­μού­νται μέσα σε αυτοκίνητα!

Όσο για τη σύν­δε­ση της Παι­δεί­ας με τις ανά­γκες της οικο­νο­μί­ας, εμείς ρωτά­με: Για­τί τα πτυ­χία δεν ανα­βαθ­μί­ζο­νται σε μονα­δι­κό προ­σόν για την πρό­σβα­ση στο επάγ­γελ­μα και για­τί οι νέοι άνθρω­ποι κυνη­γούν συνε­χώς και με το χέρι στην τσέ­πη πιστο­ποι­η­τι­κά για μια θέση στον ήλιο;

Για τα διά­φο­ρα αμί­μη­τα για την Υγεία και τη δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας, που ξεστό­μι­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, τι να πούμε;

Έχει ανα­ρω­τη­θεί ποτέ πώς βιώ­νει ο λαός τις εξαγ­γε­λί­ες στην καθη­με­ρι­νό­τη­τά του;

Με το σφύ­ριγ­μα της λήξης της παν­δη­μί­ας προς όφε­λος των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, την έντα­ση της επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρά­σης, με την υπο­στε­λέ­χω­ση και την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση, την προ­ώ­θη­ση των ΣΔΙΤ, με τις συγ­χω­νεύ­σεις και καταρ­γή­σεις κλι­νι­κών και μονά­δων στο πλαί­σιο του «νέου ΕΣΥ», με την ετοι­μα­σία για απο­γευ­μα­τι­νά χει­ρουρ­γεία επί πλη­ρω­μή, με προ­κλη­τι­κή στή­ρι­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα;

Και ταυ­τό­χρο­να με υγειο­νο­μι­κούς λεη­λα­τη­μέ­νους, εξου­θε­νω­μέ­νους και κακοπληρωμένους!

Ειδι­κά τώρα τελευ­ταία το σίριαλ της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής στην Υγεία έχει νέο επει­σό­διο, με τίτλο «ψάξε να βρεις προ­σω­πι­κό για­τρό», για­τί αλλιώς μπο­ρεί να μην έχεις πρό­σβα­ση ούτε στις υπο­τυ­πώ­δεις παρο­χές Υγείας!

Φτά­νει πια! Έχει έρθει η ώρα να βγά­λου­με συμπεράσματα.

Τα τελευ­ταία χρό­νια, με ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κάθε συν­δυα­σμό μετα­ξύ τους, η ψαλί­δα κεφα­λαί­ου — εργα­σί­ας συνε­χώς διευρύνεται.

Ο λαός γίνε­ται φτω­χό­τε­ρος και για να έρθει η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη, για να γίνουν οι πλού­σιοι πλου­σιό­τε­ροι, ενώ στη φάση της κρί­σης ο λαός πλη­ρώ­νει τα σπα­σμέ­να. Κι αυτό συμ­βαί­νει είτε με περιο­ρι­στι­κή, είτε με επε­κτα­τι­κή πολιτική.

Εδώ στη χώρα μας, πρώ­τα με τα μνη­μό­νια, υπο­στή­κα­με ένα μεγά­λο «κού­ρε­μα» του βιο­τι­κού επι­πέ­δου, με άμε­ση μεί­ω­ση μισθών, συντά­ξε­ων και επι­δο­μά­των και με δρα­στι­κές αυξή­σεις φόρων.

Με εκεί­να τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα των μνη­μο­νί­ων, από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, ο λαός έφα­γε ένα «κού­ρε­μα» του βιο­τι­κού επι­πέ­δου που έφτα­σε σχε­δόν το 40%.

Σήμε­ρα, πάλι οι ίδιοι πλη­ρώ­νου­με το «επε­κτα­τι­κό κού­ρε­μα» του βιο­τι­κού επι­πέ­δου μας. Ο πλη­θω­ρι­σμός, η ακρί­βεια στην καθο­μι­λου­μέ­νη, η αύξη­ση του ενερ­γεια­κού κόστους και του κόστους ζωής «κου­ρεύ­ει» ένα ακό­μα 20%-30%.

Οι 15 προτάσεις του ΚΚΕ

Το ΚΚΕ με τις θέσεις και τις προ­τά­σεις του δίνει απα­ντή­σεις στα σημε­ρι­νά αδιέ­ξο­δα. Σας παρου­σιά­ζου­με σήμε­ρα 15 συγκε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις του ΚΚΕ:

- Για την αντι­με­τώ­πι­ση της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας, απαι­τεί­ται ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχέ­διο άμε­σης αξιο­ποί­η­σης όλων των εγχώ­ριων πηγών Ενέρ­γειας ‑όπως ο λιγνί­της- με περι­βαλ­λο­ντι­κούς όρους, κόντρα στις δεσμεύ­σεις της ΕΕ για την «πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη» και το εμπό­ριο ρύπων.

- Κατάρ­γη­ση του χρη­μα­τι­στη­ρί­ου Ενέρ­γειας και όλων των συμ­βά­σε­ων που καθο­ρί­ζουν τις ρήτρες αναπροσαρμογής.

- Από­συρ­ση της χώρας από τις κυρώ­σεις της ΕΕ προς τη Ρωσία, που τελι­κά τις πλη­ρώ­νει ο λαός, ενώ τμή­μα­τα του κεφα­λαί­ου θησαυ­ρί­ζουν από τη μετα­φο­ρά του πανά­κρι­βου αμε­ρι­κα­νι­κού LNG.

- Κατάρ­γη­ση του Ειδι­κού Φόρου Κατα­νά­λω­σης και του ΦΠΑ σε πετρέ­λαιο, βεν­ζί­νη, φυσι­κό αέριο και ηλε­κτρι­κή ενέργεια.

- Γεν­ναία μεί­ω­ση και πλα­φόν στην τιμή του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και του φυσι­κού αερίου.

- Κατάρ­γη­ση της χρέ­ω­σης του χαρα­τσιού των ΑΠΕ στους λογα­ρια­σμούς ρεύματος.

- Καμία δια­κο­πή ρεύ­μα­τος σε όσους δεν μπο­ρούν να αντα­πο­κρι­θούν στους υπέ­ρο­γκους λογαριασμούς.

- Δια­γρα­φή χρε­ών για τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά και τους επαγγελματίες.

- Απά­ντη­ση στην ακρί­βεια μπο­ρεί να δοθεί μόνο με αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού, σύμ­φω­να με την πρό­τα­ση εργα­τι­κών Σωμα­τεί­ων, Ομο­σπον­διών, Εργα­τι­κών Κέντρων για τη νέα Εθνι­κή Γενι­κή Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Εργασίας.

- Επα­να­φο­ρά του 13ου και του 14ου μισθού για το Δημό­σιο, επα­να­φο­ρά της 13ης και της 14ης σύνταξης.

- Αυξή­σεις στις συντάξεις.

- Επί­δο­μα ανερ­γί­ας στο ύψος του 80% του κατώ­τα­του μισθού για όλους τους ανέργους.

- Γεν­ναία μεί­ω­ση και πλα­φόν στις τιμές στα βασι­κά είδη πλα­τιάς κατα­νά­λω­σης, όπως δια­τρο­φής (π.χ. ψωμί, γάλα, άλευ­ρα, έλαια), ένδυ­σης κ.ο.κ.

- Κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα βασι­κά είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατανάλωσης.

- Επι­δό­τη­ση ενοι­κί­ου για λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, φοι­τη­τές και μικρές επι­χει­ρή­σεις, διεύ­ρυν­ση των κρι­τη­ρί­ων έντα­ξης και αύξη­ση της επιδότησης.

- Κατάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ για τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά και του τέλους επι­τη­δεύ­μα­τος για τους επαγγελματίες.

Πάλη για τον ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, την εργατική εξουσία, τον σοσιαλισμό

Εμείς καλού­με τους εργα­ζό­με­νους, τον λαό της χώρας να σκε­φτεί και να βγά­λει συμπεράσματα.

Τι μέλ­λον θέλει; Επο­χι­κές εργα­σί­ες, προ­σω­ρι­νή απα­σχό­λη­ση και ορι­σμέ­νες επι­δο­τού­με­νες θέσεις εργα­σί­ας; Ανερ­γία που μονι­μο­ποιεί­ται και πλέ­ον παίρ­νει χαρα­κτη­ρι­στι­κά μάστι­γας; Εξα­να­γκα­σμό σε έναν νέο γύρο μετα­νά­στευ­σης; Ελα­στι­κές σχέ­σεις απα­σχό­λη­σης, με ολο­έ­να και μεγα­λύ­τε­ρη συμπί­ε­ση του πραγ­μα­τι­κού μισθού;

Τερά­στια φορο­λο­γία, με άμε­σους και έμμε­σους φόρους για τον λαό; Ακρί­βεια, φτώ­χεια, κατα­δί­κη σε ελλεί­ψεις στη θέρ­μαν­ση και στα τρόφιμα;

Αυτή η θλι­βε­ρή, μίζε­ρη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα έχει όνο­μα. Είναι ο καπι­τα­λι­σμός. Είναι οι δεσμεύ­σεις στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ.

Αυτό είναι το θλι­βε­ρό, μίζε­ρο τοπίο που έχει δημιουρ­γή­σει για τον λαό η πολι­τι­κή όλων των αστι­κών κομ­μά­των όλο το προη­γού­με­νο διάστημα.

Οι μνη­μο­νια­κές δεσμεύ­σεις μετα­τρά­πη­καν σε μετα­μνη­μο­νια­κές. Και τώρα έρχο­νται να ολο­κλη­ρω­θούν με τις νέες δεσμεύ­σεις του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης και με τις απαι­τή­σεις που έχει το μεγά­λο κεφάλαιο.

Εμείς ως ΚΚΕ θα συνεχίσουμε να επιμένουμε:

Η ανερ­γία δεν είναι η φυσι­κή τάξη των πραγ­μά­των. Το δικαί­ω­μα στη δου­λειά, το ίδιο το δικαί­ω­μα σε μια αξιο­πρε­πή ύπαρ­ξη δεν είναι «δώρο» της μιας ή της άλλης κυβέρ­νη­σης. Η δου­λειά με δικαιώ­μα­τα και με μισθό που να καλύ­πτει τις ανά­γκες είναι δικαί­ω­μα, όχι παρο­χή και μάλι­στα ψεύτικη.

Το δικαί­ω­μα στη θέρ­μαν­ση, σε στέ­γα­ση και σε τρό­φι­μα, επι­πέ­δου αντί­στοι­χου με τις κοι­νω­νι­κές δυνα­τό­τη­τες, είναι αδιαπραγμάτευτο.

Η ΝΔ σήμε­ρα και όλες οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις προ­σπα­θούν να μας πεί­σουν ότι η κατά­στα­ση όπου οι πολ­λοί έχουν όλο και λιγό­τε­ρα και μια χού­φτα επι­χει­ρη­μα­τιών έχουν τα πάντα και μας δίνουν φιλο­δω­ρή­μα­τα είναι η φυσι­κή τάξη των πραγ­μά­των, ότι είναι το καλύ­τε­ρο που μπο­ρεί να γίνει σε αυτήν τη συγκυ­ρία, όπως τη λένε.

Όμως το ΚΚΕ θα συνε­χί­σει να φωτί­ζει την αλή­θεια. Και η αλή­θεια είναι πως τελι­κά η αφαί­μα­ξη του λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος είναι απα­ρά­βα­τος όρος για την ίδια την καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη, για το καπι­τα­λι­στι­κό και μόνο κέρδος.

Γι’ αυτό και η πάλη του λαού μπο­ρεί να έχει συνέ­χεια, διάρ­κεια και προ­ο­πτι­κή μόνο όταν εντα­χθεί στη μάχη απέ­να­ντι στη στρα­τη­γι­κή του κεφα­λαί­ου και των εκπρο­σώ­πων του.

Οι εξαγ­γε­λί­ες της ΔΕΘ φέτος είναι μια ακό­μα ευκαι­ρία για τον λαό. Να κάνει ταμείο, να δει ότι το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα δεν έχει κανέ­να συμ­φέ­ρον να επι­λέ­ξει τον έναν ή τον άλλο δια­χει­ρι­στή του καπι­τα­λι­σμού, τον έναν ή τον άλλο τρό­πο αφαί­μα­ξης του λαού.

Οι προ­τά­σεις του ΣΥΡΙΖΑ, που προ­σπα­θεί να τη «βγει» στη ΝΔ με μια ακό­μα πιο επε­κτα­τι­κή δια­χεί­ρι­ση, θα φέρουν ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρο πληθωρισμό.

Ο καπι­τα­λι­στι­κός δρό­μος εξέ­λι­ξης — ανά­πτυ­ξης είναι ο μεγά­λος ένο­χος πίσω απ’ όλα τα σημε­ρι­νά προ­βλή­μα­τα του λαού, από την ακρί­βεια μέχρι τον πόλε­μο. Το σύστη­μα αυτό είναι κατα­στρο­φι­κό για τον λαό σε κάθε εκδο­χή του. Και το σάπιο πρό­σω­πό του γίνε­ται ολο­έ­να και πιο φανε­ρό, πιο αποκρουστικό.

Γι’ αυτό το ΚΚΕ σήμε­ρα πρω­το­στα­τεί και καλεί τους εργα­ζό­με­νους και τον λαό να οργα­νώ­σουν απο­φα­σι­στι­κά την πάλη τους στην κατεύ­θυν­ση της μονα­δι­κής λύσης για τα προ­βλή­μα­τά τους, στον ριζι­κά δια­φο­ρε­τι­κό δρό­μο ανά­πτυ­ξης, την εργα­τι­κή εξου­σία, τον σοσιαλισμό.

Αποτυχημένη προσπάθεια του πρωθυπουργού να κρύψει τα προβλήματα του λαού της Θεσσαλονίκης

Για άλλη μια φορά, ο πρω­θυ­πουρ­γός, στην ομι­λία του στη ΔΕΘ, έκα­νε μια απο­τυ­χη­μέ­νη προ­σπά­θεια να κρύ­ψει τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα του λαού της Θεσ­σα­λο­νί­κης κάτω από το χαλί, παρου­σιά­ζο­ντας μια ψεύ­τι­κη εικό­να ανά­πτυ­ξης των υπο­δο­μών της πόλης προς όφε­λος όλων.

Αλλά τα γεγο­νό­τα μιλά­νε από μόνα τους και η αλή­θεια δεν κρύβεται.

Πώς να κρύ­ψει κανείς ότι η Θεσ­σα­λο­νί­κη πνί­γε­ται σχε­δόν σε κάθε μπό­ρα, όπως συνέ­βη στις αρχές του Σεπτέμ­βρη και μάλι­στα δυο φορές μέσα σε τέσ­σε­ρις μέρες;

Δρό­μοι της πόλης μετα­τρά­πη­καν σε ποτά­μια ενώ κιν­δύ­νευ­σαν ζωές, όπως του δια­νο­μέα που παρα­σύρ­θη­κε από τα ορμη­τι­κά νερά σε κεντρι­κό δρό­μο της πόλης.

Από τη μια πανη­γυ­ρί­ζουν για τα εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, που εξα­σφα­λί­ζουν για έργα και υπο­δο­μές που στη­ρί­ζουν την κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, και από την άλλη όταν μιλούν για την αντι­πλημ­μυ­ρι­κή θωρά­κι­ση ψελ­λί­ζουν πως κάνουν ό,τι μπο­ρούν, πως δεν είναι «επι­λέ­ξι­μη» η σχε­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση, τα ρίχνουν στις δυσκο­λί­ες της κρί­σης ή ανα­κυ­κλώ­νουν κάθε χρό­νο ανα­κοι­νώ­σεις για τα ίδια λιγο­στά έργα — μπαλώματα.

Ναι, η αλή­θεια δεν κρύβεται!

Είναι δυνα­τόν να πανη­γυ­ρί­ζει ο κ. Μητσο­τά­κης για το μετρό της Θεσ­σα­λο­νί­κης, το οποίο υπο­τί­θε­ται ότι ολο­κλη­ρώ­νε­ται στα τέλη του 2023, κι ενώ έχουν περά­σει 16 χρό­νια και 6 κυβερ­νή­σεις και οι εργα­ζό­με­νοι στο έργο, αλλά και ο λαός της πόλης, τα έχουν δει στην κυριο­λε­ξία όλα;

Από τη διαρ­κή επι­δεί­νω­ση των εργα­σια­κών δικαιω­μά­των με τελευ­ταίο επει­σό­διο τις νέες απο­λύ­σεις ένα μήνα πριν, μέχρι τη διό­γκω­ση — ανα­θε­ώ­ρη­ση του κόστους κατα­σκευ­ής και τις προ­κλη­τι­κές απο­ζη­μιώ­σεις στην ανά­δο­χο εται­ρεία ύψους εκα­το­ντά­δων εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ από τις κυβερ­νή­σεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ.

Για να μην πού­με για την αρχαιο­λο­γι­κή ανα­σκα­φή που μετριέ­ται με κρι­τή­ριο τα κυβι­κά χώμα­τος που αφαι­ρού­νται, καταρ­γώ­ντας τον επι­στη­μο­νι­κό της χαρα­κτή­ρα, με ό,τι αυτό μπο­ρεί να σημαί­νει για τις πολύ σημα­ντι­κές αρχαιό­τη­τες, αλλά και τους εργα­ζό­με­νους στις ανασκαφές!

Μήπως είναι καλύ­τε­ρη η κατά­στα­ση με τις αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες, τον ΟΑΣΘ δηλαδή;

Τι πιο απο­κα­λυ­πτι­κό από το γεγο­νός ότι τον Αύγου­στο έμει­νε περιο­χή της πόλης, συγκε­κρι­μέ­να η Άνω Πόλη, χωρίς συγκοι­νω­νία, για­τί χάλα­σε και το τελευ­ταίο λεω­φο­ρείο που την εξυπηρετούσε;

Κι όμως, ενώ η πόλη της Θεσ­σα­λο­νί­κης εξα­κο­λου­θεί να μη δια­θέ­τει ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο σύστη­μα Μέσων Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, η κυβέρ­νη­ση προ­ω­θεί το έργο της υπε­ρυ­ψω­μέ­νης λεω­φό­ρου — flyover πάνω από την υφι­στά­με­νη Περι­φε­ρεια­κή Οδό, χωρίς καμιά δέσμευ­ση ότι δεν θα επι­δει­νω­θεί το κυκλο­φο­ρια­κό πρό­βλη­μα της πόλης κατά την περί­ο­δο κατασκευής.

Ένα έργο πανά­κρι­βο, που προ­ω­θεί­ται με ΣΔΙΤ και θα το χρυ­σο­πλη­ρώ­σει πραγ­μα­τι­κά ο λαός μας.

Ταυ­τό­χρο­να ετοι­μά­ζε­ται νέο «δωρά­κι» για τον λαό όλης της Βόρειας Ελλά­δας με την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της Εγνα­τί­ας Οδού και τις ανα­με­νό­με­νες μεγά­λες αυξή­σεις στα διόδια.

Όλα αυτά και άλλα πολ­λά έχουν τη σφρα­γί­δα της πολι­τι­κής υπέρ του κεφα­λαί­ου που βάζουν δια­δο­χι­κά όλες οι κυβερνήσεις.

Επι­βα­ρύ­νουν άμε­σα και έμμε­σα τη μεγά­λη κοι­νω­νι­κή πλειο­ψη­φία, την ποιό­τη­τα ζωής του λαού.

Τα κρίσιμα ζητήματα για τη Θεσσαλονίκη

Το ΚΚΕ έχει στο επί­κε­ντρο των προ­τά­σε­ων και πρω­το­βου­λιών του όλα τα κρί­σι­μα ζητή­μα­τα, τα οποία, ακό­μα μια φορά, απου­σί­α­σαν επί της ουσί­ας από τις ανα­κοι­νώ­σεις της κυβέρ­νη­σης και άλλων παρα­γό­ντων και πολι­τι­κών κομ­μά­των στη ΔΕΘ.

Για­τί κρί­σι­μα ζητή­μα­τα είναι:

- Η ολο­κλη­ρω­μέ­νη αντι­πλημ­μυ­ρι­κή, αντι­πυ­ρι­κή, αντι­σει­σμι­κή προ­στα­σία, με βάση έναν ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχε­δια­σμό και ένα σαφές χρο­νο­διά­γραμ­μα, έτσι ώστε να μην ξανα­θρη­νή­σου­με θύμα­τα, κατε­στραμ­μέ­νες υπο­δο­μές και περιουσίες.

- Κρί­σι­μο ζήτη­μα είναι ένα πρό­γραμ­μα ανά­πτυ­ξης σχο­λι­κής και φοι­τη­τι­κής στέ­γης χωρίς ΣΔΙΤ, που να καλύ­πτει τις μεγά­λες ανά­γκες της περιο­χής. Να μην υπάρ­χουν σήμε­ρα μαθη­τές σε κοντέι­νερ. Να μην κλεί­νουν πανε­πι­στη­μια­κές βιβλιο­θή­κες και Τμή­μα­τα, επει­δή γεμί­ζουν με νερά από τις νερο­πο­ντές. Αυτά λεί­πουν από τις Σχο­λές και όχι ΜΑΤ και πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία που εγκα­τέ­στη­σε η κυβέρνηση.

- Κρί­σι­μο ζήτη­μα είναι το μέλ­λον του μονα­δι­κού πνεύ­μο­να της πόλης, του Σέιχ Σου. Παί­ζουν με τη φωτιά όσο περιο­ρί­ζο­νται σε παρεμ­βά­σεις που στο­χεύ­ουν μόνο στον περιο­ρι­σμό των απω­λειών στις παρυ­φές της πόλης στην περί­πτω­ση πυρ­κα­γιάς. Η φετι­νή πυρ­κα­γιά, αλλά και η προ­πέρ­σι­νη μπο­ρεί να αντι­με­τω­πί­στη­καν έγκαι­ρα, όμως χτυ­πούν το καμπα­νά­κι του κιν­δύ­νου. Η ολο­κλη­ρω­μέ­νη προ­στα­σία, δια­χεί­ρι­ση και οικο­λο­γι­κή ανόρ­θω­ση του περια­στι­κού δάσους δεν παίρ­νουν άλλη αναβολή.

- Κρί­σι­μο ζήτη­μα είναι η προ­στα­σία από τη βιο­μη­χα­νι­κή ρύπαν­ση και τη δυσο­σμία, που συνε­χί­ζουν να «κόβουν την ανά­σα», με εμβλη­μα­τι­κό παρά­δειγ­μα την κατά­στα­ση στη Δυτι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη. Το ίδιο και η ολο­κλη­ρω­μέ­νη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των, με επί­κε­ντρο την ανα­κύ­κλω­ση και ανα­τρο­πή της πολι­τι­κής που την εμπο­ρευ­μα­το­ποιεί και επι­λέ­γει την καρ­κι­νο­γό­να καύση.

Γι’ αυτά αγω­νί­ζο­νται εξάλ­λου δεκά­δες σωμα­τεία και φορείς, έχο­ντας αντι­μέ­τω­πους μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, που σημειώ­νουν ρεκόρ κερ­δο­φο­ρί­ας, παί­ζο­ντας με τις ζωές των κατοί­κων και παρι­στά­νουν τους προ­στά­τες του περι­βάλ­λο­ντος, με τις πλά­τες της στρα­τη­γι­κής της «πρά­σι­νης ανά­πτυ­ξης» της ΕΕ, των δια­δο­χι­κών κυβερ­νή­σε­ων και της Περιφέρειας.

- Κρί­σι­μο ζήτη­μα είναι επί­σης η ανα­βάθ­μι­ση των υφι­στά­με­νων και η ανά­πτυ­ξη νέων ελεύ­θε­ρων χώρων, χώρων πρα­σί­νου, ανα­ψυ­χής για τον λαό.

Την ίδια ώρα, όμως, με την υπο­γρα­φή των κυβερ­νή­σε­ων ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, της διοί­κη­σης του δήμου και της Περι­φέ­ρειας, η Θεσ­σα­λο­νί­κη απο­κτά, αντί για έναν πραγ­μα­τι­κό πνεύ­μο­να πρα­σί­νου, που τόσο έχει ανά­γκη, ένα νέο επι­χει­ρη­μα­τι­κό κέντρο που θα χρη­μα­το­δο­τη­θεί άμε­σα ή έμμε­σα από τον ίδιο τον λαό — είτε δηλα­δή με ΣΔΙΤ είτε με έντα­ξη στο Ταμείο Ανά­καμ­ψης είτε από τον κρα­τι­κό προϋπολογισμό.

Όμως, οι εργα­ζό­με­νοι και η νεο­λαία της περιο­χής έχουν ανά­γκη από τη μετα­τρο­πή όλου του χώρου της ΔΕΘ σε πάρ­κο, με δυνα­τό­τη­τα για αθλη­τι­κές — πολι­τι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και πολ­λα­πλές χρήσεις.

Έχουν ανά­γκη την εξέ­τα­ση της αντι­πλημ­μυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας της ευρύ­τε­ρης περιο­χής του κέντρου της Θεσ­σα­λο­νί­κης και την έντα­ξη του χώρου της ΔΕΘ στο σχέ­διο πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας ως χώρου συγκέ­ντρω­σης πλη­θυ­σμού σε περί­πτω­ση σεισμού.

Ταυ­τό­χρο­να, επι­διώ­κου­με την αξιο­ποί­η­ση της ευρύ­τε­ρης περιο­χής της ΔΕΘ, όπως ανα­φερ­θή­κα­με και πέρ­σι ανα­λυ­τι­κά μέσα από απο­μά­κρυν­ση δρα­στη­ριο­τή­των όπως το ΝΑΤΟι­κό στρα­τη­γείο και τον συνο­λι­κό ανα­σχε­δια­σμό της.

- Κρί­σι­μο ζήτη­μα είναι η ύπαρ­ξη επαρ­κών και σύγ­χρο­νων υπο­δο­μών αθλη­τι­σμού για την ανά­πτυ­ξη μαζι­κού λαϊ­κού αθλη­τι­σμού, για να βρει διέ­ξο­δο η νεο­λαία και να στη­ρι­χθούν πραγ­μα­τι­κά οι αθλη­τι­κοί σύλ­λο­γοι και να μην κρύ­βε­ται αυτή η άσχη­μη κατά­στα­ση πίσω από προ­ε­κλο­γι­κές ανα­φο­ρές σε γήπε­δα που, όπως έχου­με δει και σε άλλες περι­πτώ­σεις, προ­ε­τοι­μά­ζουν την παρο­χή «ζεστού» χρή­μα­τος σε επενδυτές.

Έτσι αντι­λαμ­βά­νε­ται το ΚΚΕ την ανα­βάθ­μι­ση και ανά­πτυ­ξη των ελεύ­θε­ρων χώρων, υπο­δο­μών, του δημό­σιου χώρου γενικότερα.

Με τον ίδιο τρό­πο βάζου­με στο επί­κε­ντρο τις σύγ­χρο­νες κοι­νω­νι­κές ανά­γκες, για την αξιο­ποί­η­ση προς όφε­λος του λαού και της νεο­λαί­ας του παρα­λια­κού μετώ­που και με αυτόν τον σκο­πό πρέ­πει να σχε­διά­ζο­νται οι ανα­γκαί­ες παρεμβάσεις.

Κάτι που φυσι­κά βρί­σκε­ται στον αντί­πο­δα του Ειδι­κού Πολε­ο­δο­μι­κού Σχε­δί­ου για το παρα­λια­κό μέτω­πο, που προ­ε­τοι­μά­ζει το έδα­φος για να βρουν εκεί κερ­δο­φό­ρα διέ­ξο­δο λιμνά­ζο­ντα κεφά­λαια και για την εφαρ­μο­γή του θα κατευ­θυν­θούν περί τα 500 εκατ. ευρώ σε επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.

Από την ίδια σκο­πιά, οι δυνά­μεις του ΚΚΕ πρω­το­στα­τούν στη διεκ­δί­κη­ση της από­δο­σης των χώρων των πρώ­ην στρα­το­πέ­δων μέσα στην πόλη, στα Δυτι­κά αλλά και στα Ανα­το­λι­κά, όπως το στρα­τό­πε­δο «Κόδρα» και το παρα­λια­κό μέτω­πο της Καλα­μα­ριάς, που ρημά­ζουν για χρό­νια και, ταυ­τό­χρο­να, τα επο­φθαλ­μιούν διά­φο­ρα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμφέροντα.

Βέβαια, για όλα αυτά δεν φτά­νει μόνο η οργα­νω­μέ­νη μαχη­τι­κή διεκ­δί­κη­ση για να ακυ­ρω­θούν ο συγκε­κρι­μέ­νος σχε­δια­σμός έργων και υπο­δο­μών, οι πολι­τι­κές επι­λο­γές αστι­κών κομ­μά­των και διοι­κή­σε­ων στην Τοπι­κή Διοίκηση.

Αλλά, τελι­κά, χρειά­ζε­ται αμφι­σβή­τη­ση του ίδιου του καπι­τα­λι­στι­κού δρό­μου, που ιεραρ­χεί υπο­δο­μές με γνώ­μο­να κυρί­ως την άμε­ση και έμμε­ση στή­ρι­ξη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και αφή­νει μονί­μως ανι­κα­νο­ποί­η­τες τις μεγά­λες κοι­νω­νι­κές ανά­γκες του εργα­ζό­με­νου λαού.

Όσο ακο­λου­θεί­ται αυτός ο αδιέ­ξο­δος δρό­μος, όχι το 2030, όπως προ­πα­γαν­δι­στι­κά ανα­φέ­ρει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, αλλά ούτε το 2300 δεν θα ικα­νο­ποι­η­θούν οι πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες του λαού της Θεσσαλονίκης.

Και αυτό για­τί μπαί­νει εμπό­διο το κέρ­δος των λίγων, που υπα­γο­ρεύ­ει συγκε­κρι­μέ­να πού θα κατευ­θυν­θούν τα χρή­μα­τα, πώς θα ιεραρ­χη­θούν τα έργα και πότε θα τελειώ­σουν. Και όσα πραγ­μα­το­ποιού­νται, τα χρυ­σο­πλη­ρώ­νουν οι εργα­ζό­με­νοι, τόσο κατά την περί­ο­δο κατα­σκευ­ής τους όσο και κατά την περί­ο­δο λει­τουρ­γί­ας τους.

Αφήστε έξω από τα βρώμικα παιχνίδια σας το ΚΚΕ

Έχει απο­δει­χτεί πως όταν οι κυβερ­νώ­ντες μιλούν ‑και πολ­λές φορές εκβιά­ζουν- για την ανά­γκη κυβερ­νη­τι­κής «στα­θε­ρό­τη­τας», όπως κάνει τώρα ο κ. Μητσο­τά­κης, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ανη­συ­χούν μη τυχόν και δια­τα­ρα­χθεί η στα­θε­ρό­τη­τα και έντα­ση της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής τους, η οποία στα­θε­ρά και μόνι­μα σαρώ­νει τα δικαιώ­μα­τα του λαού για τα κέρ­δη των λίγων.

Τις ίδιες βέβαια ανη­συ­χί­ες έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, γι’ αυτό και ο κ. Τσί­πρας, όπου βρε­θεί και όπου στα­θεί, ανα­μα­σά τα περί δια­σφά­λι­σης της «κοι­νω­νι­κής συνο­χής». Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δίνει σήμα στο κεφά­λαιο ότι «εδώ είμαι εγώ να την εγγυ­η­θώ, όπως άλλω­στε έκα­να στην προη­γού­με­νη κυβερ­νη­τι­κή μου θητεία».

ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, και από κοντά και το ΠΑΣΟΚ, θέλουν τον λαό θεα­τή, μια ζωή στην ανα­μο­νή, να παρα­κο­λου­θεί με σταυ­ρω­μέ­να χέρια, να μεγα­λώ­νουν η αστά­θεια και η ανα­σφά­λεια στη ζωή του για χάρη της πολι­τι­κής στα­θε­ρό­τη­τας που έχουν ανά­γκη οι λίγοι, οι εκμε­ταλ­λευ­τές του λαού για τα δικά τους συμφέροντα.

Τα έχουν πει και τα επα­να­λαμ­βά­νουν και από το βήμα της ΔΕΘ. «Προ­σο­χή», λέει η ΝΔ, «μη γυρί­σου­με πίσω» και εννο­εί να μη γυρί­σου­με πίσω στα χρό­νια του ΣΥΡΙΖΑ. «Να φύγουν αυτοί», λέει με τη σει­ρά του ο ΣΥΡΙΖΑ και εννο­εί την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, ή πιο σωστά την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ με τον Μητσο­τά­κη. Αλλά δεν λένε, για παρά­δειγ­μα, πως η ΝΔ έπια­σε το αντι­λαϊ­κό νήμα από εκεί που το άφη­σε ο ΣΥΡΙΖΑ και το πήγε ακό­μα παρα­πέ­ρα. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη σει­ρά του, για να μην κοπεί το νήμα της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, στή­ρι­ξε, ψήφι­σε όλα τα κρί­σι­μα αντι­λαϊ­κά νομο­σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης, μαζί φυσι­κά με το ΠΑΣΟΚ.

Για να είμα­στε, λοι­πόν, ειλι­κρι­νείς! Το εύκο­λο είναι να ζητάς να φύγει μια αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση ή να μην έρθει μια άλλη. Το δύσκο­λο, αλλά ταυ­τό­χρο­να και το πιο κρί­σι­μο για τον λαό, είναι να παλέ­ψει ο λαός για να «φύγουν», δηλα­δή να καταρ­γη­θούν, όλοι οι αντερ­γα­τι­κοί — αντι­λαϊ­κοί νόμοι.

Και, το κυριό­τε­ρο, να ανοί­γεις τον δρό­μο για να απαλ­λα­γείς από όλες τις αντι­λαϊ­κές κυβερνήσεις.

Και μιας και μιλά­με για κατάρ­γη­ση των αντι­λαϊ­κών νόμων, ο κατά­λο­γος είναι ατέλειωτος.

Αλλά μιας και πολ­λή συζή­τη­ση γίνε­ται ‑και σωστά- για τις παρα­κο­λου­θή­σεις και τις υπο­κλο­πές, με αφορ­μή την άθλια και απα­ρά­δε­κτη υπό­θε­ση παρα­κο­λού­θη­σης του προ­έ­δρου του ΠΑΣΟΚ.

Ποιος όμως μιλά­ει γι’ αυτά; Ποιος; Ο ΣΥΡΙΖΑ, που σκί­ζει τα ρού­χα του ή το ΠΑΣΟΚ, που το έχει λου­στεί, μιλά­νε σήμε­ρα για την κατάρ­γη­ση όλου του σκο­τει­νού και επι­κίν­δυ­νου θεσμι­κού πλαι­σί­ου για τις παρα­κο­λου­θή­σεις και τις υπο­κλο­πές; Κανείς δεν μιλάει.

Για­τί όλοι τους είτε ψήφι­σαν είτε στή­ρι­ξαν είτε ανέ­χτη­καν όλο αυτόν τον βούρ­κο από νόμους, Οδη­γί­ες και κανο­νι­σμούς της ΕΕ, που στην ουσία βάζουν στο στό­χα­στρο τις ελευ­θε­ρί­ες και τα δικαιώ­μα­τα του λαού.

Αυτά που ενώ­νουν σήμε­ρα τη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα, είναι πολύ περισ­σό­τε­ρα από αυτά που τους χωρί­ζουν. Και μια χαρά θα μπο­ρού­σαν να φτιά­ξουν την επό­με­νη αστι­κή κυβέρ­νη­σή τους, και αριθ­μη­τι­κά και κυρί­ως πολι­τι­κά, αν αυτό το απαι­τή­σουν το κεφά­λαιο και οι σύμ­μα­χοί του.

Κι αυτό το ξέρει και το παρα­ξέ­ρει και ο κ. Μητσο­τά­κης που μίλη­σε για τον σχη­μα­τι­σμό μιας κυβέρ­νη­σης, την οποία την χαρα­κτή­ρι­σε «πολι­τι­κή τερα­το­γέ­νε­ση», χώνο­ντας με κου­το­πο­νη­ριά μέσα και το ΚΚΕ!

Ο κ. Μητσο­τά­κης ξέρει ‑κι αυτό θέλει να κρύ­ψει από τον λαό- πως τα τέρα­τα που ψάχνει, υπάρ­χουν εκεί που βρί­σκο­νται ο ίδιος και το κόμ­μα του, μαζί με τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα δηλα­δή, μέσα στο σάπιο σύστη­μα που υπη­ρε­τούν παρέα.

Αλλά πώς αλλιώς να δου­λέ­ψει τον κόσμο που ακό­μα τον ακο­λου­θεί; Πώς να δου­λέ­ψει το εκβια­στι­κό του δίλημμα;

Λες και ο κόσμος καί­γε­ται για το δίλημ­μα των δύο καρε­κλο­κέ­νταυ­ρων: «Μητσο­τά­κης ή Τσίπρας»!

Για να μην πού­με ότι είναι βαθιά γελα­σμέ­νοι και οι μεν και οι δε ότι με τέτοια «διλήμ­μα­τα» θα συσπει­ρώ­σουν τους ‑ήδη απο­συ­σπει­ρω­μέ­νους- ψηφο­φό­ρους τους.

Το λέμε και από αυτό εδώ το βήμα:

Αφή­στε, λοι­πόν, όλοι σας έξω από τα βρώ­μι­κα παι­χνί­δια σας το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ, το ξέρε­τε καλά, όπως το ξέρει και όλος ο ελλη­νι­κός λαός, δεν πρό­κει­ται όχι να σας στη­ρί­ξει, αλλά ούτε και να σας ανε­χτεί σε μία τέτοια κυβέρ­νη­ση της συμ­φο­ράς για τον λαό, όπως δεν το έκα­νε όλα αυτά τα χρόνια.

Ακό­μα κι όταν εμφα­νι­ζό­ντου­σαν διά­φο­ροι ως «άτρω­τες, άσπι­λες και αμό­λυ­ντες παρ­θέ­νες της αλλα­γής και των ανα­τρο­πών», πριν τους γνω­ρί­σει από την καλή και την ανά­πο­δη η λαϊ­κή πλειο­ψη­φία με τις αλλε­πάλ­λη­λες «κωλο­τού­μπες» τους στην κατη­φό­ρα του συστήματος.

Ο λαός πρέπει να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων

Κι αν σήμε­ρα εδώ σ’ αυτή τη χώρα υπάρ­χουν ζωντα­νές δυνά­μεις στο εργα­τι­κό κίνη­μα, που κάθε μέρα πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται συνε­χώς, είναι για­τί υπάρ­χει ένα κόμ­μα, το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας, που πήγε κόντρα στο ρεύ­μα. Χωρίς να υπο­λο­γί­ζει κανέ­να κόστος, ούτε στή­ρι­ξε ούτε ανέ­χτη­κε καμιά αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση. Ούτε κι αυτή που ερχό­ταν από τα «αρι­στε­ρά» για να στρί­ψει τελι­κά «δεξιά».

Καμιά ανα­μο­νή, λοι­πόν, δεν πρέ­πει να δεί­ξει ο λαός μας! Καμιά ανο­χή! Για­τί δεν έχει πλέ­ον καμιά αντοχή!

Ο ίδιος ο λαός μπο­ρεί και πρέ­πει να γίνει ο πρω­τα­γω­νι­στής των εξε­λί­ξε­ων! Με ενιαίο πανελ­λα­δι­κό αγώ­να. Με προ­ε­τοι­μα­σία και οργά­νω­ση «από τα κάτω».

Με εστί­ες αντί­στα­σης και μέτω­πα πάλης σε κάθε κλά­δο, σε κάθε χώρο δου­λειάς και σπου­δών, σε κάθε πόλη, γει­το­νιά και χωριό.

Αυτό που χρειά­ζε­ται σήμε­ρα για να ξανα­γεν­νη­θούν η ελπί­δα και η αισιο­δο­ξία είναι ένα νέο αγω­νι­στι­κό ξεκί­νη­μα, με το ΚΚΕ μπρο­στά, δυνατό.

- Ενά­ντια στην ενερ­γεια­κή φτώ­χεια και ακρίβεια.

- Ενά­ντια στη λεγό­με­νη πρά­σι­νη μετά­βα­ση των χρη­μα­τι­στη­ρί­ων της Ενέργειας.

- Ενά­ντια στην αφαί­μα­ξη των εργα­ζο­μέ­νων και την περι­βαλ­λο­ντι­κή καταστροφή.

- Ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τη ‑με κάθε τρό­πο- συμ­με­το­χή της Ελλά­δας σε αυτόν.

- Ενά­ντια στους σχε­δια­σμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που χρυ­σο­πλη­ρώ­νει ο ελλη­νι­κός λαός με τις πολε­μι­κές δαπά­νες σήμε­ρα και που θα κατα­λή­ξει να τον πλη­ρώ­νει και με το αίμα των παι­διών του αύριο.

Αυτό που επεί­γει είναι να ενι­σχυ­θεί το αγω­νι­στι­κό πνεύ­μα μέσα στην εργα­τι­κή τάξη και όλο τον λαό, σε συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ, παντού σε όλες τις μάχες και στις εκλο­γές. Για­τί μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό και γι’ αυτό χρειά­ζε­ται ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό.

Σας καλού­με όλους και όλες σε συμπό­ρευ­ση μαζί μας στις ερχό­με­νες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές που θα γίνουν το αργό­τε­ρο έως τον Ιού­νη του 2023. Στις ερχό­με­νες δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές που θα γίνουν τον Οκτώ­βρη του 2023.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο