Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοσιογράφος έχασε το 55% της ακοής του από χειροβομβίδα κρότου λάμψης

Το 55% της ακο­ής του έχα­σε ο δημο­σιο­γρά­φος Νίκος Χρι­στο­φά­κης, σύμ­φω­να με ιατρι­κή γνω­μά­τευ­ση, από χει­ρο­βομ­βί­δα κρό­του λάμ­ψης που έσκα­σε δίπλα του στη συγκέ­ντρω­ση για τα Τέμπη στις 16 Μάρ­τη στο Σύνταγμα.

Ο Νίκος Χρι­στο­φά­κης βρι­σκό­ταν στο Σύνταγ­μα καλύ­πτο­ντας δημο­σιο­γρα­φι­κά τις δια­δη­λώ­σεις για λογα­ρια­σμό του «Ζού­γκλα».

Το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της ΕΣΗΕΑ, σε ανα­κοί­νω­σή του, καταγ­γέλ­λει το τελευ­ταίο περι­στα­τι­κό αστυ­νο­μι­κής βίας κατά του δημοσιογράφου.

«Δυστυ­χώς δεν είναι η πρώ­τη φορά που η αλό­γι­στη χρή­ση χει­ρο­βομ­βί­δων κρό­του λάμ­ψης από τις αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις έχουν ως απο­τέ­λε­σμα τον τραυ­μα­τι­σμό συνα­δέλ­φων, γεγο­νός που πέρα από το ότι θέτει σε κίν­δυ­νο τη σωμα­τι­κή τους ακε­ραιό­τη­τα απο­τε­λεί εμπό­διο στην άσκη­ση του δημο­σιο­γρα­φι­κού λει­τουρ­γή­μα­τος και κατ’ επέ­κτα­ση στην πλη­ρο­φό­ρη­ση των πολι­τών» ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η ΕΣΗΕΑ.

«Το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο δηλώ­νει ότι θα στα­θεί στο πλευ­ρό του συνα­δέλ­φου σε οτι­δή­πο­τε χρεια­στεί και δια­μαρ­τύ­ρε­ται για άλλη μια φορά για τα επα­να­λαμ­βα­νό­με­να περι­στα­τι­κά αστυ­νο­μι­κής βίας».

Να θυμί­σου­με ότι παρό­μοιο περι­στα­τι­κό είχε συμ­βεί πριν από σχε­δόν 12 χρό­νια, στις 15 Ιού­νη 2011, όταν ο δημο­σιο­γρά­φος Μανώ­λης Κυπραί­ος έχα­σε την ακοή του ενώ κάλυ­πτε δια­δη­λώ­σεις στο Σύνταγμα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο