Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ: Διήμερο φεστιβάλ αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες

Διή­με­ρο φεστι­βάλ αλλη­λεγ­γύ­ης και συλ­λο­γής ειδών άμε­σης ανά­γκης για τους πρό­σφυ­γες διορ­γα­νώ­νει την Πέμ­πτη 21 και την Παρα­σκευή 22 Απρί­λη, στο θερι­νό Δημο­τι­κό Κινη­μα­το­γρά­φο «Αιο­λία» της Και­σα­ρια­νής (Σολο­μω­νί­δου και Φιλα­δελ­φεί­ας), η Δημο­κρα­τι­κή Ενό­τη­τα Σκη­νο­θε­τών. Θα υπάρ­ξει ένα πλού­σιο πρό­γραμ­μα κινη­μα­το­γρα­φι­κών προ­βο­λών, καθώς και δηλώ­σεις σκη­νο­θε­τών απ’ όλο τον κόσμο, ανά­με­σά τους και οι Πάο­λο και Βιτό­ριο Ταβιάνι.

Η Δημο­κρα­τι­κή Ενό­τη­τα Σκη­νο­θε­τών ανα­φέ­ρει ανά­με­σα σε άλλα:

Skinothetes-1«Καθη­με­ρι­νά γινό­μα­στε μάρ­τυ­ρες του συνε­χι­ζό­με­νου εγκλή­μα­τος στη Μέση Ανα­το­λή. Πόλε­μοι, επεμ­βά­σεις, φτώ­χεια, βομ­βαρ­δι­σμοί οδη­γούν χιλιά­δες κόσμου στον ξερι­ζω­μό και στην προ­σφυ­γιά. Μέσα από φωτιά και σίδε­ρο φτά­νουν στο Αιγαίο. Δίνουν μάχη με τα κύμα­τα, ναυα­γοί στα νησιά μας, με στό­χο να συνε­χί­σουν το ταξί­δι τους προς άλλες χώρες.

Ομως οι πολι­τι­κές απο­φά­σεις της ΕΕ και της κυβέρ­νη­σης εγκλω­βί­ζουν τους πρό­σφυ­γες στην Ελλά­δα, παρό­τι δεν θέλουν να μεί­νουν στην Ελλά­δα, δεν θέλουν να μεί­νουν σε κανέ­να στρατόπεδο.

Την ίδια ώρα, στοι­βά­ζο­νται σε διά­φο­ρους χώρους, χωρίς ούτε τα στοι­χειώ­δη είδη πρώ­της ανά­γκης, μέσα σε αντί­ξο­ες συν­θή­κες και εκτε­θει­μέ­νοι στις διά­φο­ρες και­ρι­κές συν­θή­κες ή σε καταυ­λι­σμούς που απο­τε­λούν ντρο­πή για κάθε άνθρωπο.

Στη χώρα μας γνω­ρί­ζου­με καλά τι πάει να πει προ­σφυ­γιά. Ξέρου­με τι σημαί­νει ξερι­ζω­μός και μετα­νά­στευ­ση από τα χρό­νια της δεκα­ε­τί­ας του ’50 και του ’60, όταν φεύ­γα­με καρα­βά­νια, να γίνου­με φτη­νοί εργά­τες στη Γερ­μα­νία και σε άλλες μεγά­λες καπι­τα­λι­στι­κές χώρες.

Οι καλ­λι­τέ­χνες, όπως και όλη η κοι­νω­νία δεν έχει αντί­πα­λο ανθρώ­πους κυνη­γη­μέ­νους από τις συνέ­πειες των πολέ­μων και των ένο­πλων συγκρού­σε­ων που έχουν δημιουρ­γή­σει οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις σε Συρία, Λιβύη, Ιράκ, Αφγα­νι­στάν κ.λπ.

Απέ­να­ντι σ’ αυτή την κατά­στα­ση, θεω­ρού­με ότι οι σκη­νο­θέ­τες δεν πρέ­πει να μεί­νου­με με σταυ­ρω­μέ­να τα χέρια. Να μην αφή­σου­με να κυριαρ­χή­σουν οι ρατσι­στι­κές, ξενο­φο­βι­κές κραυ­γές. Mε όπλο την τέχνη μας, διορ­γα­νώ­νου­με “Διή­με­ρο φεστι­βάλ αλλη­λεγ­γύ­ης” στις 21 — 22 Απρί­λη στο θερι­νό Δημο­τι­κό Κινη­μα­το­γρά­φο Και­σα­ρια­νής “Αιο­λία”, με προ­βο­λές ται­νιών, για να βοη­θή­σου­με αυτούς τους ανθρώ­πους με την ελά­χι­στη προ­σφο­ράς μας, που είναι η συγκέ­ντρω­ση υλι­κής βοή­θειας (ξηρά τρο­φή, νερό, βρε­φι­κά είδη, πάνες κ.τ.λ.)».

Το πρό­γραμ­μα του διη­μέ­ρου είναι:

Πέμ­πτη 21 Απρίλη:

20.00: Η εκδή­λω­ση ανοί­γει με μηνύ­μα­τα αλλη­λεγ­γύ­ης στους πρό­σφυ­γες και τη Δημο­κρα­τι­κή Ενό­τη­τα Ηθο­ποιών που έστει­λαν σκη­νο­θέ­τες απ’ όλο τον κόσμο. Ανά­με­σά τους ξεχω­ρί­ζει και το πολύ θερ­μό και συγκι­νη­τι­κό μήνυ­μα των αδελ­φών Ταβιά­νι, Πάο­λο και Βιτόριο.

20.15: «Αύριο θα ήταν μια άλλη μέρα», Σκη­νο­θε­σία: Στέ­φα­νος Μονδέλος

20.40: «Ταξι­συ­νει­δη­σία», Σκη­νο­θε­σία: Κώστας Βάκκας

21.50: «Ο έρω­τας του Οδυσ­σέα», Σκη­νο­θε­σία: Βασί­λης Βαφέας

23.35: «Η ηλι­κία της θάλασ­σας», Σκη­νο­θε­σία: Τάκης Παπαγιαννίδης

Παρα­σκευή 22 Απρίλη:

20.00: Μηνύ­μα­τα αλλη­λεγ­γύ­ης από σκη­νο­θέ­τες απ’ όλο τον κόσμο.

20.15: «Γεια σου περή­φα­νη και αθά­να­τη εργα­τιά» — «Σαν πας στα ξένα» (Μετα­νά­στευ­ση), Σκη­νο­θε­σία: Διο­νύ­σης Γρηγοράτος

21.25: «Ο ψύλ­λος», Σκη­νο­θε­σία: Δημή­τρης Σπύρου

23.10: «Καρα­βάν Σαράι», Σκη­νο­θε­σία: Τάσος Ψαρράς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο