Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΘΟΠΟΙΩΝ: Σχόλιο για τη δίκη Λιγνάδη

Σε σχό­λιό της η «Δημο­κρα­τι­κή Ενό­τη­τα Ηθο­ποιών» στο Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών, για τη δίκη Λιγνά­δη, σημειώνει:

«Ο Δ. Λιγνά­δης κρί­θη­κε ένο­χος για τους δύο από τους 4 βια­σμούς, του επι­βλή­θη­κε ποι­νή 12 ετών, αλλά έλα­βε ανα­στο­λή στην εκτέ­λε­ση της ποι­νής του, μέχρι την εκδί­κα­ση της έφεσης.

Για άλλη μια φορά, φανε­ρώ­νο­νται τα όρια της αστι­κής δικαιο­σύ­νης που όταν θέλει μπο­ρεί και απα­γο­ρεύ­ει κινη­το­ποι­ή­σεις, ποι­νι­κο­ποιεί συν­δι­κα­λι­στές, συλ­λαμ­βά­νει συνα­δέλ­φους για­τί δια­δη­λώ­νουν κατά του πολέ­μου. Όμως στην περί­πτω­ση ενός παι­δο­βια­στή απο­φα­σί­ζει να τον ρίξει στα μαλα­κά και μάλι­στα να τον αφή­σει προ­σω­ρι­νά ελεύθερο.

Είναι ένο­χος για όλα, δεν είναι αθώ­ος. Καλού­με το ΣΕΗ να κατα­δι­κά­σει άμε­σα και επί­ση­μα την από­φα­ση του δικαστηρίου».

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο