ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΑΡΑΣ: ‘’Αν ξύσεις ένα έργο τέχνης θα βγεί αίμα’’

Γρά­φει η Ελέ­νη Μαρ­κά­κη // ‘’‘Ο μεγά­λος ζωγρά­φος πρέ­πει να εκφρά­ζει τον εαυ­τό του μόνο με το πινέ­λο του’’, έλε­γε ο Ανρί Ματίς. Και είναι ακρι­βώς αυτό το ”εκφρα­στι­κό” του πινέ­λο που έκα­νε τον σπου­δαίο ζωγρά­φο Δημή­τρη Μυτα­ρά να ξεχω­ρί­σει. Ένα πινέ­λο που με τα έντο­να χρώ­μα­τα, τις ιδιαί­τε­ρες φιγού­ρες και το μονα­δι­κό ταλέ­ντο, τον … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΑΡΑΣ: ‘’Αν ξύσεις ένα έργο τέχνης θα βγεί αίμα’’.