Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Το ΚΚΕ θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα Τέμπη, να τιμωρηθούν οι ένοχοι, να μην έχουμε ξανά τέτοιο έγκλημα (VIDEO)

Το ΚΚΕ θα συνε­χί­σει να κατα­θέ­τει όλες του τις δυνά­μεις για να μην έχουν απο­τέ­λε­σμα οι προ­σπά­θειες συγκά­λυ­ψης του εγκλή­μα­τος των Τεμπών, ξεκα­θά­ρι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, επί του πορί­σμα­τος της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής. «Δεν θα σας αφή­σου­με σε χλω­ρό κλα­ρί! Το έγκλη­μα δεν θα παρα­γρα­φεί, ούτε θα ξεχα­στεί», τόνισε.

Όπως σημεί­ω­σε, όταν η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ κατέ­θε­τε την πρό­τα­ση για συγκρό­τη­ση της Εξε­τα­στι­κής, δεν είχε καμία αυτα­πά­τη για τα όριά της, καθώς γνώ­ρι­ζε τι είχε συμ­βεί στο παρελ­θόν, παρά τα μεγά­λα λόγια για άπλε­το φως κ.λπ. Επί­σης ήταν γνω­στό ποιος είναι ο συσχε­τι­σμός, καθώς και το απα­ρά­δε­κτο γεγο­νός ότι η από­λυ­τη πλειο­ψη­φία του πρώ­του κόμ­μα­τος, που εξα­σφα­λί­ζε­ται με το μπό­νους των εδρών, μετα­φέ­ρε­ται στις Εξε­τα­στι­κές και Προ­α­να­κρι­τι­κές Επιτροπές.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας κατήγ­γει­λε τη συνο­λι­κή προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης από την πλευ­ρά της κυβέρ­νη­σης, μέσω της μη κλή­τευ­σης μαρ­τύ­ρων, με τη συμπε­ρι­φο­ρά του προ­έ­δρου της Εξε­τα­στι­κής και τις ανέ­ξο­δες αντι­πα­ρα­θέ­σεις με τα άλλα κόμ­μα­τα για να κρύ­ψουν τις δικές τους ευθύ­νες, το βίαιο κλεί­σι­μο των δια­δι­κα­σιών πριν έρθει η δικο­γρα­φία και πριν εξε­τα­στεί η πυρ­κα­γιά και η έκρη­ξη. Τα παρα­πά­νω, σημεί­ω­σε, τα είδε όλος ο λαός που απαι­τεί δικαιο­σύ­νη και η κυβέρ­νη­ση είναι απο­λύ­τως υπό­λο­γη απέ­να­ντι στους συγγενείς.

Ταυ­τό­χρο­να, υπο­γράμ­μι­σε τη σημα­ντι­κή συμ­βο­λή της Εξε­τα­στι­κής, άσχε­τα από το απα­ρά­δε­κτο πόρι­σμα της ΝΔ, καθώς συνέ­βα­λε στο να μην ξεχα­στεί το έγκλη­μα, έφε­ρε στο φως ουσια­στι­κά στοι­χεία για την από­δο­ση πολι­τι­κών και ποι­νι­κών ευθυ­νών, ενη­με­ρώ­θη­κε ο κόσμος για τα πραγ­μα­τι­κά αίτια του δυστυ­χή­μα­τος, τρο­φο­δό­τη­σε τις κινη­το­ποι­ή­σεις του λαού και της νεο­λαί­ας, αλλά ανα­δεί­χθη­καν και νέα στοι­χεία. Η Εξε­τα­στι­κή συνέ­βα­λε και βοή­θη­σε τη δικαιο­σύ­νη να ασχο­λη­θεί και με άλλα ζητή­μα­τα και μάρτυρες.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέρ­θη­κε και σε όσους λοι­δό­ρη­σαν την πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ, κυρί­ως το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κάποια κόμ­μα­τα δεν κατέ­θε­σαν καν πόρι­σμα. Όπως εξή­γη­σε, το έγκλη­μα θα είχε θαφτεί χωρίς την Εξε­τα­στι­κή, συμπλη­ρώ­νο­ντας πως τα κόμ­μα­τα που κυβέρ­νη­σαν έχουν σοβα­ρές ευθύ­νες για το συμ­βάν, θέλουν να συγκα­λύ­ψουν τις ευθύ­νες τους.

Σημεί­ω­σε ότι η κυβέρ­νη­ση ανα­γκά­στη­κε να ψηφί­σει την πρό­τα­ση επει­δή δεν μπο­ρού­σε να την απο­τρέ­ψει, μιας και αρκού­σαν οι ψήφοι της αντι­πο­λί­τευ­σης και ταυ­τό­χρο­να κατα­ψή­φι­σε και απέ­τρε­ψε τις προ­τά­σεις για Προ­α­να­κρι­τι­κές, όπως ήταν δεδο­μέ­νο. Το ΚΚΕ, θύμι­σε, υπερ­ψή­φι­σε τις προ­τά­σεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, παρό­τι άφη­ναν εκτός το έγκλη­μα και διε­ρευ­νού­σαν την οικο­νο­μι­κή ζημιά της ΕΕ. Συνε­πώς, χωρίς τη σύστα­ση Εξε­τα­στι­κής θα είχαν στα­μα­τή­σει τα πάντα πριν 4 μήνες, γεγο­νός που θα βόλευε την κυβέρνηση.

Όπως είπε ο Δ. Κου­τσού­μπας, στο πόρι­σμα του ΚΚΕ επι­βε­βαιώ­θη­καν οι τερά­στιες πολι­τι­κές ευθύ­νες δια­χρο­νι­κά για την ασφά­λεια των σιδη­ρο­δρο­μι­κών συγκοι­νω­νιών και οι αντα­γω­νι­στι­κές σχέ­σεις με την προ­βλη­μα­τι­κή πολυ­διά­σπα­ση του ΟΣΕ, την «απε­λευ­θέ­ρω­ση» και ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του κερ­δο­φό­ρου μετα­φο­ρι­κού τομέα, την κατά­τμη­ση των συμ­βά­σε­ων για να εξυ­πη­ρε­τη­θούν συμ­φέ­ρο­ντα που οδή­γη­σαν σε ασυμ­βα­τό­τη­τες συστη­μά­των και καθυ­στε­ρή­σεις. Συγκε­κρι­μέ­να, όταν συνέ­βη το έγκλη­μα, δεν είχε παρα­δο­θεί και τεθεί σε λει­τουρ­γία κανέ­να σύστη­μα ασφα­λεί­ας που προ­βλέ­πο­νταν σε 4 συμ­βά­σεις. Επί­σης, υπήρ­χε πλημ­με­λή συντή­ρη­ση του δικτύ­ου, μεί­ω­ση του ανθρώ­πι­νου δυνα­μι­κού και ελλι­πή εκπαί­δευ­ση που δημιούρ­γη­σαν ένα εκρη­κτι­κό μείγ­μα πολ­λα­πλα­σια­σμού των ανθρώ­πι­νων λαθών, ενώ υπήρ­χε έλλει­ψη τεχνι­κών μέσων απο­τρο­πής αυτών.

Ακό­μα ανα­δεί­χθη­καν οι αντι­λαϊ­κές προ­τε­ραιό­τη­τες της ΕΕ που προ­ω­θού­σε μόνο την αύξη­ση χωρη­τι­κό­τη­τας και ταχύ­τη­τας των τρέ­νων, ενώ μόλις στο 13% του δικτύ­ου λει­τουρ­γού­σε το σύστη­μα ERTMS. Ο Δ. Κου­τσού­μπας σχο­λί­α­σε ότι είναι πρό­κλη­ση από την πλευ­ρά της ΝΔ να επι­κα­λεί­ται αυτό το στοι­χείο για να κατα­λή­ξει ότι η λει­τουρ­γία του σιδη­ρο­δρό­μου είναι ασφα­λής και χωρίς τα συστή­μα­τα, αφού έτσι ισχύ­ει στην ΕΕ και ότι άρα ευθύ­νε­ται μόνο ο ανθρώ­πι­νος παρά­γο­ντας. Σχο­λί­α­σε επί­σης την «ιδε­ο­λη­πτι­κή προ­σπά­θεια» ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ να κρύ­ψουν τις ευθύ­νες της ΕΕ και να την παρου­σιά­ζουν ως εγγυ­η­τή της ασφά­λειας. Μάλι­στα, τους κατη­γό­ρη­σε ότι έρι­ξαν νερό στον μύλο του κυβερ­νη­τι­κού αφη­γή­μα­τος περί ανθρω­πί­νου λάθους, λέγο­ντας απλά ότι ο σταθ­μάρ­χης ήταν ρου­σφέ­τι της ΝΔ.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ τόνι­σε ότι την πρώ­τη και κύρια πολι­τι­κή ευθύ­νη φέρει ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κ. Μητσο­τά­κης, ως επι­κε­φα­λής της κυβέρ­νη­σης στη θητεία της οποί­ας συνέ­βη το έγκλη­μα, μια κυβέρ­νη­ση που πρω­το­στά­τη­σε στην εφαρ­μο­γή της απε­λευ­θέ­ρω­σης των σιδη­ρο­δρο­μι­κών μετα­φο­ρών. Ακό­μα για το γεγο­νός ότι παρα­πέ­μπει τα απα­ραί­τη­τα έργα σε βάθος 20ετίας και στη χρη­μα­το­δό­τη­σή τους με βάση την κερ­δο­φο­ρία. Ο Δ. Κου­τσού­μπας ξεκα­θά­ρι­σε ότι δεν αθω­ώ­νε­ται η πολι­τι­κή που έφε­ρε εδώ τα πράγ­μα­τα και είπε πως είναι προ­κλη­τι­κή η εμμο­νή της κυβέρ­νη­σης στην προ­βο­λή του ανθρώ­πι­νου λάθους, όταν οι σύγ­χρο­νες τεχνο­λο­γι­κές εξε­λί­ξεις θα μπο­ρού­σαν να εξα­σφα­λί­ζουν πλή­ρη ασφάλεια.

Υπο­γράμ­μι­σε ακό­μα ότι η σύγκρου­ση δεν ήταν ανα­πό­φευ­κτη, αφού έχει ήδη κατα­δει­χθεί ότι θα είχε απο­φευ­χθεί αν ήταν σε λει­τουρ­γία τα συστή­μα­τα ETCS και GSMR και αν υπήρ­χε σωστά εκπαι­δευ­μέ­νο, επαρ­κές προ­σω­πι­κό, το οποίο είχαν φρο­ντί­σει όλες οι κυβερ­νή­σεις να απο­ψι­λώ­σουν. Μάλι­στα, σύμ­φω­να με το πόρι­σμα των εμπει­ρο­γνω­μό­νων, θα έπρε­πε να εργά­ζο­νται 2.800 άτο­μα, όταν οι οργα­νι­κές θέσεις του ΟΣΕ είναι 2.098 και την περί­ο­δο του δυστυ­χή­μα­τος εργά­ζο­νταν μόλις περί­που 1.000 άτομα.

Τόνι­σε ότι την ευθύ­νη φέρει ακέ­ραια το κρά­τος και οι κυβερ­νή­σεις των τελευ­ταί­ων 30 χρό­νων με τη θανα­τη­φό­ρα πολι­τι­κή που ακο­λού­θη­σαν, για την οποία οι εργα­ζό­με­νοι, τα σωμα­τεία προει­δο­ποιού­σαν συνε­χώς, ενώ το ΚΚΕ και άλλα κόμ­μα­τα έκα­ναν Ερω­τή­σεις στη Βου­λή. Μόνο το πού και το πότε δεν ήταν γνω­στό για το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα που τελι­κά συνέ­βη στα Τέμπη.

Στο πόρι­σμα του ΚΚΕ κατα­γρά­φο­νται και συγκε­κρι­μέ­νες ποι­νι­κές ευθύ­νες για υπουρ­γούς και κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη που με τις ενέρ­γειες ή τις σημα­ντι­κές παρα­λεί­ψεις τους υπο­νό­μευ­σαν την ασφά­λεια των σιδη­ρο­δρό­μων. Πρό­κει­ται για τους υπουρ­γούς Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών της περιό­δου 2009–2023 που βαραί­νο­νται με τα κακουρ­γή­μα­τα της δια­τά­ρα­ξης ασφά­λειας συγκοι­νω­νιών που είχε ως απο­τέ­λε­σμα τον θάνα­το 57 ανθρώ­πων. Και επει­δή ήταν σε γνώ­ση τους οι ελλεί­ψεις, δεν πρό­κει­ται απλά για αμέ­λεια, αλλά για συμπε­ρι­φο­ρά με ενδε­χό­με­νο δόλο. Επί­σης η σει­ρά ατυ­χη­μά­των και δυστυ­χη­μά­των που προη­γή­θη­καν συνι­στούν αδια­φο­ρία των υπουρ­γών που δεν ενήρ­γη­σαν για λήψη μέτρων, προ­βαί­νο­ντας στο κακούρ­γη­μα της θανα­τη­φό­ρας έκθε­σης σε κίν­δυ­νο, επί­σης με ενδε­χό­με­νο δόλο. Προ­κύ­πτει επι­πλέ­ον το αδί­κη­μα της παρά­βα­σης καθή­κο­ντος, μιας και παρέ­λει­ψαν σκο­πί­μως να επι­βλέ­ψουν τον τρό­πο ανά­θε­σης των συμ­βά­σε­ων για να εξυ­πη­ρε­τή­σουν επι­χει­ρη­μα­τι­κούς κολοσ­σούς, αλλά και για την αλλοί­ω­ση του τόπου εγκλή­μα­τος κατό­πιν εντο­λής της κυβέρ­νη­σης και της Περι­φέ­ρειας Θεσσαλίας.

Παρά το γεγο­νός ότι αρκε­τοί υπουρ­γοί εμπί­πτουν στον νόμο επί ευθύ­νης υπουρ­γών και συνε­πώς τα αδι­κή­μα­τά τους μπο­ρεί να έχουν παρα­γρα­φεί, επι­βε­βαιώ­νε­ται η δια­χρο­νι­κή θέση του ΚΚΕ για κατάρ­γη­ση του νόμου περί ευθύ­νης υπουρ­γών, την οποία απέρ­ρι­ψαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ στην τελευ­ταία συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση, όπως σημείωσε.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας τόνι­σε ότι το ΚΚΕ παρέ­δω­σε το πόρι­σμα στον Άρειο Πάγο για να ενι­σχυ­θεί η ανά­δει­ξη και η από­δει­ξη βαριών ποι­νι­κών ευθυ­νών και πρό­σθε­σε πως η Δικαιο­σύ­νη έχει ευθύ­νη να διε­ρευ­νή­σει και να απο­δώ­σει ποι­νι­κές ευθύ­νες όσο ψηλά και αν φτά­νουν. Ξεκα­θά­ρι­σε ότι το ΚΚΕ θα εξα­ντλή­σει τα περι­θώ­ρια για να απο­δο­θούν οι ποι­νι­κές ευθύ­νες με στό­χο δύο κρί­σι­μα ζητή­μα­τα: Να απο­κα­λυ­φθούν και να τιμω­ρη­θούν οι ένο­χοι, να μην έχου­με στο μέλ­λον άλλο έγκλη­μα, κάτι που είναι ζήτη­μα αγώ­νων και πολι­τι­κών επι­λο­γών του λαού.

Όπως είπε, «αν ο λαός σας αφή­σει στην ησυ­χία σας και σας επι­βρα­βεύ­σει στις κάλ­πες, θα συνε­χί­σε­τε την ίδια πολι­τι­κή για­τί αυτό επι­τάσ­σουν τα κέρ­δη των ομί­λων». Επί­σης είπε ότι είναι αίτη­μα των οικο­γε­νειών των θυμά­των η από­δο­ση της δικαιο­σύ­νης. Για τους συγ­γε­νείς είπε ότι δίνουν έναν μεγά­λο, αξιέ­παι­νο, αξιο­πρε­πή αγώ­να στο όνο­μα όλου του λαού, που δια­δη­λώ­νει, όχι μόνο πέρ­σι, αλλά και φέτος ανή­με­ρα του εγκλή­μα­τος, δεί­χνο­ντας ότι η οργή όχι μόνο σιγο­καί­ει, αλλά φου­ντώ­νει περισσότερο.

Ολόκληρη η ομιλία του Δ. Κουτσούμπα

Παρα­θέ­του­με την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κουτσούμπα:

Αφού τελεί­ω­σε κι αυτό το μικρό σόου ανά­με­σα στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η μέρα είναι πάρα πολύ σοβα­ρή για να γίνο­νται τέτοια σόου. Όταν ως Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ κατα­θέ­τα­με την πρό­τα­ση για τη συγκρό­τη­ση Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής για τη διε­ρεύ­νη­ση των πολι­τι­κών και ποι­νι­κών ευθυ­νών για το έγκλη­μα των Τεμπών, δεν είχα­με βέβαια καμία αυτα­πά­τη, και το είχα­με πει δημό­σια, θαρ­ρε­τά, σχε­τι­κά με τα όρια που αυτή αντι­κει­με­νι­κά θα είχε.

Γνω­ρί­ζα­με, άλλω­στε, τι έχει συμ­βεί σε παρό­μοιες δια­δι­κα­σί­ες στο παρελ­θόν, παρά τα μεγά­λα λόγια που ακού­γο­νται πάντα στην αρχή για “άπλε­το φως” και το “μαχαί­ρι που θα φτά­σει στο κόκ­κα­λο”. Γνω­ρί­ζα­με και ποιος είναι σήμε­ρα ο συσχε­τι­σμός στη Βου­λή, αλλά και το απα­ρά­δε­κτο γεγο­νός ότι η από­λυ­τη πλειο­ψη­φία που κερ­δί­ζει το πρώ­το κόμ­μα με το μπό­νους των εδρών που της δίνει ο απα­ρά­δε­κτος εκλο­γι­κός νόμος, μετα­φέ­ρε­ται και στις Εξε­τα­στι­κές και Προ­α­να­κρι­τι­κές επιτροπές.

Τα όρια αυτά φάνη­καν με τη συνο­λι­κή προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης, την μη κλή­τευ­ση ουσια­στι­κών μαρ­τύ­ρων, με την προ­κλη­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά του απα­ρά­δε­κτου προ­έ­δρου που όρι­σε η πλειο­ψη­φία της ΝΔ στην Επι­τρο­πή και με τις ανέ­ξο­δες αντι­πα­ρα­θέ­σεις της με άλλα κόμ­μα­τα, προ­κει­μέ­νου καθέ­να απ’ αυτά να κρύ­ψει τις ευθύ­νες της δικής του κυβερ­νη­τι­κής περιό­δου. Φάνη­καν και με το βίαιο κλεί­σι­μο των εργα­σιών της Επι­τρο­πής, με ευθύ­νη της πλειο­ψη­φί­ας της ΝΔ, πριν ακό­μα έρθει η δικο­γρα­φία από τη Δικαιο­σύ­νη και πριν εξε­τα­στούν πλευ­ρές, όπως η αιτία της έκρη­ξης και το μπά­ζω­μα του χώρου, που οδή­γη­σε στην κατα­στρο­φή σημα­ντι­κών στοιχείων.

Τα παρα­πά­νω, που εμείς τα αντι­πα­λέ­ψα­με σθε­να­ρά στον μέτρο των δυνά­με­ών μας και των συσχε­τι­σμών, έχουν κατα­γρα­φεί, τα είδε όλος ο κόσμος που απαι­τεί δικαιο­σύ­νη, τα είδαν οι συγ­γε­νείς των θυμά­των. Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ είναι απο­λύ­τως υπό­λο­γη απέ­να­ντί τους.

Η Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή είχε, όμως, κατά τη γνώ­μη μας και τη σημα­ντι­κή συμ­βο­λή της, άσχε­τα από το προ­κλη­τι­κό πόρι­σμα της συγκά­λυ­ψης που θα εγκρί­νει σήμε­ρα η δεδο­μέ­νη πλειο­ψη­φία της Βου­λής. Ποια ήταν αυτή; Συνέ­βα­λε αφε­νός στο να μην ξεχα­στεί το έγκλη­μα, να παρα­μέ­νει ψηλά στη δημό­σια συζή­τη­ση και αφε­τέ­ρου, έφε­ρε στο φως πολ­λά και ουσια­στι­κά στοι­χεία για την από­δο­ση των πολι­τι­κών και ποι­νι­κών ευθυνών.

Δόθη­κε και έτσι η δυνα­τό­τη­τα, σε πολύ κόσμο να ενη­με­ρω­θεί, για τις συν­θή­κες και τα πραγ­μα­τι­κά αίτια του δυστυ­χή­μα­τος, τρο­φο­δο­τή­θη­κε η ανα­γκαιό­τη­τα συμ­με­το­χής ενερ­γά στις διά­φο­ρες κινη­το­ποι­ή­σεις του λαού και της νεο­λαί­ας. Ανα­δεί­χθη­καν αρκε­τά και­νού­ρια στοι­χεία από τις κατα­θέ­σεις των μαρ­τύ­ρων. Σε πάρα πολ­λές περι­πτώ­σεις η λει­τουρ­γία της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής συνέ­βα­λε και βοή­θη­σε ή προ­έ­τρε­ψε τη Δικαιο­σύ­νη να ασχο­λη­θεί και με άλλα ζητή­μα­τα ή και με άλλους μάρτυρες.

Συνο­λι­κά, η κυβέρ­νη­ση βγαί­νει από την Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή βαριά εκτε­θει­μέ­νη, τόσο λόγω της προ­σπά­θειάς της να υπο­νο­μεύ­σει τις εργα­σί­ες της, όσο και από την κατά­θε­ση του πρώ­ην Υπουρ­γού Μετα­φο­ρών και άλλων μαρ­τύ­ρων. Η στά­ση της ήταν από την αρχή ως το τέλος, ενο­χι­κή και αυτό κάτι δεί­χνει. Αυτό δεν το λέει μόνο το ΚΚΕ. Το λέει και η πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου των συγ­γε­νών των θυμά­των, η κυρία Καρυ­στια­νού, που σε πρό­σφα­τη συνέ­ντευ­ξή της σημειώ­νει πως η εξε­τα­στι­κή επι­τρο­πή “δεν πήγε ακρι­βώς όπως το είχαν φαντα­στεί” στην κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία. “Ήταν απο­κα­λυ­πτι­κή και αυτό για εμάς λει­τούρ­γη­σε βοηθητικά”.

Αυτή και μόνο η δήλω­ση εμάς μας γεμί­ζει ικα­νο­ποί­η­ση για την πρω­το­βου­λία που πήρα­με, παρά το γεγο­νός ότι αυτή λοι­δο­ρή­θη­κε από άλλα κόμ­μα­τα, κυρί­ως το ΠΑΣΟΚ που δεν την ψήφι­σε, αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ, παρό­λο που την ψήφι­σε. Μας κάνει, μάλι­στα, εντύ­πω­ση που κάποια κόμ­μα­τα δεν μπή­καν καν στον κόπο να κατα­θέ­σουν Πορί­σμα­τα. Ας την κρί­νει αυτή τη στά­ση τους ο καθέ­νας και η καθεμία.

Αν δεν υπήρ­χε αυτή η πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ, το πιθα­νό­τε­ρο είναι πως το έγκλη­μα θα είχε θαφτεί, καθώς όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα που κυβέρ­νη­σαν τις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες, γνω­ρί­ζουν πολύ καλά πως έχουν σοβα­ρές ευθύ­νες για το τρα­γι­κό συμ­βάν και όλα θέλουν τελι­κά να τις συγκα­λύ­ψουν, ό, τι αφο­ρά του­λά­χι­στον τη δική τους περίοδο.

Η κυβέρ­νη­ση ανα­γκά­στη­κε να ψηφί­σει τη σύστα­ση της Εξε­τα­στι­κής, όχι φυσι­κά επει­δή τη βόλευε, όπως γελοιω­δώς λέγε­ται και εδώ μέσα συχνά πυκνά, κυρί­ως από το ΠΑΣΟΚ, αλλά επει­δή δεν μπο­ρού­σε να την απο­τρέ­ψει, αφού αρκού­σαν για αυτό και μόνο οι ψήφοι της αντι­πο­λί­τευ­σης. Αντί­θε­τα, κατα­ψή­φι­σε και απέ­τρε­ψε τη συγκρό­τη­ση της Προ­α­να­κρι­τι­κής Επι­τρο­πής η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, όπως ήταν δεδο­μέ­νο ότι θα κάνει.

Κι επει­δή κάποιοι κάνουν ότι δεν θυμού­νται, υπεν­θυ­μί­ζω ότι το ΚΚΕ υπερ­ψή­φι­σε και την πρό­τα­ση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για Προ­α­να­κρι­τι­κή, παρά τις δια­φω­νί­ες μας ως προς το περιε­χό­με­νο, που άφη­νε εντε­λώς απ’ έξω το ίδιο το έγκλη­μα των Τεμπών και διε­ρευ­νού­σε μονά­χα την οικο­νο­μι­κή ζημιά της ΕΕ!

Τι θα είχε γίνει λοι­πόν χωρίς την πρό­τα­ση του ΚΚΕ; Θα είχαν στα­μα­τή­σει τα πάντα πριν 4 μήνες, δεν θα γινό­ταν καμία συζή­τη­ση, καμία έρευ­να. Ας ανα­ρω­τη­θεί ο καθέ­νας και η καθε­μιά ποιον θα βόλευε αυτό. Πάμε τώρα στην ουσία…

Όπως κατα­γρά­φου­με στο Πόρι­σμα που κατα­θέ­σα­με, από τις εργα­σί­ες της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής επι­βε­βαιώ­θη­καν, οι τερά­στιες πολι­τι­κές ευθύ­νες που δια­χρο­νι­κά υπήρ­ξαν για την κατά­στα­ση στο σιδη­ρό­δρο­μο και την ασφά­λειά του. Συγκε­κρι­μέ­να, ανα­δεί­χθη­καν οι αντα­γω­νι­στι­κές σχέ­σεις που δια­μόρ­φω­σε ο προ­βλη­μα­τι­κός δια­χω­ρι­σμός του ΟΣΕ σε θυγα­τρι­κές, όπως και η απε­λευ­θέ­ρω­ση και ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση στη συνέ­χεια του μετα­φο­ρι­κού έργου. Αντί­στοι­χα, η επι­λο­γή της κατά­τμη­σης των δια­φό­ρων συμ­βά­σε­ων, προ­κει­μέ­νου να εξυ­πη­ρε­τη­θούν δια­φο­ρε­τι­κά επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, οδή­γη­σε σε ασυμ­βα­τό­τη­τες των δια­φό­ρων συστη­μά­των αλλά και σε μεγά­λες καθυστερήσεις.

Τα παρα­πά­νω είχαν ως απο­τέ­λε­σμα, όταν συνέ­βη το τρα­γι­κό έγκλη­μα στα Τέμπη, να μην έχει παρα­δο­θεί και τεθεί ολο­κλη­ρω­μέ­να σε λει­τουρ­γία, κανέ­να από τα απα­ραί­τη­τα συστή­μα­τα ασφα­λεί­ας, που προ­βλέ­πο­νταν σε τέσ­σε­ρις του­λά­χι­στον συμ­βά­σεις, των οποί­ων ο συμ­βα­τι­κός χρό­νος ολο­κλή­ρω­σης είχε παρέλ­θει προ πολ­λού. Το γεγο­νός αυτό, σε συν­δυα­σμό με την πλημ­με­λή συντή­ρη­ση δικτύ­ου και υπο­δο­μών, λόγω της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης, καθώς και με τη μεθο­δευ­μέ­νη, συνε­χή μεί­ω­ση του ανθρώ­πι­νου δυνα­μι­κού και την ελλι­πή εκπαί­δευ­σή του, δια­μόρ­φω­σε ένα εκρη­κτι­κό μείγ­μα για τον πολ­λα­πλα­σια­σμό των ανθρώ­πι­νων λαθών ενώ έλλει­παν εντε­λώς τα τεχνο­λο­γι­κά μέσα για την απο­τρο­πή τους.

Επί­σης, ανα­δεί­χθη­καν οι αντι­λαϊ­κές προ­τε­ραιό­τη­τες που θέτει και η ΕΕ για την αύξη­ση της χωρη­τι­κό­τη­τας του δικτύ­ου και την ταχύ­τη­τα μετα­φο­ράς εμπο­ρευ­μά­των, για το κέρ­δος δηλα­δή, για να λέμε τα πράγ­μα­τα όπως είναι, σε βάρος όλων των απα­ραί­τη­των μέτρων ασφα­λεί­ας. Άλλω­στε, η έκθε­ση του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου τον Ιού­νιο του 2021 επι­ση­μαί­νει ότι μόνο το 13% των δια­δρο­μών του κεντρι­κού δικτύ­ου της ΕΕ λει­τουρ­γού­σε με σύστη­μα ERTMS, δηλα­δή το βασι­κό σύστη­μα ασφα­λεί­ας που προ­φυ­λάσ­σει από το ανθρώ­πι­νο λάθος!

Όμως, συνι­στά τερά­στια πρό­κλη­ση από τη μεριά της ΝΔ, να επι­κα­λεί­ται το συγκε­κρι­μέ­νο στοι­χείο στο Πόρι­σμά της, για να κατα­λή­ξει ότι η λει­τουρ­γία του σιδη­ρο­δρό­μου θεω­ρεί­ται ασφα­λής και χωρίς αυτά τα συστή­μα­τα, αφού αυτό συμ­βαί­νει και στην υπό­λοι­πη ΕΕ, και άρα ότι το μόνο που έφται­ξε είναι ο ανθρώ­πι­νος παράγοντας.

Η εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ων των άλλων χωρών κρα­τών — μελών της, στις οποί­ες επί­σης έχου­με πάρα πολ­λά δυστυ­χή­μα­τα με πολ­λούς νεκρούς, με κανέ­ναν τρό­πο και με καμία λογι­κή δεν αθω­ώ­νει την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, που είναι, άλλω­στε, η ίδια με των άλλων. Ακρι­βώς για­τί σε όλα τα κρά­τη — μέλη της ΕΕ υπάρ­χουν κυβερ­νή­σεις — “αδελ­φά­κια” και ομοϊ­δε­ά­τες είτε της ΝΔ, είτε των ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΣΟΚ, όλων δηλα­δή όσων έχουν κυβερ­νή­σει και την Ελλά­δα. Αυτή είναι η περί­φη­μη Ευρω­παϊ­κή Ένω­σή τους, σε σχέ­ση με το πολι­τι­κό της προ­σω­πι­κό και τα οικο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα που αυτό υπηρετεί.

Είναι μάλι­στα πολύ προ­κλη­τι­κή, ιδιαί­τε­ρα η ιδε­ο­λη­πτι­κή — θα έλε­γα — προ­σπά­θεια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να κρύ­ψουν εντε­λώς τις ευθύ­νες της ΕΕ, παρου­σιά­ζο­ντάς τη μάλι­στα σαν εγγυ­η­τή της ασφά­λειας, να παρου­σιά­ζουν μια απα­ρά­δε­κτα ωραιο­ποι­η­μέ­νη εικό­να για το τι συμ­βαί­νει στις άλλες καπι­τα­λι­στι­κές χώρες κρά­τη — μέλη της ΕΕ. Δεν ξεχνά­με, βέβαια, ότι και αυτά τα κόμ­μα­τα έρι­ξαν “νερό στον μύλο” του κυβερ­νη­τι­κού αφη­γή­μα­τος περί “ανθρώ­πι­νου λάθους”, προ­σθέ­το­ντας απλώς ότι ο σταθ­μάρ­χης ήταν “ρου­σφέ­τι” της ΝΔ, θέλο­ντας να τελειώ­σουν εκεί το ζήτη­μα των ευθυ­νών! Είναι προ­φα­νές ότι την πρώ­τη και βασι­κή πολι­τι­κή ευθύ­νη για το συγκε­κρι­μέ­νο έγκλη­μα φέρει ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης. Ο ίδιος ο πρω­θυ­πουρ­γός ευθύ­νε­ται, ως ο επι­κε­φα­λής της κυβέρ­νη­σης, στη θητεία της οποί­ας συνέ­βη το τρα­γι­κό έγκλημα.

- Ευθύ­νε­ται για­τί η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, παρα­λαμ­βά­νο­ντας την αντι­λαϊ­κή σκυ­τά­λη από τις προη­γού­με­νες, πρω­το­στά­τη­σε στην εφαρ­μο­γή με μεγα­λύ­τε­ρη ταχύ­τη­τα της “απε­λευ­θέ­ρω­σης” των σιδη­ρο­δρο­μι­κών μεταφορών.

- Ευθύ­νε­ται για­τί παρα­πέ­μπει την ολο­κλή­ρω­ση των στοι­χειω­δών έργων στο σιδη­ρο­δρο­μι­κό δίκτυο σε βάθος …εικο­σα­ε­τί­ας.

- Ευθύ­νε­ται για­τί τα έργα αυτά θα χρη­μα­το­δο­τού­νται με απο­κλει­στι­κό κρι­τή­ριο την κερ­δο­φο­ρία, μακριά από τις ανά­γκες του λαού για σύγ­χρο­νες, ασφα­λείς σιδη­ρο­δρο­μι­κές μεταφορές.

Όσο βαρύ­τα­τες κι αν είναι και οι ατο­μι­κές ευθύ­νες για την παρα­βί­α­ση του Γενι­κού Κανο­νι­σμού Κυκλο­φο­ρί­ας, δεν αθω­ώ­νε­ται η πολι­τι­κή που έφε­ρε τα πράγ­μα­τα μέχρι εδώ, η πολι­τι­κή που έχει δημιουρ­γή­σει χιλιά­δες “κοι­λά­δες των Τεμπών”, όχι μόνο στην Ελλά­δα, αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Είναι προ­κλη­τι­κή η εμμο­νή από την κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία στην προ­βο­λή του ανθρώ­πι­νου λάθους, όταν στην επο­χή μας οι σύγ­χρο­νες τεχνο­λο­γι­κές εξε­λί­ξεις θα μπο­ρού­σαν να δια­σφα­λί­ζουν την πλή­ρη ασφά­λεια στις σιδη­ρο­δρο­μι­κές συγκοι­νω­νί­ες, προ­λαμ­βά­νο­ντας ή διορ­θώ­νο­ντας τα ανθρώ­πι­να λάθη και εκμη­δε­νί­ζο­ντας την πιθα­νό­τη­τα ατυχημάτων.

Η σύγκρου­ση των δυο τρέ­νων δεν ήταν ανα­πό­φευ­κτη, όπως επι­διώ­κουν να πεί­σουν τα κυβερ­νη­τι­κά επι­τε­λεία, έναν χρό­νο μετά το έγκλη­μα. Όπως έχει ήδη κατα­δει­χθεί, θα είχε απο­φευ­χθεί, εάν ήταν σε λει­τουρ­γία τα σύγ­χρο­να συστή­μα­τα ασφά­λειας, τηλε­διοί­κη­σης, ETCS και GSM‑R ή έστω κάποιο από αυτά. Επί­σης, η σύγκρου­ση θα μπο­ρού­σε ακό­μα να είχε απο­φευ­χθεί, παρά την απου­σία αυτών των συστη­μά­των ασφα­λεί­ας, εάν υπήρ­χε του­λά­χι­στον το ανα­γκαίο και σωστά εκπαι­δευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό. Όμως, όλες οι κυβερ­νή­σεις έχουν φρο­ντί­σει, με βάση τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ και επι­κα­λού­με­νες τις “αντο­χές της οικο­νο­μί­ας”, να απο­ψι­λώ­σουν το ανθρώ­πι­νο δυνα­μι­κό και τις υπο­δο­μές. Την περί­ο­δο του εγκλή­μα­τος των Τεμπών, σύμ­φω­να με το πόρι­σμα της Επι­τρο­πής Εμπει­ρο­γνω­μό­νων, οι ανα­γκαί­ες θέσεις εργα­σί­ας για τον ΟΣΕ θα έπρε­πε να είναι 2.800 άτο­μα. Ωστό­σο, οι οργα­νι­κές θέσεις του ΟΣΕ ήταν 2.098 και τελι­κώς εργά­ζο­νταν στον ΟΣΕ μόλις 1.000 άτο­μα περίπου.

Την πολι­τι­κή ευθύ­νη για αυτήν την κατά­στα­ση στον ελλη­νι­κό σιδη­ρό­δρο­μο και τα τερά­στια κενά και ελλεί­ψεις στα συστή­μα­τα ασφα­λεί­ας, φέρει ακέ­ραια αυτό το κρά­τος και όλες οι κυβερ­νή­σεις των τελευ­ταί­ων 30 ετών. Η μία έπια­νε το νήμα από εκεί που το άφη­νε η άλλη και όλες υλο­ποί­η­σαν την ίδια, θανα­τη­φό­ρα — όπως απο­δεί­χθη­κε — πολι­τι­κή, ενώ τα προ­βλή­μα­τα και οι κίν­δυ­νοι συσσωρεύονταν.

Οι εργα­ζό­με­νοι και τα σωμα­τεία τους προει­δο­ποιού­σαν συνε­χώς με ανα­κοι­νώ­σεις και εξώ­δι­κα για το ενδε­χό­με­νο θανα­τη­φό­ρου συμ­βά­ντος. Το ΚΚΕ και άλλα κόμ­μα­τα πραγ­μα­το­ποιού­σαν ερω­τή­σεις στη Βου­λή. Το μόνο που δεν ήταν γνω­στό ήταν το πού και πότε ακρι­βώς θα συμ­βεί η τρα­γω­δία. Τελι­κά συνέ­βη στα Τέμπη στις 28 Φλε­βά­ρη 2023…

Και βέβαια, οι πολι­τι­κές ευθύ­νες επι­σύ­ρουν και συγκε­κρι­μέ­νες ποι­νι­κές ευθύ­νες, ιδιαί­τε­ρα για τους αρμό­διους υπουρ­γούς και άλλα κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη την τελευ­ταία του­λά­χι­στον 15ετία, που ανα­δεί­χτη­καν και μέσα από την Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή. Όλων εκεί­νων, δηλα­δή, όσων με τις ενέρ­γειες ή με τις σημα­ντι­κές παρα­λεί­ψεις τους, υπο­νό­μευ­σαν την ασφά­λεια του σιδη­ρο­δρό­μου. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, προ­κύ­πτουν σαφέ­στα­τες ποι­νι­κές ευθύνες:

  • Των αρμό­διων υπουρ­γών Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών της περιό­δου 2009–2023 για το κακουρ­γη­μα­τι­κό αδί­κη­μα της διά παρα­λεί­ψε­ως δια­τά­ρα­ξης της ασφά­λειας των σιδη­ρο­δρο­μι­κών συγκοι­νω­νιών, από το οποίο προ­ήλ­θαν ο θάνα­τος 57 ανθρώ­πων και η βαριά σωμα­τι­κή βλά­βη δεκά­δων ακό­μα ατόμων.
  • Και πιο συγκε­κρι­μέ­να: Των υπουρ­γών Κώστα Καρα­μαν­λή, Χρή­στου Σπίρ­τζη, Μιχά­λη Χρυ­σο­χο­ΐ­δη, Κωστή Χατζη­δά­κη, Μάκη Βορί­δη, Γιάν­νη Ραγκού­ση και Δημή­τρη Ρέππα.

Με δεδο­μέ­νο ότι οι ελλεί­ψεις στα συστή­μα­τα ασφα­λεί­ας και η αδυ­να­μία απο­φυ­γής του ανθρώ­πι­νου λάθους ήταν, όπως απο­δεί­χθη­κε, σε γνώ­ση τους, ανα­κύ­πτει ζήτη­μα, όχι απλά αμέ­λειάς τους, αλλά συμπε­ρι­φο­ράς που μπο­ρεί να θεω­ρη­θεί ότι τελέ­σθη­κε με ενδε­χό­με­νο δόλο.

Αυτές οι ελλεί­ψεις, προ­κά­λε­σαν μια σει­ρά από ατυ­χή­μα­τα μέχρι το έγκλη­μα στα Τέμπη, με τους συγκε­κρι­μέ­νους υπουρ­γούς να αδια­φο­ρούν, να μην προ­βαί­νουν σε καμία ενέρ­γεια λήψης των απα­ραί­τη­των μέτρων, απο­δε­χό­με­νοι έτσι την πιθα­νό­τη­τα πρό­κλη­σης θανα­τη­φό­ρου σιδη­ρο­δρο­μι­κού δυστυ­χή­μα­τος, αν όχι προ­δια­γρά­φο­ντάς το.

Επί­σης, για όλους τους παρα­πά­νω υπουρ­γούς, υπάρ­χουν και ποι­νι­κές ευθύ­νες για το κακουρ­γη­μα­τι­κό αδί­κη­μα της θανα­τη­φό­ρου έκθε­σης. Κατ’ επέ­κτα­ση, θεμε­λιώ­νε­ται και το αδί­κη­μα της παρά­βα­σης καθή­κο­ντος, αφού οι αρμό­διοι υπουρ­γοί, παρέ­λει­ψαν σκο­πί­μως να επι­βλέ­ψουν τον τρό­πο ανά­θε­σης των έργων αυτών, με σκο­πό να εξυ­πη­ρε­τή­σουν τους μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς κολοσσούς.

Σοβα­ρά ζητή­μα­τα και ποι­νι­κές ευθύ­νες εγεί­ρο­νται και από την αλλοί­ω­ση του τόπου του εγκλή­μα­τος λίγες μέρες μόλις μετά το συμ­βάν, κατό­πιν εντο­λών στε­λε­χών της κυβέρ­νη­σης και της Περι­φέ­ρειας Θεσ­σα­λί­ας. Αρμό­δια πολι­τι­κά πρό­σω­πα που εμπλέ­κο­νται είναι μετα­ξύ άλλων οι Κ. Αγο­ρα­στός, τέως περι­φε­ρειάρ­χης Θεσ­σα­λί­ας, και Χ. Τρια­ντό­που­λος, νυν υφυ­πουρ­γός Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προστασίας.

Θέτου­με συγκε­κρι­μέ­να τις παρα­πά­νω ποι­νι­κές ευθύ­νες, έχο­ντας υπό­ψη μας ότι μέρος αυτών για κάποιους έχει παρα­γρα­φεί λόγω της ευνοϊ­κής ποι­νι­κής μετα­χεί­ρι­σης που επι­φυ­λάσ­σουν στα μέλη της κυβέρ­νη­σης το Σύνταγ­μα και ο απα­ρά­δε­κτος νόμος περί ευθύ­νης υπουρ­γών. Γι’ αυτό άλλω­στε και είναι δια­χρο­νι­κή η θέση του ΚΚΕ για κατάρ­γη­ση των σχε­τι­κών δια­τά­ξε­ων, ώστε να δικά­ζο­νται οι υπουρ­γοί όπως όλοι οι απλοί πολί­τες. Αυτή τη θέση, που επα­νέ­λα­βε το ΚΚΕ και στην τελευ­ταία συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση, την απέρ­ρι­ψαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, παρά τα κρο­κο­δεί­λια δάκρυα που ορι­σμέ­νοι χύνουν σήμερα.

Κυρί­ες και κύριοι βουλευτές,

Το ΚΚΕ παρέ­δω­σε το πόρι­σμά του στην Εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου, ώστε να ενι­σχυ­θεί με βάση τα όσα απο­κα­λύ­φθη­καν στο πλαί­σιο της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής η ανά­δει­ξη και η από­δο­ση των δεδο­μέ­νων και βαριών ποι­νι­κών ευθυ­νών τόσο των Υπουρ­γών Μετα­φο­ρών όσο και άλλων κυβερ­νη­τι­κών στελεχών.

Η Δικαιο­σύ­νη έχει ευθύ­νη να διε­ρευ­νή­σει και να απο­δώ­σει τις ποι­νι­κές ευθύ­νες όσο ψηλά κι αν φτά­νουν. Να κατα­δι­κά­σει τους υπαί­τιους για όλα τα ζητή­μα­τα μέχρι και την προ­φα­νή αλλοί­ω­ση του τόπου του εγκλή­μα­τος με σκο­πό να συγκα­λυ­φθούν οι εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες για τη σύγκρου­ση των τρέ­νων αλλά και την έκρη­ξη και την πυρ­κα­γιά που στοί­χι­σε τη ζωή σε δεκά­δες ανθρώπους.

Με δεδο­μέ­νες την εξε­λισ­σό­με­νη ενώ­πιον της δικαιο­σύ­νης δια­δι­κα­σία, αλλά και τη μήνυ­ση των συγ­γε­νών που θα δια­βι­βα­στεί στη Βου­λή το ΚΚΕ τονί­ζει ότι θα εξα­ντλή­σει όλα τα περι­θώ­ρια, για να απο­δο­θούν οι ποι­νι­κές ευθύ­νες, παρά την προ­σπά­θεια να στοι­χι­στούν οι υπεύ­θυ­νοι πίσω από τον αντι­δρα­στι­κό νόμο περί ευθύ­νης υπουρ­γών ή τη βου­λευ­τι­κή ασυλία.

Ο κάθε βου­λευ­τής των υπο­λοί­πων κομ­μά­των, και κυρί­ως της ΝΔ, θα πρέ­πει να ανα­λά­βει την ευθύ­νη του. Από εδώ και στο εξής, για εμάς υπάρ­χουν δύο κρί­σι­μα ζητήματα:

  • Το ένα είναι να απο­κα­λυ­φθεί πλή­ρως η αλή­θεια και να τιμω­ρη­θούν οι ένοχοι.
  • Το δεύ­τε­ρο είναι να μην ξανα­έ­χου­με στο μέλ­λον τέτοιο έγκλη­μα, να μην θρη­νή­σου­με άλλα θύμα­τα και να μην υπάρ­ξουν άλλοι τραυματίες.

Αυτό, είναι πρώ­τα από όλα ζήτη­μα αγώ­να, διεκ­δί­κη­σης και πολι­τι­κών επι­λο­γών του λαού. Ξέρου­με ότι, αν όλους εσάς που ευθύ­νε­στε για αυτή την κατά­στα­ση, σάς αφή­σει ο λαός και η νεο­λαία στην ησυ­χία σας, αν μάλι­στα σας επι­βρα­βεύ­σει στις κάλ­πες, την ίδια ακρι­βώς πολι­τι­κή θα συνε­χί­σε­τε να υλο­ποιεί­τε, για­τί αυτή επι­τάσ­σουν τα κέρ­δη των δια­φό­ρων ομί­λων, που έχε­τε για γνώ­μο­νά σας.

Άλλω­στε, η ίδια αυτή πολι­τι­κή έχει προ­κα­λέ­σει ήδη νέα σιδη­ρο­δρο­μι­κά ατυ­χή­μα­τα και επι­κίν­δυ­να περι­στα­τι­κά και μετά τα Τέμπη, κάποια εκ των οποί­ων, έχουν δει πρό­σφα­τα το φως της δημοσιότητας.

Το να απο­δο­θεί δικαιο­σύ­νη, είναι αίτη­μα των οικο­γε­νειών των θυμά­των, οι οποί­ες δίνουν ένα μεγά­λο αξιέ­παι­νο και αξιο­πρε­πή αγώ­να, του ίδιου του λαού και όλων όσοι δια­δή­λω­σαν για να μην επα­να­λη­φθεί το έγκλη­μα αυτό. Και δεν δια­δή­λω­σαν μόνο πέρ­σι. Βγή­καν μαζι­κά στους δρό­μους όλης της χώρας και στις 28 του περα­σμέ­νου Φλε­βά­ρη, στην επέ­τειο του ενός χρό­νου από το έγκλη­μα. Έδει­ξαν ότι η οργή, όχι απλά σιγο­καί­ει, αλλά μάλ­λον φου­ντώ­νει όλο και περισ­σό­τε­ρο, όσο συνε­χί­ζε­ται η προ­κλη­τι­κή προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης των πραγ­μα­τι­κών αιτιών και των ευθυνών.

Ο λαϊ­κός παρά­γο­ντας θα απο­τε­λέ­σει τελι­κά την θρυαλ­λί­δα, ώστε όλες αυτές οι προ­σπά­θειες συγκά­λυ­ψης, να μην έχουν αποτέλεσμα.

Σε αυτή την κατεύ­θυν­ση το ΚΚΕ θα συνε­χί­σει να κατα­θέ­τει όλες του τις δυνά­μεις, όπως υπο­σχέ­θη­κε από την πρώ­τη στιγ­μή. Να είστε σίγου­ροι, κύριοι της κυβέρ­νη­σης, ότι δεν θα σας αφή­σου­με σε χλω­ρό κλα­ρί. Αυτό το έγκλη­μα δεν πρό­κει­ται να ξεχα­στεί, ούτε να παραγραφεί.

Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο