Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ωμός εκβιασμός των μαθητών — Απουσία οι συμμετέχοντες στην κατάληψη

Δημο­σιεύ­θη­κε στο ΦΕΚ (4264/Β’/30.09.2020) η υπουρ­γι­κή από­φα­ση, με βάση την οποία καθί­στα­ται υπο­χρε­ω­τι­κή η σύγ­χρο­νη εξ απο­στά­σε­ων εκπαί­δευ­ση σε περι­πτώ­σεις έκτα­κτων ή απρό­βλε­πτων γεγο­νό­των, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των καταλήψεων.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με την από­φα­ση της υπουρ­γού Παι­δεί­ας Νίκης Κερα­μέ­ως και της αρμό­διας υφυ­πουρ­γού Σοφί­ας Ζαχα­ρά­κη, σε περί­πτω­ση έκτα­κτου ή απρό­βλε­πτου γεγο­νό­τος, το οποίο καθι­στά αδύ­να­τη ή ιδιαι­τέ­ρως δυσχε­ρή τη διε­ξα­γω­γή της εκπαι­δευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας σε τμή­μα ή σε ολό­κλη­ρη σχο­λι­κή μονά­δα, τα σχο­λεία υπο­χρε­ού­νται να παρέ­χουν σύγ­χρο­νη εξ απο­στά­σε­ως εκπαί­δευ­ση, υπο­χρε­ω­τι­κή τόσο για τους εκπαι­δευ­τι­κούς όσο και για τους μαθητές.

Οι μαθη­τές που παρε­μπο­δί­ζουν τη διε­ξα­γω­γή της εκπαι­δευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας δεν θα επι­τρέ­πε­ται να συμ­με­τέ­χουν στη σύγ­χρο­νη εξ απο­στά­σε­ως εκπαί­δευ­ση και θα λαμ­βά­νουν απου­σί­ες για όσες διδα­κτι­κές ώρες προ­βλέ­πει το ωρο­λό­γιο πρό­γραμ­μα της ημέ­ρας ( χωρίς ωστό­σο να έχει εξα­σφα­λί­σει τα απα­ραί­τη­τα μέσα για την υλο­ποί­η­ση του μέτρου, όπως δωρε­άν tablet ή laptop με τα κατάλ­λη­λα εξαρ­τή­μα­τα (κάμε­ρες, μικρό­φω­να, ακου­στι­κά κλπ.)

Επι­πλέ­ον, η από­φα­ση προ­βλέ­πει ότι οι απου­σί­ες από κάθε διδα­κτι­κή ώρα σύγ­χρο­νης εξ απο­στά­σε­ως εκπαί­δευ­σης θα κατα­γρά­φε­ται από τον εκπαι­δευ­τι­κό, θα προ­σμε­τρά­ται στο γενι­κό σύνο­λο των απου­σιών και θα λαμ­βά­νε­ται υπό­ψη για τον χαρα­κτη­ρι­σμό της φοίτησης.

Οι κινη­το­ποι­ή­σεις των μαθη­τών τρό­μα­ξαν την ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου, που αντί να δώσει λύσεις στα προ­βλή­μα­τα προσπα­θεί να κατα­στεί­λει τις μαθη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις και μάλι­στα εκδικητικά.

Όμως οι μαθη­τές, με συλ­λα­λη­τή­ρια σήμε­ρα σε όλη τη χώρα, και έχο­ντας στο πλευ­ρό τους γονείς και εκπαι­δευ­τι­κούς, οι μαθη­τές συνε­χί­ζουν τον αγώ­να που ξεκί­νη­σαν για σχο­λεία ασφα­λή, καθα­ρά, για τα μορ­φω­τι­κά τους δικαιώ­μα­τα. Το ραντε­βού για τους μαθη­τές της Αθή­νας έχει δοθεί σήμε­ρα στις 12 το μεση­μέ­ρι στα Προπύλαια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο